DECIZIE nr. 237 din 19 aprilie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Simona-Maya Teodoroiu

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Ioniţa Cochinţu

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de S.C. Agro Georgia - S.R.L. din Răsuceni, judeţul Giurgiu, în Dosarul nr. 962/122/2014 al Tribunalului Giurgiu şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.324D/2015.
2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care arată că prevederile criticate au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, sens în care menţionează jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, şi, având în vedere faptul că nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea acestei jurisprudenţe, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
4. Prin Încheierea din 13 mai 2015, pronunţată în Dosarul nr. 962/122/2014, Tribunalul Giurgiu a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de S.C. Agro Georgia-S.R.L. din Răsuceni, judeţul Giurgiu, într-o cauză întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2006.
5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile criticate sunt neconstituţionale în raport cu art. 16 şi art. 21 din Constituţie, în sensul că, în ipoteza în care debitorul are intenţia de reorganizare, nu ar mai trebui dispusă deschiderea procedurii de insolvenţă, cu toate consecinţele legale ce decurg din această situaţie juridică. Consideră că textul de lege ar trebui modificat în sensul că, "în ipoteza acordului debitorului pentru reorganizare, ceea ce semnifică buna-credinţă, nu mai trebuie deschisă procedura insolvenţei".
6. Tribunalul Giurgiu arată că dispoziţiile Legii nr. 85/2006 sunt în sensul acordării posibilităţii debitorului de a-şi exprima intenţia de reorganizare şi de a supune aprobării creditorilor şi confirmării judecătorului-sindic un plan de reorganizare, cu stabilirea unor termene-limită şi condiţii, potrivit cu specificul materiei insolvenţei, accesul liber la justiţie fiind recunoscut şi neîngrădit prin reglementarea etapelor procedurii, în concret.
7. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
8. Guvernul arată că prevederile criticate au mai format obiectul controlului de constituţionalitate, iar în ceea ce priveşte critica formulată în prezenta cauză, menţionează că aceasta nu este motivată în sensul exigenţelor stabilite prin art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. Opinează în sensul respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei în raport cu dispoziţiile art. 16 şi art. 21 din Constituţie.
9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Guvernului, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.
11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 33 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul cuprins: "(6) Dacă debitorul nu contestă, în termenul prevăzut la alin. (2), că ar fi în stare de insolvenţă şi îşi exprimă intenţia de a-şi reorganiza activitatea, judecătorul-sindic va da o sentinţă de deschidere a procedurii generale. În cazul în care, din declaraţia debitorului, făcută până la data pronunţării sentinţei, rezultă că acesta se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau a mai beneficiat de reorganizare în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii, judecătorul-sindic va pronunţa o sentinţă de deschidere a procedurii simplificate." Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogata prin art. 344 lit. a) din titlul V - Dispoziţii tranzitorii şi finale din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014. Însă, având în vedere prevederile art. 343 din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora "Procesele începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii aplicabile anterior acestei date", precum şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, prin care Curtea a stabilit că sintagma "în vigoare" din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare, Curtea urmează a exercita controlul de constituţionalitate asupra prevederilor criticate din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
12. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi şi art. 21 privind accesul liber la justiţie.
13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că din economia prevederilor criticate reiese că acestea stabilesc cu privire la procedura ce urmează a fi stabilită de către judecătorul-sindic în cazul în care debitorul nu contestă, în termenul prevăzut la alin. (2), că ar fi în stare de insolvenţă şi îşi exprimă intenţia de a-şi reorganiza activitatea, respectiv judecătorul-sindic va da o sentinţă de deschidere a procedurii generale, iar în cazul în care, din declaraţia debitorului, făcută până la data pronunţării sentinţei, rezultă că acesta se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau a mai beneficiat de reorganizare în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii, judecătorul-sindic va pronunţa o sentinţă de deschidere a procedurii simplificate.
14. Faţă de această procedură, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate este nemulţumită din perspectiva ipotezei în care debitorul are intenţia de reorganizare, considerând că nu ar mai trebui dispusă deschiderea procedurii de insolvenţă, cu toate consecinţele legale ce decurg din această situaţie juridică, context în care apreciază că textul de lege ar trebui modificat în sensul că în ipoteza acordului debitorului pentru reorganizare, ceea ce semnifică buna-credinţă, nu mai trebuie deschisă procedura insolvenţei".
15. Curtea constată că această normă legală a fost edictată în lumina dispoziţiilor constituţionale ale art. 61 alin. (1) care statuează rolul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a ţării, iar potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, "Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.", legiuitorul fiind în drept să stabilească regulile de procedură cu aplicabilitate generală, dar şi unele reguli speciale, în considerarea unor situaţii deosebite.
16. În speţa de faţă Curtea observă că, prin critica de neconstituţionalitate formulată, autoarea acesteia tinde la modificarea textelor de lege criticate, soluţiile legislative existente nemulţumind-o, aşadar, excepţia de neconstituţionalitate, aşa cum a fost formulată, are ca finalitate modificarea dispoziţiilor de lege supuse controlului. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, "Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului" motiv pentru care excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei apare ca inadmisibilă.
17. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privim procedura insolvenţei, excepţie ridicată de S.C. Agro Georgia - S.R.L. din Răsuceni, judeţul Giurgiu, în Dosarul nr. 962/122/201- al Tribunalului Giurgiu.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Tribunalului Giurgiu şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 19 aprilie 2016.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţa Cochinţu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 478 din data de 28 iunie 2016