ORDIN nr. 184 din 11 martie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Autorităţii Rutiere Române - ARR
În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - ARR, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite următorul ordin.
Art. 1
(1)Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Autorităţii Rutiere Române - ARR, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Rutiere Române - ARR se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.
Art. 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Rutiere Române - ARR reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Rutieră Română - ARR poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Virgil Dragoş Titea,

secretar de stat

ANEXĂ: Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Autoritatea Rutieră Română - ARR
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
- mii lei -

Cap./Titlu

Subcap./Articol

Paragraf/Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2015

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

70.448,00

00.02

  

I. VENITURI CURENTE

66.037,00

29.00

  

C. VENITURI NEFISCALE

66.037,00

30.00

  

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

355,00

30.10

  

VENITURI DIN PROPRIETATE

55,00

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

55,00

  

30

Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile publice

55,00

31.10

  

VENITURI DIN DOBÂNZI

300,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

300,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

65.682,00

33.10

  

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

65.682,00

 

08

 

Venituri din prestări de servicii

64.682,00

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

1.000,00

40.10

  

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

4.411,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

4.411,00

84.10

  

CHELTUIELI - TOTAL

70.448,00

01

  

CHELTUIELI CURENTE

66.411,00

10

  

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

25.457,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

20.029,00

  

01

Salarii de bază

18.686,00

  

02

Salarii de merit

-

  

03

Indemnizaţie de conducere

-

  

04

Spor de vechime

-

  

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

821,00

  

06

Alta sporuri

-

  

07

Ore suplimentare

-

  

08

Fond de premii

-

  

09

Prima de vacanţă

-

  

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

222,00

  

13

Indemnizaţii de delegare

200,00

  

30

Alte drepturi salariale în bani

100,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

951,00

  

01

Tichete de masă

951,00

 

10.03

 

Contribuţii

4.477,00

  

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

3.133,00

  

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

100,00

  

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

1.032,00

  

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

43,00

  

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

169,00

20

  

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

40.654,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

17.329,00

  

01

Furnituri de birou

600,00

  

02

Materiale pentru curăţenie

60,00

  

03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

900,00

  

04

Apă, canal şi salubritate

100,00

  

05

Carburanţi şi lubrifianţi

1.260,00

  

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

1.100,00

  

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

9.018,00

  

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

4.291,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

900,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

950,00

  

01

Uniforme şi echipament

-

  

30

Alte obiecte de inventar

950,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

969,00

  

01

Deplasări interne

600,00

  

02

Deplasări în străinătate

369,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

37,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

630,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

196,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

19.643,00

  

02

Protocol şi reprezentare

-

  

04

Chirii

3.200,00

  

07

Fondul conducătorului instituţiei

9,00

  

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

16.434,00

57

  

Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ

300,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

300,00

  

01

Ajutoare sociale în numerar

300,00

   

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.037,00

71

  

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

4.037,00

 

71.01

 

Active fixe

4.037,00

  

01

Construcţii

-

  

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

2.219,00

  

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

488,00

  

30

Alte active fixe

1.330,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015:
1) Număr mediu de personal: 440 persoane;
2) Câştigul mediu brut lunar: 3.686 lei (RON)/salariat;
3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 89 mii lei);
4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi ale membrilor comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţă rutieră (suma de 222 mii lei), indemnizaţiile de delegare (suma de 200 mii lei), precum şi litigii conform hotărârilor judecătoreşti şi litigii în derulare (suma de 100 mii lei).
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 182 din data de 17 martie 2015