DECIZIE nr. 1651 din 18 august 2016 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii LIBER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în cadrul şedinţei din data de 7 iulie 2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea LIBER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în str. Deva nr. 1-7, ap. nr. 2, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J12/3950/2004, cod unic de înregistrare 16908428/2004 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare cu numărul RBK - 252/2004, reprezentată de către domnul Terec Liviu, în calitate de administrator, şi
a constatat următoarele:
1.Prin Hotărârea Adunării generale a asociaţilor nr. 1 din 15 decembrie 2015 s-a decis suspendarea temporară a activităţii Societăţii LIBER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. pe o perioadă de 3 ani.
2.În anul 2015 Societatea LIBER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a realizat venituri din activitatea de intermediere în asigurări, înregistrând, la data de 31 decembrie 2015, pierdere în sumă de 726,63 lei.
3.Societatea LIBER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat toate societăţile de asigurare cu care a colaborat cu privire la hotărârea de suspendare a activităţii şi de reziliere a contractelor de intermediere.
4.Societatea LIBER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a solicitat tuturor societăţilor de asigurare cu care a colaborat informaţii privind situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special).
5.La data de 31 decembrie 2015, Societatea LIBER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu avea contracte de asigurare în derulare, fapt pentru care nu s-a impus notificarea clienţilor (asiguraţilor). În perioada 2014-2015, societatea a încheiat numai poliţe de asigurare cu plata unică a primei de asigurare la emiterea poliţei (tip RCA, PAD, răspundere civilă profesională).
6.Societatea LIBER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrat niciun litigiu pe rolul instanţelor de judecată din România cu societăţi de asigurare, intermediari în asigurări, clienţi sau foşti clienţi, angajaţi sau foşti angajaţi, asistenţi în brokeraj, alte persoane fizice/juridice, aşa cum rezultă din declaraţia reprezentantului legal al societăţii.
7.La data de 31 martie 2016, Societatea LIBER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu înregistrează debite către Autoritatea de Supraveghere Financiară în contul taxei de funcţionare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f) şi art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, suspendarea pentru o perioadă de 3 ani, a activităţii Societăţii LIBER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în str. Deva nr. 1-7, ap. nr. 2, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J12/3950/2004, cod unic de înregistrare 16908428/2004 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare cu numărul RBK-252/2004, reprezentată de către domnul Terec Liviu, în calitate de administrator al societăţii.
Art. 2
(1)După data suspendării activităţii, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în cursori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea este obligată să comunice Autorităţii de Supraveghere Financiară fie reluarea activităţii de asigurare, fie încetarea activităţii de broker de asigurare.
(3)Reluarea activităţii Societăţii se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Art. 3
Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi suspendarea activităţii societăţii, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 668 din data de 31 august 2016