ORDIN nr. 28 din 12 ianuarie 2013 privind publicarea Deciziei SC-5/3: Listarea endosulfanului tehnic şi a izomerilor aferenţi acestuia
În temeiul art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit căruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se fac cunoscute date şi informaţii privind evoluţiile survenite în privinţa tratatelor încheiate de România, precum şi textele tratatelor revizuite, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I,
în baza Legii nr. 261/2004 pentru ratificarea Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001,
În temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.040/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Articol unic
Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei SC-5/3: Listarea endosulfanului tehnic şi a izomerilor aferenţi acestuia, prin care se modifică anexa A la Convenţia privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, ratificată prin Legea nr. 261/2004, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
-****-

p. Ministrul afacerilor externe,

Dan Petre,

secretar de stat

ANEXĂ: SC-5/3: Listarea endosulfanului tehnic şi a izomerilor aferenţi acestuia
Conferinţa părţilor,
Luând în considerare profilul de risc şi evaluarea managementului riscului pentru endosulfan (endosulfan tehnic, izomerii aferenţi acestuia şi sulfatul de endosulfan), transmis de Comitetul de examinare a poluanţilor organici persistenţi1,
ţinând cont de recomandarea Comitetului de examinare a poluanţilor organici persistenţi de a lista endosulfanul tehnic, izomerii aferenţi acestuia şi sulfatul de endosulfan în anexa A la Convenţie, cu derogările specifice2,
1.decide modificarea părţii I a anexei A la Convenţia Stockholm privind poluanţii organici persistenţi şi listarea endosulfanului tehnic, izomerilor aferenţi acestuia, cu derogările specifice pentru producţie, aşa cum este permis părţilor listate în Registrul derogărilor specifice, şi/sau pentru utilizarea asupra dăunătorilor culturilor complexe, prezentate în conformitate cu prevederile unei noi părţi VI a anexei, prin inserarea următorului rând:

Substanţă chimică

Activitate

Derogare specifică

"Endosulfan tehnic

* (CAS No: 115-29-7) şi izomerii acestuia

* (CAS No: 959-98-8 şi CAS No: 33213-65-9)

Producţie

Permis părţilor menţionate în Registru

Utilizare

Dăunătorii culturilor complexe, listate în conformitate cu prevederile părţii VI a prezentei anexe"

2.decide inserarea unei noi note (v) în partea I a anexei A, după cum urmează:
"Endosulfan tehnic (CAS No: 115-29-7), izomerii acestuia (CAS No: 959-98-8 şi CAS No: 33213-65-9) şi sulfatul de endosulfan (CAS No: 1031-07-8) au fost evaluaţi şi identificaţi ca poluanţi organici persistenţi."
3.decide introducerea unei noi părţi VI în anexa A, după cum urmează:
"- PARTEA VI: Endosulfan tehnic şi izomerii aferenţi acestuia (endosulfan)
Producţia şi utilizarea endosulfanului vor fi eliminate, cu excepţia părţilor care au notificat Secretariatului intenţia lor de a-l produce şi/sau utiliza, în conformitate cu art. 4 din Convenţie. Derogările specifice pot fi disponibile pentru utilizarea endosulfanului în cazul următorilor dăunătorii ai culturilor complexe:

Recoltă

Dăunător

Măr

Afide

Arhar, gram

Afide, omizi, fluturi de mazăre, Maruca Vitrata

Fasole, fasole pestriţă

Afide, minierul frunzei, musculiţe albe

Chili, ceapă, cartof

Afide, cicade

Cafea

Hypothenemus hampei, Telchin licus

Bumbac

Afide, omida capsulelor de bumbac, cicade, Pyralidae, omida roz, tripsi, musculiţe albe

Vânătă, bamă

Afide, molia Plutella xylostella, cicade, Leucinodes orbonalis

Arahide

Afide

Iută

Omidă păroasă Bihar, acarian galben

Porumb

Afide, Sesamia Calamistis, Telchin licus

Mango

Muştele fructelor, lăcuste

Muştar

Afide, ţânţăruşi

Orez

Ţânţăruşi, Dicladispa comigera, Telchin licus, cicade albe

Ceai

Afide, omizi, Cydia leucostoma, păduchi ţestoşi şi lânoşi, cicade verzi mici, Geometridae de ceai, ţânţar de ceai, Thysanoptera

Tutun

Afide, Helicoverpa assulta

Roşii

Afide, Plutella xylostella, omizi, Lipidoptera, Leucinodes orbonalis, musculiţe albe

Grâu

Afide, Sesamia calamistis, termite

"
1UNEP/POPS/POPRC.5/10/Add.2 şi UNEP/POPS/POPRC.6/13/Add.1.
2UNEP/POPS/COP.5/17.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 70 din data de 1 februarie 2013