PROCEDURĂ din 27 aprilie 2015 pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru punerea în operă a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri şi aeroporturi, indicativ PCC 022-2015

CUPRINS

CAPITOLUL I: Obiect şi obiective, conţinut, domeniu de aplicare, documente de referinţă, definiţii, documente rezultate în urma procesului de inspecţie tehnică

I.1

Obiective

I.2

Conţinut

I.3

Domeniul de aplicare

I.4

Documente de referinţă

I.5

Definiţii

I.6

Documente rezultate în procesul de inspecţie tehnică

CAPITOLUL II - Concept procedural, organizarea inspecţiei tehnice

II.1

Conceptul procedural al inspecţiei tehnice

II.2

Organizarea inspecţiei tehnice

 

CAPITOLUL III - Verificarea stării tehnice a maşinilor, măsurarea/determinarea parametrilor tehnici şi tehnologici, verificarea îndeplinirii principalelor cerinţe de securitate şi mediu, activităţile operaţionale desfăşurate la inspecţia tehnică

III.1

Verificarea stării tehnice a maşinilor

III.2

Activităţile operaţionale desfăşurate la inspecţia tehnică a repartizator-finisorului

 

III.2.1.

Inspecţia privind starea tehnică generală repartizator-finisorului

 

III.2.2.

Inspecţia tehnică a şasiului şi a capotajelor

 

III.2.3.

Inspecţia tehnică a grupului de acţionare (motorul diesel)

 

III.2.4.

Inspecţia tehnică a transmisiei

 

III.2.5.

Inspecţia tehnică a instalaţiei hidraulice

 

III.2.6.

Inspecţia tehnică a sistemului de deplasare (rulare) pe şenile sau pe roţi

 

III.2.7

Inspecţia tehnică a echipamentului de lucru

 

III.2.8

Inspecţia tehnică a postului de conducere

 

III.2.9

Inspecţia tehnică privind parametrii tehnici şi tehnologici - măsurarea şi determinarea parametrilor principali

 

III.2.10

Rezultatele inspecţiei tehnice

III.3.

Activităţile operaţionale desfăşurate la inspecţia tehnică a compactoarelor

 

III.3.1.

Inspecţia privind starea tehnică a compactoarelor

 

III.3.2.

Inspecţia tehnică a şasiului şi a capotajelor

 

III.3.3.

Inspecţia tehnică a grupului de acţionare (motorul diesel)

 

III.3.4.

Inspecţia tehnică a transmisiei mecanismului de deplasare

 

III.3.5.

Inspecţia tehnică a instalaţiei hidraulice

 

III.3.6.

Inspecţia tehnică a echipamentului de lucru

 

III.3.7.

Inspecţia tehnică a postului de conducere

 

III.3.8.

Inspecţia tehnică privind parametrii tehnici şi tehnologici - măsurarea şi determinarea parametrilor principali

 

III.3.9

Rezultatele inspecţiei tehnice

   

Capitolul IV - Dispoziţii finale

ANEXA nr. 1 - Raport de inspecţie tehnică

ANEXA nr. 2 - Anexa la Raportul de inspecţie tehnică

ANEXA nr. 3 - Performanţele tehnico-funcţionale ale repartizator-finisorului pentru mixturi asfaltice

ANEXA nr. 4 - Performanţele tehnico-funcţionale ale compactoarelor pentru mixturi asfaltice

ANEXA nr. 5 - Verificarea cerinţelor de securitate specifice maşinilor pentru finisat şi compactat

ANEXA nr. 6 - Referinţe tehnice şi legislative

CAPITOLUL I: Obiect şi obiective, conţinut, domeniu de aplicare, documente de referinţă, definiţii, documente rezultate în urma procesului de inspecţie tehnică
Obiectul lucrării constă în elaborarea unei proceduri pentru inspecţia tehnică a echipamentelor utilizate la punerea în operă a mixturilor asfaltice, la lucrări de drumuri şi aeroporturi, care să stabilească verificările ce trebuie efectuate, având în vedere factorii semnificativi care influenţează calitatea straturilor de mixturi aşternute.
Procedura constituie un document tehnic de referinţă, cu rol de ghidare, în vederea realizării inspecţiei tehnice a maşinilor şi utilajelor pentru construcţii aflate în exploatare.
SECŢIUNEA 1: I.1. Obiective
a)Elaborarea unei proceduri operaţionale de evaluare a capabilităţii tehnologice a echipamentelor pentru punerea în operă a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri şi aeroporturi, cu scopul transpunerii cerinţelor tehnologice de calitate prevăzute în documentele de referinţă.
b)Stabilirea unor "valori de prag" pentru echipamentele de punere în operă a mixturilor asfaltice (la aşternere şi compactare), astfel încât să existe garanţia realizării unor îmbrăcăminţi asfaltice, pentru drumuri şi aeroporturi, la un nivel de calitate predictibil şi acceptat. "Valorile de prag" stabilite în procedură sunt în concordanţă cu tehnologiile de punere în operă a mixturilor asfaltice precizate în documentele de referinţă, ca de exemplu: grosimea minimă a stratului aşternut, profilul longitudinal, profilul transversal, lăţimea părţii carosabile, gradul de compactare, temperatura de aşternere etc.
c)La corelarea "valorilor de prag" ale repartizatoarelor - finisoare de mixturi asfaltice şi ale compactoarelor cu cerinţele privind abaterile parametrilor geometrici ai stratului depus şi compactat s-a avut în vedere numărul de treceri necesar la compactare pentru a obţine gradul de compactare recomandat pentru fiecare tip de mixtură în parte.
Stabilirea condiţiilor minime în care se acceptă "nivelul tehnic de capabilitate" al echipamentelor în scopul asigurării performanţelor de lucru la "niveluri parametrice de prag" pentru sistemul de evaluare şi atestare a echipamentelor în vederea emiterii "Raportului de inspecţie tehnică" de către entitatea care a realizat inspecţia tehnică.
d)Asigurarea menţinerii parametrilor de lucru ai echipamentelor tehnologice la "niveluri de prag" pe întreaga durată de viaţă a acestora, printr-un sistem de mentenanţă special implementat. Sistemul de mentenanţă care va fi implementat va conţine obligatoriu un control riguros al calităţii intervenţiilor asupra echipamentelor tehnologice, mai cu seamă la intervenţia asupra sistemelor de control al parametrilor de lucru.
SECŢIUNEA 2: I.2. Conţinut
Procedura pentru inspecţia tehnică conţine metode de analizaşi evaluare, după cum urmează:
- capabilitatea funcţională şi tehnologică a repartizator - finisorului de mixturi asfaltice la nivelul de calitate impus;
- capabilitatea funcţională şi tehnologică a compactoarelor vibratoare şi compactoarelor pe pneuri, la nivelul de calitate impus;
- sistemul de mentenanţă care trebuie să asigure menţinerea performanţelor tehnologice ale echipamentelor tehnologice (repartizatoare-finisoare şi compactoare);
- nivelurile de prag minime sau maxime pentru principalii parametri care influenţează direct calitatea lucrărilor şi compararea acestora cu valorile determinate în cadrul inspecţiei;
- respectarea cerinţelor de bază privind securitatea şi protecţia mediului pentru repartizatoarele-finisoare şi compactoarele utilizate la compactarea straturilor de mixturi asfaltice.
SECŢIUNEA 3: I.3. Domeniul de aplicare
Procedura pentru inspecţia tehnică se referă la repartizatoarele-finisoare pentru mixturi asfaltice cu sistem de deplasare pe şenile sau pneuri şi la compactoare (statice, vibratoare, pe pneuri, mixte) având ca scop efectuarea unitară a inspecţiilor de evaluare a stării tehnice şi a capabilităţii acestora de a efectua lucrări de calitate.
Procedura pentru inspecţia tehnică se adresează operatorilor economici în scopul verificării, menţinerii şi evaluării capabilităţii echipamentelor tehnologice de construcţii aflate în exploatare la nivelul de performanţă specificat în documentaţia tehnică a maşinii.
Procedura pentru inspecţia tehnică conţine reguli operaţionale de analiză şi evaluare, cu finalizare printr-un document denumit "Raport de inspecţie tehnică".
Inspecţia tehnică poate fi efectuată de entităţi care respectă cerinţele din SR EN ISO/CEI 17020: 2012 - Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii.
SECŢIUNEA 4: I.4. Documente de referinţă
Documentele de referinţă care au stat la baza elaborării procedurii de inspecţie tehnică sunt enumerate în anexa nr. 6.
SECŢIUNEA 5: I.5. Definiţii
a)inspecţie tehnică - un proces complex în care se realizează examinarea unui proiect al unui produs, examinarea unui produs, a unui serviciu, a unui proces sau a unei fabrici şi stabilirea conformităţii lor cu cerinţele specifice sau, pe baza unei judecăţi profesionale, cu cerinţele generale.
La inspecţia tehnică se realizează evaluarea prin observare şi judecare, însoţite de măsurare sau de încercare, după caz;
b)valoare de prag - valoarea maximă sau minimă a unei mărimi asociate unei caracteristici tehnice sau tehnologice a unui echipament (determinată după un anumit procedeu de măsurare), permiţând compararea mărimii cu altele de aceeaşi natură şi peste, sau sub care, nu se poate trece. Valorile de prag se pot exprima prin valori absolute şi valori relative. Valorile de prag pot fi cu sau fără abateri;
c)nivel tehnic de capabilitate - însuşire a unui echipament de a fi capabil să execute operaţii tehnologice la un nivel de performanţă stabilit, cu respectarea cerinţelor de calitate şi a cerinţelor esenţiale de securitate şi sănătate în muncă care îi sunt aplicabile;
d)nivel parametric de prag - valoarea maximă sau minimă a unui parametru peste, sau sub care, nivelul tehnic de capabilitate al unui echipament tehnologic este necorespunzător;
e)mixtură asfaltică - amestec eterogen de agregate minerale şi filer, în anumite proporţii, aglomerat cu bitum;
f)echipament tehnologic - reprezintă totalitatea maşinilor, utilajelor, instalaţiilor complexe, scule, unelte, dispozitive, aparate, folosite pentru executarea mecanizată a lucrărilor de construcţii;
g)echipament tehnologic pentru compactat - maşina care compactează materiale, ca de exemplu anrocamente, suprafeţe de pământ sau mixturi asfaltice/învelişuri bituminoase, prin acţiunea de cilindrare prin rulare, batere sau vibrare a organului de lucru. Aceste echipamente tehnologice pot fi autopropulsate, tractate, montate pe altă maşină ca echipament complementar sau cu post de conducere la sol;
h)echipament tehnologic pentru întreţinerea şi repararea drumurilor - maşini, instalaţii şi echipamente care execută lucrări de decopertare, reciclare şi punere în operă a îmbrăcăminţii drumurilor, în vederea întreţinerii şi reparării drumurilor.
Echipamentele tehnologice la care se face referire în text, conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, fac parte din clasa 2.1.20 (Maşini şi utilaje pentru construcţii);
i)asfaltare - operaţie de aplicare a unor straturi bituminoase;
j)repartizator-finisor de mixturi asfaltice - echipament tehnologic care repartizează mixturi asfaltice în straturi de grosime şi lăţime prestabilite şi care finisează şi precompactează suprafaţa realizată;
k)compactor - echipament tehnologic de construcţii ce realizează (prin rulare prin intermediul unuia sau mai multor organe de lucru de formă cilindrică, tamburi sau pneuri), prin executarea unei forţe de apăsare, procesul de compactare;
l)compactare - procesul fizico-mecanic prin care, sub influenţa acţiunii unui lucru mecanic, transmis din exterior, se realizează întrepătrunderea prin aşezarea particulelor fazei solide, cu implicaţii asupra reducerii fazei lichide şi gazoase din componenţa amestecului eterogen. Astfel se reduce volumul de goluri, dintre particulele solide, se măresc caracteristicile mecanice, prin modulul de deformaţie şi rezistenţa la compresiune, reducându-se permeabilitatea apei în stratul compactat;
m)compactare statică - procesul de compactare realizat prin rulare, cu ajutorul unor tamburi sau pneuri, forţa de apăsare exercitată fiind greutatea repartizată pe axa tamburilor sau a pneurilor;
n)compactare dinamică - procesul de compactare, în care, la torţa de apăsare exercitată (datorată greutăţii proprii pe punte) se adaugă şi o torţă dinamică generatoare de vibraţii sau şocuri;
o)grad de compactare - mărime adimensională ce reprezintă raportul procentual dintre greutatea specifică în stare îndesată efectiv realizată a materialului procesat în timpul compactării supus apoi procesului de uscare şi greutatea specifică în stare uscată a aceluiaşi material;
p)îmbrăcăminte rutieră - partea superioară din corpul şoselei sau al străzii care suportă direct acţiunea traficului şi a agenţilor atmosferici şi care poate fi alcătuită din unul sau mai multe straturi;
r)alţi termeni utilizaţi în această lucrare au înţelesul definit în SR 4032-1:2001.
SECŢIUNEA 6: I.6. Documente rezultate în procesul de inspecţie tehnică
În cadrul procesului de inspecţie tehnică se va întocmi un dosar care va cuprinde următoarele documente:
a)documentul prin care se solicită inspecţia (cerere, notă de comandă etc.);
b)documentele de referinţă:
- documentaţia tehnică a maşinii (caracteristici tehnice şi tehnologice, componente şi măsuri de sănătate şi securitate, mentenanţa maşinii);
- standarde/norme/specificaţii tehnice pentru produs, standarde/norme/specificaţii tehnice pentru proces;
- procedura operaţională a organismului de inspecţie etc.;
c)înregistrările realizate în procesul de inspecţie;
d)documentul final: Raport de inspecţie tehnică rezultat în urma procesului de inspecţie tehnică care se elaborează în două exemplare, dintre care unul va fi înaintat beneficiarului, iar celălalt va fi arhivat la organismul de inspecţie pentru un interval de timp (ani) stabilit prin procedurile sistemului calităţii. Datele obligatorii înscrise în Raportul de inspecţie tehnică sunt prezentate în anexele nr. 1-4.
CAPITOLUL II: Concept procedural, organizarea inspecţiei tehnice
SECŢIUNEA 1: II.1. Conceptul procedural al inspecţiei tehnice
Procedura pentru inspecţia tehnică este concepută astfel încât să poată fi verificate următoarele aspecte:
a)Starea tehnică a echipamentului (maşinii) pentru punerea în operă a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri şi aeroporturi.
Inspecţia stării tehnice va cuprinde:
- examinarea vizuală a maşinii în staţionare;
- examinarea vizuală a maşinii la funcţionarea în gol;
- examinarea vizuală a maşinii la funcţionarea în sarcină.
Examinarea maşinii constă în efectuarea următoarelor activităţi:
- inspecţia şasiului şi a capotajelor;
- inspecţia grupului de acţionare (motorul diesel);
- inspecţia transmisiei;
- inspecţia instalaţiei hidraulice;
- inspecţia sistemului de deplasare pe roţi/şenile;
- inspecţia echipamentului de lucru;
- inspecţia postului de conducere.
b)Parametrii tehnici şi tehnologici ai echipamentelor pentru punerea în operă a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri şi aeroporturi.
Măsurarea şi determinarea principalilor parametri, stabilirea valorilor de prag, stabilirea abaterilor parametrilor tehnici şi tehnologici.
c)îndeplinirea cerinţelor de securitate şi mediu.
d)Stabilirea rezultatelor inspecţiei tehnice.
În anexa la Raportul de inspecţie, la pct. D, se precizează dacă cerinţele din procedura de inspecţie tehnică stabilite pentru maşină (utilaj, echipament, subansamblu etc.) sunt îndeplinite, în vederea demonstrării capabilităţii acesteia de a răspunde cerinţelor tehnice şi tehnologice pentru realizarea unor lucrări de calitate care să răspundă cerinţelor esenţiale prevăzute în directive, standarde, normative, specificaţii tehnice etc.
SECŢIUNEA 2: II.2. Organizarea inspecţiei tehnice
Inspecţia tehnică cuprinde următoarele etape:
a)prezentarea echipei de inspecţie conducerii societăţii solicitante sau reprezentantului acesteia, în calitate de beneficiar al inspecţiei tehnice, care deţine echipamentul (pentru punerea în operă a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri şi aeroporturi);
b)efectuarea instructajului introductiv general echipei de inspecţie tehnică, de către persoana desemnată de beneficiar, conform dispoziţiilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;
c)desfăşurarea inspecţiei tehnice în prezenţa persoanei împuternicite de conducerea societăţii solicitante (beneficiar);
d)semnarea angajamentului deontologic de către membrii echipei de inspecţie, înaintea începerii inspecţiei tehnice propriu-zise, în prezenţa persoanei împuternicite de către beneficiar. Verificarea dosarului de produs referitor la documentele depuse de beneficiar (cerere, chestionar de autoevaluare şi documentaţia tehnică-în limba română). Verificarea îndeplinirii condiţiilor contractuale (contract semnat, avans plătit etc.);
e)informarea în manieră succintă a beneficiarului de către şeful echipei de inspecţie tehnică cu privire la modalitatea de desfăşurare a inspecţiei tehnice, a obiectivelor urmărite în cadrul inspecţiei şi prezentarea conţinutului Raportului de inspecţie tehnică;
f)consemnarea în anexa la Raportul de inspecţie tehnică, pe parcursul sau la sfârşitul activităţii de inspecţie, a rezultatelor constatate de către echipă, precizând, în funcţie de caz, "starea neconformă" sau "funcţionalitate neconformă";
g)completarea cu rezultatele măsurărilor şi cu valorile determinate prin calcul efectuate de către echipa de inspecţie în anexa la Raportul de inspecţie tehnică;
h)prezentarea concluziilor inspecţiei tehnice şi semnarea Raportului de inspecţie tehnică de către membrii echipei de inspecţie.
CAPITOLUL III: Verificarea stării tehnice a maşinilor, măsurarea/determinarea parametrilor tehnici şi tehnologici, verificarea îndeplinirii principalelor cerinţe de securitate şi mediu, activităţile operaţionale desfăşurate la inspecţia tehnică
SECŢIUNEA 1: III.1. Verificarea stării tehnice a maşinilor
Pentru verificarea stării tehnice a maşinilor, acestea trebuie să fie complet echipate conform documentaţiei tehnice, după cum urmează:
(A)_
I.Repartizator-finisor pentru mixturi asfaltice care trebuie să aibă în compunere următoarele:
- şasiu şi capotaje;
- grup de acţionare cu motor diesel şi grup hidraulic de pompare;
- transmisia;
- instalaţia hidraulică;
- sistemul de deplasare (şenile sau pneuri);
- echipamentul de lucru (buncăr alimentare, transportor mixtură, grindă cu sistem de repartizare, batere şi vibrare a mixturii asfaltice);
- patine, senzori, ghidaj optic sau GPS;
- cabina şi postul de conducere cu aparatura de control, monitorizare de proces de lucru (acolo unde este cazul), monitorizare parametri funcţionali ai maşinii şi semnalizare, avertizare.
II.Pentru verificarea stării tehnice a repartizatoarelor-finisoare de mixturi asfaltice se desfăşoară următoarele activităţi:
a)evaluarea funcţională a subansamblurilor principale funcţionale şi tehnologice, cum sunt:
1.grupul de acţionare, transmisia şi instalaţia hidraulică, sistemul de deplasare şi sistemul de ghidare pentru realizarea grosimii stratului (patine, senzori, ghidaj optic sau GPS);
2.echipamentul de lucru (buncărul de material, şnecurile repartizatoare, cuţitul bătător cu sistemul de batere, grinda vibratoare-finisoare cu sistemul de vibrare şi de încălzire);
3.postul de conducere cu aparatura de comandă şi monitorizare a procesului tehnologic.
b)verificarea funcţională şi tehnologică a maşinii la funcţionarea în gol şi în sarcină:
1.verificarea capabilităţii tehnologice în frontul de lucru şi a atingerii parametrilor de prag;
2.măsurarea/determinarea principalilor parametri ai organului de lucru (grindă de batere şi grindă vibratoare) şi evaluarea acestora în raport cu valorile din cartea tehnică şi "valorile de prag" stabilite, pentru:
- lăţimea de lucru;
- grosimea de lucru;
- viteza de lucru;
- frecvenţa de batere;
- frecvenţa de vibrare;
- temperatura suprafeţei de contact a grinzii cu materialul pus în operă.
3.verificări privind mentenanţa echipamentului tehnologic (documente de evidenţă a stării tehnice). Programul de mentenanţă trebuie să cuprindă:
- graficul anual al lucrărilor de diagnoză şi mentenanţă preventivă;
- măsurile operaţionale de înlocuire rapidă a componentelor defecte în cadrul lucrărilor de mentenanţă corectivă;
- operaţiile de mentenanţă adoptate, în mod special, pentru asigurarea conservării parametrilor funcţionali iniţiali, ce determină direct capabilitatea tehnologică de lucru;
- înregistrări privind operaţiile de mentenanţă efectuate (fişa de evidenţă)
c)verificarea îndeplinirii principalelor cerinţe de securitate a muncii şi a mediului (a se vedea şi anexa nr. 5).
1.cerinţe de securitate cu privire la:
- sistemul de iluminare;
- sistemele speciale de prindere pentru încărcare şi transport;
- organele de comanda (marcare, manevrabilitate, răspuns la comenzi);
- protectorii (apărători, capace, limitatori, sistemul electric etc.);
- dotările şi starea sistemelor de protecţie pentru reducerea zgomotului;
- protecţie la incendiu şi protecţia la temperaturi ridicate;
- dispozitivele de semnalizare şi ale marcajelor;
- nivelul de zgomot la postul de comandă.
2.cerinţe de mediu:
- inexistenţa pierderilor de carburanţi, lubrifianţi şi ulei hidraulic.
(B)_
I.Compactor care trebuie să aibă în compunere următoarele:
- şasiu şi capotaje;
- grupul de acţionare cu motor diesel şi grup hidraulic de pompare;
- sistem de deplasare;
- instalaţia hidraulică;
- echipamentul de lucru (rulouri şi/sau pneuri);
- cabina şi postul de conducere cu aparatura pentru controlul şi monitorizarea procesului de lucru, monitorizare parametri funcţionali ai maşinii şi semnalizare, avertizare.
II.Pentru verificarea stării tehnice a compactoarelor pentru straturi de mixturi asfaltice (compactoare vibratoare, compactoare mixte, compactoare pe pneuri) se desfăşoară următoarele activităţi:
a)evaluarea următoarelor subansambluri funcţionale şi tehnologice:
1.grupul de acţionare, transmisia şi instalaţia hidraulică;
2.echipamentul de lucru (rulouri metalice sau/şi pneuri) cu sistemul de vibrare, instalaţia de stropire, sistemul de lestare, instalaţia de aer comprimat;
3.sistemul de amortizare a vibraţiilor;
4.postul de conducere cu aparatura de comandă şi monitorizare a procesului tehnologic.
b)verificarea funcţională şi tehnologică a întregului echipament în gol şi în sarcină:
1.verificarea capabilităţii tehnologice în frontul de lucru şi a atingerii parametrilor de prag;
2.măsurarea/determinarea principalilor parametri ai organului de lucru (rulouri metalice şi/sau pneuri) şi evaluarea acestora în raport cu valorile din cartea tehnică şi "valorile de prag" stabilite, pentru:
- lăţimea de compactare;
- viteza de lucru;
- frecvenţa şi amplitudinea de vibrare;
- încărcarea statică liniară pe organul de compactare (rulouri metalice sau pneuri).
3.verificări privind mentenanţa echipamentului tehnologic (documente de evidenţă a stării tehnice). Programul de mentenanţă va cuprinde:
- graficul anual al lucrărilor de diagnoză şi mentenanţă preventivă;
- măsurile operaţionale de înlocuire rapidă a componentelor defecte în cadrul lucrărilor de mentenanţă corectivă;
- operaţiile de mentenanţă adoptate, în mod special, pentru asigurarea conservării parametrilor funcţionali iniţiali, ce determină direct capabilitatea tehnologică de lucru;
- înregistrări privind operaţiile de mentenanţă efectuate (fişa de evidenţă).
c)verificarea îndeplinirii principalelor cerinţe de securitate a muncii şi a mediului (vezi şi anexa nr. 5).
1.cerinţe de securitate cu privire la:
- sistemul de iluminare;
- sistemele speciale de prindere pentru încărcare şi transport;
- organele de comandă (marcare, manevrabilitate, răspuns la comenzi;
- protectorii (apărători, capace, limitatori, sistemul electric etc.);
- dotările şi starea sistemelor de protecţie pentru reducerea zgomotului;
- protecţie la incendiu şi protecţia la temperaturi ridicate;
- dispozitivele de semnalizare şi ale marcajelor;
- nivelul de zgomot la postul de comandă.
2.cerinţe de mediu:
- inexistenţa pierderilor de carburanţi, lubrifianţi şi ulei hidraulic.
SECŢIUNEA 2: III.2. Activităţile operaţionale desfăşurate la inspecţia tehnică a repartizator-finisorului
SUBSECŢIUNEA 1: III.2.1. Inspecţia privind starea tehnică generală a repartizator-finisorului
Activităţile operaţionale desfăşurate la inspecţia tehnică generală a repartizator-finisorului va cuprinde următoarele:
- examinarea vizuală a maşinii în staţionare;
- examinarea vizuală a funcţionării maşinii în gol;
- examinarea vizuală a funcţionării maşinii în sarcină.
La funcţionarea în gol şi în sarcină, maşina va fi comandată numai de operatorul titular, iar inspectorii se vor situa în cabină sau în afara razei de acţiune a acestuia.
La subansamblele/piesele supuse inspecţiei, prezentate în anexa la Raportul de inspecţie tehnică (anexa nr. 2) se examinează starea şi funcţionalitatea, unde este cazul.
Dacă la un subansamblu se inspectează atât starea tehnică, cât şi funcţionalitatea, şi una dintre acestea este neconformă, rezultatul final este neconformitate. În anexa la Raportul de inspecţie tehnică se precizează, în funcţie de caz, "starea neconformă" sau "funcţionalitate neconformă".
Ca documente de referinţă se vor utiliza: cartea tehnică, SR EN 500-1 +A1:2010 şi SR EN 500-4:2011.
SUBSECŢIUNEA 2: III.2.2. Inspecţia tehnică a şasiului şi a capotajelor
Activităţile operaţionale desfăşurate la inspecţia tehnică a şasiului şi capotajelor sunt realizate vizual şi funcţional pentru: construcţia metalică, elemente de amortizare, articulaţii, cordoane de sudură, îmbinări demontabile, dispozitive de siguranţă, capotaje, vopsitorie etc.
Pentru a li conforme, şasiul şi capotajele maşinii trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:
- construcţia metalică nu trebuie să prezinte deformaţii, modificări, deteriorări sau uzuri pronunţate;
- elementele de amortizare să fie complete, nefisurate, fără deformaţii remanente exagerate;
- cordoanele de sudură nu trebuie să prezinte crăpături;
- articulaţiile trebuie să lucreze uşor şi să aibă ungătoare;
- îmbinările demontabile să aibă toate şuruburile bine strânse;
- dispozitivul de blocare să fie complet, cu toate elementele de siguranţă şi să nu prezinte fisuri;
- capotajele trebuie să fie complete şi să nu prezinte deformaţii sau uzuri pronunţate (coroziune);
- părţile vopsite ale maşinii nu trebuie să prezinte pete de rugină.
Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în anexa la Raportul de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.
SUBSECŢIUNEA 3: III.2.3. Inspecţia tehnică a grupului de acţionare (motorul diesel)
Activităţile operaţionale desfăşurate la inspecţia tehnică a grupului ele acţionare se realizează verificând pornirea motorului şi a sistemelor componente ale motorului.
Motorul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
- motorul trebuie să aibă o pornire uşoară la rece şi să funcţioneze uniform, fără zgomote şi vibraţii anormale;
- sistemul de alimentare cu combustibil, sistemul de ungere, sistemul de răcire, sistemul de aspiraţie a aerului, sistemul de evacuare a gazelor trebuie să fie complete şi să funcţioneze la parametrii indicaţi în cartea maşinii.
Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în anexa la Raportul de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.
SUBSECŢIUNEA 4: III.2.4. Inspecţia tehnică a transmisiei
Transmisia trebuie să funcţioneze fără şocuri şi zgomote anormale şi fără pierderi de lubrifiant sau ulei hidraulic.
Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în anexa la Raportul de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.
SUBSECŢIUNEA 5: III.2.5. Inspecţia tehnică a instalaţiei hidraulice
La inspecţia tehnică, a instalaţiei hidraulice se au în vedere integritatea sistemului a componentelor şi aparatajului de comandă şi control.
Cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească instalaţia hidraulică sunt:
- pompele şi motoarele hidraulice trebuie să răspundă prompt la comenzi şi să nu existe pierderi de ulei în instalaţia hidraulică;
- aparatajul de comandă şi control trebuie să fie complet şi în funcţiune;
- racordurile hidraulice să fie complete şi cu filetele nedeteriorate;
- furtunurile/conductele metalice nu trebuie să prezinte urme de îmbătrânire sau uzură;
- funcţionarea sistemului de dezactivare a acţionării hidraulice pentru a putea remorca maşina în caz de urgenţă.
Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în anexa la Raportul de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.
SUBSECŢIUNEA 6: III.2.6. Inspecţia tehnică a sistemului de deplasare (rulare) pe şenile sau pe roţi
Activităţile operaţionale desfăşurate la inspecţia tehnică a sistemului de rulare al maşinilor constau, în principal, din verificări efectuate la roţile masive din cauciuc, la roţile cu pneuri, la şenile, role de susţinere, roţile de întoarcere a şenilelor şi la roţile motoare, respectiv a longrinelor.
Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească sistemul de deplasare sunt:
- şenila să fie întinsă şi să nu prezinte uzuri excesive (verificarea se face cu toate componentele asamblate pe longrine: bolţuri, lanţuri, role, roţi motoare şi de întoarcere);
- roţile masive din cauciuc nu trebuie să fie excesiv de uzate sau deformate;
- anvelopele roţilor nu trebuie să prezinte tăieturi sau uzură până la ştergerea proeminenţelor de aderenţă;
- nu trebuie să lipsească prezoane sau piuliţe pentru fixarea jenţilor.
Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în anexa la Raportul de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.
SUBSECŢIUNEA 7: III.2.7. Inspecţia tehnică a echipamentului de lucru
Activităţile operaţionale desfăşurate la inspecţia tehnică a echipamentului de lucru constau în verificări funcţionale, dimensionale şi vizuale.
Pentru a răspunde cerinţelor, echipamentul de lucru trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
- buncărul de material nu trebuie să prezinte deformaţii vizibile sau uzuri pronunţate;
- şnecul repartizator nu trebuie să prezinte uzură pronunţată şi deformarea elicelor;
- sistemul de batere şi vibrare trebuie să fie în stare de funcţionare;
- sistemul de încălzire trebuie să fie funcţional;
- grinda finisoare nu trebuie să prezinte uzură pronunţată;
- cordoanele de sudură de la buncăr, şnec, grindă nu trebuie să prezinte fisuri;
- articulaţiile la şasiul utilajului, la cilindrii hidraulici nu trebuie să prezinte jocuri radiale, iar de la bolţuri nu trebuie să lipsească piuliţele şi elementele de siguranţă;
- sistemul de role prin care se asigură împingerea cu mijlocul auto trebuie să lucreze şi să nu prezinte blocări.
Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în anexa la Raportul de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.
SUBSECŢIUNEA 8: III.2.8. Inspecţia tehnică a postului de conducere
La inspecţia tehnică a postului de conducere se au în vedere următoarele componente:
- scări de acces;
- ergonomia locului de muncă.
Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească postul de conducere din punctul de vedere al accesului, respectiv al ergonomiei sunt:
- scara de acces, prevăzută de producător, nu trebuie să fie deformată sau să lipsească;
- reglajul scaunului trebuie să existe şi să fie funcţional;
- butoanele şi manetele de comandă trebuie să fie uşor identificabile;
- copertina şi balustradele nu trebuie să fie deteriorate sau să lipsească;
- instalaţia pentru monitorizarea parametrilor de proces trebuie să fie în stare de funcţionare. Valorile acestor parametri trebuie să poată fi uşor citite, stocate şi/sau tipărite.
Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în anexa la Raportul de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.
SUBSECŢIUNEA 9: III.2.9. Inspecţia tehnică privind parametrii tehnici şi tehnologici - măsurarea şi determinarea parametrilor principali
Pentru a constata dacă repartizatorul şi-a păstrat capabilitatea tehnologică se măsoară şi se determină, cel puţin, parametrii de mai jos.
a)Lăţimea minimă şi maximă a grinzii
Lăţimea minimă şi maximă a grinzii se măsoară între extremităţile acesteia cu maşina staţionând pe plan orizontal.
Dacă valorile găsite variază cu până la ±5 mm (inclusiv) faţă de valoarea din cartea tehnică, ţinând seama şi de incertitudinea de măsurare, aceasta se consideră conformă.
b)Viteza maximă de deplasare în regim de transport
Dacă repartizatorul are mai multe trepte de viteze, se face verificarea la treapta de viteză cea mai mare, la turaţia nominală a motorului.
Viteza de deplasare se determină astfel:
Se alege un traseu asfaltat, cu platforma orizontală. Se măsoară folosind ruleta şi se jalonează o distanţă "S" de cel puţin 50 m
Se măsoară, folosind un cronometru, timpul "t" de deplasare între cele două repere.
Viteza "v" se determină cu relaţia:
v = S/t, în km/h.
Valoarea determinată se înscrie în Raportul de inspecţie tehnică. Această valoare se compară cu valoarea din cartea tehnică. Dacă valoarea găsită variază cu până la +5% (inclusiv) faţă de valoarea din cartea tehnică, ţinând seama şi de incertitudinea de măsurare, aceasta se consideră conformă.
c)Măsurarea nivelului de zgomot la postul de comandă
Documentele de referinţă utilizate pentru determinarea nivelurilor acustice sunt următoarele: SR EN ISO 3744, SR EN ISO 3745, SR EN ISO 3746, SR EN ISO 3747.
Măsurarea se efectuează utilizând dozimetrul de zgomot, astfel:
- microfonul se amplasează pe înălţime la nivelul urechii operatorului, acesta stând pe scaun în faţa pupitrului de comandă;
- se fac câte trei măsurări de o parte şi de alta a operatorului;
- se calculează nivelul de zgomot global continuu echivalent stânga "Lech.s" ca medie aritmetică a celor trei valori măsurate la urechea stângă;
- se calculează nivelul de zgomot global continuu echivalent dreapta "Lech.d" ca medie aritmetică a celor trei valori măsurate la urechea dreaptă.
În anexa la Raportul de inspecţie tehnică se menţionează valoarea zgomotului mediu echivalent "Lmediu.echiv" obţinut cu relaţia:
"Lmediu.echiv" = "Lechiv.s" + "Lechiv.d"/2, în dB(A).
d)Măsurarea frecvenţelor şi amplitudinilor de lucru
Măsurarea frecvenţelor şi amplitudinilor de lucru se realizează numai în cazul în care repartizatorul nu este prevăzut cu sisteme speciale pentru monitorizarea parametrilor de lucru sau când acesta, din motive obiective, nu funcţionează.
Când sistemul de monitorizare a parametrilor de lucru funcţionează, în anexa la Raportul de inspecţie tehnică se vor marca parametrii preluaţi de la acest sistem.
Pentru măsurarea frecvenţelor şi amplitudinilor de lucru se alege aparatura necesară.
Valorile măsurate şi incertitudinile de măsurare se consemnează în anexa la Raportul de inspecţie tehnică. În cazul în care "valoarea măsurată + incertitudinea de măsurare" depăşeşte valorile de prag, responsabilitatea utilizării echipamentului tehnologic revine beneficiarului. Evaluarea se face având ca document de referinţă cartea tehnică (proiectul) sau alte acte normative.
SUBSECŢIUNEA 10: III.2.10. Rezultatele inspecţiei tehnice
În urma activităţilor operaţionale la inspecţia tehnică se precizează dacă cerinţele din procedură sunt/nu sunt îndeplinite.
În cadrul inspecţiei tehnice se constată eventualele neconformităţi şi se dispune înlăturarea acestora, stabilindu-se măsuri de remediere, cu termene şi responsabilităţi. Constatarea eliminării neconformităţilor se consemnează în anexa la Raportul de inspecţie tehnică.
SECŢIUNEA 3: III.3. Activităţile operaţionale desfăşurate la inspecţia tehnică a compactoarelor
SUBSECŢIUNEA 1: III.3.1. Inspecţia privind starea tehnică a compactoarelor
Activităţile operaţionale desfăşurate la inspecţia tehnică generală a compactoarelor va cuprinde următoarele:
- examinarea vizuală a maşinii în staţionare;
- examinarea vizuală a funcţionării maşinii în gol;
- examinarea vizuală a funcţionării maşinii în sarcină.
La funcţionarea în gol şi în sarcină, maşina va fi comandată numai de operatorul titular, iar inspectorii se vor situa în cabină sau în afara razei de acţiune a acestuia.
La subansamblele/piesele supuse inspecţiei, prezentate în anexa la Raportul de inspecţie tehnică, se examinează starea şi funcţionalitatea, unde este cazul.
Când subansamblul inspectat tehnic este conform, în anexa la Raportul de inspecţie tehnică rezultatul final este conformitate.
Dacă la un subansamblu se inspectează atât starea tehnică, cât şi funcţionalitatea, şi una dintre acestea este neconformă, rezultatul final este neconformitate. În anexa la Raportul de inspecţie tehnică se precizează, în funcţie de caz, "starea neconformă" sau "funcţionalitate neconformă".
Ca documente de referinţă se vor utiliza: cartea tehnică, SR EN 500-1+A1:2010 şi SR EN 500-4:2011.
SUBSECŢIUNEA 2: III.3.2. Inspecţia tehnică a şasiului şi a capotajelor
Activităţile operaţionale desfăşurate la inspecţia tehnică a şasiului şi a capotajelor se realizează vizual şi funcţional pentru: construcţia metalică, elemente de amortizare, articulaţii, cordoane de sudură, îmbinări demontabile, dispozitive de siguranţă, capotaje, vopsitorie etc.
Pentru a fi conforme, şasiul şi capotajele maşinii trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:
- şasiul nu trebuie să prezinte deformaţii, modificări, deteriorări sau uzuri pronunţate;
- cordoanele de sudură nu trebuie să prezinte fisuri;
- articulaţiile nu trebuie să prezinte uzuri, deformaţii sau să se gripeze pe întreaga cursă de lucru;
- elementele de fixare să fie complete şi bine strânse;
- capotajele trebuie să fie complete şi să nu prezinte deformaţii sau uzuri pronunţate (coroziune);
- părţile vopsite ale maşinii nu trebuie să prezinte pete de rugină.
Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în anexa la Raportul de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.
SUBSECŢIUNEA 3: III.3.3. Inspecţia tehnică a grupului de acţionare (motorul diesel)
Activităţile operaţionale desfăşurate la inspecţia tehnică a grupului de acţionare se realizează verificând pornirea şi sistemele componente ale motorului.
Grupul de acţionare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
- motorul trebuie să aibă o pornire uşoară la rece şi să funcţioneze uniform, fără zgomote şi vibraţii anormale;
- sistemul de alimentare cu combustibil, sistemul de ungere, sistemul de răcire, sistemul de aspiraţie a aerului, sistemul de evacuare a gazelor trebuie să fie complete şi să funcţioneze la parametrii indicaţi în cartea maşinii.
Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în anexa la Raportul de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.
SUBSECŢIUNEA 4: III.3.4. Inspecţia tehnică a transmisiei mecanismului de deplasare
Transmisia trebuie să funcţioneze fără şocuri şi zgomote anormale şi fără pierderi de lubrifiant sau ulei hidraulic.
Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în anexa la Raportul de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.
SUBSECŢIUNEA 5: III.3.5. Inspecţia tehnică a instalaţiei hidraulice
La inspecţia tehnică a instalaţiei hidraulice se au în vedere integritatea sistemului, a componentelor şi aparatajului de comandă şi control.
Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească instalaţia hidraulică sunt:
- pompele şi motoarele hidraulice trebuie să răspundă prompt la comenzi şi să nu existe pierderi de ulei în instalaţia hidraulică;
- aparatajul de comandă şi control trebuie să fie complet şi în funcţiune;
- racordurile hidraulice să fie complete şi cu filetele nedeteriorate;
- furtunurile sau conductele metalice nu trebuie să prezinte urme de îmbătrânire sau uzură;
- funcţionarea sistemului de dezactivare a acţionării hidraulice pentru a putea remorca maşina în caz de urgenţă.
Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în anexa la Raportul de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.
SUBSECŢIUNEA 6: III.3.6. Inspecţia tehnică a echipamentului de lucru
Activităţile operaţionale desfăşurate la inspecţia tehnică a echipamentului de lucru constau în verificări funcţionale, dimensionale şi vizuale.
Pentru a răspunde cerinţelor echipamentul de lucru trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- rulourile metalice să nu prezinte deformaţii ale mantalei ori jocuri mari în lagărele de rezemare;
- pneurile să nu fie uzate excesiv, jantele să nu fie corodate ori deformate, iar prinderea acestora să fie făcută cu toate piuliţele;
- sistemul de vibrare să fie funcţional şi reglabil la treptele de frecvenţă prevăzute;
- instalaţia de stropire să nu piardă apă şi să nu aibă duzele rampei de stropire înfundate;
- răzuitoarele de tamburi şi pneuri să nu fie uzate excesiv şi să funcţioneze eficient;
- sistemul de lestare cu apă sau plăci de oţel să fie utilizabil;
- instalaţia de aer comprimat (compresorul şi conductele de transport) să fie în stare de funcţionare;
- sistemul de amortizare a vibraţiilor să nu conţină tampoane de cauciuc forfecate (rupte), fisurate, îmbătrânite ori excesiv deformate.
Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în anexa la Raportul de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.
SUBSECŢIUNEA 7: III.3.7. Inspecţia tehnică a postului de conducere
La inspecţia tehnică a postului de conducere se au în vedere următoarele componente:
- scara de acces prevăzută de producător nu trebuie să fie deformată sau să lipsească;
- reglajul scaunului trebuie să existe şi să fie funcţional;
- butoanele şi manetele de comandă trebuie să fie uşor identificabile;
- uşile trebuie să aibă încuietori standard, iar garniturile de cauciuc de pe contur pentru etanşarea cabinei nu trebuie să lipsească;
- sistemul de climatizare (dacă acesta există) trebuie să fie în stare de funcţionare;
- sistemele de siguranţă şi avertizare la deplasarea pe drumurile publice (inclusiv pentru mersul înapoi) trebuie să fie în stare de funcţionare;
- instalaţia pentru monitorizarea parametrilor de proces trebuie să fie în stare de funcţionare. Valorile acestor parametri trebuie să poată fi uşor citiţi, stocaţi şi/sau tipăriţi.
Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în anexa la Raportul de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.
SUBSECŢIUNEA 8: III.3.8. Inspecţia tehnică privind parametrii tehnici şi tehnologici - măsurarea şi determinarea parametrilor principali
Pentru a constata dacă compactorul şi-a păstrat capabilitatea tehnologică se măsoară şi se determină parametrii de mai jos.
Valorile măsurate şi incertitudinile de măsurare se consemnează în anexa la Raportul de inspecţie tehnică. În cazul în care "valoarea măsurată + incertitudinea de măsurare" depăşeşte valorile de prag, responsabilitatea utilizării echipamentului tehnologic revine beneficiarului. Evaluarea se face având ca document de referinţă cartea tehnică (proiectul) sau alte acte normative.
a)Numărul roţilor compactoare, tipul şi mărimea anvelopelor
Se numără roţile de pe axa din faţă şi/sau cele de pe axa din spate, respectiv se identifică tipul şi mărimea anvelopelor şi se înscriu în Raportul de inspecţie tehnică.
b)Lăţimea de compactare minimă şi maximă
1.Cu rulourile aşezate în tandem (sau pneurile) se execută o deplasare rectilinie de compactare a terenului, după care se măsoară cu ruleta lăţimea benzii compactate.
Dacă valoarea găsită variază cu până la ± 8 mm (inclusiv) faţă de valoarea din cartea tehnică, ţinând seama şi de incertitudinea de măsurare, se acordă conformitate.
2.Cu rulourile aşezate în poziţia "mers de crab" se execută o deplasare rectilinie de compactare a terenului, după care se măsoară cu ruleta lăţimea benzii compactate.
Dacă valoarea găsită variază cu până la ± 8 mm (inclusiv) faţă de valoarea din cartea tehnică, ţinând seama şi de incertitudinea de măsurare, se acordă conformitate.
c)Determinarea diametrului rulourilor şi a razei minime de virare
1.Se măsoară cu ruleta, la una dintre feţele laterale, diametrul cilindrului din faţa şi din spatele compactorului.
Dacă valoarea găsită variază cu până la ±8 mm (inclusiv) faţă de valoarea dată în cartea tehnică, ţinând seama şi de incertitudinea de măsurare, se acordă conformitate.
2.Pentru determinarea razei minime de viraj, compactorul amplasat pe o platformă va executa o mişcare de rotaţie completă după care se va opri. Se măsoară cu ajutorul unei rulete diametrul cercului interior materializat de amprenta lăsată de cilindri.
Dacă valoarea măsurată variază cu până la ± 50 mm (inclusiv) faţă de valoarea dată în cartea tehnică, ţinând seama şi de incertitudinea de măsurare, se acordă conformitate.
d)Viteza maximă de deplasare
Dacă compactorul are mai multe trepte de viteze, se face verificarea la viteza din ultima treaptă de viteze, la turaţia nominală a motorului.
Viteza de deplasare se determină astfel:
Se alege un drum cu platforma orizontală. Se măsoară folosind ruleta şi se jalonează o distanţă "S" de cel puţin 50 m. Se măsoară, folosind un cronometru, timpul la ducere "t1" şi timpul la întoarcere "t2"
Viteza "v" se determină cu relaţia:
v = S/ t1 + t2, în km/h.
Valoarea determinată se înscrie în Raportul de inspecţie tehnică.
Această valoare se compară cu valoarea din cartea tehnică. Dacă valoarea găsită variază cu până la ± 5% faţă de valoarea din cartea tehnică, aceasta se consideră conformă.
e)Măsurarea nivelului de zgomot la postul de comandă
Documentele de referinţă sunt: SR EN ISO 3744, SR EN ISO 3745, SR EN ISO 3746, SR EN ISO 3747.
Măsurarea se efectuează utilizând dozimetrul de zgomot, astfel:
- microfonul se amplasează pe înălţime la nivelul urechii operatorului, acesta stând pe scaun în faţa pupitrului de comandă;
- se fac câte trei măsurări de o parte şi de alta a operatorului;
- se calculează nivelul de zgomot global continuu echivalent stânga "Lechiv.s", ca medie aritmetică a celor trei valori măsurate la urechea stângă;
- se calculează nivelul de zgomot global continuu echivalent dreapta "Lechiv.d", ca medie aritmetică a celor trei valori măsurate la urechea dreaptă.
În anexa la Raportul de inspecţie tehnică se menţionează valoarea zgomotului mediu echivalent "Lmediu.echiv." obţinut cu relaţia:
, în dB(A).
f)Măsurarea frecvenţelor şi amplitudinilor de lucru
Măsurarea frecvenţelor şi amplitudinilor de lucru se realizează numai în cazul în care compactorul nu este prevăzut cu sisteme speciale pentru monitorizarea parametrilor de lucru sau când acesta, din motive obiective, nu funcţionează.
Când sistemul de monitorizare a parametrilor de lucru funcţionează, în anexa la Raportul de inspecţie tehnică se vor marca parametrii preluaţi de la acest sistem.
Pentru măsurarea frecvenţelor şi amplitudinilor de lucru se alege aparatura necesară.
SUBSECŢIUNEA 9: III.3.9. Rezultatele inspecţiei tehnice în urma activităţilor operaţionale la inspecţia tehnică se precizează dacă cerinţele din procedură sunt/nu sunt îndeplinite
În cadrul inspecţiei tehnice se constată eventualele neconformităţi şi se dispune înlăturarea acestora, stabilindu-se măsuri de remediere, cu termene şi responsabilităţi. Constatarea eliminării neconformităţilor se consemnează în anexa la Raportul de inspecţie tehnică.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta procedură.
-****-
ANEXA nr. 1: Raportul de inspecţie tehnică a echipamentelor pentru punerea în operă a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri şi aeroporturi
Raportul de inspecţie tehnică trebuie să conţină, cel puţin, următoarele informaţii:
1.Datele de identificare a organismului de inspecţie (denumirea şi adresa)
2.Numărul şi data emiterii Raportului de inspecţie tehnică
3.Denumirea şi datele de identificare ale echipamentului de inspectat (model, tip, serie, an de fabricaţie)
4.Datele de identificare a firmei deţinătoare a echipamentului (denumirea, adresa), numărul şi data contractului pentru inspecţie
5.Datele de identificare a firmei producătoare (denumirea, adresa)
6.Documentele de referinţă utilizate în cadrul inspecţiei
7.Identificarea metodelor şi procedurilor utilizate
8.Locul şi data inspecţiei, precum şi data limită a următoarei inspecţii
9.Durata normală de funcţionare a echipamentului (conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare)
10.Durata de funcţionare consumată
11.Data ultimei revizii tehnice a echipamentului inspectat, din fişa de evidenţă a lucrărilor de mentenanţă
12.Rezultatele inspecţiei, conform anexei care face parte integrantă din prezentul raport de inspecţie tehnică.
ANEXA nr. 2: Anexa la Raportul de inspecţie tehnică a echipamentelor pentru punerea în operă a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri şi aeroporturi
- Anexa la Raportul de inspecţie tehnică trebuie să conţină, cel puţin, următoarele informaţii:
(A)Verificarea documentelor tehnice ale echipamentelor pentru punerea în operă a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri şi aeroporturi
a)Cartea tehnică;
b)Fişa tehnică a echipamentului privind: durata de utilizare, condiţiile de utilizare, reparaţii şi revizii tehnice, eventuale modificări (modernizări);
c)Certificat de conformitate de la producător cu referinţe la: Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, cu modificările şi completările ulterioare [Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice şi de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare)];
d)Marcajul CE privind conformitatea de securitate europeană.
(B)Verificarea de conformitate a stării tehnice şi de securitate a echipamentelor pentru punerea în operă a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri şi aeroporturi
1.Verificarea de conformitate a stării tehnice şi de securitate a repartizator-finisorului pentru mixturi asfaltice;
a)ansamblul şasiu şi capote (structură metalică, suduri, elemente de amortizare, îmbinări demontabile şi nedemontabile, dispozitive de împingere, remorcare etc.);
b)grupul de acţionare (motor, sisteme de reglare, sisteme de ungere, răcire etc.);
c)transmisia (convertizor, cutie de viteze şi de distribuţie, punţi motoare, transmisie hidraulică la punţi etc.);
d)instalaţia hidraulică (grup de pompare, aparatură de comandă şi control, motoare hidraulice, racorduri, conducte şi cuple hidraulice etc.);
e)sisteme de deplasare (roţi motoare, roţi de întindere, role de sprijin/dirijare, jante, pneuri etc.);
f)echipament de lucru (buncăr pentru stocare, transportor mixtură, şnec repartizator, sistem batere şi vibrare mixtură, sistem extindere lăţime grindă, sistem încălzire grindă, sistem deplasare împingere autovehicul transport mixtură etc.);
g)sistem de control şi reglare grosime strat şi profil drum;
h)postul de conducere (acces, scaun, pupitru de comandă etc.).
2.Verificarea de conformitate a stării tehnice şi de securitate a compactorului pentru mixturi asfaltice
a)ansamblul şasiu şi capote (structură metalică, suduri, elemente de amortizare, îmbinări demontabile şi nedemontabile, dispozitive de împingere, remorcare etc.);
b)grupul de acţionare (motor, sisteme de reglare, sisteme de ungere, răcire etc.);
c)transmisia (convertizor, cutie de viteze şi de distribuţie, punţi motoare, transmisie hidraulică la punţi etc.);
d)instalaţia hidraulică (grup de pompare, aparatură de comandă şi control, motoare hidraulice, racorduri, conducte şi cuple hidraulice etc.);
e)echipament de lucru (rulouri metalice statice, rulouri metalice vibratoare, roţi cu pneuri, sistem de vibrare, instalaţie de stropire, sistem aer comprimat, sistem de amortizare vibraţii etc.);
f)sistem de control şi reglare parametri de lucru (frecvenţă, amplitudine);
g)postul de conducere (acces, scaun, pupitru de comandă, instalaţi auxiliare etc.).
(C)Inspecţii operaţionale de conformitate şi securitate
1.Parametrii tehnici şi tehnologici ai repartizator-finisorului pentru mixturi asfaltice
Performanţele tehnice şi tehnologice care se vor măsura/determina şi evalua sunt prezentate în anexa nr. 3 la procedură.
a)parametrii grinzii:
- lăţimea minimă de lucru a grinzii;
- lăţimea maximă a grinzii fără extensii;
- lăţimea maximă a grinzii cu extensii;
b)viteza maximă de lucru la o grosime de strat dată;
c)indicele de mobilitate al repartizatorului;
d)frecvenţa de vibrare;
e)frecvenţa de batere;
f)verificarea temperaturii mixturii asfaltice la aşternere;
g)productivitatea tehnică;
h)nivelul de zgomot la postul de comandă.
2.Parametrii tehnici şi tehnologici ai compactorului pentru mixturi asfaltice
Performanţele tehnice şi tehnologice care se vor măsura/determina şi evalua sunt prezentate în anexa nr. 4 la procedură.
a)număr roţi faţă/spate;
b)lăţimea de compactare minimă;
c)lăţimea de compactare maximă la mers de crab;
d)lungime cilindru faţă/spate;
e)diametru cilindru faţă/spate;
f)raza de virare interioară;
g)viteza maximă de deplasare;
h)frecvenţa şi amplitudinea la care se realizează compactarea;
i)temperatura la care se realizează compactarea;
j)nivel de zgomot la postul de comandă.
3.Parametrii de securitate ai repartizator-finisorului pentru mixturi asfaltice (a se vedea şi anexa nr. 5 la procedură)
a)Cerinţe de securitate:
- sistem de iluminare;
- organe de comandă (marcare, manevrabilitate, răspuns la comenzi);
- sisteme speciale de prindere pentru încărcare şi transport;
- verificare protectori (apărători, capace, limitatori, integritatea sistemului electric etc.);
- verificarea dotărilor şi starea sistemelor de protecţie la reducerea zgomotului, protecţie la incendiu, protecţie la temperaturi ridicate;
- verificarea dispozitivelor de semnalizare şi a marcajelor;
- măsurarea nivelului de zgomot la postul de comandă;
b)Cerinţe de mediu:
- inexistenţa pierderilor de carburanţi, lubrifianţi şi ulei hidraulic.
4.Determinarea parametrilor de securitate ai compactorului pentru mixturi asfaltice (a se vedea şi anexa nr. 5 la procedură)
a)Cerinţe de securitate:
- sistem de iluminare;
- sisteme speciale de prindere pentru încărcare şi transport;
- organe de comandă (marcare, manevrabilitate, răspuns la comenzi);
- verificare protectori (apărători, capace, limitatori, integritatea sistemului electric etc.);
- verificarea dotărilor şi starea sistemelor de protecţie la reducerea zgomotului, protecţie la incendiu);
- verificarea dispozitivelor de semnalizare şi a marcajelor;
- măsurarea nivelului de zgomot la postul de comandă.
b)Cerinţe de mediu:
- inexistenţa pierderilor de carburanţi, lubrifianţi şi ulei hidraulic.
5.Calculul Incertitudinii de măsurare
(D)Rezultatele Inspecţiei echipamentelor pentru punerea în operă a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri şi aeroporturi.
(E)Domeniul de utilizare a echipamentelor pentru punerea la operă a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri şi aeroporturi.
(F)Numele şi semnătura responsabilului de Inspecţie.
ANEXA nr. 3: Performanţele tehnico-funcţionale ale repartizator-finisorului pentru mixturi asfaltice

Nr. crt.

Denumirea parametrului

Modul de verificare:

a) măsurare;

b) determinare;

c) observare.

Valoarea:

a) măsurată;

b) determinată;

c) observată.

Valori de referinţă/Valori de prag

Incertitudine aparat de măsurare

U.M.

Conform

DA

NU

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Grosimea minimă a stratului aşternut

a) măsurare

 

cartea tehnică ± 10%

 

mm

  

2.

Grosimea maximă a stratului aşternut

a) măsurare

 

cartea tehnică ± 10%

 

mm

  

3.

Lăţimea minimă şi maximă a grinzii

a) măsurare

 

cartea tehnică ± 5 mm

 

mm

  

4.

Viteza maximă de deplasare în regim de lucru

a) măsurare

 

cartea tehnică ± 5%

 

m/min

  

5.

Frecvenţa de vibrare

a) măsurare

 

cartea tehnică ± 3%

 

s-1

  

6.

Frecvenţa de batere

a) măsurare

 

cartea tehnică ±1%

 

s-1

  

7.

Amplitudinea de lucru

a) măsurare

 

cartea tehnică ± 1%

 

mm

  

8.

Indicele de mobilitate al repartizatorului (iv)**

b) determinare*

iv = v/G

 

(2... 4)X10-8 10%

 

m/sdaN

  

9.

Temperatura mixturii asfaltice la aşternere

a) măsurare

 

- minimum 145° pentru mixtură cu bitum D50/70

- minimum 140° pentru mixtură cu bitum D70/100

 

°C

  

10.

Productivitatea tehnică

b) determinare **
Qs = 60vB,
în m2/h;
Qm = 60vBhp,
în t/h.

   

m2/h
t/h

  

11.

Nivelul de zgomot la postul de comandă

a) măsurare

 

cartea tehnică < = 85 dbA

 

dbA

  
___
* Semnificaţia notaţiilor din tabel:
v - viteza de repartizare (aşternere) a mixturii, în m/s;
G - greutatea repartizator-finisorului.
** Semnificaţia notaţiilor din tabel:
v - este viteza de aşternere (repartizare a mixturii) măsurată, în m/min;
B - lăţimea de aşternere măsurată, în m:
h - înălţimea stratului aşternut, în m;
p - densitatea medie a mixturii asfaltice (p = 2,2 t/m3);
Qs - suprafaţa aşternută într-o oră, în m2/h;
Qm - masa materialului frezat într-o oră, în t/h.
ANEXA nr. 4: Performanţele tehnico-funcţionale ale compactoarelor pentru mixturi asfaltice

Nr. crt.

Denumirea parametrului

Modul de verificare:

a) măsurare;

b) determinare;

c) observare.

Valoarea:

a) măsurată;

b) determinată;

c) observată.

Valori de referinţă/ Valori de prag

Incertitudine aparat de măsurare

U.M.

Conform

DA

NU

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Lăţimea de compactare

a) măsurare

 

cartea tehnică ±8 mm

 

mm

  

2.

Diametrul cilindrului (roţii)

a) măsurare

 

cartea tehnică ±1 %

 

mm

  

3.

încărcarea statică liniară

a) măsurare

 

cartea tehnică ±3 %

 

daN/m

  

4.

Masa de operare: lestat/nelestat

b) observare

 

cartea tehnică ±10%

 

kg

  

5.

Lăţimea de compactare în mers de crab

a) măsurare

 

cartea tehnică ±8 mm

 

mm

  

6.

Grosimea maximă a stratului compactat

a) măsurare

 

cartea tehnică ±10%

 

mm

  

7.

Frecvenţa de vibrare

a) măsurare

 

cartea tehnică ±3%

 

Hz

  

8.

Amplitudinea de lucru

a) măsurare

 

cartea tehnică ±1%

 

mm

  

9.

Viteza maximă de deplasare în regim de lucru

a) măsurare

 

cartea tehnică ±5%

 

m/min

  

10.

Nivelul de zgomot la postul de comandă

a) măsurare

 

cartea tehnică < = 85 dbA

 

dbA

  
ANEXA nr. 5:
((INFORMATIVĂ) la procedură)
1.Verificarea cerinţelor de securitate specifice maşinilor pentru finisat
Verificarea cerinţelor de siguranţă şi/sau a măsurilor de protecţie se va efectua prin una sau mai multe dintre următoarele metode, după caz:
a)măsurare;
b)examinare vizuală;
c)încercare, în cazul în care standardul la care face referinţă orice cerinţă specială prevede metoda respectivă;
d)calcul.
În această anexă sunt prezentate cerinţele de securitate specifice maşinilor pentru finisat şi sunt în concordanţă cu standardul SR EN 500-1, respectiv SR EN 500-6.

Cerinţe SR EN 500-6

Verificări

Modul de verificare

Examinare vizuală

Încercare funcţională

Măsurare

0

1

2

3

4

1.

Iluminat, lumini de semnalizare şi poziţie şi dispozitive retroreflectorizante

Existenţa, integritatea, starea de curăţenie

Se verifică dacă sistemul de iluminare, semnalizare, poziţionare şi dispozitivele retroreflectorizante funcţionează.

-

2.

Funcţionare şi manipulare

- Existenţa, starea şi integritatea frânei

- Existenţa, starea şi marcarea punctelor de ridicare cu simbolul 7.23 din ISO 6405-1:2004

- Starea sistemului de direcţie;

- Se examinează starea de uzură a pneurilor, codul pneului, presiunea în pneu conform instrucţiunilor din manualul de utilizare.

- Se examinează starea de uzură a şenilelor.

Se verifică dacă frânele şi direcţia sunt funcţionale.

-

3.

Postul de conducere

Existenţa, starea, amplasarea şi integritatea

-

-

4.

Scaun pentru operatorul maşinii

Se verifică existenţa sistemului de reglare a scaunului.

Se verifică dacă funcţionarea sistemului de reglare a scaunului permite operatorului să adopte poziţiile necesare controlării maşinii în toate condiţiile de exploatare scontate.

-

5.

Comenzi şi indicatoare

- Se verifică integritatea comenzilor şi comutatoarelor, accesibilitatea, identificarea funcţiilor activate, punctul neutru al comenzii, cu excepţia cazului în care funcţiunile respective impun altfel, cum ar fi:

- acţionare continuă;

- acţionare automată;

- limitator de cursă funcţional.

- Se verifică dacă comenzile sunt dispuse, dezactivate sau protejate astfel încât să nu poată fi acţionate accidental, în special atunci când operatorul intră sau iese din postul de conducere.

-

- Se verifică dacă pedalele au suprafaţă antiderapantă.

- Se verifică starea şi integritatea riglei şi a sistemului de telescopare.

- Se verifică sistemul de afişare şi confirmare pentru elementele de comandă multiple (tip telecomandă) sau cu posturi multiple de comandă.

- Se verifică dacă la retragerea riglei telescopice nu trebuie să fie comandată simultan de la postul de conducere şi din zona de comandă la distanţă. Comenzile pentru reglarea riglelor telescopice trebuie proiectate astfel încât să se asigure revenirea acestora în poziţia neutră atunci când sunt eliberate (comandă cu acţiune menţinută).

-

6.

Pornirea

Se verifică existenţa şi starea demarorului electric, pneumatic sau hidraulic al motorului şi dacă acestea sunt prevăzute cu o funcţiune de pornire neutră care va preveni demararea motorului, cu excepţia cazului în care funcţiunile periculoase sunt setate în modul fără pericol, respectiv să nu permită accesul neautorizat la pornirea motorului.

Se verifică funcţionalitatea sistemului de pornire.

-

7.

Oprirea

- Se verifică starea şi integritatea sistemelor de frânare.

- Se verifică existenţa sistemului de oprire de urgenţă la maşinile cu operator pe maşină.

- Sistemele de frânare ale finisoarelor pe pneuri trebuie să fie conform anexei A la SR EN 500-6.

- Se verifică funcţionalitatea sistemului de oprire de urgenţă.

- Se verifică funcţionalitatea frânelor în condiţii de serviciu, de încărcare, de viteză, de stare a terenului şi de pantă prevăzute de producător şi corespunzătoare unor situaţii curent întâlnite.

Performanţele sistemelor de frânare trebuie să fie conform specificaţiilor din anexa A la SR EN 500-6.

8.

Sisteme de acces la postul de conducere şi la punctele de mentenanţă

Se verifică existenţa acestora şi dacă acestea au fost confecţionate conform EN ISO 2860, ISO 12508 şi EN ISO 2867.

-

- înălţimea primei trepte (600 mm) pentru acces la postul de comandă poate fi depăşită în poziţia de transport.

- Pasarelele trebuie fixate pe tronsoanele riglei şi trebuie să acopere lăţimea de utilizare a riglei.

9.

Protecţie

- Se verifică existenţa acestora conform cărţii tehnice şi modul lor de prindere.

- Se verifică existenţa şi starea dispozitivului de blocare a elementelor care asigură ridicarea riglei în condiţii de siguranţă, pentru a preveni pivotarea în timpul lucrărilor de întreţinere şi/sau la transport.

-

-

10.

Sisteme sub presiune

Se controlează poziţia conductelor, fitingurilor şi furtunurilor şi sistemul de protecţie când acestea trec la o distanţă < = 1 m.

Se verifică integritatea rezervorului de combustibil şi a rezervoarelor hidraulice.

-

Structura de protecţie la răsturnare (ROPS) trebuie să îndeplinească condiţiile din ISO 3471 şi anexa C la SR EN 500-4.

11.

Protecţia împotriva incendiilor

Se verifică integritatea rezervorului de combustibil şi a rezervoarelor hidraulice

-

-

12.

Suprafeţe fierbinţi

Se verifică sistemul de protecţie faţă de temperaturile înalte.

-

-

13.

Dispozitive de semnalizare şi semne de avertizare

- Se verifică existenţa claxonului.

- Se verifică semnalul de avertizare care va marca zona pivotantă a maşinilor articulate cu pivot.

- Dacă maşina lucrează în zone în care rămân pericole reziduale ataşate maşinii sau echipamentelor acesteia şi/sau remorcii, se verifică dacă există disponibil pe maşină un indicator de avertizare/siguranţă în conformitate cu anexa E la SR EN 500-1.

- Se verifică dacă sunt montate lumini galbene cu funcţionare intermitentă care să indice zonele de strivire sau forfecare în timpul funcţionării şi care trebuie să se activeze automat la extinderea sau la retragerea riglelor.

-

-

14.

Sisteme cu gaz lichid

Se verifică pentru fiecare maşină în parte dacă sunt îndeplinite condiţiile din anexa D la SR EN 500-1.

-

-

15.

Sisteme electrice şi electronice

- Se verifică conductorii şi componentele electrice care trebuie instalate astfel încât să se evite stricarea acestora din cauza expunerii la condiţiile de mediu care ar putea cauza deteriorarea lor. Izolaţia componentelor electrice trebuie să aibă proprietăţi ignifuge.

-

-

- Se verifică ca firele/cablurile electrice neprotejate de dispozitive pentru supratensiune să nu fie instalate în contact direct cu conductele şi furtunurile care conţin combustibil sau gaz inflamabil.

-

-

- Se verifică dacă echipamentele electrice, cu excepţia demarorului motorului, sunt protejate cu un dispozitiv împotriva supratensiunii (de exemplu, o siguranţă).

- Se verifică dacă bateria este bine fixată într-un spaţiu ventilat. Amplasamentul trebuie să fie uşor accesibil.

-

-

Bateria trebuie să fie uşor de scos. Bateriile trebuie prevăzute cu mânere şi/sau inele de agăţare.

- Se verifică dacă bateria poate fi uşor deconectată direct sau cu un întrerupător izolator uşor accesibil şi uşor de identificat.

-

-

- Se verifică dacă conectorii sunt amplasaţi astfel încât să se evite secţionarea acestora sau producerea de scurtcircuite.

- Dacă la riglă se utilizează curentul electric ca principală sursă de energie pentru încălzirea acesteia, se verifică dacă sunt satisfăcute cerinţele din EN 60204-1 pentru surse de energie şi sisteme acţionate electric.

-

-

16.

Compatibilitate electromagnetică

- La maşini mobile pentru construcţia de drumuri echipate cu dispozitive electromagnetice se verifică dacă acestea satisfac cerinţele de compatibilitate electromagnetică specificate în EN 13309.

- Antena trebuie amplasata succesiv în partea stângă şi în partea dreaptă a finisorului, paralelă cu planul de simetrie longitudinal al finisorului şi în aliniament SIP.

-

-

17.

Zgomot şi vibraţii

- Se verifică sistemele de izolare fonică a cabinei a motoarelor termice, respectiv de izolare a vibraţiilor transmise la scaunul şi la manetele de comandă situate în postul de comandă.

- Pentru determinarea valorilor de zgomot se aplică anexa B la SR EN 500-6.

-

-

18.

Manualul de instrucţiuni

Se verifică existenţa manualului operatorului, manualul de întreţinere/mentenanţă, lista pieselor de schimb referitoare la securitate.

-

-

19.

Marcare

Se verifică plăcuţele cu marcajele aplicate finisorului, care trebuie să fie în concordanţă cu cerinţele din paragraful 7.2 din SR EN 500-1.

-

-

2.Verificarea cerinţelor de securitate specifice maşinilor pentru compactat
Verificarea cerinţelor de siguranţă şi/sau a măsurilor de protecţie se va efectua prin una sau mai multe dintre următoarele metode, după caz:
a)măsurare;
b)examinare vizuală;
c)încercare, în cazul în care standardul la care face referinţă orice cerinţă specială prevede metoda respectivă;
d)calcul.
În această anexă sunt prezentate cerinţele de securitate specifice maşinilor pentru compactat şi sunt în concordanţă cu standardul SR EN 500-1, respectiv SR EN 500-4.

Cerinţe SR EN 500-6

Verificări

Modul de verificare

Examinare vizuală

Încercare funcţională

Măsurare

0

1

2

3

4

1.

Iluminat (faruri, lumini de semnalizare şi de poziţie şi dispozitive retroreflectorizante)

Existenţa, integritatea, starea de curăţenie

Se verifică dacă sistemul de iluminare, semnalizare, poziţionare şi dispozitivele retroreflectorizante funcţionează.

-

2.

Proţapul de direcţie

Existenţa, integritatea

Se verifică dacă proţapul de direcţie se basculează.

Se măsoară distanţa pe verticală a basculării proţapului (h = 0,2 ... 1,4 m).

3.

Dispozitivele de recuperare, legare, ridicare şi tractare (de exemplu, inele, urechi de agăţare, ochi de suspendare). La maşinile mobile cu masa de 40 kg punctele de agăţare pot fi şi sub formă de mânere.

Se verifică dacă în manualul de instrucţiuni al maşinilor mobile pentru construcţia de drumuri (MMCD) cu o masă de serviciu mai mare de 2.000 kg sunt precizate poziţia, eforturile admisibile, procedeul de tractare şi viteza maximă de tractare.

Existenţa, starea şi marcarea punctelor de ridicare cu simbolul 7.23 din ISO 6405-1:2004

-

-

4.

Dispozitivul de protecţie care să împiedice prinderea conductorului între cilindru şi obstacolele adiacente la compactoarele cu post de conducere la sol

Existenţa, starea şi integritatea dispozitivului

Se verifică dacă dispozitivul funcţionează.

Se determină distanţa de oprire a cilindrului după acţionarea dispozitivului. Aceasta trebuie să fie mai mică decât cursa organului de lucru.

5.

Sistem de direcţie

Starea sistemului de direcţie

Manevrabilitate, răspuns la comenzi, verificarea acţionării direcţiei cu motorul oprit

-

6.

Cală de frânare

Existenţa, starea şi integritatea calei (cala de frânare este obligatorie pentru compactoarele echipate cu pneuri din cauciuc cu masa mai mare de 4.000 kg).

-

-

7.

Cabină

- Se verifică integritatea cabinei, capitonaj, chedere uşi, ventilaţie şi încălzire reglabilă, dejivrare şi etanşare, dacă este necesar.

- Se verifică accesibilitatea, ieşirea de siguranţă şi marcajul când maşina are o singură uşă de acces.

- Se verifică ştergătoarele, spălătoarele de parbriz şi separatoarele de picături acţionate electric.

- Se verifică dacă iluminatul interior, sistemul de ventilare şi încălzire sunt complete.

- Se verifică dacă dispozitivul de suport pentru basculare al cabinei (când acesta există) este în stare corespunzătoare.

- Se verifică integritatea dispozitivelor de protecţie, scara etc.

Se verifică dacă aceste componente sunt funcţionale.

Se verifică funcţionalitatea acestora şi conform ISO 10263-4.

Se măsoară dacă temperatura se menţine la 18°C.

8.

Facilităţi de depozitare

- Se verifică dacă locurile de depozitare sunt utilizate pentru manualul de instrucţiuni, respectiv pentru toate organele de lucru speciale furnizate.

  

9.

Postul de conducere

- Vezi cerinţa 7.

-

-

10.

Scaunul operatorului

Se verifică existenţa sistemului de reglare a scaunului.

Se verifică dacă funcţionarea sistemului de reglare a scaunului permite operatorului să adopte poziţiile necesare controlării maşinii în toate condiţiile de exploatare scontate.

-

11.

Comenzi şi indicatoare (manete, pedale, comutatoare etc.)- Se verifică integritatea comenzilor şi a comutatoarelor, accesibilitatea, identificarea funcţiilor activate, punctul neutru al comenzii, cu excepţia cazului în care funcţiunile respective impun altfel, cum ar fi:

- acţionare continuă;

- acţionare automată;

- să aibă un limitator de cursă funcţional.

- Se verifică dacă maşinile cu operator pe maşină ale căror comenzi de deplasare sunt accesibile şi de la sol sunt echipate cu dispozitive (de exemplu, uşi, geamuri, dispozitive de protecţie sau dispozitive de blocare) care să reducă la minimum posibilitatea deplasării necontrolate a maşinii prin acţionarea comenzii atunci când operatorul nu este la postul său.

- Se verifică dacă pedalele au suprafaţă antiderapantă.

- Se verifică dacă comenzile sunt dispuse, dezactivate sau protejate astfel încât să nu poată fi acţionate accidental, în special atunci când operatorul intră sau iese din cabină.

- Se verifică sistemul de afişare şi confirmare pentru elementele de comandă multiple (tip telecomandă) sau cu posturi multiple de comandă.

- Se verifică dacă la eliberarea comenzii maşina se opreşte în mod automat.


-
--


-


-

Organele de comandă la compactoarele cu comandă la sol şi tractate

- Starea şi integritatea organelor de comandă.

La compactoarele tractate comanda trebuie să fie posibilă de pe vehiculul de tractare.

-

12.

Pornirea maşinii

Se verifică existenţa şi starea demarorului electric, pneumatic sau hidraulic al motorului şi dacă acestea sunt prevăzute cu o funcţiune de pornire neutră care va preveni demararea motorului, cu excepţia cazului în care funcţiunile periculoase sunt setate în modul fără pericol, respectiv să nu permită accesul neautorizat la pornirea motorului.

Se verifică funcţionalitatea sistemului de pornire.

-

13.

Dispozitivul de oprire de urgenţă la maiurile percutante

Existenţa, starea şi integritatea dispozitivului

-

-

14.

Sistemul de frânare (de serviciu, securitate şi de staţionare) pentru compactoare cu post de conducere purtat

Se verifică starea şi integritatea sistemelor de frânare.

Se verifică funcţionalitatea frânelor în condiţii de serviciu, de Încărcare, de viteză, de stare a terenului şi de pantă prevăzute de producător şi corespunzătoare unor situaţii curent întâlnite.

Performanţele sistemelor de frânare trebuie să fie conform specificaţiilor din anexa A la R EN 5004.

15.

Sistemul de frânare (de serviciu şi de staţionara) pentru compactoare cu post de conducere la sol

Se verifică starea şi integritatea sistemelor de frânare.

Se verifică funcţionalitatea frânelor în condiţii de serviciu, de încărcare, de viteză, de stare a terenului.

Frânele trebuie să poată opri compactorul pe o pantă pe care să fie capabil să o urce.

La frâna de staţionare nu trebuie să fie posibilă eliberarea neprevăzută a frânei de staţionare.

Performanţele sistemelor de frânare trebuie să fie conform specificaţiilor din anexa A la SR EN 500-4.

16.

Dispozitive de telecomandă pentru compactare cu post de conducere la sol

Se verifică starea şi integritatea dispozitivului de telecomandă.

Se verifică dacă dispozitivele de telecomandă în infraroşu întrerup automat următoarele mişcări periculoase:

- nu se respectă distanţa minimă de securitate;

- se depăşeşte raza maximă de aproximativ 20 m;

- comunicarea cu telecomanda este întreruptă mai mult de o secundă;

- se produce o întrerupere în sistemul de alimentare a puterii, fie la emiţător, fie la receptor;

- comenzile de deplasare sunt eliberate.

Performanţele sistemelor de frânare trebuie să fie conform specificaţiilor din anexa B la SR EN 500-4.

17.

Riscuri de cădere, acces la postul de conducere sau la punctele de intervenţie

- Se verifică existenţa sistemelor de acces şi dacă acestea au fost confecţionate conform EN ISO 2860, ISO 12508 şi EN ISO 2867 (suprafeţele mijloacelor de acces trebuie realizate din materiale antiderapante).

 

- înălţimea primei trepte (600 mm) pentru acces la postul de comandă poate fi depăşită în poziţia de transport,

18.

Prevenire a pericolelor cauzate de elemente mobile şi de surse de energie neelectrice

- Se verifică existenţa capotajelor, capacelor, apărătorilor etc., dacă sunt conform cărţii tehnice şi modul lor de prindere.

- Se controlează poziţia conductelor hidraulice, a fitingurilor şi furtunurilor şi sistemul de protecţie când acestea trec la o distanţă < = 1 m.

- Se verifică integritatea rezervorului de combustibil şi a rezervoarelor hidraulice.

-

-

19.

Pericole datorate răsturnării

- Se verifică integritatea structurii FOPS şi ROPS a maşinii, în cazul în care aceasta există.

-

-

20.

Protecţia împotriva incendiilor

Se verifică existenţa extinctorului şi a termenului de valabilitate, precum şi poziţia acestuia pe maşină sau în cabină.

-

-

21.

Suprafeţe fierbinţi

Se verifică sistemul de protecţie faţă de temperaturile înalte.

-

-

22.

Dispozitive de semnalizare şi semnale de avertizare

- Se verifică existenţa claxonului.

- Se verifică semnalul de avertizare care va marca zona pivotantă a maşinilor articulate cu pivot.

- Dacă maşina lucrează în zone în care rămân pericole reziduale ataşate maşinii sau echipamentelor acesteia şi/sau remorcii, se verifică dacă există disponibil pe maşină un indicator de avertizare/siguranţă în conformitate cu anexa E la SR EN 500-1.

Se verifică funcţionalitatea tuturor dispozitivelor.

Se determină nivelul de presiune sonoră ponderat A la 7 m în faţa maşinii.

23.

Sisteme electrice şi electronice

Se verifică conductorii şi componentele electrice care trebuie instalate astfel încât să se evite stricarea acestora din cauza expunerii la condiţiile de mediu care ar putea cauza deteriorarea lor. Izolaţia componentelor electrice trebuie să aibă proprietăţi ignifuge.

-

-

24.

Gradul de protecţie

Se verifică ca firele/cablurile electrice neprotejate de dispozitive pentru supratensiune să nu fie instalate în contact direct cu conductele şi furtunurile care conţin combustibil sau gaz inflamabil.

-

-

25.

Dispozitive de protecţie împotriva supratensiunii

Se verifică dacă echipamentele electrice, cu excepţia demarorului motorului, sunt protejate cu un dispozitiv împotriva supratensiunii (de exemplu, o siguranţă).

-

-

26.

Baterii

- Se verifică dacă bateria este bine fixată într-un spaţiu ventilat. Amplasamentul trebuie să fie uşor accesibil. Bateria trebuie să fie uşor de scos. Bateriile trebuie prevăzute cu mânere şi/sau inele de agăţare.

-

-

- Se verifică dacă bateria poate fi uşor deconectată direct sau cu un întrerupător izolator uşor accesibil şi uşor de identificat.

-

-

- Se verifică dacă conectorii sunt amplasaţi astfel încât să se evite secţionarea acestora sau producerea de scurtcircuite.

-

-

27.

Compatibilitatea electromagnetică (EMC)

La MMCD echipate cu dispozitive electromagnetice se verifică dacă acestea satisfac cerinţele de compatibilitate electromagnetică specificate în EN 13309.

-

-

28.

Zgomotul şi vibraţiile

Se verifică sistemele de izolare fonică a cabinei, a motoarelor termice, respectiv de izolare a vibraţiilor transmise la scaunul şi la manetele de comandă situate în postul de comandă.

-

Se determină nivelul de zgomot la postul de comandă.

ANEXA nr. 6: Referinţe tehnice şi legislative
Referinţele datate au fost luate în considerare la data elaborării prezentei reglementări tehnice.
La data utilizării reglementării tehnice se va consulta ultima formă în vigoare a referinţelor legislative şi tehnice.
6.1.Legislaţie

Nr. crt.

Acte legislative

Publicaţia

1.

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995

2.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005

3.

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006

4.

Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 13 ianuarie 2005

5.

Hotărârea Guvernului nr. 1.756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 22 ianuarie 2007

6.2.Standarde

Nr. crt.

Indicativul standardului

Denumire

1.

SR EN ISO/CEI 17020:2012

Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii

2.

SR EN 500-1 + A1:2010

Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale

3.

SR EN 500-4:2011

Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 4: Cerinţe specifice pentru maşini de compactat

4.

SR EN 500-6 + A1:2009

Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 6: Cerinţe specifice finisoarelor

5.

SR EN 13108-21:2006; SR EN 13108-21:2006/AC:2009

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 21. Controlul producţiei în fabrică

6.

SR EN ISO 3744:2011

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode tehnice în condiţii apropiate de cele ale unui câmp liber deasupra unui plan reflectant

7.

SR EN ISO 3745:2012

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode exacte pentru camere anecoice şi camere semianecoice

8.

SR EN ISO 3746:2011

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metodă de control care utilizează o suprafaţă de măsurare înconjurătoare, deasupra unui plan reflectant

9.

SR EN ISO 3747:2011

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode tehnice/de control pentru utilizare in situ într-un mediu reverberant

6.3.Reglementări tehnice

Nr. crt.

Reglementare tehnică

Publicaţia

1.

Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei şi Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 10 august 1993

2.

Reglementare privind evaluarea poluării mediului aprobată prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 341 din data de 19 mai 2015