ORDIN nr. 958 din 23 mai 2016 pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 153.423/IM din 30 martie 2016 al Direcţiei generale păduri,
În temeiul prevederilor art. 5 şi ale art. 53 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
Art. I
Anexele nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 mai 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La anexa nr. 1, "Centralizatorul fondurilor de vânătoare constituite la nivel de ţară", poziţiile nr. 29 şi 31 şi rubrica "TOTAL" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"

Nr. crt.

Judeţul

Numărul fondurilor de vânătoare

Suprafaţa totala
(ha)

0

1

2

3

.....................

29.

Neamţ

52

536.922

....................

31.

Prahova

56

411.959

.......................

TOTAL:

2.151

22.040.192

"
2.La anexa nr. 2, "Centralizatorul fondurilor de vânătoare constituite în judeţul Neamţ" şi "Centralizatorul fondurilor de vânătoare constituite în judeţul Prahova" se modifică şi se înlocuiesc cu cele prevăzute în anexa nr. 1.
3.La anexa nr. 3, "Fişa fondului de vânătoare nr. 24 Pipirig" din judeţul Neamţ se abrogă şi se introduc două noi fişe, "Fişa fondului cinegetic nr. 24 Hălăuca" şi "Fişa fondului cinegetic nr. 52 Domesnic", prevăzute în anexa nr. 2.
4.La anexa nr. 3, "Fişa fondului cinegetic nr. 25 Sinaia" şi "Fişa fondului cinegetic nr. 26 Azuga" din judeţul Prahova se modifică şi se înlocuiesc cu fişele prevăzute în anexa nr. 3.
5.La anexa nr. 4, "Harta fondurilor de vânătoare la nivelul judeţului Neamţ" şi "Harta fondurilor de vânătoare la nivelul judeţului Prahova", precum şi anexa nr. 5 "Harta fondurilor de vânătoare la nivel de ţară" se modifică, potrivit schiţelor aprobate prin prezentul ordin, de către Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Art. II
(1)În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Gărzile Forestiere Ploieşti şi Suceava şi gestionarii fondurilor cinegetice enumerate la art. I pct. 3 şi 4 completează, în trei exemplare originale, fişele fondurilor cinegetice rearondate şi întocmesc actele adiţionale la contractele de gestionare în vigoare pentru modificarea tarifelor de gestiune potrivit noilor suprafeţe rezultate, conform legii.
(2)Pentru fondurile cinegetice nr. 24 Hălăuca şi nr. 52 Domesnic din judeţul Neamţ, constituite prin prezentul ordin, se încheie contracte de gestionare cu gestionarul fondului cinegetic nr. 24 Pipirig din care acestea au rezultat.
(3)Pentru calculul tarifelor de gestionare a fondurilor cinegetice rearondate potrivit prezentului ordin se folosesc tarifele unitare, pe categorii de folosinţă, stabilite pentru fondurile cinegetice cărora noile suprafeţe le-au aparţinut înainte de modificarea limitelor.
(4)Contractele de gestionare prevăzute la alin. (2) se încheie pe perioada de gestionare rămasă din termenul de valabilitate al contractului fondului cinegetic 24 Pipirig din judeţul Neamţ, după modelul aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a formei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare, cu modificările şi completările ulterioare.
(5)Câte un exemplar original al documentelor prevăzute la alin. (1) şi al contractelor prevăzute la alin. (2) se depune la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în termen de 5 zile de la semnare.
Art. III
Gărzile Forestiere Ploieşti şi Suceava şi gestionarii fondurilor cinegetice răspund de aplicarea prevederilor prezentului ordin.
Art. IV
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin şi se comunică sau, după caz, se pun la dispoziţia celor interesaţi de către Direcţia generală păduri din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
Art. V
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 419 din data de 3 iunie 2016