HOTĂRÂRE nr. 172 din 23 martie 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne are structura organizatorică stabilită potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1. în cadrul fiecăreia dintre structurile prevăzute în organigramă, prin ordin al ministrului, se pot înfiinţa, desfiinţa şi reorganiza compartimente, birouri, servicii şi direcţii, după caz, în condiţiile prevăzute de lege.
(2) În activitatea de conducere şi reprezentare, ministrul este ajutat de 5 secretari de stat, 4 subsecretari de stat şi secretarul general.
…………………………………………………………………………………………………..
(4) Coordonarea de către ministru, secretarii de stat şi secretarul general a structurilor din aparatul central şi a instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/în cadrul ministerului se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne."
2.La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Ministrul stabileşte, în limita posturilor aprobate şi a fondurilor băneşti alocate, structura organizatorică a unităţilor, instituţiilor şi structurilor din subordinea/coordonarea/cadrul ministerului şi aparatului central, precum şi a organelor şi unităţilor centrale de specialitate, unităţilor teritoriale şi altor componente constituite în condiţiile legii ca instituţii civile ori militare, cu excepţia situaţiei când aceasta este prevăzută în acte normative de nivel superior."
3.Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II
Procedurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se realizează în maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. III
În actele normative în vigoare, de nivelul hotărârilor Guvernului sau inferior, denumirea "Direcţia Schengen" se înlocuieşte cu denumirea "Direcţia Generală Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale", pentru activităţile care privesc gestionarea politicilor Uniunii Europene corespunzătoare acquis-ului Schengen, respectiv cu denumirea "Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile" pentru activităţile care privesc gestionarea fondurilor externe nerambursabile.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Gabriel Lungu,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE
(- Anexe nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)
ANEXA nr. 2: Unităţi, instituţii şi structuri aflate în subordinea/coordonarea/cadrul Ministerului Afacerilor Interne
(- Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)
A.Unităţi, instituţii şi structuri aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
1.Poliţia Română
2.Jandarmeria Română
3.Poliţia de Frontieră Română
4.Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
5.Inspectoratul General pentru Imigrări
6.Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne
7.Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă
8.Direcţia Generală Anticorupţie
9.Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
10.Instituţia Prefectului - 42
11.Direcţia Generală de Paşapoarte
12.Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
13.Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor
14.Agenţia Naţională Antidrog - la nivel direcţie
15.Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane - la nivel direcţie
16.Arhivele Naţionale
17.Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
18.Institutul de Studii pentru Ordine Publică
19.Centrul Naţional SIS - la nivel direcţie
20.Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne
21.Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti
22.Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne - la nivel direcţie
23.Structuri subordonate unor unităţi centrale
B.Unităţi, instituţii şi structuri aflate în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne - Societatea Comercială COMICEX - S.A.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 221 din data de 24 martie 2016