ORDIN nr. 15217 din 16 septembrie 2015 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 86/2013
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 28 alin. (1) lit. i) şi alin. (2) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate emite prezentul ordin.
Art. I
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 86/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 25 martie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 15, punctul 15.1, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
"a) Inspecţia de integritate1, cu următoarele structuri funcţionale:
1Funcţionează la nivel de direcţie generală.
- Inspecţia de integritate2;
2Funcţionează la nivel de direcţie.
- Serviciul analiză şi prevenţie;
- Serviciul inspecţie de integritate 1;
- Serviciul inspecţie de integritate 2;
- Serviciul inspecţie de integritate 3;
- Serviciul inspecţie de integritate 4;
- Serviciul inspecţie de integritate 5.
b) Direcţia generală juridică, relaţii publice şi comunicare, cu următoarele structuri funcţionale:
- Serviciul avizare şi legislaţie;
- Serviciul contencios;
- Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie."
2.Articolul 75 va avea următorul cuprins:
"Art. 75
Inspecţia de integritate funcţionează la nivel de direcţie generală, având în subordine Direcţia Inspecţia de integritate. În subordinea Direcţiei Inspecţia de integritate funcţionează Serviciul analiză şi prevenţie şi 5 servicii ale Inspecţiei de integritate."
3.La articolul 83, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 83
(1) Direcţia generală juridică, relaţii publice şi comunicare este o structură de specialitate din cadrul Agenţiei, care cuprinde:
- Serviciul avizare şi legislaţie;
- Serviciul contencios;
- Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie."
4.La articolul 83, alineatul (2) se abrogă.
5.Articolul 84 va avea următorul cuprins:
"Art. 84
Managementul Direcţiei generale juridice, relaţii publice şi comunicare este asigurat de un director general, un director pentru Direcţia comunicare, relaţii publice şi strategie, un şef serviciu pentru Serviciul avizare şi legislaţie şi un şef serviciu pentru Serviciul Contencios."
6.La articolul 86, partea introductivă va avea următorul cuprins:
"Art. 86
Şefii de serviciu din cadrul Direcţiei generale juridice, relaţii publice şi comunicare au următoarele atribuţii:"
7.La articolul 86, litera b) va avea următorul cuprins:
"b) repartizează sarcinile, monitorizează îndeplinirea acestora în cadrul serviciului, în acord cu atribuţiile acestuia, şi ia măsurile oportune pentru soluţionarea inadvertenţelor sau întârzierilor;"
8.La articolul 88, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:
"Art. 88
(1) Serviciul contencios este structura de specialitate care asigură reprezentarea Agenţiei, apără drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile cu autorităţile publice, respectiv cu alte persoane fizice sau juridice.
(2) Serviciul contencios este organizat şi funcţionează în subordinea directă a şefului de serviciu şi în coordonarea directorului general al Direcţiei generale juridice, relaţii publice şi comunicare.
(3) Obiectivul Serviciului contencios este de a asigura apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Agenţiei, în conformitate cu Constituţia şi cu legile ţării."
9.La articolul 88, partea introductivă a alineatului 4 va avea următorul cuprins:
"(4) Serviciul Contencios are următoarele atribuţii:"
10.Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija Serviciului resurse umane şi a conducătorilor compartimentelor din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate.
-****-

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate,

Bogdan Stan

ANEXĂ:
(- Anexă la Ordinul nr. 86/2013)
Număr de posturi = 200, inclusiv demnitari.
*) Funcţionează la nivel de direcţie generală.
**) Funcţionează la nivel de direcţie.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 764 din data de 14 octombrie 2015