MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 30 mai 2014 între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Autoritatea de Informaţii Financiare - Unitatea de Informaţii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetăţii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului*)
___
*) Traducere.

Guvernul României
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere
a Spălării Banilor

Autoritatea de Informaţii Financiare - Unitatea de Informaţii Financiare din
Sfântul Scaun/ Statul Cetăţii Vaticanului

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Autoritatea de Informaţii Financiare - Unitatea de Informaţii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetăţii Vaticanului, denumite în continuare, în mod individual şi, respectiv, colectiv, Autoritatea şi Autorităţile, amândouă având funcţii de primire, colectare, colaţionare, procesare, analizare şi diseminare a informaţiilor privind tranzacţiile financiare suspectate a avea legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, în consecinţă, doresc, în spiritul cooperării şi al interesului reciproc, să faciliteze schimbul lor de informaţii relevante pentru investigarea şi urmărirea penală a spălării banilor şi finanţării terorismului.
În acest sens, autorităţile au convenit după cum urmează:
Art. 1
(1)Autorităţile convin să coopereze pentru a schimba, din proprie iniţiativă sau la cerere, orice informaţii disponibile cu privire la tranzacţiile financiare legate de spălarea banilor sau de finanţarea terorismului şi la persoanele fizice sau juridice implicate în activităţile infracţionale având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, în limitele permise de legislaţia respectivelor jurisdicţii şi în conformitate cu politicile şi procedurile proprii.
(2)În cazul unei cereri de informaţii, Autoritatea solicitantă va justifica transmiterea cererii printr-o scurtă declaraţie pentru descrierea faptelor, va include motivul cererii, scopul în care informaţiile vor fi folosite şi alte informaţii considerate a fi suficiente pentru a permite Autorităţii solicitate să determine dacă cererea respectă legislaţia naţională proprie.
Art. 2
Informaţiile sau documentele obţinute de la Autoritatea respectivă nu vor fi transmise unei terţe părţi şi nici nu vor fi folosite în scopuri de supraveghere, de aplicare a legii, de urmărire penală sau în scopuri judiciare, fără consimţământul prealabil al autorităţii care a furnizat informaţia, cu excepţia informaţiilor obţinute din surse publice. Se înţelege că în momentul în care un astfel de acord este furnizat, informaţiile obţinute în conformitate cu dispoziţiile prezentului Memorandum vor putea fi folosite doar într-o investigaţie ori în cadrul urmăririi penale pentru o infracţiune de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului.
Art. 3
În cazul în care Autoritatea solicitată nu poate realiza schimbul de informaţii la cererea Autorităţii solicitante, Autoritatea solicitată va notifica în mod prompt Autoritatea solicitantă, furnizând o motivaţie în scris.
Art. 4
Autorităţile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informaţiilor ori a documentelor obţinute de la Autoritatea respectivă în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum, fără consimţământul prealabil al Autorităţii care le-a furnizat.
Art. 5
Toate informaţiile obţinute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidenţiale şi fac obiectul aceleiaşi legislaţii privind confidenţialitatea şi secretul aplicabile fiecărei Autorităţi pentru informaţii similare din surse interne.
Art. 6
Autoritatea care furnizează informaţii în conformitate cu prezentul Memorandum poate solicita celeilalte Autorităţi să comunice modalitatea de folosire a informaţiilor astfel furnizate.
Art. 7
Autorităţile vor stabili de comun acord, în conformitate cu legislaţia din propria jurisdicţie, modalităţile de comunicare acceptabile şi se vor consulta în scopul implementării acestui memorandum.
Art. 8
Orice comunicări făcute între Autorităţi se vor desfăşura în limba engleză.
Art. 9
În cazul în care sunt iniţiate proceduri judiciare în legătură cu un caz pentru care au fost solicitate informaţii, Autoritatea solicitată nu este obligată să schimbe informaţiile cerute şi va informa Autoritatea solicitantă în acest sens.
Art. 10
Prezentul memorandum poate fi amendat oricând, prin încheierea unui protocol adiţional de amendare. Protocolul de amendare va intra în vigoare conform procedurii prevăzute la art. 12, referitoare la intrarea în vigoare a Memorandumului.
Art. 11
Prezentul memorandum este valabil pentru o perioadă nedeterminată şi poate fi denunţat oricând, de către oricare dintre Autorităţi. Memorandumul va ieşi din vigoare la 30 (treizeci) de zile de la primirea de către cealaltă Autoritate a unei notificări scrise privind denunţarea. Termenii şi condiţiile referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetării prezentului memorandum vor produce efecte şi după ieşirea acestuia din vigoare.
Art. 12
Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care Autorităţile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.
-****-
Semnat în două exemplare originale, în limba engleză, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru

Oficiul Naţional de Prevenire

şi Combatere a Spălării Banilor din România,

Neculae Plăiaşu,

Preşedinte

(semnătură indescifrabilă)

Semnat la Bucureşti, în data de 30 mai 2014

Pentru

Autoritatea de Informaţii Financiare - Unitatea de Informaţii

Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetăţii Vaticanului,

Rene Brulhart,

Director

(semnătură indescifrabilă)

Semnat la Lima, în data de 3 iunie 2014

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 27 din data de 14 ianuarie 2015