ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 august 2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
Schema de plată unică pe suprafaţă stabilită în Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (Ce) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are caracter tranzitoriu şi ar fi trebuit să se încheie la 31 decembrie 2013. În contextul reformei politicii agricole comune (PAC) s-a hotărât că statelor membre care aplică această schemă ar trebui să li se dea posibilitatea să o aplice pentru o nouă perioadă de tranziţie care să se încheie cel târziu la sfârşitul anului 2020.
În acest sens a fost adoptat Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014, care oferă statelor membre posibilitatea ca, începând cu 16 octombrie 2014, să plătească fermierilor avansuri de până la 50% din schema de plată unică pe suprafaţă în ce priveşte cererile depuse în 2014. În consecinţă, România îşi propune acordarea de avansuri de până la 50% din schema de plată unică pe suprafaţă în anul 2014, pentru a asigura o stabilitate a veniturilor fermierilor, necesară în reluarea în timp util a ciclului de producţie.
Pentru a veni în întâmpinarea fermierilor, a simplifica şi a uniformiza o serie de proceduri administrative şi având în vedere complexitatea situaţiilor existente în teritoriu legate de tipurile de acte doveditoare ce pot fi utilizate de aceştia în vederea dovedirii utilizării/exploatării terenurilor care fac obiectul cererilor de accesare a fondurilor comunitare - FEGA, este necesară o mai bună adaptare a legislaţiei naţionale existente cu principiile şi prevederile comunitare în materie privind dovada utilizării terenului pentru care se depun cereri de plată.
Prin adoptarea prezentului act normativ se doreşte simplificarea documentaţiei necesare accesării sprijinului financiar prin depunerea de către fermieri doar a documentelor care dovedesc utilizarea terenurilor pentru care se solicită sprijin financiar în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă, beneficiarii fiind persoanele fizice sau juridice care utilizează/exploatează terenuri agricole.
La stabilirea cadrului general de acordare a plăţilor directe în agricultură, în conformitate cu mecanismele prevăzute de legislaţia europeană, aşa cum a reţinut şi recomandat şi Comisia Europeană, documentaţia solicitată producătorilor agricoli se impune a fi simplificată în scopul accesării într-un mod mai facil a fondurilor europene destinate agriculturii. De altfel, art. 124 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 prevede că: "Suprafaţa agricolă a unui nou stat membru inclusă în schema de plată unică pe suprafaţă reprezintă partea din suprafaţa agricolă utilizată de acesta care este menţinută în bune condiţii agricole, indiferent dacă se află sau nu în exploatare, ajustată în conformitate cu criteriile obiective şi nediscriminatorii care urmează să fie stabilite de noul stat membru în cauză după aprobarea Comisiei."
Având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor de reglementare propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă are ca efect încetinirea accesării fondurilor acordate de la bugetele Uniunii Europene pentru agricultură şi gestionarea cererilor de plată fermierilor români, cu impact asupra activităţii agricole a celor peste un milion de beneficiari ai acestor scheme,
ţinând cont de faptul că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
în temeiul art. 115 alin. 4 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articol unic
- Articolul 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din data de 29 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:
"f) să prezinte documentele care fac dovada utilizării legale a terenului pentru care s-a depus cererea;"
2.Alineatul (5) va avea următorul cuprins:
"(5) Documentele din care reiese utilizarea legală a terenului agricol se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi se prezintă la solicitarea reprezentanţilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

George Octavian Turtoi,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 639 din data de 30 august 2014