PROGRAM din 4 decembrie 2006 de colaborare în domeniul culturii, ştiinţei şi educaţiei între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse pentru anii 2006-2009
Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse, denumite în continuare părţi,
în conformitate cu art. 25 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la colaborarea în domeniul culturii, ştiinţei şi educaţiei, semnat la Moscova la 27 septembrie 1993,
vizând dezvoltarea în continuare a relaţiilor de prietenie dintre popoarele român şi rus,
au adoptat următorul program de colaborare în domeniul culturii, ştiinţei şi educaţiei, pentru anii 2006-2009:
PARTEA I: Cultura şi arta
1.Părţile vor conlucra pentru participarea unor persoane care activează în domeniul culturii şi artei, a unor specialişti şi reprezentanţi la diferite manifestări culturale, inclusiv la festivalurile naţionale şi internaţionale desfăşurate pe teritoriul celor două state.
2.Părţile vor continua schimbul regulat de informaţii, ziare, reviste, cataloage, materiale privind evenimentele din viaţa culturală a celor două state, în scopul unei mai bune cunoaşteri a valorilor spirituale ale popoarelor din România şi din Federaţia Rusă.
3.Părţile vor încuraja colaborarea directă la nivelul instituţiilor muzicale şi teatrale, formaţiilor profesionale şi de amatori din România şi din Federaţia Rusă, în scopul realizării de turnee şi al participării artiştilor la spectacole, în regim de reciprocitate.
4.Părţile vor realiza, pe perioada aplicării prezentului program:
a)schimburi de expoziţii de artă modernă; volumul şi tematica expoziţiilor, precum şi perioadele şi condiţiile de desfăşurare a acestora vor fi convenite direct de către instituţiile organizatoare;
b)seminarii, simpozioane, conferinţe, colocvii comune pe probleme de artă contemporană;
c)tabere de creaţie, cu participarea unor artişti plastici români şi ruşi.
5.Părţile vor conlucra pentru dezvoltarea colaborării directe dintre muzeele din România şi din Federaţia Rusă, prin schimburi de expoziţii, publicaţii ştiinţifice, informative, periodice etc., de specialişti în istoria artelor, istorie, arheologie, ştiinţele naturii, etnografie, restaurarea şi conservarea valorilor culturale. Fiecare parte va trimite câte 4 specialişti pe o perioadă de 7 zile.
6.Părţile vor face schimburi de specialişti pentru studierea tehnologiilor de restaurare a monumentelor istorice. Tematica schimburilor şi componenţa delegaţiilor vor fi stabilite de comun acord, direct între instituţiile interesate. Fiecare parte va trimite câte 4 specialişti pe o perioadă de 10 zile.
Părţile vor depune eforturi pentru conservarea monumentelor culturale şi istorice şi a altor valori ale culturii materiale şi spirituale ale unui stat, aflate pe teritoriul celuilalt stat. Conservarea monumentelor şi locurilor memoriale legate de istoria celor două popoare va constitui obiectul atenţiei prioritare.
7.În conformitate cu legislaţia internă în vigoare şi normele de drept internaţional, părţile vor lua măsuri pentru a preîntâmpina introducerea ilegală pe teritoriile ambelor state şi scoaterea ilegală de pe teritoriile celor două state a valorilor culturale ale fiecăreia dintre părţi.
8.Părţile vor lua măsuri pentru a asigura cooperarea dintre instituţiile competente ale celor două state, în scopul schimbului de informaţii, al restabilirii drepturilor legale de proprietate asupra valorilor culturale şi al restituirii acestora la destinaţie.
9.Părţile vor sprijini colaborarea dintre biblioteci, prin schimburi de cărţi, publicaţii şi alte materiale informative, precum şi prin trimiterea reciprocă de specialişti pentru participarea la conferinţe, seminarii şi alte manifestări de interes reciproc.
10.Părţile vor conlucra pentru colaborarea directă dintre agenţiile de impresariat artistic şi alte instituţii din ambele state, în vederea organizării de turnee ale unor interpreţi şi formaţii artistice.
11.Părţile vor încuraja schimbul de ansambluri folclorice, organizarea în comun a unor festivaluri de folclor şi a unor expoziţii de obiecte de artă meşteşugărească.
12.Părţile vor acorda sprijin cetăţenilor României - etnici ruşi şi cetăţenilor Federaţiei Ruse - etnici români în păstrarea propriilor tradiţii şi valori culturale, inclusiv a limbii materne.
13.Părţile vor sprijini activitatea asociaţiilor şi a fundaţiilor din România şi din Federaţia Rusă, în scopul cunoaşterii reciproce a istoriei, culturii şi vieţii social-economice din cele două state.
14.Părţile vor sprijini contactele directe dintre instituţiile care se ocupă cu editarea şi difuzarea de publicaţii.
15.Părţile vor invita, pe bază de reciprocitate, traducători pentru participarea la seminarii naţionale şi internaţionale ale traducătorilor.
16.Părţile vor conlucra pentru participarea instituţiilor interesate la târguri internaţionale de carte şi la alte manifestări similare care se vor desfăşura pe teritoriile statelor lor, pe durata aplicării prezentului program. În acest scop, instituţiile interesate vor proceda la schimb de informaţii privind perioada şi condiţiile de desfăşurare a acestor manifestări.
17.Părţile vor încuraja colaborarea directă dintre uniunile şi asociaţiile de creaţie, pe baza acordurilor semnate între acestea. Volumul şi conţinutul schimburilor reciproce vor fi convenite de uniunile şi asociaţiile de creaţie interesate.
18.Părţile vor conlucra în scopul îndeplinirii programelor şi proiectelor culturale propuse sau susţinute de UNESCO, Consiliul Europei, precum şi de alte foruri şi organizaţii internaţionale ale căror membre sunt ambele state.
19.Părţile vor conlucra în vederea încheierii unui acord de colaborare între Ministerul Culturii şi Cultelor din România şi Ministerul Culturii şi Mass-media din Federaţia Rusă.
20.Părţile vor încuraja colaborarea în domeniul cinematografiei şi dezvoltarea legăturilor dintre uniunile de creaţie cinematografică, instituţiile de învăţământ, de cercetare ştiinţifică şi de arhivă în acest domeniu.
Părţile vor sprijini atragerea de investiţii în proiecte cinematografice comune şi vor examina posibilitatea încheierii unui acord de colaborare în acest domeniu.
Fiecare dintre părţi îşi va da concursul pentru desfăşurarea de manifestări nonprofit (săptămâni ale filmului, retrospective), de schimb de filme şi participarea reciprocă a României şi Rusiei la festivaluri cinematografice naţionale şi internaţionale organizate pe teritoriile statelor lor, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare.
Părţile sunt interesate în organizarea Săptămânii filmului rus în România şi a Săptămânii filmului românesc în Rusia.
21.Părţile vor încuraja colaborarea directă dintre companiile de radio şi de televiziune din cele două state, schimbul de programe şi emisiuni radio-TV, de informaţii referitoare la dezvoltarea radioului şi televiziunii, precum şi de corespondenţi.
PARTEA II: Ştiinţa şi cercetarea ştiinţifică
22.Părţile îşi vor da concursul la realizarea Acordului de colaborare ştiinţifică dintre Academia Română şi Academia Rusă de Ştiinţe, precum şi a Protocolului de colaborare ştiinţifică dintre Academia Română şi Academia Rusă de Ştiinţe, semnate la Moscova la 24 mai 1993.
PARTEA III: Educaţia
23.Partea rusă va acorda anual unor cetăţeni români burse de studii în unităţi de învăţământ superior din Federaţia Rusă. Informaţia privind numărul de burse se va transmite pe căi diplomatice.
24.Părţile vor dezvolta colaborarea în domeniul studierii limbii şi literaturii ruse în România şi a limbii şi literaturii române în Federaţia Rusă.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Federaţia Rusă îşi vor da concursul pentru creşterea nivelului predării limbii române, respectiv al limbii ruse, atât ca limbi materne, cât şi moderne, în fiecare dintre cele două state. Ele vor colabora în domeniul pregătirii manualelor şi a materialelor didactice pentru predarea limbilor română şi rusă, atât ca limbi materne, cât şi moderne, în instituţiile de învăţământ cu predare în limba rusă din România, respectiv în cele cu predare în limba română din Federaţia Rusă. Se va mai colabora, de asemenea, în următoarele direcţii:
a)profesorii de limba şi literatura română vor fi invitaţi să predea în unităţi de învăţământ interesate din Federaţia Rusă, la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei din Federaţia Rusă;
b)profesorii de limba şi literatura rusă vor fi invitaţi să predea în unităţi de învăţământ interesate din România, la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării din România;
c)Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Institutul de Stat de Limba Rusă "A-S. Puşkin" vor continua colaborarea pe baze contractuale în pregătirea studenţilor români, prin programul "Limba rusă. Comunicarea pentru afaceri".
25.Părţile vor încuraja colaborarea directă dintre instituţiile din sfera educaţională, în scopul schimbului de experienţă la toate nivelurile de învăţământ din cele două state.
26.Părţile vor face, pe bază de reciprocitate, schimburi de studenţi, doctoranzi şi specialişti. Aceste schimburi vor fi reglementate prin protocoalele dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Federaţia Rusă.
27.În scopul creşterii nivelului calitativ al predării limbilor română şi rusă, unităţile de învăţământ interesate ale celor două părţi vor primi studenţi pentru cursuri de vară organizate pe probleme de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie.
Condiţiile, durata de studii la cursurile din unităţile de învăţământ superior din România şi din Federaţia Rusă şi numărul de locuri atribuite pentru acestea se vor stabili de comun acord de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Federaţia Rusă.
28.Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Federaţia Rusă vor proceda la schimburi de materiale informative, în scopul prezentării obiective a istoriei, geografiei, culturii şi dezvoltării economice şi sociale ale fiecăruia dintre cele două state, în manualele şcolare, cursurile universitare şi ediţiile enciclopedice care se publică în cele două state.
Părţile vor studia posibilitatea reînnoirii/reluării activităţii Comisiei mixte pentru manuale şcolare şi cursuri universitare.
29.Copiii personalului reprezentanţelor diplomatice şi consulare ale ambelor state pot studia în unităţi de învăţământ preuniversitar şi superior de stat, în statul de şedere, fără a plăti pentru studii şi în afara numărului de locuri stabilite în regim de schimb, cu condiţia prezentării documentului de studii care certifică promovarea examenelor de admitere sau a unui extras de ordin privind înscrierea într-o instituţie de învăţământ superior din statul de origine.
- Partea primitoare nu asigură burse şi locuri de cazare în cămin pentru copiii personalului reprezentanţelor diplomatice şi consulare.
Părţile îşi vor oferi un număr de burse stabilit de comun acord, pentru ca persoanele aparţinând categoriilor în cauză să îşi poată finaliza studiile după încheierea misiunii diplomatice sau consulare a părinţilor. Acest număr de burse va fi parte din cota stabilită prin Protocolul privind colaborarea şi schimburile dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Federaţia Rusă.
PARTEA IV: Schimburi în alte domenii
30.Părţile vor sprijini dezvoltarea colaborării în domeniul drepturilor de autor. Formele concrete ale colaborării, precum şi condiţiile financiare vor fi stabilite prin acorduri între instituţiile cu atribuţii în domeniu din România şi Federaţia Rusă.
31.Părţile îşi vor da concursul pentru dezvoltarea colaborării în domeniul educaţiei fizice şi sportului dintre organizaţiile, asociaţiile şi cluburile sportive, echipele sportive şi antrenorii şi specialiştii în domeniu.
Formele şi condiţiile financiare concrete de colaborare vor fi reglementate prin înţelegeri încheiate între organizaţiile interesate din România şi din Federaţia Rusă.
32.Părţile vor dezvolta colaborarea dintre organizaţiile şi structurile asociative de tineret din România şi Federaţia Rusă şi, de asemenea, vor sprijini contactele directe dintre tinerii din ambele state.
Programele de schimburi dintre structurile asociative de tineret, grupurile de tineri, precum şi instituţiile şi organizaţiile competente în domeniul tineretului se realizează în cadrul acordurilor directe semnate între ele.
33.Părţile vor conlucra pentru colaborarea dintre instituţiile de arhivă din cele două state, în conformitate cu prevederile Acordului dintre Arhivele Naţionale ale României şi Serviciul Federal de Arhivă al Rusiei privind colaborarea în domeniul arhivelor, semnat la Moscova la 21 februarie 2002.
34.Părţile vor sprijini schimburile turistice, în scopul cunoaşterii reciproce a vieţii, istoriei, patrimoniului cultural şi natural din cele două state.
Părţile vor încuraja colaborarea dintre organizaţiile de turism din cele două state.
Conţinutul şi condiţiile acestei colaborări vor fi formulate în conformitate cu Acordul de colaborare în domeniul turismului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse, semnat la Moscova la 27 septembrie 1993.
Părţile vor acorda asistenţă participării organizaţiilor turistice române şi ruse la expoziţiile internaţionale din domeniul turismului, organizate cu sprijinul organelor lor de stat de resort.
PARTEA V: Condiţii organizatorice şi financiare
Prezentul program se va realiza în următoarele condiţii organizatorice şi financiare, dacă nu există alte prevederi:
35.Părţile vor oferi anual studenţilor, persoanelor aflate la stagii de specializare şi doctoranzilor din statul partener (inclusiv persoanelor aflate la studii la data semnării prezentului program) următoarele:
1.proces de învăţământ gratuit;
2.burse de studii:
a)pentru studenţii, doctoranzii şi persoanele aflate la stagii de specializare din Federaţia Rusă, în limitele stabilite pentru cetăţenii străini bursieri ai statului român, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare;
b)pentru studenţii, doctoranzii şi persoanele aflate la stagii de specializare din România, în limitele stabilite pentru cetăţenii străini, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare;
3.cazare în cămine studenţeşti, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare a părţii primitoare.
- Partea trimiţătoare îşi exprimă disponibilitatea de a-şi asuma cheltuielile de transport ale studenţilor, doctoranzilor, persoanelor aflate la stagii de specializare şi ale profesorilor, din capitala de origine până la locul studiilor şi retur (nu mai mult de o dată pe an).
36.Instituţiile de învăţământ ale statelor părţilor vor asigura salariul profesorilor de limba şi literatura română şi, respectiv, de limba şi literatura rusă, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare a statului părţii primitoare şi în funcţie de calificarea şi de vechimea în învăţământ ale acestora, precum şi cazarea, în funcţie de posibilităţile unităţii de învăţământ primitoare.
37.Partea primitoare va asigura participanţilor la schimburile din cadrul prezentului program asistenţă medicală de urgenţă, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare.
38._
(1)Partea trimiţătoare îşi manifestă disponibilitatea de a suporta pentru participanţii la schimburile prevăzute de prezentul program cheltuielile de transport şi transportul bagajelor de artă (exponate pentru expoziţii, recuzită, instrumente muzicale) până în capitala statului părţii primitoare şi retur, cu excepţia cazurilor în care, prin înţelegere mutuală scrisă, se stipulează altceva.
(2)Partea primitoare îşi manifestă disponibilitatea de a suporta pentru participanţii la schimburi cheltuielile de transport pe teritoriul său, masa, cazarea, vizitarea unor instituţii culturale, precum şi transportul bagajului de artă, cu excepţia participanţilor la schimburile prevăzute în partea a lll-a a prezentului program şi a cazurilor în care, prin înţelegere mutuală scrisă, se stipulează altceva.
39.Partea trimiţătoare îşi manifestă disponibilitatea de a suporta cheltuielile legate de participarea la conferinţe, seminarii, simpozioane, târguri internaţionale, cu excepţia cazurilor în care, în invitaţii, în regulamentul manifestării respective sau prin înţelegere mutuală scrisă, se stipulează altceva.
40.Partea trimiţătoare îşi manifestă disponibilitatea de a suporta cheltuielile de publicare şi de copiere a materialelor documentare, precum şi transportul acestora pentru participanţii săi la schimburi, cu excepţia cazurilor prevăzute la pct. 26, precum şi a cazurilor în care, prin înţelegere mutuală scrisă, se stipulează altceva.
41.Organizarea de expoziţii se va realiza în condiţiile următoare:
1.partea primitoare îşi manifestă disponibilitatea de a suporta cheltuielile de rezervare a sălilor de expoziţie, de organizare, montaj, publicitate, precum şi de prezentare a acestora la locul desfăşurării;
2.partea trimiţătoare îşi manifestă disponibilitatea de a suporta cheltuielile de asigurare a exponatelor pe durata transportului şi a prezenţei pe teritoriul statului organizator a expoziţiilor, cu excepţia cazurilor în care, prin înţelegere mutuală scrisă, se stipulează altceva;
3.partea primitoare va asigura paza exponatelor, iar în cazurile de pierdere sau de deteriorare a acestora va asigura întocmirea tuturor actelor necesare pentru daunele cuvenite, conform contractului de asigurare, asumându-şi angajamentul să nu efectueze niciun fel de lucrări de restaurare, cu excepţia luării măsurilor de urgenţă pentru limitarea pagubelor.
Cuantumul pagubei, responsabilitatea părţilor şi responsabilitatea individuală se vor stabili de o comisie competentă, alcătuită din reprezentanţi ai ambelor părţi.
Lucrările de restaurare se vor efectua de către reprezentanţii părţii căreia îi aparţin exponatele deteriorate.
Condiţiile de desfăşurare a expoziţiilor pot fi stabilite şi pe bază de protocoale separate.
PARTEA VI: Precizări generale
42.Schimburile prevăzute în prezentul program nu exclud posibilitatea organizării, cu acordul reciproc al părţilor, şi a altor manifestări şi schimburi în domeniile prevăzute în Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la colaborarea în domeniul culturii, ştiinţei şi educaţiei, semnat la Moscova la 27 septembrie 1993.
43.Manifestările prevăzute în prezentul program vor fi realizate în conformitate cu legislaţia internă în vigoare a celor două state.
44.Părţile au în vedere faptul că ministerele, departamentele, organizaţiile şi uniunile de creaţie din România şi din Federaţia Rusă, participante la îndeplinirea prezentului program, pot încheia cu partenerii înţelegeri de colaborare, protocoale de lucru şi planuri în care să fie concretizate condiţiile, durata şi alte detalii privind realizarea manifestărilor şi a schimburilor prevăzute în prezentul program.
45.Prezentul program intră în vigoare la data semnării şi va fi valabil până la 31 decembrie 2009.
Semnat la Bruxelles la 4 decembrie 2006, în două exemplare originale, fiecare în limbile română şi rusă.
-****-

Pentru Guvernul României,

Mihai Răzvan Ungureanu,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Federaţiei Ruse,

Serghei Lavrov,

ministrul afacerilor externe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 632 din data de 14 septembrie 2007