REGULAMENT din 9 iulie 2015 de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale logistice
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Direcţia generală logistică, denumită în continuare Direcţia Generală, îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.
Art. 2
(1)Direcţia Generală este unitatea Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, coordonată de către secretarul general, care îndeplineşte atribuţii cu privire la elaborarea strategiilor, politicilor şi procedurilor unitare în domeniul de competenţă.
(2)Direcţia Generală coordonează, îndrumă şi controlează activităţile pe linie de planificare logistică şi investiţională, de administrare a patrimoniului imobiliar, de asigurare tehnică a mijloacelor de mobilitate, a armamentului şi tehnicii speciale, de dezvoltare tehnică, standardizare şi reglementări, intendenţă şi protecţia mediului desfăşurate la nivelul tuturor unităţilor Ministerului Afacerilor Interne.
(3)Direcţia Generală, prin structurile subordonate, asigură logistic unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne finanţate de ordonatorul principal de credite, precum şi unităţile subordonate acestuia care nu dispun de suport logistic propriu, conform competenţelor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.
Art. 3
Direcţia Generală asigură aplicarea şi respectarea prevederilor actelor normative din domeniul logistic în toate unităţile Ministerului Afacerilor Interne.
CAPITOLUL II: Organizarea Direcţiei Generale
SECŢIUNEA 1: Structura organizatorică
Art. 4
(1)Direcţia Generală are următoarea structură organizatorică: Aparat propriu şi structuri subordonate.
I.Aparatul propriu cuprinde:
1.Conducerea;
2.Serviciul tehnic;
3.Serviciul patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului;
4.Serviciul norme logistice şi reglementări;
5.Serviciul controlul calităţii în construcţii;
6.Programe investiţii şi planificare (la nivel de compartiment);
7.Structura de securitate.
II.Structurile subordonate sunt următoarele:
1.structuri subordonate nemijlocit - Structura unică:
a)Serviciul resurse umane:
(i)Biroul selecţionare, încadrare şi promovare personal;
(ii)Biroul evidenţă personal;
(iii)Compartimentul pregătire profesională;
(iv)Compartimentul prevenire a riscurilor profesionale şi protecţie a lucrătorilor la locul de muncă;
b)Financiar:
(i)Biroul salarii;
(ii)Biroul contabilitate;
(iii)Biroul tarife şi decontări;
c)Biroul juridic;
d)Biroul secretariat şi documente clasificate;
2.Direcţia administrativă;
3.Direcţia suport tehnic;
4.Direcţia cercetare, dezvoltare şi suport logistic operaţional;
5.Grupul de achiziţii publice (la nivel de direcţie);
6.Grupul de proiectare (la nivel de direcţie);
7.Tipografia (la nivel de serviciu).
(2)Organigrama Direcţiei Generale - Aparat propriu şi Structura unică este prezentată în anexa nr. 1.
(3)Prevederile prezentului regulament se aplică personalului Direcţiei Generale din Aparatul propriu şi din Structura unică.
(4)Regulamentele de organizare şi funcţionare a structurilor prevăzute la alin. (1) pct. II poz. 2-7 se aprobă în conformitate cu prevederile art. 30 lit. d) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2013 privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile Ministerului Afacerilor Interne.
SECŢIUNEA 2: Sistemul relaţional
Art. 5
(1)În îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, Direcţia Generală are relaţii:
a)de autoritate ierarhică: cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi cu structurile subordonate Direcţiei Generale;
b)de cooperare: cu celelalte unităţi din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne;
c)de autoritate funcţională: cu unităţi, instituţii şi structuri aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi cu structurile logistice ale acestora;
d)de colaborare: cu componentele sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu autorităţile publice şi cu diverşi operatori economici.
(2)Diagrama principalelor relaţii ale Direcţiei Generale este prevăzută în anexa nr. 2.
SECŢIUNEA 3: Sistemul informaţional
Art. 6
(1)Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor Direcţiei Generale se parcurge un ciclu funcţional ce angrenează în mod eşalonat şi diferenţiat, din punctul de vedere al responsabilităţilor, atât elementele structurilor proprii, cât şi ale unităţilor centrale de specialitate sau aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Afacerilor Interne.
(2)Ciclul funcţional este realizat prin parcurgerea următoarelor etape:
a)asigurarea cu date şi informaţii;
b)prelucrarea datelor, analiza informaţiilor, elaborarea deciziei şi efectuarea corecţiilor de rigoare.
(3)În funcţie de sensul de circulaţie a informaţiilor, între structurile Direcţiei Generale se identifică circuite informaţionale verticale şi orizontale.
Art. 7
Principiile care stau la baza activităţii Direcţiei Generale sunt:
a)transparenţă în actul decizional;
b)conducerea unitară în scopul optimizării relaţionării structurale, armonizarea şi sincronizarea acţiunilor pentru atingerea obiectivelor;
c)creşterea eficienţei şi eficacităţii în scopul obţinerii rezultatelor maxime cu eforturi şi costuri reduse;
d)economicitate, prin care se urmăreşte utilizarea judicioasă a rezervelor şi resurselor proprii;
e)legalitate în vederea asigurării şi respectării cadrului legislativ şi normativ specific fiecărui domeniu de activitate.
SECŢIUNEA 4: Fundamentarea şi luarea deciziilor
Art. 8
(1)Fundamentarea deciziilor conducerii Direcţiei Generale se realizează de către structurile din subordine, potrivit domeniilor de responsabilitate.
(2)În procesul de fundamentare a deciziilor pot fi cerute puncte de vedere şi de la alte structuri sau grupuri colective de analiză, în funcţie de nivelul de competenţă al acestora faţă de problematica abordată.
Art. 9
(1)Decizia se poate lua în urma consilierii sau analizei individuale.
(2)Factorii de decizie, în funcţie de situaţie, pot atribui temporar unor persoane subordonate ierarhic, prin delegare de competenţă, îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.
(3)Delegarea de competenţă implică responsabilitate corespunzătoare.
(4)Factorii de decizie răspund de îndeplinirea sarcinilor încredinţate structurii pe care o conduc. Această responsabilitate nu se poate delega.
CAPITOLUL III: Atribuţiile principale ale Aparatului propriu şi Structurii unice
Art. 10
Obiectivul general al Direcţiei Generale este creşterea capacităţii sistemului logistic al Ministerului Afacerilor Interne prin asigurarea unui cadru normativ unitar în domeniu şi coordonarea eficientă a activităţii structurilor de logistică din cadrul ministerului.
Art. 11
(1)Aparatul propriu al Direcţiei Generale are următoarele atribuţii principale:
1.a) realizează managementul sistemului logistic pe domeniul de competenţă pentru starea de pace, iar, împreună cu unităţile centrale de specialitate, la instituirea stării de asediu sau de urgenţă, precum şi la declararea stării de mobilizare ori război, iniţiază măsuri de restructurare şi modernizare a acestuia;
2.b) elaborează concepţia unitară privind dotarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne cu mijloace tehnice şi aparatură modernă care să asigure compatibilitatea, din acest punct de vedere, cu structurile similare din statele membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene, pentru starea de pace, iar, împreună cu unităţile centrale de specialitate, la instituirea stării de asediu sau de urgenţă, precum şi la declararea stării de mobilizare ori război;
3.c) elaborează, prin structurile de specialitate şi/sau subordonate, regulamentele de organizare şi funcţionare a bazelor logistice teritoriale care se înfiinţează la declararea stării de război;
4.d) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul de specialitate la bazele logistice teritoriale care se înfiinţează la declararea stării de război;
5.e) participă, prin structurile de specialitate şi/sau subordonate, la elaborarea Dispoziţiei comune a Direcţiei generale management operaţional şi Direcţiei Generale privind competenţa zonală a bazelor logistice teritoriale care se înfiinţează la declararea stării de mobilizare;
6.f) elaborează cererile de produse şi servicii de resort logistic, necesare structurilor din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne, pentru fundamentarea proiectului Planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, prin structurile subordonate cu atribuţii în domeniu;
7.g) asigură, prin structurile subordonate, suportul logistic necesar pentru organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică potrivit planurilor de operaţionalizare şi modernizare elaborate în acest sens;
8.h) elaborează acte normative pentru aplicarea unitară a strategiilor, politicilor şi a procedurilor în domeniul de competenţă;
9.i) elaborează strategii pe termen mediu şi lung pe domeniul aflat în responsabilitate;
10.j) contribuie la funcţionarea optimă a structurilor Ministerului Afacerilor Interne şi, implicit, la realizarea misiunilor operative specifice prin coordonarea dotării materiale uniforme la nivelul întregii ţări, respectiv:
(i)monitorizarea asigurării cu armament, echipament, autovehicule, carburanţi şi lubrifianţi pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne;
(ii)planificarea şi monitorizarea investiţiilor în domeniul logistic;
(iii)coordonarea întreţinerii şi reparaţiilor curente la imobilele din administrare;
(iv)realizarea lucrărilor de investiţii planificate;
(v)îmbunătăţirea cadrului legislativ;
11.k) realizează controlul structurilor de logistică din cadrul unităţilor Ministerului Afacerilor interne pentru a asigura aplicarea unitară şi corectă a reglementărilor interne şi de nivel superior în domeniu;
12.l) elaborează, pe baza propunerilor inspectoratelor generale şi ale unităţilor necuprinse în structura acestora, în funcţie de alocaţiile bugetare aprobate, programe multianuale privind înzestrarea unităţilor cu armament şi tehnică specială;
13.m) coordonează activitatea de efectuare a analizelor fizico-chimice şi de laborator şi a verificărilor prin trageri în poligon, în vederea determinării rezervei de stabilitate tehnică a loturilor de materiale periculoase aflate în înzestrarea unităţilor Ministerului Afacerilor Interne;
14.n) analizează propunerile de asigurare a mijloacelor de transport înaintate de structurile centrale, inspectoratele generale şi unităţile necuprinse în organigrama acestora, pe baza cărora se fundamentează, după caz, propuneri pentru proiectele programelor logistice;
15.o) organizează în mod unitar evidenţa de cadastru pentru toate imobilele aflate în proprietatea statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne;
16.p) gestionează baza de date pentru întregul patrimoniu imobiliar administrat de instituţie şi elaborează sinteze ale datelor din sistemul informaţional propriu;
17.q) actualizează datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public/privat al statului, administrat de Ministerul Afacerilor Interne, depus la Ministerul Finanţelor Publice;
18.r) monitorizează şi controlează aplicarea prevederilor legale referitoare la patrimoniul imobiliar şi protecţia mediului, în toate unităţile Ministerului Afacerilor interne;
19.s) creează şi actualizează evidenţa informatizată pentru urmărirea îmbunătăţirii continue a activităţii de prevenire a poluării, reducerea şi măsurarea emisiilor de poluanţi în mediu, managementul adecvat al deşeurilor şi utilizarea raţională a mediului natural din cadrul obiectivelor aflate în administrarea sau folosinţa unităţilor Ministerului Afacerilor Interne;
20.t) elaborează metodologii unitare privind echiparea şi hrănirea efectivelor, aplicabile tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Interne;
21.u) stabileşte valoarea financiară a cotei-părţi anuale a drepturilor de echipament pentru toate categoriile de cadre militare şi poliţişti;
22.v) actualizează periodic valoarea financiară a normelor de hrană, în mod unitar cu celelalte instituţii publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
23.w) inspectează modul de aplicare şi funcţionare a sistemului calităţii şi a componentelor sale la obiectivele de investiţii ale Ministerului Afacerilor Interne;
24.x) emite acordurile pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor, avizele tehnice de desfiinţare a construcţiilor şi avizele tehnice pentru documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor în construcţii;
25.y) verifică şi controlează prevederile legislaţiei în vigoare privind proiectarea, autorizarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor;
26.z) stabileşte politicile în domeniul investiţional, în funcţie de prevederile Programului de guvernare şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată;
27.aa) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de programare investiţională în Ministerul Afacerilor Interne, răspunzând de întocmirea, actualizarea şi monitorizarea derulării programelor anuale şi multianuale de investiţii publice ale Ministerului Afacerilor Interne;
28.bb) gestionează bugetul alocat ordonatorului principal de credite pentru cheltuielile de capital finanţate din sursele aflate în responsabilitatea Direcţiei Generale, realizând în acest sens acţiunile stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
29.cc) coordonează metodologic activitatea investiţională din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de reprezentant al ordonatorului principal de credite;
30.dd) analizează, avizează şi supune aprobării ordonatorului principal de credite Programul anual de achiziţii publice pentru aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv modificările şi completările ulterioare;
31.ee) cooperează, în domeniile de competenţă, cu Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale pentru organizarea şi derularea Planului de relaţii internaţionale al Direcţiei Generale;
32.ff) participă în grupurile de lucru intra-şi interinstituţionale, în cadrul cărora analizează şi propune soluţii privind problemele ce vizează domeniul logistic;
33.gg) prin compartimentul de specialitate, asigură controlul de specialitate pentru aplicarea şi respectarea metodologiilor/ ghidurilor de lucru şi normelor pe linie de protecţie a informaţiilor clasificate la nivelul Direcţiei Generale.
(2)Structura unică are următoarele atribuţii principale:
a)organizează şi desfăşoară complexul de activităţi specifice domeniului resurselor umane pentru personalul Direcţiei Generale şi structurilor subordonate;
b)elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Direcţia Generală şi pentru structurile asigurate financiar, precum şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii;
c)organizează şi conduce evidenţa cantitativ-valorică a tuturor bunurilor aflate în patrimoniul Direcţiei Generale şi evidenţiază în contabilitate cheltuielile privind asigurarea logistică proprie şi a structurilor deservite, precum şi legalitatea utilizării fondurilor în scopurile pentru care au fost aprobate;
d)întocmeşte documentaţia pentru aprobarea tarifelor de prestări de servicii sau închiriere a spaţiilor aflate în administrare şi folosinţă;
e)reprezintă interesele Direcţiei Generale în instanţele de judecată, numai în limitele mandatului încredinţat de directorul general al Direcţiei generale juridice;
f)prin compartimentul de specialitate, asigură circuitul optim al documentelor în cadrul Direcţiei Generale.
CAPITOLUL IV: Conducerea Direcţiei Generale
Art. 12
(1)Conducerea Direcţiei Generale este asigurată de directorul general, ajutat de 2 directori generali adjuncţi.
(2)Directorul general se află în subordinea directă a ministrului afacerilor interne şi în subordinea nemijlocită a secretarului general. Directorii generali adjuncţi se află în subordinea nemijlocită a directorului general.
Art. 13
(1)Directorul general conduce întreaga activitate a Direcţiei Generale şi o reprezintă în relaţiile cu celelalte unităţi din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne, cu instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi cu unităţile din subordinea acestora, precum şi cu structurile similare din cadrul instituţiilor şi organismelor din afara ministerului.
(2)Directorul general poate delega, prin dispoziţie, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa sa directorilor generali adjuncţi sau altor persoane din subordine.
(3)Raporturile de coordonare şi îndrumare a activităţilor structurilor Direcţiei Generale de către directorii generali adjuncţi se stabilesc prin dispoziţie a directorului general.
Art. 14
(1)În baza şi executarea actelor normative de nivel superior, a ordinelor/instrucţiunilor ministrului afacerilor interne şi a dispoziţiilor secretarilor de stat şi secretarului general, emise conform competenţelor, directorul general emite dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine.
(2)Organizarea şi modalităţile de planificare a activităţilor desfăşurate de Direcţia Generală, precum şi de evaluare a activităţilor desfăşurate de către structurile acesteia se stabilesc prin dispoziţie a directorului general.
Art. 15
(1)Directorul general răspunde în faţa conducerii Ministerului Afacerilor Interne de întreaga activitate pe care o desfăşoară Direcţia Generală.
(2)Atribuţiile directorului general sunt cuprinse în fişa postului prevăzută în anexa nr. 3.
Art. 16
Directorii generali adjuncţi răspund, în condiţiile legii, potrivit fişelor posturilor prevăzute în anexele nr. 4 şi 5, în faţa directorului general de activitatea structurilor care le sunt încredinţate spre coordonare şi îndrumare, precum şi de îndeplinirea altor atribuţii sau competenţe, care le sunt dispuse sau delegate de către directorul general.
CAPITOLUL V: Atribuţiile compartimentelor de muncă din cadrul Aparatului propriu şi al Structurii unice
SECŢIUNEA 1: Serviciul tehnic
Art. 17
Obiectivele specifice Serviciului tehnic sunt:
a)realizarea unui sistem logistic modern de înzestrare a unităţilor Ministerului Afacerilor Interne cu mijloace tehnice de resort, adaptat conceptual, structural şi operativ la dimensiunile, configuraţia şi misiunile specifice acestora;
b)organizarea şi coordonarea activităţilor privind asigurarea condiţiilor optime de pregătire şi de executare a misiunilor de către personalul unităţilor Ministerului Afacerilor Interne;
c)perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ pentru implementarea elementelor conceptuale privind înzestrarea, pregătirea şi instruirea efectivelor, precum şi a modului de organizare şi ţinere a evidenţei, de mentenanţă, păstrare, depozitare, transport, clasare pe grupe, valorificare, transmitere fără plată şi casare a mijloacelor tehnice de resort aparţinând inspectoratelor generale şi unităţilor necuprinse în structura acestora.
Art. 18
În realizarea obiectivelor specifice, Serviciul tehnic îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
1.a) elaborează şi stabileşte, pe bază de studii, strategia de înzestrare a unităţilor Ministerului Afacerilor Interne cu mijloace tehnice, obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung, precum şi concepţia unitară privind înzestrarea şi logistica unităţilor Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv în situaţii de criză, la instituirea stării de asediu sau de urgenţă, precum şi la declararea stării de mobilizare ori război;
2.b) iniţiază şi elaborează proiecte de acte normative interne (ordine şi instrucţiuni ale ministrului afacerilor interne, dispoziţii tehnice etc.) din domeniul de activitate privind aplicarea acestora în unităţi, în scopul reglementării unitare a activităţilor de exploatare, reparare, depozitare, conservare şi întreţinere a mijloacelor tehnice şi materialelor de resort, şi propune modificarea şi completarea celor aflate în vigoare pentru îmbunătăţirea cadrului legal al activităţii specifice; analizează şi emite puncte de vedere referitoare la proiectele actelor normative elaborate la nivelul altor structuri ale ministerului;
3.c) participă la elaborarea actelor normative superioare cu incidenţă în domeniul de activitate al serviciului;
4.d) efectuează analize şi elaborează sinteze cu privire la înzestrarea şi problematica asigurării cu mijloace tehnice a unităţilor Ministerului Afacerilor Interne, pentru informarea conducerii ministerului, a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Guvernului, Parlamentului etc.;
5.e) fundamentează programele logistice multianuale privind înzestrarea unităţilor cu mijloace tehnice de resort, pe baza propunerilor transmise de inspectoratele generale şi unităţile necuprinse în structura acestora, în funcţie de alocaţiile bugetare aprobate;
6.f) implementează sistemul de control intern/managerial la nivelul Serviciului tehnic în vederea punerii în aplicare a Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial la nivelul entităţii publice centrale;
7.g) monitorizează activitatea logistică de resort privind implementarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României;
8.h) participă la întocmirea proiectelor, contractelor de comodat, convenţiilor şi protocoalelor Ministerului Afacerilor Interne cu alte instituţii, referitoare la activitatea din domeniul tehnic;
9.i) analizează din punct de vedere tehnic şi propune avizarea, la nivelul directorului general, a specificaţiilor tehnice pentru mijloacele tehnice, conform competenţelor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, ce se achiziţionează de către inspectoratele generale şi unităţile necuprinse în structura acestora;
10.j) elaborează informări privind evenimentele rutiere şi tehnice în care sunt implicate autovehiculele din dotarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne şi respectarea prevederilor legale în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, în vederea reducerii acestora;
11.k) monitorizează comportarea în exploatare a mijloacelor tehnice nou-introduse în înzestrarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne, centralizează datele raportate de unităţile deţinătoare şi efectuează studiile tehnice aferente;
12.l) fundamentează necesarul de carburanţi al structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în vederea includerii în proiectul bugetului anual sau în proiectul rectificărilor bugetare;
13.m) organizează şi ţine evidenţa armelor pe serii, a muniţiilor şi materialelor periculoase, pe loturi, precum şi a celorlalte categorii de mijloace tehnice şi materiale de resortul serviciului, aflate în dotarea inspectoratelor generale şi a unităţilor necuprinse în structura acestora;
14.n) coordonează şi execută activităţi de verificare a stării tehnice a muniţiilor şi materialelor periculoase aflate în înzestrarea unităţilor subordonate inspectoratelor generale şi a unităţilor necuprinse în structura acestora, efectuate prin analize fizico-chimice de laborator şi verificări prin trageri în poligon;
15.o) execută activităţi de verificare şi stabilire a cauzelor care determină funcţionarea anormală a muniţiilor şi materialelor periculoase în vederea stabilirii destinaţiei acestora;
16.p) execută activităţi de casare a muniţiilor aflate la grupa a IV-a şi de asanare a poligonului de muniţiile neexplodate rezultate în urma executării activităţilor de distrugere;
17.q) elaborează dispoziţii tehnice privind rezultatele analizelor fizico-chimice şi ale verificărilor prin trageri ale muniţiilor şi materialelor periculoase şi stabileşte destinaţia loturilor analizate, respectiv restricţionarea de la folosire, consum cu prioritate, declasare şi casare;
18.r) participă cu cadre de specialitate în comisiile de omologare a poligoanelor de tragere care aparţin unităţilor Ministerului Afacerilor Interne;
19.s) analizează şi avizează documentaţiile tehnice de fabricaţie, omologare şi recepţie a armamentului, muniţiei şi tehnicii speciale şi participă la activităţile de asimilare în fabricaţie şi omologare de produse noi sau de modernizare a produselor specifice dotării unităţilor Ministerului Afacerilor Interne;
20.t) elaborează norme de consum pentru muniţii, materiale periculoase, criminalistice şi norme de dotare cu aparatură audiovideo-tv;
21.u) coordonează activitatea de reparare, verificare şi etalonare a aparaturii dozimetrice aflate în înzestrarea unităţilor Ministerului Afacerilor Interne;
22.v) monitorizează activitatea de achiziţii ale mijloacelor tehnice destinate dotării unităţilor Ministerului Afacerilor Interne. Organizează sau/şi participă, la ordin, în cadrul comisiilor de evaluare sau/şi la recepţiile cantitative şi/sau calitative ale mijloacelor tehnice contractate;
23.w) elaborează, în calitate de integrator al cerinţelor tehnice solicitate de structurile Ministerului Afacerilor Interne, specificaţiile tehnice necesare achiziţiei aparatelor de zbor fără echipaj uman la bord - UAV;
24.x) monitorizează, controlează şi îndrumă activitatea de mentenanţă din cadrul structurilor de aviaţie, potrivit competenţelor, a mijloacelor tehnice din Ministerul Afacerilor Interne;
25.y) avizează Planul anual de inspecţii şi supravegheri tehnice a mijloacelor de mobilitate navală şi monitorizează activitatea desfăşurată în acest sens;
26.z) avizează propunerile structurilor Ministerului Afacerilor Interne deţinătoare de mijloace de mobilitate navală, referitoare la dimensiunea şi componenţa obligatorie a echipajelor minime de siguranţă;
27.aa) efectuează analize referitoare la propunerile promovate de inspectoratele generale şi unităţile necuprinse în structura acestora privind introducerea în dotare a unor categorii de produse noi, precum şi de scoatere din înzestrarea unităţilor a mijloacelor tehnice şi materialelor de resort, uzate moral şi fizic, în vederea prezentării spre avizare Consiliului de Supraveghere a înzestrării al Ministerului Afacerilor Interne;
28.bb) analizează şi propune Serviciului dezvoltare, standardizare şi coordonare a cercetării ştiinţifice proiecte de cercetare-dezvoltare pe domeniile de competenţă ale serviciului;
29.cc) monitorizează şi asigură suportul logistic pentru operaţionalizarea contingentelor din Ministerul Afacerilor Interne angajate în misiuni internaţionale;
30.dd) participă, prin reprezentanţi, la organizarea şi desfăşurarea activităţilor la mobilizare şi război pe linie logistică din partea Ministerului Afacerilor Interne;
31.ee) organizează şi execută controale tematice proprii şi participă cu personal de specialitate la controalele executate de Direcţia Generală în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi la inspecţiile Corpului de control al ministrului şi urmăreşte modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în urma constatărilor efectuate;
32.ff) coordonează, îndrumă şi controlează modul în care se organizează activitatea de valorificare a mijloacelor tehnice scoase din funcţiune şi a bunurilor disponibilizate;
33.gg) verifică şi avizează din punct de vedere tehnic listele structurilor Ministerului Afacerilor Interne cu propuneri de scoatere din funcţiune, declasare şi casare a mijloacelor tehnice şi materialelor a căror competenţă de aprobare o au ordonatorii secundari de credite sau ordonatorul principal de credite, după caz;
34.hh) analizează şi avizează din punct de vedere tehnic documentaţiile privind transmiterea fără plată sau valorificarea mijloacelor tehnice şi materialelor din competenţă, propuse pentru disponibilizare de către inspectoratele generale şi unităţile necuprinse în structura acestora;
35.ii) analizează şi avizează procesele-verbale de cercetare administrativă, în conformitate cu art. 32 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (3) din Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne;
36.jj) analizează şi avizează din punct de vedere tehnic donaţiile de mijloace tehnice oferite unităţilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne de către persoane juridica sau fizice;
37.kk) participă la şedinţele Comitetului interministerial pentru evaluarea stării industriei de securitate în vederea elaborării Strategiei industriei naţionale de securitate; participă în grupurile de lucru specifice industriei de apărare;
38.ll) analizează din punct de vedere tehnic şi prezintă propuneri privind oportunitatea preluării de către unităţile Ministerului Afacerilor Interne a unor bunuri materiale de resort, confiscate şi intrate în proprietatea statului, în condiţiile legii; organizează şi participă, dacă este cazul, la verificarea tehnică, pe teren, a produselor care urmează să fie preluate;
39.mm) analizează solicitările de redistribuire sau transfer temporar al mijloacelor tehnice între inspectoratele generale şi unităţile necuprinse în structura acestora, precum şi între structurile Aparatului central şi emite ordinele aferente mişcării bunurilor în cauză;
40.nn) analizează şi propune spre aprobare directorului general al Direcţiei Generale normele de consum de carburanţi determinate de Direcţia suport tehnic pentru mijloacele tehnice nou-introduse în înzestrare în condiţiile specifice executării misiunilor structurilor, precum şi coeficienţii de corecţie a acestora;
41.oo) analizează şi propune spre aprobare normele de consum de carburanţi şi lubrifianţi pentru mijloacele navale din înzestrare, determinate de inspectoratele generale în condiţiile specifice executării misiunilor ce revin structurilor din subordinea acestora;
42.pp) organizează şi efectuează înregistrarea şi radierea navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, emite certificate de înregistrare;
43.qq) monitorizează activităţile privind înregistrarea şi radierea mijloacelor de transport auto aparţinând Ministerului Afacerilor Interne;
44.rr) ţine evidenţa statistică a mijloacelor de transport auto, navale şi aeriene din înzestrare;
45.ss) organizează şi desfăşoară convocări de pregătire de specialitate cu şefii de servicii logistice şi birouri tehnice din cadrul inspectoratelor generale şi unităţilor necuprinse în structura acestora; elaborează tematici de pregătire profesională şi prezintă problematica specifică domeniului de competenţă în cadrul cursurilor şi convocărilor organizate de unităţi cu atribuţii privind perfecţionarea pregătirii cadrelor, iar la solicitarea inspectoratelor generale şi a unităţilor necuprinse în structura acestora, participă la activităţile de pregătire organizate cu personalul tehnic de specialitate din subordinea acestora;
46.tt) organizează convocări de specialitate în vederea instruirii reprezentanţilor inspectoratelor generale care au ca atribuţii executarea de activităţi de casare de muniţie de infanterie;
47.uu) participă cu specialişti la cursurile/examenele de carieră desfăşurate pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul de competenţă;
48.w) organizează şi participă cu personalul serviciului la expoziţii interne şi internaţionale, simpozioane de specialitate şi alte manifestări tehnico-ştiinţifice, precum şi la schimburi de experienţă cu parteneri externi, în vederea documentării şi identificării celor mai performante mijloace tehnice din domeniul de activitate pentru dotarea unităţilor Ministerului Afacerilor Interne;
49.ww) organizează şi participă cu personal la întâlniri ce au loc între conducerea Ministerului Afacerilor Interne şi reprezentanţii firmelor producătoare sau ofertante de produse tehnice specifice domeniului de competenţă;
50.xx) analizează ofertele de bunuri şi servicii specifice care sunt transmise Direcţiei Generale de către operatorii economici şi le pune la dispoziţia structurilor Ministerului Afacerilor Interne;
51.yy) desfăşoară activitatea de pregătire profesională, fizică şi de specialitate a personalului serviciului, pe baza tematicii de studiu şi a graficului aprobat.
SECŢIUNEA 2: Serviciul patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului
Art. 19
Obiectivele specifice Serviciului patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului sunt:
a)gestionarea eficientă a patrimoniului Ministerului Afacerilor Interne prin coordonarea activităţilor de asigurare a imobilelor necesare funcţionării structurilor;
b)asigurarea unui cadru normativ intern unitar şi eficient în domeniul de competenţă;
c)coordonarea şi monitorizarea aplicării corespunzătoare a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, eficientizarea acţiunilor de prevenire, limitare şi eliminare a poluărilor accidentale, precum şi gestionarea situaţiilor de urgenţă care pot apărea în urma acestora, în incintele şi în zonele de responsabilitate sau de acţiune ale unităţilor Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 20
În realizarea obiectivelor specifice, Serviciul patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
1.a) elaborează studii şi strategii ale Ministerului Afacerilor Interne privind administrarea patrimoniului imobiliar;
2.b) actualizează datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public/privat al statului, administrat de Ministerul Afacerilor Interne, depus la Ministerul Finanţelor Publice;
3.c) asigură completarea, păstrarea şi conservarea înscrisurilor pe care le deţine referitoare la întregul patrimoniu imobiliar al Ministerului Afacerilor Interne;
4.d) constituie şi actualizează baza de date pentru întregul patrimoniu imobiliar administrat de instituţie prin unităţile de administrare şi elaborează sinteze ale datelor din sistemul informaţional propriu;
5.e) coordonează inventarierea periodică a patrimoniului imobiliar, analizează datele obţinute şi informează conducerea Direcţiei Generale asupra concluziilor rezultate;
6.f) analizează rapoartele privind transmiterea unor imobile între ordonatorii de credite din structura Ministerului Afacerilor Interne, în limita competenţelor stabilite prin reglementările în domeniu;
7.g) actualizează permanent datele din evidenţa de cadastru, în concordanţă cu transformările apărute în structura patrimoniului imobiliar ca urmare a preluării-predării de imobile, demolării unor clădiri, schimbării destinaţiei acestora sau a oricăror altor acţiuni care produc modificări ale datelor existente în evidenţa de bază, pe baza datelor transmise de către unităţile de administrare;
8.h) analizează din punct de vedere tehnic cererile de restituire pe cale administrativă sau judecătorească a unor imobile aflate în patrimoniul Ministerului Afacerilor Interne şi prezintă propuneri şi observaţii, iar la cererea Direcţiei generale juridice sau a unităţilor implicate, pune la dispoziţia acestora datele tehnice şi documentele privind dreptul de proprietate, necesare susţinerii în instanţă a drepturilor şi intereselor legitime ale Ministerului Afacerilor Interne;
9.i) analizează petiţiile, sesizările şi cererile primite de la persoane juridice sau fizice care vizează domeniul de activitate şi elaborează proiecte de răspuns;
10.j) centralizează necesarul de locuinţe pe baza solicitărilor inspectoratelor generale, a celorlalte unităţi din structura Ministerului Afacerilor Interne şi a Direcţiei administrative, în vederea fundamentării programelor de investiţii locuinţe;
11.k) coordonează activitatea de redistribuire între unităţi a bunurilor materiale atipice cu mişcare lentă sau propuse pentru disponibilizare şi întocmeşte documentele prevăzute de actele normative cu caracter intern;
12.l) analizează proiectele tabelelor de înzestrare cu bunuri specifice domeniului, transmise de structurile Ministerului Afacerilor Interne, şi formulează propuneri şi observaţii referitoare la conţinutul documentaţiilor respective;
13.m) analizează documentaţiile primite de la persoane fizice sau juridice şi emite avizul Ministerului Afacerilor Interne pentru planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism referitoare la municipii, oraşe, comune, staţiuni balneoclimaterice şi turistice, sate situate în zona de graniţă, zona riverană Dunării şi Mării Negre şi în zonele de traversare a Munţilor Carpaţi, inclusiv zonele centrale ale acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
14.n) analizează documentaţiile primite referitoare la realizarea unor obiective de investiţii aparţinând altor persoane fizice sau juridice şi emite, după caz, avizul Ministerului Afacerilor Interne în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
15.o) iniţiază, potrivit legii, propuneri de acte normative interne pentru reglementarea unitară a modului de desfăşurare a activităţii de resort în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
16.p) analizează şi participă nemijlocit la elaborarea unor proiecte de acte normative de nivel superior cu referire la patrimoniul imobiliar transmise spre consultare, formulând propuneri specifice domeniului de activitate;
17.q) analizează cererile ataşaţilor de afaceri interne din cadrul ambasadelor României privind propunerile de închiriere a locuinţelor de serviciu, respectiv dotarea cu articole de resort şi stabileşte varianta optimă de rezolvare a acestor solicitări;
18.r) organizează şi execută controale tematice proprii şi participă cu personal de specialitate la controalele executate de Direcţia Generală în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi la inspecţiile Corpului de control al ministrului şi urmăreşte modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în urma constatărilor efectuate;
19.s) sprijină inspectoratele generale şi celelalte unităţi pentru perfecţionarea pregătirii în domeniul patrimoniului imobiliar şi protecţiei mediului a personalului din subordine, inclusiv prin participarea la convocările de instruire organizate de acestea;
20.t) analizează împreună cu specialiştii altor instituţii oferta acestora de imobile disponibilizate şi, în funcţie de nevoile de spaţii ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, întocmeşte documentele premergătoare acţiunii de preluare în administrare a acestora, respectiv note-raport la conducerea ministerului, adrese de intenţie şi, la nevoie, întocmeşte proiectul de act normativ;
21.u) analizează solicitările unităţilor de eliberare a autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi face propuneri de eliberare a acestora;
22.v) participă în comisiile de analiză a propunerilor formulate de structuri pentru supunerea spre avizare în Consiliul tehnico - economic al Ministerului Afacerilor Interne a studiilor de fezabilitate pentru realizarea unor lucrări de investiţii şi intervenţii asupra construcţiilor;
23.w) acordă sprijin tehnic compartimentului Programe investiţii şi planificare;
24.x) acordă sprijin comisiilor de evaluare numite pentru achiziţiile de lucrări de proiectare şi execuţie a obiectivelor de investiţii şi intervenţii la construcţii importante, prevăzute în programele anuale, în limita competenţelor cuprinse în actele normative în vigoare;
25.y) acordă consultanţă unităţilor de administrare la elaborarea documentelor referitoare la atribuirea, contractarea proiectării şi execuţiei, recepţionarea lucrărilor de investiţii sau intervenţii asupra construcţiilor din programul acestora;
26.z) iniţiază şi elaborează, pentru domeniul de protecţia mediului, proiecte de acte normative, precum şi dispoziţii sau indicaţii metodologice privind aplicarea acestora în structurile Ministerului Afacerilor Interne, în scopul reglementării unitare a activităţilor în domeniu, şi propune modificarea şi completarea celor aflate în vigoare pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ al activităţii specifice;
27.aa) analizează proiectele de acte normative pe linia protecţiei mediului, transmise spre consultare de alte ministere sau organisme ale administraţiei publice centrale, elaborând puncte de vedere;
28.bb) elaborează puncte de vedere referitoare la proiectele de acte normative cu caracter intern propuse de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi de inspectoratele generale sau alte structuri, pentru aspectele care vizează domeniul protecţia mediului;
29.cc) acordă consultanţă metodologică inspectoratelor generale şi celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea acestora, prin elaborarea şi transmiterea de precizări şi explicaţii de ordin metodologic, pe problemele specifice protecţiei mediului, referitoare la: folosirea raţională a tuturor resurselor în corelare cu măsuri de protejare a factorilor naturali, utilizarea în activităţile specifice de tehnologii cât mai puţin poluante, echiparea instalaţiilor şi a mijloacelor de transport generatoare de poluanţi cu dispozitive şi instalaţii care să prevină efectele dăunătoare asupra mediului înconjurător, precum şi recuperarea/valorificarea optimă a deşeurilor şi/sau substanţelor reziduale ce pot fi reutilizate;
30.dd) coordonează, îndrumă şi controlează din punct de vedere metodologic activitatea de protecţia mediului a compartimentelor de linie şi a responsabililor de mediu din unităţile Ministerului Afacerilor Interne;
31.ee) organizează sesiuni de instruire, convocări sau simpozioane de specialitate în domeniul protecţiei mediului;
32.ff) organizează în cadrul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi participă în calitate de formator la cursurile de perfecţionare în domeniul patrimoniului imobiliar şi protecţiei mediului;
33.gg) reprezintă Ministerul Afacerilor Interne în relaţii de cooperare cu instituţii şi structuri cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului;
34.hh) colaborează cu organele similare din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru rezolvarea unitară a problemelor de interes comun referitoare la aplicarea legislaţiei specifice de protecţie a mediului;
35.ii) creează şi actualizează evidenţa informatizată pentru urmărirea îmbunătăţirii continue a activităţii de prevenire a poluării prin monitorizarea obiectivelor şi ţintelor de mediu, reducerea şi măsurarea emisiilor de poluanţi în mediu, managementul adecvat al deşeurilor şi utilizarea raţională a mediului natural din cadrul obiectivelor aflate în administrarea sau folosinţa unităţilor Ministerului Afacerilor Interne;
36.jj) participă la reuniunile şi activităţile comitetelor speciale şi grupurilor de lucru constituite în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, la nivelul autorităţii publice centrale cu atribuţii în domeniul mediului sau al structurilor subordonate ori aflate în coordonarea acestora;
37.kk) participă la investigarea incidentelor de mediu, accidentelor ecologice sau a accidentelor ecologice majore produse în incintele unităţilor Ministerului Afacerilor Interne sau în zona de competenţă a acestora, în îndeplinirea atribuţiilor specifice ce le revin, care au avut drept rezultat o deversare/emisie de substanţe sau preparate periculoase poluante.
SECŢIUNEA 3: Serviciul norme logistice şi reglementări
Art. 21
Obiectivele specifice Serviciului norme logistice şi reglementări sunt:
a)asigurarea unui cadru normativ explicit, unitar şi eficient în domeniul de competenţă;
b)realizarea strategiei de hrănire şi echipare, precum şi de dotare cu materiale de resortul intendenţei, în mod unitar, a categoriilor de personal, precum şi a structurilor Ministerului Afacerilor Interne;
c)planificarea şi monitorizarea activităţilor aferente Direcţiei Generale şi unităţilor subordonate acesteia, în vederea îndeplinirii obiectivelor şi atingerii rezultatelor prezumate;
d)dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul Direcţiei Generale pentru a permite asigurarea continuităţii unui management eficient şi îmbunătăţirea acestuia în cadrul structurilor proprii.
Art. 22
În realizarea obiectivelor specifice, Serviciul norme logistice şi reglementări îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
1.a) elaborează, în colaborare cu serviciile Direcţiei Generale, programe strategice pe termen scurt şi mediu în domeniul logistic;
2.b) iniţiază şi elaborează, pentru domeniul de competenţă, proiecte de acte normative, precum şi dispoziţii tehnice sau indicaţii metodologice privind aplicarea acestora în structurile Ministerului Afacerilor Interne, în scopul reglementării unitare a activităţilor logistice; propune modificarea şi completarea celor aflate în vigoare pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ al activităţii specifice;
3.c) organizează activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative, dispoziţii sau reglementări interne în domeniul logistic aplicabile structurilor Ministerului Afacerilor Interne;
4.d) organizează şi execută controale tematice proprii şi participă cu personal de specialitate la controalele executate de Direcţia Generală în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi la inspecţiile Corpului de control al ministrului şi urmăreşte modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în urma constatărilor efectuate;
5.e) monitorizează controalele tematice efectuate de structurile cu atribuţii de control din cadrul Direcţiei Generale, centralizează concluziile rezultate şi le înaintează Corpului de control al ministrului;
6.f) coordonează sau, după caz, participă la întocmirea contractelor de comodat, a convenţiilor şi protocoalelor încheiate între Ministerul Afacerilor Interne cu alte instituţii, referitoare la activitatea din domeniul logistic;
7.g) analizează documentaţiile privind donaţiile şi sponsorizările oferite structurilor Ministerului Afacerilor Interne şi elaborează propuneri privind acordarea avizului de specialitate, potrivit competenţelor;
8.h) analizează şi elaborează puncte de vedere referitoare la proiectele de acte normative propuse de către unităţile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi de alte instituţii sau organisme ale administraţiei publice centrale pentru aspectele care vizează domeniul logistic;
9.i) participă la asigurarea aplicării în mod unitar în domeniul logistic a prevederilor actelor normative de nivel superior, prin elaborarea, împreună cu structurile de specialitate ale Direcţiei Generale, a proiectelor de acte normative cu caracter intern;
10.j) acordă consultanţă metodologică inspectoratelor generale şi celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea acestora, prin elaborarea şi transmiterea de precizări de ordin metodologic, pe problemele specifice domeniului logistic;
11.k) soluţionează petiţiile adresate Ministerului Afacerilor Interne sau Direcţiei Generale în domeniul propriu de competenţă;
12.l) elaborează studii şi prezintă propuneri cu privire la strategia de hrănire şi echipare, în mod unitar, a tuturor categoriilor de personal din Ministerul Afacerilor Interne;
13.m) elaborează, cu consultarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne, proiecte de norme de hrănire şi echipare a personalului, precum şi de norme de dotare cu materiale de resort;
14.n) calculează valoarea financiară a cotei-părţi anuale a drepturilor de echipament pentru toate categoriile de cadre militare şi poliţişti, pe care le supune aprobării ministrului afacerilor interne, şi întocmeşte precizări tehnice în legătură cu modul de acordare a acestora;
15.o) calculează periodic plafoanele valorice ale normelor privind echiparea efectivelor şi ale celor de aprovizionare cu materiale de întreţinere, gospodărie, curăţenie şi alte materiale specifice;
16.p) actualizează periodic valoarea financiară a normelor de hrană, în mod unitar cu celelalte instituţii publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
17.q) actualizează anual valoarea financiară a normelor de hrană pentru animalele de serviciu;
18.r) colaborează cu organele similare din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru rezolvarea unitară a problemelor de interes comun referitoare la hrănirea şi echiparea efectivelor;
19.s) analizează din punct de vedere tehnic şi propune avizarea de către directorul general a specificaţiilor tehnice ale bunurilor de resortul intendenţei;
20.t) elaborează proiectele planurilor de testare operaţională - experimentare pentru articolele de echipament şi le transmite spre consultare inspectoratelor generale;
21.u) monitorizează gradul de echipare şi hrănire a efectivelor şi elaborează, la solicitare, informări pentru conducerea Ministerului Afacerilor Interne;
22.v) elaborează, împreună cu inspectoratele generale şi alte unităţi necuprinse în structura acestora, propuneri de îmbunătăţire a imaginii structurilor Ministerului Afacerilor Interne reflectate în realizarea uniformelor;
23.w) coordonează, îndrumă şi controlează modul în care se organizează activitatea de valorificare a mijloacelor scoase din funcţiune şi a bunurilor disponibilizate;
24.x) analizează şi ia măsuri de redistribuire între structurile Ministerului Afacerilor Interne pentru materialele de resortul intendenţei disponibilizate de unităţi;
25.y) analizează şi avizează din punct de vedere tehnic documentaţiile privind transmiterea fără plată sau valorificarea bunurilor materialele de resortul intendenţei, propuse pentru disponibilizare de către inspectoratele generale şi unităţile necuprinse în structura acestora;
26.z) asigură consultarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne cu privire la bunurile materiale de resortul intendenţei, disponibilizate de către instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
27.aa) verifică, avizează din punct de vedere tehnic şi supune aprobării conducerii Ministerului Afacerilor Interne listele cu propunerile de declasare şi casare/scoatere din funcţiune a bunurilor materiale de resortul intendenţei, conform competenţelor; participă la casări prin delegaţi;
28.bb) ţine evidenţa unor bunuri sau situaţii de resortul intendenţei;
29.cc) elaborează şi actualizează, împreună cu structurile de specialitate ale Direcţiei Generale, normele interne privind clasificarea şi duratele de funcţionare a bunurilor de resort logistic aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne;
30.dd) elaborează documentele programatice şi de planificare a activităţilor la nivelul Direcţiei Generale, respectiv:
(i)Planul anual de management al Direcţiei Generale;
(ii)Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul Direcţiei Generale;
(iii)Planul de relaţii internaţionale aferent Direcţiei Generale;
31.ee) elaborează, potrivit dispoziţiilor conducerii Direcţiei Generale, alte documente programatice şi de planificare a activităţilor la nivelul acesteia;
32.ff) participă la organizarea şi coordonarea activităţii de elaborare a sintezelor, informărilor şi a altor documente solicitate de conducerea Direcţiei Generale şi de conducerea Ministerului Afacerilor Interne;
33.gg) monitorizează şi îndrumă metodologic implementarea/ dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul Direcţiei Generale;
34.hh) verifică modul de elaborare a planurilor proprii de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, întocmite la nivelul fiecărei structuri, în sensul asigurării conformităţii acestora cu instrumentul programatic elaborat la nivelul Direcţiei Generale;
35.ii) asigură realizarea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial la nivelul Direcţiei Generale;
36.jj) coordonează atât elaborarea fişelor de risc ale Direcţiei Generale, cât şi monitorizarea riscurilor identificate, participă la elaborarea şi actualizarea Registrului de riscuri întocmit la nivelul entităţii publice centrale;
37.kk) coordonează activitatea de elaborare a regulamentelor de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale şi a structurilor subordonate;
38.ll) îndeplineşte atribuţiile consilierului pentru integritate la nivelul Direcţiei Generale şi Aparatului propriu al acesteia, prin persoana desemnată conform dispoziţiei directorului general;
39.mm) participă cu specialişti la examenele pentru obţinerea gradelor profesionale militare sau de poliţişti pentru personalul cu specialitatea logistică din unităţile Ministerului Afacerilor Interne;
40.nn) participă la activităţile Comisiei de însemne heraldice a Ministerului Afacerilor Interne;
41.oo) elaborează tematici de pregătire profesională şi participă în cadrul cursurilor şi convocărilor organizate de unităţi cu atribuţii privind perfecţionarea pregătirii personalului, iar la solicitarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne, participă la activităţile de pregătire organizate cu personalul de specialitate al acestora.
SECŢIUNEA 4: Serviciul Controlul calităţii în construcţii
Art. 23
Obiectivele specifice Serviciului controlul calităţii în construcţii sunt:
a)controlul şi monitorizarea aplicării componentelor sistemului calităţii în construcţii la obiectivele de investiţii ale Ministerului Afacerilor Interne;
b)constatarea neconformităţilor şi aplicarea de sancţiuni în domeniul de control al calităţii în construcţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
c)emiterea acordurilor şi avizelor tehnice privind construcţiile în Ministerul Afacerilor Interne.
Art. 24
În realizarea obiectivelor specifice, Serviciul controlul calităţii în construcţii îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a)organizează şi efectuează inspecţii privind modul de aplicare şi funcţionare a sistemului calităţii şi a componentelor sale la obiectivele de investiţii aferente Ministerului Afacerilor Interne;
b)emite acordurile pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor şi avizele tehnice de desfiinţare a construcţiilor;
c)autorizează, după caz, continuarea execuţiei lucrărilor ajunse în fazele de execuţie determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne;
d)constată abaterile de la prevederile legale şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la proiectarea, autorizarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor, conform legislaţiei în vigoare;
e)eliberează avizul tehnic pentru documentaţiile tehnico - economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
f)analizează modul de soluţionare de către proiectant/ executant a neconformităţilor, neconcordanţelor, deficienţelor şi defectelor de execuţie semnalate la analizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii;
g)dispune efectuarea expertizei lucrărilor realizate, în caz de avarii sau degradări produse pe perioada execuţiei;
h)verifică aplicarea prevederilor legale şi a reglementărilor în vigoare referitoare la păstrarea şi completarea cărţii tehnice a construcţiei şi, după caz, modul în care beneficiarii sau utilizatorii construcţiilor efectuează urmărirea curentă a stării construcţiilor;
i)analizează activitatea de întreţinere, reparare şi urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, pe toată durata lor de serviciu;
j)analizează modul în care sunt tratate accidentele tehnice produse la construcţii şi instalaţii, din cauza fenomenelor şi calamităţilor naturale sau provocate de acţiuni ale omului;
k)efectuează inspecţii extinse asupra clădirilor care prezintă degradări ce pot pune în pericol rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor şi actualizează Programul multianual de punere în siguranţă a construcţiilor cu risc seismic ridicat;
l)verifică existenţa documentelor ce stau la baza începerii execuţiei obiectivelor de investiţii;
m)participă, în calitate de membru, în comisia de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii;
n)propune, în cazuri motivate, suspendarea atestării verificatorilor de proiecte, a experţilor tehnici şi a responsabililor tehnici cu execuţia construcţiilor;
o)organizează autorizarea inspectorilor de specialitate ai serviciului, autorizarea diriginţilor de şantier şi responsabililor cu urmărirea comportării în timp a construcţiilor din toate structurile Ministerului Afacerilor Interne;
p)elaborează şi reactualizează metodologiile, procedurile şi instrucţiunile specifice;
q)efectuează inspecţii tematice dispuse de conducerea Ministerului Afacerilor Interne sau a Direcţiei Generale la factorii implicaţi în procesul de autorizare, proiectare, execuţie şi exploatare, având ca obiect analiza unor probleme legate de calitatea construcţiilor sau a modului de aplicare a componentelor sistemului calităţii în construcţii;
r)efectuează inspecţii prin sondaj, din dispoziţia directorului general al Direcţiei Generale sau conform planificării conducerii serviciului.
SECŢIUNEA 5: Programe investiţii şi planificare
Art. 25
Obiectivele specifice compartimentului Programe investiţii şi planificare sunt:
a)să stabilească politicile în domeniul investiţional, pentru o utilizare optimă a resurselor financiare alocate cheltuielilor de capital;
b)să coordoneze, să controleze şi să monitorizeze pe domeniul de responsabilitate activitatea de programare investiţională;
c)să stabilească şi să fundamenteze necesarul de credite bugetare şi de angajament pentru cheltuieli cu investiţiile, astfel cum sunt definite de lege, în vederea elaborării proiectului anual de buget;
d)să gestioneze eficient bugetul alocat pentru cheltuielile de capital finanţate din sursele aflate în responsabilitatea Direcţiei Generale;
e)să avizeze încadrarea acţiunilor de resort logistic cuprinse în listele de investiţii elaborate de Direcţia generală financiară pentru cheltuielile de capital finanţate din sursele aflate în responsabilitatea acestei direcţii;
f)să participe la coordonarea, controlul şi monitorizarea programelor/planurilor sectoriale ce cuprind cheltuieli de capital.
Art. 26
În realizarea obiectivelor specifice, compartimentul Programe investiţii şi planificare are următoarele atribuţii:
1.a) elaborează şi structurează direcţiile de acţiune privind politicile investiţionale ce urmează a fi aplicate în Ministerul Afacerilor Interne, pe care le supune aprobării ordonatorului principal de credite;
2.b) elaborează/actualizează Strategia fiscal-bugetară a Ministerului Afacerilor Interne, exclusiv pentru cheltuielile cu investiţiile finanţate din sursele aflate în responsabilitatea Direcţiei Generale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2010, republicată, şi o transmite/susţine la Ministerul Finanţelor Publice, după obţinerea aprobării ordonatorului principal de credite;
3.c) evaluează şi selectează obiectivele/acţiunile de investiţii în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice, în vederea includerii acestora în Programul anual de investiţii al Ministerului Afacerilor Interne, în baza propunerilor ordonatorilor secundari şi terţiari de credite din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite;
4.d) elaborează criterii de prioritizare specifice pentru evaluarea şi selecţia obiectivelor de investiţii, conform pct. 5 lit. B din anexa nr. 2 la Normele metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2005;
5.e) întocmeşte/actualizează Programul multianual de investiţii publice al Ministerului Afacerilor Interne, conform Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de prevederile Strategiei fiscal-bugetare şi ale politicilor investiţionale aprobate;
6.f) întocmeşte şi actualizează Programul anual de investiţii al Ministerului Afacerilor Interne cu finanţare integrală sau parţială de la bugetul de stat pentru cheltuielile de capital;
7.g) întocmeşte şi actualizează fişele obiectivelor şi acţiunilor de investiţii cuprinse în Programul anual de investiţii al Ministerului Afacerilor Interne, anexă la legea bugetului de stat, prin operarea aplicaţiei informatice implementate de Ministerul Finanţelor Publice;
8.h) repartizează şi urmăreşte utilizarea atât a creditelor bugetare, cât şi a creditelor de angajament alocate Ministerului Afacerilor Interne prin legea bugetului de stat pentru realizarea obiectivelor şi acţiunilor de investiţii multianuale;
9.i) întocmeşte şi transmite către ordonatorii secundari şi terţiari de credite din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite a extraselor din Programul anual de investiţii al Ministerului Afacerilor Interne pentru obiectivele de investiţii şi alte cheltuieli de investiţii defalcate pe categorii de bunuri, conform legii bugetului de stat;
10.j) analizează propunerile ordonatorilor secundari/terţiari de credite privind modificarea/redistribuirea fondurilor între obiectivele, programele sau categoriile de investiţii cuprinse în Programul anual de investiţii al Ministerului Afacerilor Interne, anexă la bugetul ordonatorului principal de credite, în cadrul exerciţiului bugetar;
11.k) întocmeşte, pentru cheltuielile de capital finanţate din sursele aflate în responsabilitatea Direcţiei Generale, propunerile de modificare a bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul procesului de rectificare a bugetului de stat;
12.l) propune virări de credite bugetare şi de angajament, în limita fondurilor aprobate pentru sursele aflate în responsabilitatea Direcţiei Generale, atât între capitole, cât şi între articole şi alineate bugetare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul eficientizării execuţiei bugetare;
13.m) participă, în calitate de membru cu drept de vot, la şedinţele Consiliului tehnico-economic al Ministerului Afacerilor Interne, organizate pentru analiza şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţie la construcţiile din administrarea ministerului;
14.n) constituie şi actualizează baza de date referitoare la valorile iniţiale/actualizate aferente investiţiilor - lucrări de construcţii, aprobate în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Afacerilor Interne;
15.o) obţine aprobarea ordonatorului principal de credite pentru actualizarea valorii investiţiilor-lucrări de construcţii, în funcţie de evoluţia indicelui de preţuri, în baza art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, după verificarea acestora de către Serviciul patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului;
16.p) întocmeşte rapoarte statistice, solicitate trimestrial de către Institutul Naţional de Statistică în baza convenţiei de colaborare;
17.q) monitorizează Programul anual de investiţii al Ministerului Afacerilor Interne şi elaborează fişele solicitate lunar de Ministerul Finanţelor Publice, în baza Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.202/2008 privind stabilirea structurii situaţiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investiţii publice prevăzute la art. 5 alin. (2) şi a unor precizări referitoare la prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
18.r) întocmeşte Situaţia privind stadiul realizării obiectivelor şi acţiunilor de investiţii publice ale Ministerului Afacerilor Interne, pe care o transmite trimestrial la Comisia Naţională de Prognoză;
19.s) elaborează Situaţia privind stadiul implementării proiectelor promovate ce se încadrează în categoria lucrărilor publice care au fost avizate în Consiliul interministerial, pe care o transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
20.t) postează pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne şi actualizează lunar situaţia cu informaţiile publice privind cheltuielile de capital efectuate de structurile ministerului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
21.u) avizează listele de trezorerie întocmite de ordonatorii de credite aflaţi în finanţarea directă a ordonatorului principal;
22.v) soluţionează rapoartele transmise de ordonatorii secundari/terţiari de credite privind solicitările de fonduri pe linia cheltuielilor de capital;
23.w) întocmeşte şi actualizează baza de date cu solicitările ordonatorilor de credite din finanţarea directă a ordonatorului principal de modificare sau suplimentare a bugetului alocat, utilizată atât la analiza solicitărilor de virări de credite, cât şi la fundamentarea solicitărilor de rectificare a bugetului de stat;
24.x) participă la elaborarea şi actualizarea programelor sectoriale ce cuprind cheltuieli de capital;
25.y) monitorizează derularea programelor sectoriale aprobate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne, finanţate din sursele aflate în responsabilitatea Direcţiei Generale, şi elaborează analize, sinteze sau raportări cu privire la derularea acestora;
26.z) formulează propuneri de activităţi, ţinând colt de experienţa organizaţională a instituţiei în domeniul abordat, de nevoile acesteia şi de cerinţele legislative din domeniu;
27.aa) participă în comisiile constituite la nivelul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne pentru evaluarea proiectelor cu finanţare externă, pentru evitarea suprapunerilor investiţionale;
28.bb) asigură sprijin şi îndrumare pentru structurile logistice ale Ministerului Afacerilor Interne privind finanţarea investiţiilor din fonduri externe;
29.cc) avizează ideile de proiecte care cuprind lucrări de construcţii, pentru care se solicită finanţare din fonduri externe;
30.dd) identifică şi analizează, împreună cu beneficiarii, posibilele surse de finanţare externă pentru activităţile logistice specifice Ministerului Afacerilor Interne, prin care pot fi îndeplinite obiectivele specifice;
31.ee) constituie baza de date cu obiectivele de investiţii finanţate din fonduri externe;
32.ff) participă la identificarea de noi oportunităţi pentru dezvoltarea proiectelor, în acord cu ghidurile aferente fiecărui program, împreună cu structurile interesate;
33.gg) avizează Programul anual al achiziţiilor publice pentru structurile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv propunerile de modificare sau completare, pentru cheltuielile finanţate din titlul XIII "Active nefinanciare";
34.hh) execută controale tematice, de sprijin şi îndrumare la structurile Ministerului Afacerilor Interne, urmărind modul de fundamentare şi realizare a Programului anual/multianual de investiţii, şi participă la inspecţiile organizate de Direcţia Generală şi de Corpul de control al ministrului;
35.ii) urmăreşte, inclusiv prin deplasări în teritoriu, stadiile fizice şi valorice aferente lucrărilor de natura investiţiilor cuprinse în Programul multianual de investiţii al Ministerului Afacerilor Interne;
36.jj) participă, în calitate de reprezentant al ordonatorului principal de credite, prin persoane desemnate, la activităţile de recepţie la terminarea lucrărilor, pentru obiectivele de investiţii şi lucrările de intervenţie cuprinse în Programul multianual de investiţii al Ministerului Afacerilor Interne;
37.kk) elaborează metodologii, proceduri şi ghiduri pe domeniul de responsabilitate şi acordă, inclusiv, consultanţă pe linia finanţării obiectivelor şi acţiunilor de investiţii;
38.ll) organizează instructaje şi convocări pe linia de programare investiţională;
39.mm) asigură evidenţa, păstrarea şi manipularea documentelor clasificate şi neclasificate din cadrul compartimentului, conform prevederilor legale.
SECŢIUNEA 6: Structura de securitate
Art. 27
Obiectivul specific al Structurii de securitate este de a asigura coordonarea, îndrumarea şi controlul de specialitate al aplicării şi respectării metodologiilor de lucru şi normelor INFOSEC de către personalul structurilor Direcţiei Generale.
Art. 28
În realizarea acestui obiectiv specific, Structura de securitate are următoarele atribuţii:
a)acordă asistenţă de specialitate, coordonează şi controlează activitatea ce se desfăşoară în cadrul sistemelor informatice şi de comunicaţii din cadrul structurilor Direcţiei Generale;
b)întocmeşte raportul de analiză a riscului de securitate, cerinţele de securitate specifice şi procedurile operaţionale de securitate, pentru funcţionarea în condiţii de securitate a sistemelor informatice şi de comunicaţii ce procesează informaţii clasificate, şi răspunde de implementarea acestora în condiţiile legii;
c)planifică dezvoltarea sau achiziţia unor sisteme informatice şi de comunicaţii care stochează, procesează sau transmit informaţii clasificate;
d)monitorizează permanent toate aspectele de securitate specifice sistemelor informatice şi de comunicaţii;
e)organizează activităţi de pregătire specifică şi verifică dacă personalul cu acces autorizat la sistemele informatice şi de comunicaţii cunoaşte responsabilităţile care îi revin în domeniul protecţiei informaţiilor;
f)întocmeşte Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Departamentului de informaţii şi protecţie internă, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
g)ţine evidenţa certificatelor de securitate, a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate, a permiselor de acces în unitate pe zone şi clase de secretizare şi asigură păstrarea acestora;
h)actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces;
i)acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai Departamentului de informaţii şi protecţie internă, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
j)întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;
k)efectuează, cu aprobarea şefului structurii de securitate şi a conducerii Direcţiei Generale, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
l)informează şeful Structurii de securitate şi directorul general al Direcţiei Generale despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
m)aplică măsuri de securitate specifice terminalelor izolate şi celorlalte echipamente aflate în zona de responsabilitate;
n)coordonează activitatea pe linie de informaţii clasificate din cadrul Biroului secretariat, documente clasificate;
o)implementează metodele, mijloacele şi măsurile necesare protecţiei informaţiilor în format electronic;
p)asigură exploatarea operaţională a Sistemului de prelucrare automată a datelor (SPAD) şi a Reţelei de transmisii date - sistemului informatic de comunicaţii (RTD-SIC) în condiţii de securitate;
q)coordonează cooperarea dintre unitatea deţinătoare a SPAD sau RTD-SIC şi autoritatea care asigură acreditarea;
r)implementează măsurile de securitate şi protecţie criptografică ale SPAD sau RTD-SIC;
s)planifică dezvoltarea sau achiziţia de SPAD sau RTD;
t)propune schimbarea configuraţiei unor sisteme existente;
u)propune conectarea unui SPAD sau a unei RTD-SIC CU un alt SPAD sau RTD-SIC;
v)propune schimbările care se impun privind modul de operare de securitate a SPAD sau RTD-SIC;
w)propune schimbarea în programele existente sau înlocuirea acestora cu noi programe, pentru optimizarea securităţii SPAD sau RTD-SIC;
x)iniţiază proceduri de modificare a nivelului de clasificare a SPAD şi RTD-SIC care au fost deja acreditate;
y)planifică sau propune întreprinderea oricărei alte activităţi referitoare la îmbunătăţirea securităţii SPAD sau RTD-SIC deja acreditate.
SECŢIUNEA 7: Structuri subordonate nemijlocit Direcţiei Generale - Structura unică
SUBSECŢIUNEA 1: 7.1. Serviciul resurse umane
Art. 29
Obiectivele specifice Serviciului resurse umane sunt:
a)să asigure activitatea de management resurse umane la nivelul Direcţiei Generale;
b)să asigure stabilirea şi aplicarea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale pentru personalul Direcţiei Generale.
Art. 30
(1)Structurile din componenţa Serviciului resurse umane sunt: Biroul selecţionare, încadrare şi promovare personal, Biroul evidenţă personal, Compartimentul pregătire profesională şi Compartimentul prevenire a riscurilor profesionale şi protecţie a lucrătorilor la locul de muncă.
(2)Biroul selecţionare, încadrare şi promovare personal îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a)stabileşte drepturile salariale şi de personal pentru personalul Direcţiei Generale şi structurile subordonate acesteia;
b)desfăşoară activităţi specifice de promovare a personalului Direcţiei Generale şi al structurilor subordonate acesteia;
c)desfăşoară activităţi de planificare structurală pentru Direcţia Generală şi structurile subordonate acesteia;
d)asigură încadrarea unităţii cu poliţişti şi personal contractual corespunzător statului de organizare şi specificului unităţii;
e)selecţionează, recrutează, verifică şi face propuneri pentru încadrarea posturilor vacante;
f)execută activităţi de culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor ce privesc personalul Direcţiei Generale;
g)efectuează verificări în legătură cu cererile, sesizările, reclamaţiile şi propunerile cetăţenilor sau ale personalului unităţii.
(3)Biroul evidenţă personal îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a)asigură evidenţa şi gestionarea resurselor umane din unitate;
b)întocmeşte documentele legale privind pierderile de personal, şi anume pensionări, încetarea raporturilor de muncă, mutări, transferuri, demisii etc.;
c)organizează evidenţa şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu;
d)execută cercetarea împrejurărilor şi cauzelor care au dus la pierderea, deteriorarea sau distrugerea documentelor de legitimare;
e)asigură legătura cu unităţile centrale şi teritoriale în vederea actualizării schimbărilor intervenite în situaţia personalului, cu oficiile de pensii şi centrele de repartizare a forţei de muncă;
f)întocmeşte deciziile privind modificările pe linie profesională şi salarială a personalului unităţii şi le operează în documentele de evidenţă, respectiv stat de organizare, dosare personale, carnete de muncă, fişă de evidenţă;
g)organizează şi urmăreşte întocmirea la termenele stabilite a aprecierilor de serviciu şi a fişelor de evidenţă;
h)împreună cu medicul unităţii urmăreşte starea de sănătate a personalului.
(4)Compartimentul pregătire profesională îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a)coordonează activitatea de realizare a diagnozei privind nevoile de pregătire a personalului;
b)coordonează organizarea şi desfăşurarea pregătirii continue a personalului unităţii;
c)coordonează activitatea de evaluare a pregătirii personalului unităţii;
d)întocmeşte proiectul concepţiei de pregătire a personalului în domeniul logistic şi îl supune aprobării celor în drept;
e)organizează şi desfăşoară nemijlocit, potrivit competenţei, cursurile de carieră la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în domeniul logistic;
f)organizează şi desfăşoară nemijlocit, potrivit competenţei, cursurile de carieră, pentru personalul propriu;
g)realizează consilierea personalului unităţii în ceea ce priveşte pregătirea continuă.
(5)Compartimentul prevenire a riscurilor profesionale şi protecţie a lucrătorilor la locul de muncă desfăşoară activităţile de linie la nivelul Direcţiei Generale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
SUBSECŢIUNEA 2: 7.2. Financiar
Art. 31
Obiectivele specifice structurii Financiar sunt:
a)să asigure buna gestionare a fondurilor aflate la dispoziţie;
b)să evidenţieze bunurile aflate în patrimoniul Direcţiei Generale, precum şi al celorlalte unităţi asigurate financiar.
Art. 32
În realizarea obiectivelor specifice, structura Financiar îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a)întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Direcţia Generală, precum şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii;
b)organizează şi conduce evidenţa cantitativ-valorică a tuturor bunurilor aflate în patrimoniul Direcţiei Generale şi evidenţiază în contabilitate cheltuielile privind asigurarea logistică proprie şi a structurilor deservite, precum şi legalitatea utilizării fondurilor în scopurile pentru care au fost aprobate;
c)vizează pentru control financiar preventiv propriu documentele care conţin operaţiunile de utilizare a fondurilor sau din care derivă drepturi ori obligaţii patrimoniale;
d)analizează solicitările privind creditele necesare, le centralizează şi întocmeşte documentaţia privind deschiderea de credite; întocmeşte situaţii financiare trimestriale şi anuale privind activitatea financiar-contabilă;
e)întocmeşte şi transmite la Direcţia generală financiară raportările financiare lunare privind execuţia bugetară, plăţile restante şi indicatorii din bilanţ, conform prevederilor legale în vigoare;
f)întocmeşte şi transmite la Direcţia generală financiară situaţia privind monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal, respectiv situaţia privind execuţia cheltuielilor de personal, conform prevederilor legale în vigoare;
g)organizează şi exercită controale proprii asupra activităţii de păstrare, mânuire şi folosire a mijloacelor băneşti pe care le deţine cu orice titlu Direcţia Generală;
h)achită drepturile de personal ale angajaţilor proprii, precum şi ale celor din structurile asigurate financiar;
i)calculează şi virează la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, fondurile speciale obligaţiile ce decurg din drepturile de personal;
j)întocmeşte documentaţia pentru aprobarea tarifelor de prestări de servicii sau închiriere a spaţiilor aflate în administrare ori în folosinţă;
k)întocmeşte situaţii privind analiza cheltuielilor şi veniturilor aferente activităţilor finanţate integral din venituri proprii, în vederea eficientizării activităţii pe acest sector;
l)urmăreşte derularea contractelor de vânzare a locuinţelor de serviciu;
m)urmăreşte respectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor;
n)organizează activitatea de valorificare a rezultatelor inventarierilor;
o)urmăreşte şi ia măsuri de recuperare a pagubelor materiale şi a debitelor, precum şi a creanţelor, atât de la persoanele juridice, cât şi de la cele fizice.
SUBSECŢIUNEA 3: 7.3. Biroul juridic
Art. 33
Obiectivele specifice Biroului juridic sunt:
a)să asigure reprezentarea juridică a Direcţiei Generale, conform competenţelor;
b)să asigure legalitatea proiectelor actelor administrative emise de structurile Direcţiei Generale.
Art. 34
În realizarea obiectivelor specifice, Biroul juridic are următoarele atribuţii principale:
1.a) întocmeşte, împreună cu compartimentele de specialitate, şi prezintă conducerii Direcţiei Generale propuneri de măsuri privind îndeplinirea sarcinilor ce revin acestora, în vederea aplicării stricte a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora;
2.b) organizează, împreună cu compartimentele de specialitate, studierea temeinică a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora, de către personalul care are atribuţii în aplicarea prevederilor legale, precum şi acţiuni de prevenire a încălcărilor normelor legale şi de înlăturare a deficienţelor constatate în activitatea Direcţiei Generale;
3.c) urmăreşte modul de aplicare a normelor juridice în activitatea Direcţiei Generale şi face propuneri pentru perfecţionarea normelor juridice;
4.d) întocmeşte observaţii şi propuneri, motivate juridic, la proiectele de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, de acte normative cu caracter intern (dispoziţii, ordine, regulamente, instrucţiuni), conform procedurii interne, asupra cărora a fost consultată Direcţia Generală, întocmeşte avize motivate, la solicitarea conducătorului acesteia, cu privire la diferite categorii de lucrări cu caracter juridic care privesc activitatea Direcţiei Generale;
5.e) întocmeşte şi ţine evidenţa legilor, decretelor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului şi a actelor normative cu caracter intern care interesează activitatea Direcţiei Generale, în scopul furnizării operative şi calificate a informaţiilor solicitate de conducere, de compartimentele de specialitate şi de personalul acestora; execută periodic sau la ordin inventarierea acestora, raportând conducerii problemele constatate;
6.f) întocmeşte fişele de evidenţă personală cu ordine şi instrucţiuni date spre studiu şi păstrare personalului Direcţiei Generale, la solicitare;
7.g) urmăreşte ca ordinele, instrucţiunile sau alte documente scoase din uz sau abrogate să fie retrase, distruse ori predate conform reglementărilor în vigoare;
8.h) pregăteşte şi examinează, sub aspectul legalităţii şi eficienţei juridice, documentaţia care stă la baza deciziilor conducerii Direcţiei Generale şi acordă asistenţă juridică conducerii în problematica ce implică activitatea Direcţiei Generale;
9.i) avizează anteproiectele de acte normative promovate de Direcţia Generală, în condiţiile stabilite prin normele interne privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de acte normative în Ministerul Afacerilor Interne, precum şi în conformitate cu procedurile întocmite în acest scop;
10.j) avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii şi alte acte normative cu caracter intern sau acte cu caracter individual, emise ori semnate de conducătorul Direcţiei Generale, potrivit competenţei, precum şi orice alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a acesteia, cum sunt:
(i)acordarea de drepturi băneşti sau de altă natură personalului Direcţiei Generale;
(ii)stabilirea răspunderii materiale în sarcina personalului Direcţiei Generale;
(iii)scoaterea din funcţiune, valorificarea, declasarea şi casarea bunurilor mobile sau a mijloacelor fixe;
(iv)rapoartele cu propuneri de acceptare a ofertelor de donaţie şi sponsorizări ori de încheiere a unor contracte de comodat pentru Direcţia Generală;
(v)efectuarea de plăţi, cu titlu de despăgubiri, pentru pagube cauzate de personalul Direcţiei Generale, stabilite prin hotărâri judecătoreşti;
(vi)numirea şi eliberarea din funcţie a personalului sau, după caz, încheierea şi desfacerea contractelor de muncă;
11.k) întocmeşte, cu sprijinul compartimentelor de specialitate, rapoartele de donaţii şi sponsorizări oferite unităţilor Ministerului Afacerilor Interne care au ca obiect armament, muniţii, explozivi, autovehicule, respectiv terenuri şi clădiri;
12.l) pe baza împuternicirii conducătorului Direcţiei Generale, reprezintă şi apără interesele acesteia în faţa autorităţilor administraţiei publice, a organelor Ministerului Public, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege. În acest scop, elaborează şi formulează acţiuni, întâmpinări, răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune conducătorului Direcţiei Generale renunţarea la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor acesteia;
13.m) asigură reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Direcţiei Generale pe baza delegaţiilor emise de directorul general al Direcţiei Generale, precum şi ale Ministerului Afacerilor Interne, pe baza delegaţiilor emise de directorul general al Direcţiei generale juridice, în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege. În situaţia reprezentării şi apărării asigurate în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor organe de jurisdicţie, personalul Biroului juridic va informa emitentul delegaţiei de reprezentare despre aspectele principale rezultate din dezbateri la fiecare termen de judecată, iar după pronunţarea hotărârii, va comunica acestuia, de îndată, soluţia;
14.n) sesizează conducerea Direcţiei Generale cu privire la deficienţele rezultate din soluţionarea litigiilor la instanţele judecătoreşti, pentru luarea măsurilor adecvate, în scopul asigurării legalităţii şi a ordinii de drept;
15.o) ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii şi punerea în executare a acestora, potrivit legii, în vederea realizării creanţelor şi a altor drepturi patrimoniale ale Direcţiei Generale sau ale Ministerului Afacerilor Interne;
16.p) acordă asistenţă juridică consiliilor de disciplină, potrivit prevederilor actelor normative şi competenţei;
17.q) participă în comisiile de achiziţie, în comisiile de soluţionare a contestaţiilor şi la negocierea proiectelor de contracte, în procedurile de achiziţie publică şi negocierile derulate de către sau prin Direcţia Generală;
18.r) avizează pentru legalitate proiecte de contracte, înţelegeri şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a Direcţiei Generale ori în cazul în care procedura de achiziţie a fost derulată prin aceasta sau în cazul în care aceasta a negociat ori a elaborat proiectul actului;
19.s) participă la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale derulată de Direcţia Generală ori în legătură cu domeniul de activitate al acesteia;
20.t) avizează pentru legalitate proiecte de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale elaborate de Direcţia Generală ori în legătură cu domeniul de activitate al acesteia;
21.u) coordonează elaborarea de către Direcţia Generală a proiectelor unor documente şi transmiterea, după aprobare, a documentelor privind cazurile sau situaţiile reclamate organismelor internaţionale din domeniul drepturilor omului către solicitanţi;
22.v) elaborează puncte de vedere cu privire la respectarea drepturilor omului şi normelor dreptului umanitar în şi de către Direcţia Generală, precum şi asupra implementării reglementărilor privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul acesteia;
23.w) formulează proiectele răspunsurilor la petiţiile cetăţenilor şi ale organizaţiilor neguvernamentale interne sau internaţionale, adresate Direcţiei Generale şi repartizate de conducerea acesteia spre soluţionare;
24.x) desfăşoară activităţi având ca scop determinarea corelării acţiunilor Direcţiei Generale şi dispoziţiilor conducerii acesteia cu legislaţia comunitară în materie;
25.y) participă la instruirea personalului din Direcţia Generală în problematica la care se referă actele juridice internaţionale, în probleme de drept umanitar şi drepturile omului, precum şi în probleme de cunoaştere şi aplicare unitară a legislaţiei, în raport cu specificul unităţii;
26.z) elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă conducerii şi personalului Direcţiei Generale consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;
27.aa) sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale, iniţiază şi participă la acţiuni de cunoaştere, interpretare şi aplicare a actelor normative şi de prevenire a încălcării acestora de către personalul Direcţiei Generale;
28.bb) analizează anual activitatea proprie şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii pe linie juridică, informând conducerea Direcţiei Generale şi Direcţiei generale juridice despre rezultatul analizei şi propunerile formulate;
29.cc) analizează semestrial influenţele asupra patrimoniului aflat în administrarea Direcţiei Generale sau în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, rezultate din soluţionarea proceselor în care a asigurat reprezentarea şi din relaţiile contractuale, propunând conducerii Direcţiei Generale măsurile care se impun pentru protejarea intereselor patrimoniale şi pentru asigurarea unei prestaţii juridice de calitate;
30.dd) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic, prevăzute de lege sau dispuse de conducerea Direcţiei Generale, potrivit competenţelor, şi răspunde solicitărilor formulate de directorul general al Direcţiei generale juridice.
SUBSECŢIUNEA 4: 7.4. Biroul secretariat şi documente clasificate
Art. 35
Obiectivele specifice Biroului secretariat şi documente clasificate sunt:
a)să asigure circuitul optim al documentelor în cadrul Direcţiei Generale;
b)să organizeze şi să asigure întocmirea Dispoziţiei zilnice a directorului general al Direcţiei Generale şi a Situaţiei de efective.
Art. 36
În realizarea obiectivelor specifice, Biroul secretariat şi documente clasificate îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a)asigură transportul, primirea, înregistrarea şi manipularea corespondenţei, distribuirea acesteia pe direcţii/grupuri/servicii/ birouri/compartimente, conform rezoluţiei conducerii Direcţiei Generale;
b)repartizează şi urmăreşte soluţionarea corespondenţei conform dispoziţiilor rezolutive;
c)verifică şi pregăteşte corespondenţa pentru expediere şi realizează expedierea propriu-zisă a acesteia;
d)asigură gestiunea şi evidenţa sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Direcţiei Generale, execută inventarierea acestora, anual sau ori de câte ori este nevoie, raportând conducerii problemele constatate;
e)asigură multiplicarea documentelor şi ţine evidenţa acestora în registre constituite în acest scop, conform reglementărilor în vigoare;
f)întocmeşte inventarele de arhivă şi gestionează documentele arhivate primite de la structurile Direcţiei Generale, conform competenţelor;
g)întocmeşte necesarul de consumabile, rechizite, formulare tipizate etc. pentru conducerea Direcţiei Generale şi pentru activitatea biroului;
h)verifică şi întocmeşte zilnic Situaţia prezenţei personalului Direcţiei Generale, precum şi a răspândirilor acestuia;
i)întocmeşte Dispoziţia zilnică a directorului general al Direcţiei Generale, pe care o prezintă spre aprobare şi o aduce la cunoştinţa celor în drept prin multiplicare sau întocmire de extrase, conform prevederilor legale în vigoare;
j)întocmeşte situaţia cu prezenţa zilnică la serviciu a personalului Direcţiei Generale - Aparat propriu şi Structura unică, în vederea comunicării către Direcţia generală financiară, respectiv către structura Financiar, pentru acordarea drepturilor salariale legale;
k)întocmeşte, conform precizărilor conducerii Direcţiei Generale, ordinea de zi a şedinţelor de conducere, o comunică participanţilor şi elaborează procesele-verbale de şedinţă;
l)în baza notelor de fundamentare/rapoartelor de concediu aprobate, întocmeşte ordinele de serviciu pentru personalul Direcţiei Generale, conform competenţelor;
m)asigură evidenţa petiţiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite şi le repartizează conform dispoziţiilor rezolutive, monitorizează şi urmăreşte modul de soluţionare a acestora la nivelul Direcţiei Generale;
n)întocmeşte semestrial raportul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, examinare, evidenţă şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire în audienţă a cetăţenilor, conform prevederilor legale, la nivelul Direcţiei Generale şi al structurilor subordonate;
o)asigură activitatea de informare-documentare la nivelul Direcţiei Generale, conform ordinelor şi dispoziţiilor în vigoare;
p)preia notele telefonice, faxurile şi e-mailurile adresate Direcţiei Generale şi le prezintă conducerii acesteia;
q)urmăreşte scăderea, clasarea, îndosarierea şi arhivarea corespondenţei, precum şi predarea dosarelor de arhivă la unitatea specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
r)gestionează şi actualizează periodic pagina proprie de intranet şi asigură gestionarea informaţiilor postate, prin tehnoredactarea paginilor, actualizarea informaţiilor şi încărcarea fişierelor de tip document sau imagine;
s)organizează activitatea de audienţe la nivelul conducerii Direcţiei Generale;
t)asigură perfecţionarea pregătirii de specialitate a personalului cu atribuţii pe linie de secretariat, documente clasificate şi gestionare a fondului arhivistic.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 37
Personalul Direcţiei Generale este obligat să cunoască şi să aplice, în părţile care îl privesc, prevederile prezentului regulament, potrivit atribuţiilor specifice.
Art. 38
(1)Fişele posturilor pentru celelalte categorii de personal al Direcţiei Generale se elaborează în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative şi nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aprobă de către conducerea Direcţiei Generale.
(2)Conducerea Direcţiei Generale şi şefii structurilor componente au obligaţia de a actualiza, ori de câte ori este nevoie, conţinutul fişelor postului pentru personalul din subordine. Actualizarea se va realiza potrivit prevederilor legale în vigoare, în concordanţă cu evoluţia prevederilor actelor normative de nivel superior şi proprii ale Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 39
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.
-****-
ANEXA nr. 1: ORGANIGRAMA Direcţiei generale logistice
ANEXA nr. 2: DIAGRAMA DE RELAŢII a Direcţiei generale logistice
ANEXA nr. 3: FIŞA POSTULUI
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA GENERALA LOGISTICĂ
FIŞA POSTULUI
(A)Identificarea postului
1.Compartimentul: conducere
2.Denumirea şi codul postului: director general
3.Poziţia postului în statul de organizare: 1
4.Relaţii cu alte posturi:
4.1.relaţii ierarhice:
- este subordonat direct ministrului afacerilor interne;
- este subordonat nemijlocit secretarului general;
- are în subordine întregul personal al Direcţiei generale logistice (Direcţia Generală);
4.2.relaţii funcţionale:
- conduce întreaga activitate a Direcţiei Generale;
- în aplicarea prevederilor legale, directorul general emite dispoziţii pentru personalul din subordine şi poate formula solicitări, îndrumări sau precizări pentru structurile de logistică din instituţiile ori unităţile aflate în subordinea Ministerului Afacerilor interne, denumit în continuare minister,
- cu ordonatorii secundari şi terţiari de credite aflaţi în finanţarea ordonatorului principal;
- cu şefii structurilor logistice din inspectoratele generale şi alte structuri din minister;
4.3.relaţii de control:
- controlează activitatea structurilor Direcţiei Generale şi întregului personal al acesteia, precum şi a structurilor logistice din inspectoratele generale (similare), din unităţile teritoriale şi din celelalte unităţi din subordinea ministerului;
4.4.relaţii de colaborare:
- cu conducerile inspectoratelor generale, direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din cadrul ministerului, cu structurile similare din cadrul administraţiei publice centrale, precum şi cu celelalte instituţii publice ori organizaţii neguvernamentale, legal constituite, în scopul rezolvării atribuţiilor din domeniul de competenţă al Direcţiei Generale, potrivit prevederilor legale şi ordinelor ministrului afacerilor interne;
4.5.relaţii de reprezentare:
- în raporturile cu conducerea ministerului, cu celelalte unităţi ale ministerului şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice din ţară şi din străinătate;
- angajează, în condiţiile legii, Direcţia Generală în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, scop în care poate da împuterniciri de reprezentare personalului din subordine.
5.Definirea sumară a atribuţiilor postului:
- asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniul managementului logistic al ministerului;
- organizează controlul intern managerial la nivelul Direcţiei Generale;
- organizează, controlează şi evaluează activităţile structurilor din Direcţia Generală şi ale celor subordonate acesteia;
- asigură managementul resurselor materiale, tehnice şi umane privind activitatea de logistică, precum şi elaborarea, implementarea şi urmărirea aplicării normelor interne pe această linie în minister;
- contribuie la realizarea misiunilor operative specifice ale structurilor ministerului.
(B)Cerinţele postului
1.Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie
2.Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin comisar de poliţie
3.Pregătirea necesară ocupantului postului:
3.1.pregătirea de bază: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalent ori studii universitare de licenţă cu diplomă de licenţă sau echivalent;
3.2.pregătirea de specialitate: studii postuniversitare, studii universitare de master ori, după caz, studii universitare de lungă durată în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;
3.3.alte cunoştinţe: cunoştinţe tehnice/juridice/economice - generale/de gestionare a informaţiilor clasificate;
3.4.autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la informaţii clasificate: secret de stat - strict secret de importanţă deosebită.
4.Experienţă:
4.1în muncă/din care în minister: cel puţin 10 ani/10 ani;
4.2.în specialitate: cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei şi 5 ani în domeniul logistic;
4.3.managerială: cel puţin 4 ani în funcţii de conducere în unităţi ale ministerului;
4.4.perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3-6 luni.
5.Aptitudini şi abilităţi necesare:
- calităţi de manager (organizatorice, decizionale, de planificare, coordonare şi control) - dezvoltare foarte bună;
- posibilitatea lucrului sub presiunea timpului - dezvoltare foarte bună;
- gândire analitică şi conceptuală - dezvoltare foarte bună;
- capacitate de comunicare - dezvoltare foarte bună;
- flexibilitate în gândire.
6.Atitudini necesare/comportament solicitat:
- conduită morală ireproşabilă;
- manifestarea iniţiativei;
- corectitudine în relaţiile cu subordonaţii şi loialitate faţă de instituţie;
- comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe);
- exigenţă, obiectivitate, spirit critic, fermitate, consecvenţă.
7.Parametrii privind starea sănătăţii somatice: apt medical pentru funcţii de conducere
8.Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcţii de conducere
(C)Condiţii specifice de muncă
1.Locul de muncă: sediul Direcţiei Generale
2.Program de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului
3.Deplasări curente: în unităţile ministerului şi la alte autorităţi publice centrale; sediile unităţilor centrale şi teritoriale ale ministerului
4.Condiţii deosebite de muncă: ritm intens de lucru, expunere la acţiunea câmpurilor electromagnetice
5.Riscuri implicate de post: oboseală psihică şi fizică, boli cardiovasculare, sindrom astenovegetativ
6.Compensări: spor pentru misiune permanentă, spor pentru condiţii de pericol deosebit, condiţii speciale de muncă şi concediu de odihnă suplimentar, spor pentru condiţii grele de muncă
(D)Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
(D1)1.1. Sarcini şi îndatoriri:
1.a) asigură managementul privind elaborarea concepţiei de înzestrare logistică a unităţilor ministerului pe timp de pace şi în situaţii de criză;
2.b) coordonează realizarea managementului sistemului logistic pe domeniul de competenţă pentru starea de pace, iar, împreună cu unităţile centrale de specialitate, la instituirea stării de asediu sau de urgenţă, precum şi la declararea stării de mobilizare ori război; iniţiază măsuri de restructurare şi modernizare a acestuia;
3.c) coordonează elaborarea, prin structurile de specialitate şi/sau subordonate, a regulamentelor de organizare şi funcţionare a bazelor logistice teritoriale care se înfiinţează la declararea stării de război;
4.d) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul de specialitate la bazele logistice teritoriale care se înfiinţează la declararea stării de război;
5.e) asigură participarea, prin structurile de specialitate şi/sau subordonate, la elaborarea Dispoziţiei comune a Direcţiei generale management operaţional şi Direcţiei Generale privind competenţa zonală a bazelor logistice teritoriale care se înfiinţează la declararea stării de mobilizare;
6.f) coordonează elaborarea cererilor de produse şi servicii de resort logistic, necesare structurilor din aparatul central al ministerului, pentru fundamentarea proiectului Planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, prin structurile subordonate cu atribuţii în domeniu;
7.g) asigură, prin structurile subordonate, suportul logistic necesar pentru organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică potrivit planurilor de operaţionalizare şi modernizare elaborate în acest sens;
8.h) organizează, coordonează şi conduce activităţile de înzestrare şi logistică ale unităţilor ministerului privind armamentul, muniţiile, tehnica de luptă specifică, mijlocele de transport, echiparea şi hrănirea efectivelor, administrarea patrimoniului imobiliar;
9.i) prezintă conducerii instituţiei rapoarte, informări, analize şi studii privind înzestrarea actuală şi de perspectivă a unităţilor ministerului;
10.j) coordonează elaborarea programelor de acţiuni şi măsuri în domeniul logistic, prezentându-le spre aprobare conducerii ministerului;
11.k) coordonează realizarea programelor anuale şi de perspectivă privind înzestrarea şi asigurarea cu resurse materiale necesare unităţilor ministerului, stabilind acţiunile prioritare, în funcţie de alocaţiile bugetare şi propunerile inspectoratelor generale şi ale unităţilor necuprinse în structura acestora;
12.l) coordonează activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative de nivel superior şi interne ale ministerului în domeniul logistic;
13.m) coordonează, prin structurile subordonate, sistemul logistic privind asigurarea suportului pe segmente de linie, pentru componentele Aparatului central, precum şi pentru alte unităţi aflate în finanţarea ordonatorului principal de credite, potrivit actelor normative interne;
14.n) coordonează desfăşurarea activităţilor de protecţie a mediului la nivelul ministerului în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
15.o) organizează activitatea de dezvoltare tehnică în unităţile ministerului privind realizarea unor mijloace specifice noi sau modernizarea celor existente; asigură managementul activităţii de standardizare în minister, în calitate de vicepreşedinte al Comisiei de standardizare şi interoperabilitate;
16.p) coordonează elaborarea lucrărilor Consiliului de Supraveghere a înzestrării din minister şi urmăreşte realizarea hotărârilor acestuia, în calitate de vicepreşedinte al consiliului;
17.q) coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică în unităţile ministerului privind modernizarea tehnicii şi aparaturii din dotare şi realizarea unor mijloace specifice noi;
18.r) conduce activitatea de întocmire şi actualizare a documentelor de organizare şi planificare a resurselor umane şi materiale la nivelul Direcţiei Generale;
19.s) în calitate de ordonator de credite, angajează cheltuieli în limita creditelor de angajament şi utilizează creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea Direcţiei Generale şi cu respectarea dispoziţiilor legale;
20.t) în calitate de ordonator de credite, răspunde, potrivit legii, de:
(i)angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor, în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare repartizate şi aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare;
(ii)realizarea veniturilor;
(iii)angajarea şi utilizarea cheltuielilor, în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare, pe baza bunei gestiuni financiare;
(iv)integritatea bunurilor încredinţate Direcţiei Generale;
(v)organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare;
(vi)organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice;
(vii)organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;
(viii)organizarea şi ţinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale;
21.u) organizează şi urmăreşte modul de selecţionare şi încadrare cu personal de specialitate a Direcţiei Generale;
22.v) organizează şi coordonează activităţile privind pregătirea de specialitate a personalului ce încadrează structurile de logistică ale unităţilor ministerului;
23.w) organizează şi coordonează informatizarea activităţilor logistice în unităţile ministerului;
24.x) avizează specificaţiile tehnice de achiziţie pentru produsele de resortul Direcţiei Generale, conform prevederilor actelor normative interne;
25.y) organizează şi coordonează activitatea de control privind desfăşurarea activităţilor pe linie logistică în unităţile ministerului, conform prevederilor actelor normative în vigoare referitoare la inspecţii şi controale;
26.z) analizează periodic stadiul îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor ce revin structurilor din componenţă şi stabileşte măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii acestora;
27.aa) avizează din punctul de vedere al specialităţii numirea şi eliberarea din funcţie a şefilor structurilor de logistică din unităţile centrale şi teritoriale ale ministerului;
28.bb) prezintă rapoarte şi informări pe probleme de specialitate în şedinţele Colegiului ministerului;
29.cc) asigură organizarea activităţii structurii de securitate, pentru gestionarea informaţiilor clasificate la nivelul Direcţiei Generale, în condiţiile legii;
30.dd) aprobă programul de prevenire a scurgerilor informaţiilor clasificate şi acţionează pentru punerea în aplicare a acestuia;
31.ee) analizează şi evaluează periodic modul de îndeplinire a sarcinilor, starea disciplinei în unitate, precum şi starea de sănătate a personalului Direcţiei Generale, în cadrul şedinţelor de comandă;
32.ff) reprezintă şi susţine interesele ministerului în raporturile cu instituţii şi organisme din ţară, în domeniul de activitate al Direcţiei Generale.
(D2)1.2. Sarcini şi îndatoriri pe linia protecţiei informaţiilor clasificate:
a)aprobă lista informaţiilor clasificate gestionate de Direcţia Generală;
b)aprobă lista funcţiilor din subordine care necesită acces la informaţii clasificate;
c)aprobă normele interne de aplicare a măsurilor privind protecţia informaţiilor clasificate, în toate componentele aferente, şi controlează modul de respectare a acestora în cadrul unităţii;
d)aprobă fondurile necesare pentru implementarea măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, conform legii;
e)analizează, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin semestrial, modul în care structura de securitate şi personalul autorizat asigură protecţia informaţiilor clasificate;
f)asigură inventarierea anuală a documentelor clasificate şi, pe baza acesteia, dispune măsuri în consecinţă, conform legii;
g)sesizează Departamentul de informaţii şi protecţie internă, conform competenţelor, în legătură cu incidentele de securitate şi riscurile la adresa informaţiilor secrete de stat;
h)dispune efectuarea de cercetări şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală în situaţia compromiterii informaţiilor clasificate;
i)asigură organizarea activităţii Structurii de securitate şi compartimentelor speciale pentru gestionarea informaţiilor clasificate, în condiţiile legii;
j)solicită instituţiilor abilitate efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării certificatului de securitate şi autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru angajaţii proprii;
k)întocmeşte lista informaţiilor secrete de stat şi a termenelor de menţinere în nivelurile de secretizare, potrivit legii;
l)stabileşte obiectivele, sectoarele şi locurile din zona de competenţă care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat;
m)solicită asistenţă de specialitate instituţiilor abilitate să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat;
n)supune avizării instituţiilor abilitate programul propriu de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi asigură aplicarea acestuia;
o)elaborează şi aplică măsurile procedurale de protecţie fizică şi de protecţie a personalului care are acces la informaţii clasificate.
(D3)2. Responsabilităţi:
a)asigură managementul activităţilor structurilor Direcţiei Generale;
b)coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de modul de aplicare în minister a prevederilor legale din domeniul logistic;
c)stabileşte responsabilităţile directorilor generali adjuncţi privind coordonarea nemijlocită a activităţii unor structuri din aparatul propriu sau subordonate Direcţiei Generale;
d)organizează activităţile de prevenire şi control al riscurilor de corupţie în cadrul Direcţiei Generale;
e)analizează neregularităţile sesizate în activitatea Direcţiei Generale şi ia măsurile ce se impun, potrivit competenţelor;
f)organizează activităţile de prevenire şi protecţie a personalului Direcţiei Generale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
g)are acces la documente clasificate nivel strict secret de importanţă deosebită.
(E)Standarde de performanţă asociate postului
1.Indicatori cantitativi: rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducerea ministerului şi îndeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de acţiune şi planuri de muncă
2.Indicatori calitativi: rezolvarea corectă, completă şi viabilă a sarcinilor ordonate de conducerea ministerului, precum şi a celor stabilite prin strategii, programe de acţiune şi planuri de muncă
3.Costuri: în limita fondurilor alocate
4.Timp: încadrarea în termenele ordonate de conducerea ministerului
5.Utilizarea resurselor: gestionarea eficientă a resurselor din competenţă în scopul îndeplinirii atribuţiilor
6.Mod de realizare: documentele se elaborează individual, în colectiv sau în colaborare cu alte structuri ale ministerului.

Ministrul afacerilor interne,

................

Secretar general,

................

Titularul postului

Numele şi prenumele:

Semnătura .................

Data ....................

ANEXA nr. 4: FIŞA POSTULUI
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA GENERALA LOGISTICA
FIŞA POSTULUI
(A)Identificarea postului
1.Compartimentul: conducere
2.Denumirea şi codul postului: director general adjunct
3.Poziţia postului în statul de organizare: 2
4.Relaţii cu alte posturi:
4.1.relaţii ierarhice:
- este subordonat direct secretarului general;
- este subordonat nemijlocit directorului general;
- are în subordine întregul personal din structurile pe care le coordonează nemijlocit, conform competenţelor stabilite de către directorul general al Direcţiei generale logistice (D.G.L.);
4.2.relaţii funcţionale:
- cu şefii structurilor logistice din inspectoratele generale şi alte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare minister,
4.3.relaţii de control:
- controlează modul de aplicare a legislaţiei din domeniul său de competenţă în structurile ministerului;
- execută controlul ierarhic intern;
4.4.relaţii de reprezentare:
- reprezintă D.G.L., în domeniul de competenţă, cu aprobarea directorului general
5.Definirea sumară a atribuţiilor postului:
- coordonează activitatea de control managerial intern potrivit responsabilităţilor;
- organizează, controlează şi evaluează activităţile structurilor din subordine pe care le coordonează nemijlocit;
- contribuie la realizarea misiunilor operative specifice ale structurilor ministerului.
(B)Cerinţele postului
1.Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie
2.Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin subcomisar de poliţie
3.Pregătirea necesară ocupantului postului:
3.1.pregătirea de bază: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalent ori studii universitare de licenţă cu diplomă de licenţă sau echivalent;
3.2.pregătirea de specialitate: studii postuniversitare, studii universitare de master ori, după caz, studii universitare de lungă durată în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;
3.3.alte cunoştinţe: cunoştinţe tehnice/juridice/economice - generale/de gestionare a informaţiilor clasificate;
3.4.autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la informaţii clasificate: secret de stat - strict secret;
4.Experienţă:
4.1.în muncă/din care în minister: cel puţin 7 ani/7 ani;
4.2.în specialitate: cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei şi 5 ani în domeniul logistic;
4.3.managerială: cel puţin 4 ani în funcţii de conducere în unităţi ale ministerului;
4.4.perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3-6 luni.
5.Aptitudini şi abilităţi necesare:
- calităţi de manager (organizatorice, decizionale, de planificare, coordonare şi control) - dezvoltare foarte bună;
- posibilitatea lucrului sub presiunea timpului - dezvoltare foarte bună;
- gândire analitică şi conceptuală - dezvoltare foarte bună;
- flexibilitate în gândire;
- capacitate de comunicare - dezvoltare foarte bună.
6.Atitudini necesare/Comportament solicitat:
- conduită morală ireproşabilă;
- manifestarea iniţiativei;
- corectitudine în relaţiile cu subordonaţii şi loialitate faţă de instituţie;
- comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe);
- exigenţă, obiectivitate, spirit critic, fermitate, consecvenţă.
7.Parametrii privind starea sănătăţii somatice: apt medical pentru funcţii de conducere
8.Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcţii de conducere
(C)Condiţii specifice de muncă
1.Locul de muncă: sediul D.G.L.
2.Program de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului
3.Deplasări curente: în unităţile ministerului şi la alte autorităţi publice centrale; sediile unităţilor centrale şi teritoriale ale ministerului
4.Condiţii deosebite de muncă: ritm intens de lucru, expunere la acţiunea câmpurilor electromagnetice
5.Riscuri implicate de post: oboseală psihică şi fizică, boli cardiovasculare, sindrom astenovegetativ
6.Compensări: spor pentru misiune permanentă, spor pentru condiţii de pericol deosebit, condiţii speciale de muncă şi concediu de odihnă suplimentar, spor pentru condiţii grele de muncă
(D)Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
1.Sarcini şi îndatoriri:
a)organizează şi coordonează activitatea de elaborare a strategiilor, politicilor şi procedurilor unitare în domeniul de responsabilitate;
b)participă la elaborarea concepţiei privind înzestrarea şi logistica unităţilor ministerului pe timp de pace şi în situaţii de criza, de mobilizare şi de război;
c)coordonează activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative de nivel superior şi proprii ale ministerului în domeniul de responsabilitate;
d)coordonează activităţile de înzestrare şi logistică ale unităţilor ministerului din domeniul de responsabilitate;
e)coordonează elaborarea lucrărilor ce se prezintă în şedinţele anumitor consilii/comisii/comitete organizate în domeniul său de responsabilitate şi urmăreşte realizările hotărârilor acestora;
f)participă la coordonarea activităţii de elaborare şi realizare a programelor anuale şi de perspectivă privind înzestrarea şi asigurarea resurselor materiale necesare unităţilor ministerului, stabilind acţiunile prioritare, în funcţie de alocaţiile bugetare şi propunerile inspectoratelor generale şi unităţilor necuprinse în structura acestora;
g)participă la grupurile de lucru intra - şi interministeriale în cadrul cărora analizează şi propune soluţii privind problemele ce vizează domeniul de competenţă;
h)participă la elaborarea rapoartelor, informărilor, analizelor şi studiilor privind înzestrarea actuală şi de perspectivă a unităţilor ministerului, care se înaintează Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi Guvernului;
i)organizează activitatea de control privind desfăşurarea activităţilor de logistică în domeniile de responsabilitate, conform prevederilor actelor normative în vigoare referitoare la inspecţii şi controale;
j)coordonează activitatea de gestionare a bunurilor şi mijloacelor aflate în dotarea structurilor din responsabilitate;
k)analizează periodic stadiul îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor ce revin structurilor pe care le coordonează şi stabileşte măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii acestora;
l)participă la elaborarea programelor de măsuri şi acţiuni în domeniul logistic, care se prezintă spre aprobare conducerii ministerului;
m)urmăreşte modul de organizare şi desfăşurare a pregătirii continue a personalului aflat în responsabilitate.
2.Sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi specifice şefului Structurii de securitate:
a)elaborează şi supune aprobării conducerii D.G.L. normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b)întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Departamentului de informaţii şi protecţie internă (D.I.P.I.), iar, după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
c)coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
d)asigură relaţionarea cu D.I.P.I. pentru coordonarea activităţii şi controlarea măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
e)monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
f)consiliază conducerea D.G.L. în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
g)informează conducerea D.G.L. despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
h)acordă sprijin reprezentanţilor D.I.P.I. pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
i)organizează activităţi de pregătire specifică a personalului D.G.L. care are acces la informaţii clasificate;
j)asigura păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
k)asigură actualizarea permanentă a evidenţei certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
l)prezintă directorului general al D.G.L. propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;
m)efectuează, cu aprobarea conducerii D.G.L. controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
n)asigură coordonarea activităţii pe linie de informaţii clasificate din cadrul Biroului secretariat şi documente clasificate;
o)răspunde de implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate în domeniul INFOSEC, conform normelor în vigoare;
p)monitorizează echipamentele care intră/ies din zonale de securitate;
q)exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.
3.Responsabilităţi:
a)coordonează nemijlocit activitatea structurilor aparatului propriu sau subordonate D.G.L., conform competenţelor stabilite de către directorul general al D.G.L.;
b)îndeplineşte, atunci când este numit înlocuitor la comandă, atribuţiile directorului general al D.G.L., precum şi atribuţiile celuilalt director general adjunct pe perioada cât acesta lipseşte din unitate;
c)este şeful Structurii de securitate;
d)are acces la documente clasificate nivel strict secret.
(E)Standarde de performanţă asociate postului
1.Indicatori cantitativi: rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de directorul general
2.Indicatori calitativi: rezolvarea corectă, completă şi viabilă a sarcinilor ordonate de directorul general
3.Costuri: în limita fondurilor alocate
4.Timp: încadrarea în termenele ordonate de directorul general
5.Utilizarea resurselor: gestionarea eficientă a resurselor din subordine în scopul realizării atribuţiilor
6.Mod de realizare: documentele se elaborează individual sau în colectiv, în colaborare cu alte structuri ale ministerului

Secretar general,

...............

Şeful nemijlocit

Numele şi prenumele ..............

Semnătura ....................

Data ....................

Titularul postului

Numele şi prenumele .................

Semnătura ................

Data ....................

Avizat

Departamentul de informaţii şi protecţie internă

............................

ANEXA nr. 5: FIŞA POSTULUI
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ
FIŞA POSTULUI
(A)Identificarea postului
1.Compartimentul: conducere
2.Denumirea şi codul postului: director general adjunct
3.Poziţia postului în statul de organizare: 3
4.Relaţii cu alte posturi:
4.1.relaţii ierarhice:
- este subordonat direct secretarului general;
- este subordonat nemijlocit directorului general;
- are în subordine întregul personal din structurile pe care le coordonează nemijlocit, conform competenţelor stabilite de către directorul general al Direcţiei generale logistice (D.G.L.);
4.2.relaţii funcţionale:
- cu şefii structurilor logistice din inspectoratele generale şi alte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare minister,
4.3.relaţii de control:
- controlează modul de aplicare a legislaţiei din domeniul său de competenţă în structurile ministerului;
- execută controlul ierarhic intern;
4.4.relaţii de reprezentare:
- reprezintă D.G.L. în domeniul de competenţă, cu aprobarea directorului general,
5.Definirea sumară a atribuţiilor postului:
- coordonează activitatea de control managerial intern potrivit responsabilităţilor;
- organizează, controlează şi evaluează activităţile structurilor din subordine pe care le coordonează nemijlocit;
- contribuie la realizarea misiunilor operative specifice ale structurilor ministerului.
(B)Cerinţele postului
1.Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie
2.Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin subcomisar de poliţie
3.Pregătirea necesară ocupantului postului:
3.1.pregătirea de bază: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalent ori studii universitare de licenţă cu diplomă de licenţă sau echivalent;
3.2.pregătirea de specialitate: studii postuniversitare, studii universitare de master ori, după caz, studii universitare de lungă durată în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;
3.3.alte cunoştinţe: cunoştinţe tehnice/juridice/economice - generale/de gestionare a informaţiilor clasificate
3.4.autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la informaţii clasificate: secret de stat - strict secret.
4.Experienţă:
4.1.în muncă/din care în minister: cel puţin 7 ani/7 ani;
4.2.în specialitate: cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei şi 5 ani în domeniul logistic;
4.3.managerială: cel puţin 4 ani în funcţii de conducere în unităţi ale ministerului;
4.4.perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3-6 luni.
5.Aptitudini şi abilităţi necesare:
- calităţi de manager (organizatorice, decizionale, de planificare, coordonare şi control)- dezvoltare foarte bună;
- posibilitatea lucrului sub presiunea timpului - dezvoltare foarte bună;
- gândire analitică şi conceptuală - dezvoltare foarte bună;
- flexibilitate în gândire;
- capacitate de comunicare - dezvoltare foarte bună.
6.Atitudini necesare/Comportament solicitat:
- conduită morală ireproşabilă;
- manifestarea iniţiativei;
- corectitudine în relaţiile cu subordonaţii şi loialitate faţă de instituţie;
- comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe);
- exigenţă, obiectivitate, spirit critic, fermitate, consecvenţă.
7.Parametrii privind starea sănătăţii somatice: apt medical pentru funcţii de conducere
8.Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcţii de conducere
(C)Condiţii specifice de muncă
1.Locul de muncă: sediul D.G.L.
2.Program de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului
3.Deplasări curente: în unităţile ministerului şi la alte autorităţi publice centrale; sediile unităţilor centrale şi teritoriale ale ministerului
4.Condiţii deosebite de muncă: ritm intens de lucru, expunere la acţiunea câmpurilor electromagnetice
5.Riscuri implicate de post: oboseală psihică şi fizică, boli cardiovasculare, sindrom astenovegetativ
6.Compensări: spor pentru misiune permanentă, spor pentru condiţii de pericol deosebit, condiţii speciale de muncă şi concediu de odihnă suplimentar, spor pentru condiţii grele de muncă
(D)Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
1.Sarcini şi îndatoriri:
a)organizează şi coordonează activitatea de elaborare a strategiilor, politicilor şi procedurilor unitare în domeniul de responsabilitate;
b)participă la elaborarea concepţiei privind înzestrarea şi logistica unităţilor ministerului pe timp de pace şi în situaţii de criză, de mobilizare şi de război;
c)coordonează activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative de nivel superior şi proprii ale ministerului în domeniul de responsabilitate;
d)coordonează activităţile de înzestrare şi logistică ale unităţilor ministerului din domeniul de responsabilitate;
e)coordonează elaborarea lucrărilor ce se prezintă în şedinţele anumitor consilii/comisii/comitete organizate în domeniul său de responsabilitate şi urmăreşte realizările hotărârilor acestora;
f)participă la coordonarea activităţii de elaborare şi realizare a programelor anuale şi de perspectivă privind înzestrarea şi asigurarea resurselor materiale necesare unităţilor ministerului, stabilind acţiunile prioritare, în funcţie de alocaţiile bugetare şi propunerile inspectoratelor generale şi unităţilor necuprinse în structura acestora;
g)participă la grupurile de lucru intra- şi interministeriale în cadrul cărora analizează şi propune soluţii privind problemele ce vizează domeniul de competenţă;
h)participă la elaborarea rapoartelor, informărilor, analizelor şi studiilor privind înzestrarea actuală şi de perspectivă a unităţilor ministerului, care se înaintează Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi Guvernului;
i)organizează activitatea de control privind desfăşurarea activităţilor de logistică în domeniile de responsabilitate, conform prevederilor actelor normative în vigoare referitoare la inspecţii şi controale;
j)coordonează activitatea de gestionare a bunurilor şi mijloacelor aflate în dotarea structurilor din responsabilitate;
k)analizează periodic stadiul îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor ce revin structurilor pe care le coordonează şi stabileşte măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii acestora;
l)participă la elaborarea programelor de măsuri şi acţiuni în domeniul logistic, care se prezintă spre aprobare conducerii ministerului;
m)urmăreşte modul de organizare şi desfăşurare a pregătirii continue a personalului aflat în responsabilitate.
2.Responsabilităţi:
a)coordonează nemijlocit activitatea structurilor aparatului propriu sau subordonate D.G.L., conform competenţelor stabilite de către directorul general al D.G.L.;
b)îndeplineşte, atunci când este numit înlocuitor la comandă, atribuţiile directorului general al D.G.L., precum şi atribuţiile celuilalt director general adjunct pe perioada cât acesta lipseşte din unitate;
c)analizează neregularităţile sesizate în activitatea D.G.L. şi ia măsurile ce se impun, potrivit competenţelor;
d)are acces la documente clasificate nivel strict secret.
(E)Standarde de performanţă asociate postului
1.Indicatori cantitativi: rezolvarea la termen a sarcinilor ordonate de directorul general
2.Indicatori calitativi: rezolvarea corectă, completă şi viabilă a sarcinilor ordonate de directorul general
3.Costuri: în limita fondurilor alocate
4.Timp: încadrarea în termenele ordonate de directorul general
5.Utilizarea resurselor: gestionarea eficientă a resurselor din subordine în scopul realizării atribuţiilor
6.Mod de realizare: documentele se elaborează individual sau în colectiv, în colaborare cu alte structuri ale ministerului

Secretar general,

...................

Directorul general al Direcţiei generale logistice

Numele şi prenumele ...............

Semnătura ...................

Data ...................

Titularul postului

Numele şi prenumele .................

Semnătura ..................

Data ................

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 571 din data de 30 iulie 2015