LEGE nr. 131 din 5 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 17 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) Patrimoniul pomicol se compune din următoarele grupe: pomi, duzi şi arbuşti fructiferi, indiferent de sistemul de cultură, căpşunării, pepiniere, inclusiv terenurile pentru asolamente, terenurile în pregătire pentru plantare şi terenurile din intravilan plantate cu pomi, duzi, arbuşti fructiferi şi căpşuni."
2.La articolul 5 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) pepiniere pomicole şi de duzi;"
3.La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 9
(1) Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, duzi, arbuşti fructiferi şi căpşuni se face în zone consacrate, alegerea speciilor şi soiurilor este opţiunea liberă a oricărui proprietar sau deţinător de teren, la recomandarea specialiştilor autorizaţi în acest scop, conform prevederilor legale."
4.Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 11
Proprietarii şi deţinătorii legali de terenuri, care doresc să înfiinţeze plantaţii pomicole şi de dud, beneficiază de ajutoare financiare din partea statului, în conformitate cu legislaţia în vigoare."
5.La anexa nr. 1, după litera C se introduce o nouă literă, litera D, cu următorul cuprins:
"D. Dud
Dud alb
Dud negru".
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 403 din data de 9 iunie 2015