ORDIN nr. 197 din 2 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative
Văzând Referatul de aprobare al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 582 din 2 aprilie 2015,
având în vedere prevederile:
- titlurilor II şi VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016;
- Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016,
În temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 şi 529 bis din 22 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.În anexa nr. 1, tabelul 1 "Situaţia bolnavilor pe tipuri de afecţiune şi a cheltuielilor aferente (lei)" şi tabelul 2 "Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)" ale Programului naţional de boli cardiovasculare se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1 şi 2 prevăzute în anexa nr. 1.
2.În anexa nr. 1, după tabelul 1 "Situaţia bolnavilor beneficiari de servicii de diagnostic pentru leucemie acută şi a cheltuielilor aferente (lei)" al Programului naţional de oncologie - Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute se introduce pentru Subprogramul de radioterapie tabelul 1 "Situaţia bolnavilor pe tipuri de servicii de radioterapie şi a cheltuielilor aferente (lei)", prevăzut în anexa nr. 2.
3.În anexa nr. 1, tabelul "Situaţia bolnavilor cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea hemoglobinei glicate (Hb A1c) şi a cheltuielilor aferente (lei)" al Programului naţional de diabet zaharat se modifică şi înlocuieşte cu tabelul prevăzut în anexa nr. 3.
4.În anexa nr. 1, tabelul 1 "Situaţia bolnavilor cu hemofilie şi talasemie trataţi şi a cheltuielilor aferente (lei)" şi tabelul 2 "Situaţia stocului de medicamente (lei)" ale Programului naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1 şi 2 prevăzute în anexa nr. 4.
5.În anexa nr. 1, tabelul 1 "Situaţia numărului de bolnavi beneficiari ai programului", tabelul 2 "Situaţia cheltuielilor pe tipuri (lei)", tabelul 3 "Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)" şi tabelul 4 "Situaţia numărului de materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare" ale Programului naţional de ortopedie se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1-4 prevăzute în anexa nr. 5.
6.În anexa nr. 1, tabelul 1 "Situaţia bolnavilor pe tipuri de tratament şi a cheltuielilor aferente (lei)" şi tabelul 2 "Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)" ale Programului naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă - Subprogramul de radiologie intervenţională se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1 şi 2 prevăzute în anexa nr. 6.
7.În anexa nr. 1, tabelul "Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative" se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul prevăzut în anexa nr. 7.
8.În anexa nr. 2, tabelul 1 "Situaţia bolnavilor pe tipuri de afecţiune şi a cheltuielilor aferente (lei)" şi tabelul 2 "Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)" ale Programului naţional de boli cardiovasculare se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1 şi 2 prevăzute în anexa nr. 8.
9.În anexa nr. 2, tabelul 1 "Situaţia bolnavilor cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT şi a cheltuielilor aferente (lei)" al Programului naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul 1 prevăzut în anexa nr. 9.
10.În anexa nr. 2, după tabelul 1 "Situaţia bolnavilor beneficiari de servicii de diagnostic pentru leucemie acută şi a cheltuielilor aferente (lei)" al Programului naţional de oncologie - Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute se introduce pentru Subprogramul de radioterapie tabelul 1 "Situaţia bolnavilor pe tipuri de servicii de radioterapie şi a cheltuielilor aferente (lei)" prevăzut în anexa nr. 10.
11.În anexa nr. 2, tabelul "Situaţia bolnavilor cu diabet zaharat automonitorizaţi şi a bolnavilor evaluaţi prin dozarea hemoglobinei glicozilate (Hb A1c) şi a cheltuielilor aferente (lei)" al Programului naţional de diabet zaharat se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul prevăzut în anexa nr. 11.
12.În anexa nr. 2, tabelul 1 "Situaţia bolnavilor cu hemofilie şi talasemie trataţi şi a cheltuielilor aferente (lei)" şi tabelul 2 "Situaţia stocului de medicamente (lei)" ale Programului naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1 şi 2 prevăzute în anexa nr. 12.
13.În anexa nr. 2, tabelul 4 "Situaţia bolnavilor cu boli rare şi a cheltuielilor aferente (lei) (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit deschis) ale Programului naţional de tratament pentru boli rare" se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul 4 prevăzut în anexa nr. 13.
14.În anexa nr. 2, tabelul 1 "Situaţia numărului de bolnavi beneficiari ai programului", tabelul 2 "Situaţia cheltuielilor pe tipuri (lei)", tabelul 3 "Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)" şi tabelul 4 "Situaţia numărului de materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare" ale Programului naţional de ortopedie se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1-4 prevăzute în anexa nr. 14.
15.În anexa nr. 2, tabelul 1 "Situaţia bolnavilor pe tipuri de tratament şi a cheltuielilor aferente (lei)" şi tabelul 2 "Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)" de la Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă - Subprogramul de radiologie intervenţională se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1 şi 2 prevăzute în anexa nr. 15.
16.În anexa nr. 2, tabelul "Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative" se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul prevăzut în anexa nr. 16.
17.Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 17.
18.În toate tabelele din anexele nr. 1 şi nr. 2, sintagma "[se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului nr. 190/2013]" se înlocuieşte cu sintagma "(se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative)".
Art. II
Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. III
Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unităţile de specialitate care derulează programe/subprograme naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV
Prezentul ordin se aplică începând cu luna aprilie 2015 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

ANEXA nr. 1:
UNITATEA SANITARĂ:....................
PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI CARDIOVASCULARE
Raportare pentru................(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)........
1.Tabel 1 "Situaţia bolnavilor pe tipuri de afecţiune şi a cheltuielilor aferente (lei)"

Nr. de bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, beneficiari de:

Nr. total de bolnavi beneficiari ai programului

Cheltuieli cu materialele sanitare pentru:

 

Cheltuieli totale pentru materiale sanitare

proceduri de dilatare percutană

proceduri terapeutice de etectrofiziologie

implantare de stimulatoare cardiace

implantare de difibrilatoare interne

implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

intervenţii de chirurgie cardiovasculară - adulţi

intervenţii de chirurgie cardiovasculară - copii

intervenţii de chirurgie vasculară

proceduri de cardiologie intervenţională- copii cu malformaţii cardiace congenitale

proceduri de dilatare percutană

proceduri terapeutice de electrofiziologie

implantare de stimulatoare cardiace

implantare de difibrilatoare interne

implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

intervenţii de chirurgie cardiovasculară-adulţi

intervenţii de chirurgie cardiovasculară-copii

intervenţii de chirurgie vasculară

proceduri de cardiologie intervenţională- copii cu malformaţii cardiace congenitale

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20 = C11-...+C19

                    
2.Tabel 2 "Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)"

Tip de intervenţie

Valoarea materialelor sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1+C2-C3

proceduri de dilatare percutană

    

proceduri terapeutice de electrofiziologie

    

implantare de stimulatoare cardiace

    

implantare de difibrilatoare interne

    

implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

    

intervenţii de chirurgie cardiovasculară - adulţi

    

intervenţii de chirurgie cardiovasculară - copii

    

intervenţii de chirurgie vasculară

    

proceduri de cardiologie intervenţională - copii cu malformaţii cardiace congenitale

    

Total:

    
C3 proceduri de dilatare percutană = C11 din tabelul 1
C3 proceduri terapeutice de electrofiziologie = C12 din tabelul 1
C3 implantare de stimulatoare cardiace = C13 din tabelul 1
C3 implantare de difibrilatoare interne = C14 din tabelul 1
C3 implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă = C15 din tabelul 1
C3 intervenţii de chirurgie cardiovasculară - adulţi = C16 din tabelul 1
C3 intervenţii de chirurgie cardiovasculară - copii = C17 din tabelul 1
C3 intervenţii de chirurgie vasculară = C18 din tabelul 1
C3 proceduri de cardiologie intervenţională - copii cu malformaţii cardiace congenitale = C19 din tabelul 1
C3 TOTAL = C20 din tabelul 1
Întocmit
ANEXA nr. 2:
UNITATEA SANITARĂ......................
PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE - SUBPROGRAMUL DE RADIOTERAPIE
Raportare pentru..................(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)
1.Tabel 1 "Situaţia bolnavilor pe tipuri de servicii de radioterapie şi a cheltuielilor aferente (lei)"

Nr. de bolnavi cu afecţiuni oncologica trataţi prin radioterapie cu:

Total

Nr. de servicii de radioterapie cu:

Cheltuieli pentru servicii de radioterapie cu:

Cheltuieli totale

ortovoltaj

cobaltoterapie

radioterapie 2D

radioterapie 3D

IMRT

brahiterepie

ortovoltaj

cobaltoterapie

radioterapie 2D

radioterapie 3D

IMRT

brahiterepie

ortovoltaj

cobaltoterapie

radioterapie 2D

radioterapie 3D

IMRT

brahiterepie

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20=C14+...+C19

                    
Întocmit
ANEXA nr. 3:
UNITATEA SANITARĂ...................
PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIABET ZAHARAT
Raportare pentru................(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)
Tabelul "Situaţia bolnavilor cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) şi a cheltuielilor aferente (lei)"

Număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea HbA1c

Număr de dozări de hemoglobina glicozilată

Cheltuieli pentru evaluarea bolnavilor prin dozarea HbA1c

C1

C2

C3

   
Întocmit
ANEXA nr. 4:
UNITATEA SANITARĂ........................
PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT AL HEMOFILIEI ŞI TALASEMIEI
Raportare pentru................. (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)
1.Tabel 1 "Situaţia bolnavilor cu hemofilie şi talasemie trataţi şi a cheltuielilor aferente (lei)"

Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Total bolnavi beneficiari ai programului

Cheltuieli cu medicamentele pentru

Cheltuieli totale

Hemofilie

Talasemie

Hemofilie

Talasemie

între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică

cu substituţie "on demand"

cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

cu substituţie de scurtă durată (recuperare medicală după intervenţii chirurgicale)

Total bolnavi cu hemofilie

între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică

cu substituţie "on demand"

cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

cu substituţie de scurtă durată (recuperare medicală după intervenţii chirurgicale)

Total bolnavi cu hemofilie

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9=C7+C8

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16=C10+.. +
C15

C17

C18=C16+C17

                  
2.Tabel 2 "Situaţia stocului de medicamente (lei)"

Medicamente pentru:

Valoarea medicamentelor în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor consumate în cursul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

hemofilie

    

talasemie

    

TOTAL

    
C3 hemofilie = C16
C3 talasemie = C17
C3 TOTAL = C18
Întocmit
ANEXA nr. 5:
UNITATEA SANITARĂ ......................
PROGRAMUL NAŢIONAL DE ORTOPEDIE
Raportare pentru......................(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)
1.Tabel 1 "Situaţia numărului de bolnavi beneficiari ai programului"

Nr. de endoproteze

Nr. de bolnavi cu endoproteze

Nr. de bolnavi cu endoproteze tumorale

Nr. de bolnavi cu implant segmentar de coloană

Număr de bolnavi adulţi trataţi prin chirurgie spinală

Număr de bolnavi copii trataţi prin instrumentaţie specifică

Număr de adulţi cu instabilitate articulară trataţi prin implanturi de fixare

Nr. total bolnavi

proteză totală şold cimentată

proteză totală şold cimentată tip luxaţie congenitală

proteză totală şold necimentată

proteză bipolară şold cimentată

proteză cervico-cefalică

proteză totală genunchi cimentată fără stabilizare post.

proteză totală genunchi cimentată cu stabilizare post.

proteză unicompar- timentală genunchi

proteză totală şold cimentată revizie

proteză totală şold necimentată revizie

elemente de ranforsare cotil şi meta-fizodiafizară femur

proteză totala genunchi cimentată revizie

proteză totală umăr

proteză parţială umăr

proteză totală cot

alte endo - proteze

Total endoproteze

nr. bolnavi adulţi cu endo- proteze

nr. bolnavi copii cu endo- proteze

nr. bolnavi adulţi cu endo- proteze tumorale

nr. bolnavi copii cu endo- proteze tumorale

nr. bolnavi adulţi cu implant segmentar de coloană

nr. bolnavi copii cu implant segmentar de coloană

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17=C1+...+C16

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27 = C18+...+C26

                           
2.Tabel 2 "Situaţia cheltuielilor pe tipuri (lei)"

Cheltuieli pentru endoproteze, pe tipuri de endoproteze

Cheltuieli pentru endoproteze

Cheltuieli pentru endoproteze tumorale

Cheltuieli pentru implant segmentar de coloană

Cheltuieli pentru bolnavi adulţi trataţi prin chirurgie spinală

Cheltuieli pentru bolnavi copii trataţi prin instrumentaţie specifică

Cheltuieli pentru adulţi cu instabilitate articulară trataţi prin implanturi de fixare

Cheltuieli pentru total bolnavi

proteză totală şold cimentată

proteză totală şold cimentată tip luxaţie congenitală

proteză totală şold necimentată

proteză bipolară şold cimentată

proteză cervico-cefalică

proteză totală genunchi cimentată fără stabilizare post.

proteză totală genunchi cimentată cu stabilizare post.

proteză unicompar- timentală genunchi

proteză totală şold cimentată revizie

proteză totală şold necimentată revizie

elemente de ranforsare cotil şi meta-fizodiafizară femur

proteză totala genunchi cimentată revizie

proteză totală umăr

proteză parţială umăr

proteză totală cot

alte endo - proteze

Total cheltuieli pentru endoproteze

bolnavi adulţi cu endo- proteze

bolnavi copii cu endo- proteze

bolnavi adulţi cu endo- proteze tumorale

bolnavi copii cu endo- proteze tumorale

bolnavi adulţi cu implant segmentar de coloană

bolnavi copii cu implant segmentar de coloană

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17=C1+...+C16

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27 = C18+...+C26

                           
NOTĂ:
Cheltuiala pentru cimentul utilizat va fi raportată în cheltuiala endoprotezării pe tip de endoproteză. Exp. în col C1 se va raporta cheltuiala aferentă protezelor totale de şold cimentate şi a cimentului utilizat pentru implantarea acestora.
3.Tabel 3 "Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)"

Materiale sanitare

Valoarea materialelor sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

endoproteze + ciment

    

endoproteze tumorale

    

implant segmentar

    

chirurgie spinală

    

instrumentaţie specifică

    

implanturi de fixare

    

TOTAL:

    
C3 endoproteze = (C18+C19) din tabelul 2
C3 endoproteze tumorale - (C20 + C21) din tabelul 2
C3 implant segmentar = (C22+C23) din tabelul 2
C3 chirurgie spinală = C24 din tabelul 2
C3 instrumentaţie specifică = C25 din tabelul 2
C3 implanturi de fixare = C26 din tabelul 2
C3 TOTAL = C27 din tabelul 2
4.Tabel 4 "Situaţia numărului de materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare"

Număr de endoproteze

Nr. de endoproteze tumorale

Nr. de implanturi segmentare de coloană

Nr. de sisteme instrumentaţie specifică

proteză totală şold cimentată

proteză totală şold cimentată tip luxaţie congenitală

proteză totală şold necimentată

proteză bipolară şold cimentată

proteză cervicocefalică

proteză totală genunchi cimentată fără stabilizare post.

proteză totală genunchi cimentată cu stabilizare post.

proteză unicom- partimen- tală genunchi

proteză totală şold cimentată revizie

proteză totală şold necimentată revizie

elemente de ranforsare cotil şi metafizodiafizară femur

proteză totală genunchi cimentată revizie

proteză totală umăr

proteză parţială umăr

proteză totală cot

Total endoproteze în perioada de raportare

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16=C1+...+C15

C17

C18

C19

                   
NOTA:
Numărul de proteze se va raporta astfel: o endoproteză, respectiv un implant = ansamblul necesar rezolvării unui caz.
Întocmit
ANEXA nr. 6:
UNITATEA SANITARĂ ......................
PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT CU AJUTORUL APARATURII DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ - SUBPROGRAMUL DE RADIOLOGIE INTERVENŢIONALĂ
Raportare pentru ...................... (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)
1.Tabel 1 "Situaţia bolnavilor pe tipuri de tratament şi a cheltuielilor aferente (lei)"

Nr. de bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, din care cu:

Nr. de bolnavi cu distonii musculare trataţi prin stimulare cerebrală profundă

Nr. de bolnavi cu servicii prin tratament Gamma- Knife

Număr de servicii prin tratament Gamma - Knife

Nr. total de bolnavi beneficiari ai programului

Cheltuieli cu materialele sanitare pentru:

Cheltuieli totale pentru materiale sanitare

Cheltuieli pentru bolnavi cu distonii musculare trataţi prin stimulare cerebrală profundă

Cheltuieli cu servicii prin tratament Gamma- Knife

Cheltuieli totale în cadrul subprogramului

afecţiuni cerebrovasculare

stimulatoare cerebrale implantabile

pompe implantabile

afecţiuni vasculare periferice

afecţiuni ale coloanei vertebrale

afecţiuni oncologice

hemoragii acute sau cronice trataţi

afecţiuni cerebro-vasculare

stimulatoare cerebrale implantabile

pompe implantabile

afecţiuni vasculare periferice

afecţiuni ale coloanei vertebrale

afecţiuni oncologice

hemoragii acute sau cronice trataţi

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11=C1+...+ C9

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19=C11+...C18

C20

C21

C22=C19+C20+C21

                      
2.Tabel 2 "Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)"

Tratament pentru

Valoarea materialelor sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

afecţiuni cerebrovasculare

    

stimulatoare cerebrale implantabile

    

pompe implantabile

    

afecţiuni vasculare periferice

    

afecţiuni ale coloanei vertebrale

    

afecţiuni oncologice

    

hemoragii acute sau cronice trataţi

    

distonii musculare

    

TOTAL

    
C3 tratament pentru afecţiuni cerebrovasculare = C12 din tabelul 1
C3 stimulatoare cerebrale implantabile = C13 din tabelul 1
C3 pompe implantabile = C14 din tabelul 1
C3 tratamente pentru afecţiuni vasculare periferice = C15 din tabelul 1
C3 tratamente pentru afecţiuni ale coloanei vertebrale = C16 din tabelul 1
C3 tratamente pentru afecţiuni oncologice = C17 din tabelul 1
C3 tratamente pentru hemoragii acute sau cronice trataţi = C18 din tabelul 1
C3 tratamente pentru distonii musculare = C20 din tabelul 1
C3 TOTAL = (C19+C20) din tabelul 1
Întocmit
ANEXA nr. 7: Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative
UNITATEA SANITARĂ .........................
Raportare pentru ................... (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

Program/
Subprogram de sănătate curativ

Indicatori fizici

Indicatori de eficienţă

Denumirea indicatorului fizic

Valoarea (nr.)

Denumirea indicatorului de eficienţă

Valoarea (lei)

Programul naţional de boli cardiovasculare

număr de bolnavi trataţi prin proceduri de dilatare percutană

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de dilatare percutană

 

număr de bolnavi trataţi prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare cardiace

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare cardiace

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de defibrilatoare interne

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilatoare interne

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

număr de bolnavi (copii) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (copil) tratat prin chirurgie cardiovasculară

 

număr de bolnavi trataţi prin chirurgie vasculară

 

cost mediu/bolnav tratat prin chirurgie vasculară

 

număr de copii cu malformaţii cardiace congenitale trataţi prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

cost mediu/copil cu malformaţii cardiace congenitale tratat prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

număr de bolnavi trataţi

 

cost mediu/bolnav tratat

 

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

număr de bolnavi cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT

 

cost mediu/investigaţie PET-CT

 

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

număr de bolnave cu reconstrucţie mamară

 

cost mediu/bolnavă cu reconstrucţie mamară

 

Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute

 

cost mediu/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute (medulogramă şi/sau examen citologic al frotiului sanguin, coloraţii citochimice)

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

 

cost mediu/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

cost mediu/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

 

cost mediu/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

 

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu ortovoltaj

 

tarif/serviciu de radioterapie cu ortovoltaj

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu cobaltoterapie

 

tarif/serviciu de radioterapie cu cobaltoterapie

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 2D

 

tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 2D

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 3D

 

tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 3D

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie IMRT

 

tarif/serviciu de radioterapie IMRT

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin brahiterapie

 

tarif/serviciu de brahiterapie

 

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

număr de implanturi cohleare

 

cost mediu/implant cohlear

 

număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

 

cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă BAHA

 

număr de proteze implantabile de ureche medie

 

cost mediu/proteză implantabilă de ureche medie

 

Programul naţional de diabet zaharat

număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat

 

număr de persoane cu diabet evaluaţi prin dozarea HbA1c

 

cost mediu/dozare de hemoglobina glicozilată

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulina

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulina

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulina

 

cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină/an

 

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi

 

cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat

 

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

număr de bolnavi cu hemofilie între 1 şi 18 ani, cu substituţie profilactică

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie între 1 şi 18 ani, cu substituţie profilactică

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie "on demand"

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie "on demand"

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie de scurtă durată (recuperare medicală după intervenţii chirurgicale)

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie de scurtă durată (recuperare medicală după intervenţii chirurgicale)

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţii chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţii chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

 

număr de bolnavi cu talasemie

 

cost mediu/bolnav cu talasemie

 

Programul naţional de tratament pentru boli rare

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator - imune forme cronice

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator - imune forme cronice

 

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator - imune forme acute

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator - imune forme acute

 

număr de bolnavi cu boala Fabry

 

cost mediu/bolnav cu boala Fabry

 

număr de bolnavi cu boala Pompe

 

cost mediu/bolnav cu boala Pompe

 

număr de bolnavi cu tirozinemie

 

cost mediu/bolnav cu tirozinemie

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip 1 (sindromul Hurler)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip 1 (sindromul Hurler)

 

număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală

 

cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală

 

număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

număr de bolnavi cu HTPA

 

cost mediu/bolnav cu HTPA

 

număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

cost mediu/bolnav cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

număr de bolnavi cu scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive

 

cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive

 

purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

cost mediu/bolnav cu purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă

 

cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă

 

cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă

 

Programul naţional de sănătate mintală

număr de bolnavi în tratament substitutiv

 

cost mediu/bolnav cu tratament de substituţie cu metadonă

 

număr de teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina bolnavilor

 

cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină

 

Programul naţional de boli endocrine

număr de bolnavi cu osteoporoză

 

cost mediu/bolnav cu osteoporoză

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

Programul naţional de ortopedie

număr de bolnavi copii endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav copil endoprotezat

 

număr de bolnavi adulţi endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav adult endoprotezat

 

număr de bolnavi copii cu endoprotezare articulară tumorală

 

cost mediu/bolnav copil cu endoprotezare articulară tumorală

 

număr de bolnavi adulţi cu endoprotezare articulară tumorală

 

cost mediu/bolnav adult cu endoprotezare articulară tumorală

 

număr de bolnavi copii cu implant segmentar de coloană

 

cost mediu/bolnav copil cu implant segmentar de coloană

 

număr de bolnavi adulţi cu implant segmentar de coloană

 

cost mediu/bolnav adult cu implant segmentar de coloană

 

număr de bolnavi adulţi trataţi prin chirurgie spinală

 

cost mediu/bolnav adult tratat prin chirurgie spinală

 

număr de bolnavi copii trataţi prin instrumentaţie specifică

 

cost mediu/bolnav copil tratat prin instrumentaţie specifică

 

număr de adulţi cu instabilitate articulară trataţi prin implanturi de fixare

 

cost mediu/adult cu instabilitate articulară tratat prin implanturi de fixare

 

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

număr de bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională

 

cost mediu/şedinţă de hemodializă convenţională

 

număr de bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

cost mediu/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continuă

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă

 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală automată

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată

 

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

număr de bolnavi trataţi prin epurare extrahepatică

 

cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică

 

Subprogramul de radiologie intervenţională

număr de bolnavi cu afecţiuni cerebrovasculare trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni cerebrovasculare tratat

 

număr de bolnavi cu stimulatoare cerebrale implantabile

 

cost mediu/bolnav cu stimulator cerebral implantabil

 

număr de bolnavi cu pompe implantabile

 

cost mediu/bolnav cu pompă implantabilă

 

număr de bolnavi cu afecţiuni vasculare periferice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni vasculare periferice tratat

 

număr de bolnavi cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni ale coloanei vertebrale tratat

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni oncologice tratat

 

număr de bolnavi cu hemoragii acute sau cronice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu hemoragii acute sau cronice tratat

 

număr de pacienţi cu distonii musculare trataţi prin stimulare cerebrală profundă

 

cost mediu/pacient cu distonii musculare tratat prin stimulare cerebrală profundă

 

număr de bolnavi cu servicii prin tratament Gamma-Knife

 

cost mediu/bolnav cu servicii prin tratament Gamma-Knife

 

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin proceduri microchirurgicale

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale

 

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de stimulator al nervului vag

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implant de stimulator al nervului vag

 

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

număr de bolnavi copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită trataţi

 

cost mediu/bolnav copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat

 

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

număr de bolnavi trataţi prin implant neuromodulator

 

cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromodulator

 
ANEXA nr. 8:
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .....................
PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI CARDIOVASCULARE
Raportare pentru ................ (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)
1.Tabel 1 "Situaţia bolnavilor pe tipuri de afecţiune şi a cheltuielilor aferente (lei)"

Nr. de bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare beneficiari de:

Nr total bolnavi beneficiari al programului

Cheltuieli cu materialele sanitare pentru:

Cheltuieli totale pentru materiale sanitare

proceduri de dilatare percutană

proceduri terapeutice de electrofiziologie

implantare de stimulatoare cardiace

implantare da difibrilatoare interne

implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

intervenţii de chirurgie cardiovasculară-adulţi

intervenţii de chirurgie cardiovasculară-copii

intervenţii de chirurgie vasculară

proceduri de cardiologie intervenţională-copii cu malformaţii cardiace congenitale

proceduri de dilatare percutană

proceduri terapeutice de electrofiziologie

implantare de stimulatoare cardiace

implantare de difibrilatoare interne

implantare de stimulatoare de sincronizare cardiacă

intervenţii de chirurgie cardiovasculară-adulţi

intervenţii de chirurgie cardiovasculară-copii

intervenţii de chirurgie vasculară

proceduri de cardiologie intervenţională-copii cu malformaţii cardiace congenitale

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20 = C11+.. +C19

                    
2.Tabel 2 "Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)"

Tip de intervenţie

Valoarea materialelor sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2-C3

proceduri de dilatare percutană

    

proceduri terapeutice de electrofiziologie

    

implantare de stimulatoare cardiace

    

implantare de difibrilatoare interne

    

implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

    

intervenţii de chirurgie cardiovasculară - adulţi

    

intervenţii de chirurgie cardiovasculară - copii

    

intervenţii de chirurgie vasculară

    

proceduri de cardiologie intervenţională - copii cu malformaţii cardiace congenitale

    

TOTAL:

    
C3 proceduri de dilatare percutană = C11 din tabelul 1
C3 proceduri terapeutice de electrofiziologie = C12 din tabelul 1
C3 implantare de stimulatoare cardiace = C13 din tabelul 1
C3 implantare de difibrilatoare interne = C14 din tabelul 1
C3 implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă = C15 din tabelul 1
C3 intervenţii de chirurgie cardiovasculară - adulţi = C16 din tabelul 1
C3 intervenţii de chirurgie cardiovasculară - copii = C17 din tabelul 1
C3 intervenţii de chirurgie vasculară = C18 din tabelul 1
C3 proceduri de cardiologie intervenţională - copii cu malformaţii cardiace congenitale = C19 din tabelul 1
C3 total = C 20 din tabelul 1
Întocmit
ANEXA nr. 9:
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ......................
PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE - SUBPROGRAMUL DE MONITORIZARE A EVOLUŢIEI BOLII LA PACIENŢII CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE PRIN PET-CT
Raportare pentru ..................... (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)
1.Tabel 1 "Situaţia bolnavilor cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT şi a cheltuielilor aferente (lei)"

Nr. de bolnavi cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT

Număr de Investigaţii PET-CT

Cheltuieli pentru bolnavii cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT

C1

C2

C3

   
Întocmit
ANEXA nr. 10:
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .....................
PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE - SUBPROGRAMUL DE RADIOTERAPIE
Raportare pentru luna ............... (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)
1.Tabel 1 "Situaţia bolnavilor pe tipuri de servicii de radioterapie şi a cheltuielilor aferente (lei)"

Nr. de bolnavi cu afecţiuni oncologica trataţi prin radioterapie cu:

Total

Nr. de servicii de radioterapie cu:

Cheltuieli pentru servicii de radioterapie cu:

Cheltuieli totale

ortovoltaj

cobaltoterapie

radioterapie 2D

radioterapie 3D

IMRT

brahiterepie

ortovoltaj

cobaltoterapie

radioterapie 2D

radioterapie 3D

IMRT

brahiterepie

ortovoltaj

cobaltoterapie

radioterapie 2D

radioterapie 3D

IMRT

brahiterepie

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20=C14+...+C19

                    
Întocmit
ANEXA nr. 11:
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .......................
PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIABET ZAHARAT
Raportare pentru luna .................. (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)
Tabel "Situaţia bolnavilor cu diabet zaharat automonitorizaţi şi a bolnavilor evaluaţi prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) şi a cheltuielilor aferente (lei)"

Număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi cu insulină automonitorizaţi

Număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea HbA1c

Număr de dozări cu hsmoglobină glicozilată

Cheltuieli pentru bolnavii cu diabet zaharat trataţi cu insulină automonitorizaţi

Cheltuieli pentru evaluarea bolnavilor prin dozarea HbA1c

copil

adulţi

copil

adulţi

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

       
Întocmit
ANEXA nr. 12:
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .......................
PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT AL HEMOFILIEI ŞI TALASEMIEI
Raportare pentru luna ..................... (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)
1.Tabel 1 "Situaţia bolnavilor cu hemofilie şi talasemie trataţi şi a cheltuielilor aferente (lei)"

Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Total bolnavi beneficiari ai programului

Cheltuieli cu medicamentele pentru

Cheltuieli totale

Hemofilie

Talasemie

Hemofilie

Talasemie

între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică

cu substituţie "on demand"

cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

cu substituţie de scurtă durată (recuperare medicală după intervenţii chirurgicale)

Total bolnavi cu hemofilie

între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică

cu substituţie "on demand"

cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

cu substituţie de scurtă durată (recuperare medicală după intervenţii chirurgicale)

Total bolnavi cu hemofilie

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9=C7+C8

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16=C10+.. +
C15

C17

C18=C16+C17

                  
2.Tabel 2 "Situaţia stocului de medicamente (lei)"

Medicamente pentru

Valoarea medicamentelor în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor consumate în cursul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4=C1 + C2 - C3

hemofilie

    

talasemie

    

TOTAL:

    
C3 hemofilie = C16
C3 talasemie = C17
C3 total = C18
Întocmit
ANEXA nr. 13:
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ..........................
PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT PENTRU BOLI RARE
Raportare pentru luna .................... (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)
Tabel 4 "Situaţia bolnavilor cu boli rare şi a cheltuielilor aferente (lei)" (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit deschis)

Nr. de bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Cheltuieli cu medicamentele pentru

Cheltuieli totale

Mucoviscidoză copii

Mucoviscidoză adulţi

Scleroză laterală amiotrofică

Sindrom Prader Willi

Mucoviscidoză copii

Mucoviscidoză adulţi

Scleroză laterală amiotrofică

Sindrom Prader Willi

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9 = C5 +...+ C8

         
ANEXA nr. 14:
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ......................
PROGRAMUL NAŢIONAL DE ORTOPEDIE
Raportare pentru luna .............. (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)
1.Tabel 1 "Situaţia numărului de bolnavi beneficiari ai programului"

Nr. de endoproteze

Nr. de bolnavi cu endoproteze

Nr. de bolnavi cu endoproteze tumorale

Nr. de bolnavi cu implant segmentar de coloană

Număr de bolnavi adulţi trataţi prin chirurgie spinală

Număr de bolnavi copii trataţi prin instrumentaţie specifică

Număr de adulţi cu instabilitate articulară trataţi prin implanturi de fixare

Nr. total bolnavi

proteză totală şold cimentată

proteză totală şold cimentată tip luxaţie congenitală

proteză totală şold necimentată

proteză bipolară şold cimentată

proteză cervico-cefalică

proteză totală genunchi cimentată fără stabilizare post.

proteză totală genunchi cimentată cu stabilizare post.

proteză unicompar- timentală genunchi

proteză totală şold cimentată revizie

proteză totală şold necimentată revizie

elemente de ranforsare cotil şi meta-fizodiafizară femur

proteză totala genunchi cimentată revizie

proteză totală umăr

proteză parţială umăr

proteză totală cot

alte endo - proteze

Total endoproteze

Nr. bolnavi adulţi cu endo- proteze

Nr. bolnavi copii cu endo- proteze

Nr. bolnavi adulţi cu endo- proteze tumorale

Nr. bolnavi copii cu endo- proteze tumorale

Nr. bolnavi adulţi cu implant segmentar de coloană

Nr. bolnavi copii cu implant segmentar de coloană

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17=C1+...+C16

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27 = C18+...+C26

                           
2.Tabel 2 "Situaţia cheltuielilor pe tipuri (lei)"

Cheltuieli pentru endoproteze, pe tipuri de endoproteze

Cheltuieli pentru endoproteze

Cheltuieli pentru endoproteze tumorale

Cheltuieli pentru implant segmentar de coloană

Cheltuieli pentru bolnavi adulţi trataţi prin chirurgie spinală

Cheltuieli pentru bolnavi copii trataţi prin instrumentaţie specifică

Cheltuieli pentru adulţi cu instabilitate articulară trataţi prin implanturi de fixare

Cheltuieli pentru total bolnavi

proteză totală şold cimentată

proteză totală şold cimentată tip luxaţie congenitală

proteză totală şold necimentată

proteză bipolară şold cimentată

proteză cervico-cefalică

proteză totală genunchi cimentată fără stabilizare post.

proteză totală genunchi cimentată cu stabilizare post.

proteză unicompar- timentală genunchi

proteză totală şold cimentată revizie

proteză totală şold necimentată revizie

elemente de ranforsare cotil şi meta-fizodiafizară femur

proteză totala genunchi cimentată revizie

proteză totală umăr

proteză parţială umăr

proteză totală cot

alte endo - proteze

Total cheltuieli pentru endoproteze

bolnavi adulţi cu endo- proteze

bolnavi copii cu endo- proteze

bolnavi adulţi cu endo- proteze tumorale

bolnavi copii cu endo- proteze tumorale

bolnavi adulţi cu implant segmentar de coloană

bolnavi copii cu implant segmentar de coloană

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17=C1+...+C16

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27 = C18+...+C26

                           
NOTĂ:
Cheltuiala pentru cimentul utilizat va fi raportată în cheltuiala endoprotezării pe tip de endoproteză. Exp. în col. C1 se va raporta cheltuiala aferentă protezelor totale de şold cimentate şi a cimentului utilizat pentru implantarea acestora.
3.Tabel 3 "Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)"

Materiale sanitare

Valoarea materialelor sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2 - C3

endoproteze + ciment

    

endoproteze tumorale

    

implant segmentar

    

chirurgie spinală

    

instrumentaţie specifică

    

implanturi de fixare

    

TOTAL

    
C3 endoproteze = (C18+C19) din tabelul 2
C3 endoproteze tumorale = (C20+C21) din tabelul 2
C3 implant segmentar = (C22+C23) din tabelul 2
C3 chirurgie spinală = C24 din tabelul 2
C3 instrumentaţie specifică = C25 din tabelul 2
C3 implanturi de fixare = C26 din tabelul 2
C3 TOTAL = C27 din tabelul 2
4.Tabel 4 "Situaţia numărului de materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare"

Număr de endoproteze

Total endoproteze în perioada de raportare

Nr. de endoproteze tumorale

Nr. de implanturi segmentare de coloană

Nr. de sisteme instrumentaţie specifică

proteză totală şold cimentată

proteză totală şold cimentată tip luxaţie congenitală

proteză totală şold necimentată

proteză bipolară şold cimentată

proteză cervicocefalică

proteză totală genunchi cimentată fără stabilizare post.

proteză totală genunchi cimentată cu stabilizare post.

proteză unicom- partimen- tală genunchi

proteză totală şold cimentată revizie

proteză totală şold necimentată revizie

elemente de ranforsare cotil şi metafizodiafizară femur

proteză totală genunchi cimentată revizie

proteză totală umăr

proteză parţială umăr

proteză totală cot

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16=C1+...+C15

C17

C18

C19

                   
NOTĂ:
Numărul de proteze se va raporta astfel: o endoproteză, respectiv un implant = ansamblul necesar rezolvării unui caz.
Întocmit
ANEXA nr. 15:
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .................
PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT CU AJUTORUL APARATURII DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ - SUBPROGRAMUL DE RADIOLOGIE INTERVENŢIONALĂ
Raportare pentru ................ (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)
1.Tabel 1 "Situaţia bolnavilor pe tipuri de tratament şi a cheltuielilor aferente (lei)"

Nr. de bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, din care cu:

Nr. de bolnavi cu distonii musculare trataţi prin stimulare cerebrală profundă

Nr. de bolnavi cu servicii prin tratament Gamma- Knife

Număr de servicii prin tratament Gamma - Knife

Nr. total de bolnavi beneficiari ai programului

Cheltuieli cu materialele sanitare pentru:

Cheltuieli totale pentru materiale sanitare

Cheltuieli pentru bolnavi cu distonii musculare trataţi prin stimulare cerebrală profundă

Cheltuieli cu servicii prin tratament Gamma- Knife

Cheltuieli totale în cadrul subprogramului

afecţiuni cerebrovasculare

stimulatoare cerebrale implantabile

pompe implantabile

afecţiuni vasculare periferice

afecţiuni ale coloanei vertebrale

afecţiuni oncologice

hemoragii acute sau cronice trataţi

afecţiuni cerebro-vasculare

stimulatoare cerebrale implantabile

pompe implantabile

afecţiuni vasculare periferice

afecţiuni ale coloanei vertebrale

afecţiuni oncologice

hemoragii acute sau cronice trataţi

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11=C1+...+ C9

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19=C11+...C18

C20

C21

C22=C19+C20+C21

                      
2.Tabel 2 "Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)"

Tratament pentru

Valoarea materialelor sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoarea materialelor sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1 + C2 - C3

afecţiuni cerebrovasculare

    

stimulatoare cerebrale implantabile

    

pompe implantabile

    

afecţiuni vasculare periferice

    

afecţiuni ale coloanei vertebrale

    

afecţiuni oncologice

    

hemoragii acute sau cronice - trataţi

    

distonii musculare

    

TOTAL

    
C3 tratament pentru afecţiuni cerebrovasculare = C12 din tabelul 1
C3 stimulatoare cerebrale implantabile = C13 din tabelul 1
C3 pompe implantabile = C14 din tabelul 1
C3 tratamente pentru afecţiuni vasculare periferice = C15 din tabelul 1
C3 tratamente pentru afecţiuni ale coloanei vertebrale = C15 din tabelul 1
C3 tratamente pentru afecţiuni oncologice = C17 din tabelul 1
C3 tratamente pentru hemoragii acute sau cronice-trataţi = C18 din tabelul 1
C3 tratamente pentru distonii musculare = C20 din tabelul 1
C3 TOTAL = (C19 + C20) din tabelul 1
Întocmit
ANEXA nr. 16: Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ....................
Raportare pentru .............. (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

Program/ Subprogram de sănătate curativ

Indicatori fizici

Indicatori de eficienţă

Denumirea indicatorului fizic

Valoarea (nr.)

Denumirea indicatorului de eficienţă

Valoarea (lei)

Programul naţional de boli cardiovasculare

număr de bolnavi trataţi prin proceduri de dilatare percutană

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de dilatare percutană

 

număr de bolnavi trataţi prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare cardiace

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare cardiace

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de defibrilatoare interne

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilatoare interne

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

număr de bolnavi (copii) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (copil) tratat prin chirurgie cardiovasculară

 

număr de bolnavi trataţi prin chirurgie vasculară

 

cost mediu/bolnav tratat prin chirurgie vasculară

 

număr de copii cu malformaţii cardiace congenitale trataţi prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

cost mediu/copil cu malformaţii cardiace congenitale tratat prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

număr de bolnavi trataţi

 

cost mediu/bolnav tratat

 

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

număr de bolnavi cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT

 

cost mediu/investigaţie PET-CT

 

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

număr de bolnave cu reconstrucţie mamară

 

cost mediu/bolnavă cu reconstrucţie mamară

 

Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute

 

cost mediu/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute (medulogramă şi/sau examen citologic al frotiului sanguin, coloraţii citochimice)

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

 

cost mediu/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

cost mediu/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

 

cost mediu/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

 

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu ortovoltaj

 

tarif/serviciu de radioterapie cu ortovoltaj

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu cobaltoterapie

 

tarif/serviciu de radioterapie cu cobaltoterapie

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 2D

 

tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 2D

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 3D

 

tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 3D

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie IMRT

 

tarif/serviciu de radioterapie IMRT

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin brahiterapie

 

tarif/serviciu de brahiterapie

 

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

număr de implanturi cohleare

 

cost mediu/implant cohlear

 

număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

 

cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă BAHA

 

număr de proteze implantabile de ureche medie

 

cost mediu/proteză implantabilă de ureche medie

 

Programul naţional de diabet zaharat

număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi

 

cost mediu/bolnav tratat

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea HbA1c

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea HbA1c

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulină

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină

 

cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină/an

 

număr de copii cu diabet zaharat automonitorizaţi

 

cost mediu/copil cu diabet zaharat automonitorizat

 

număr de adulţi cu diabet zaharat automonitorizaţi

 

cost mediu/adult cu diabet zaharat automonitorizat

 

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi

 

cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat

 

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

număr de bolnavi cu hemofilie între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie "on demand"

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie "on demand"

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie de scurtă durată (recuperare medicală după intervenţii chirurgicale)

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie de scurtă durată (recuperare medicală după intervenţii chirurgicale)

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţii chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţii chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

 

număr de bolnavi cu talasemie

 

cost mediu/bolnav cu talasemie

 

Programul naţional de tratament pentru boli rare

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator - imune forme cronice

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator - imune forme cronice

 

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator - imune forme acute

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator - imune forme acute

 

număr de bolnavi cu boala Fabry

 

cost mediu/bolnav cu boala Fabry

 

număr de bolnavi cu boala Pompe

 

cost mediu/bolnav cu boala Pompe

 

număr de bolnavi cu tirozinemie

 

cost mediu/bolnav cu tirozinemie

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

 

număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală

 

cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală

 

număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

număr de bolnavi cu HTPA

 

cost mediu/bolnav cu HTPA

 

număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

cost mediu/bolnav cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

număr de bolnavi cu scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive

 

cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive

 

purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

cost mediu/bolnav cu purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă

 

cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă

 

cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă

 

număr de bolnavi copii cu mucoviscidoză

 

cost mediu/bolnav copil cu mucoviscidoză

 

număr de bolnavi adulţi cu mucoviscidoză

 

cost mediu/bolnav adult cu mucoviscidoză

 

număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică

 

cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică

 

număr de bolnavi cu sindrom Prader Willi

 

cost mediu/bolnav cu sindrom Prader Willi

 

Program naţional de sănătate mintală

număr de bolnavi în tratament substitutiv

 

cost mediu/bolnav cu tratament de substituţie cu metadonă

 

număr de teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina bolnavilor

 

cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină

 

Programul naţional de boli endocrine

număr de bolnavi cu osteoporoză

 

cost mediu/bolnav cu osteoporoză

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

Programul naţional de ortopedie

număr de bolnavi copii endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav copil endoprotezat

 

număr de bolnavi adulţi endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav adult endoprotezat

 

număr de bolnavi copii cu endoprotezare articulară tumorală

 

cost mediu/bolnav copil cu endoprotezare articulară tumorală

 

număr de bolnavi adulţi cu endoprotezare articulară tumorală

 

cost mediu/bolnav adult cu endoprotezare articulară tumorală

 

număr de bolnavi copii cu implant segmentar de coloană

 

cost mediu/bolnav copil cu implant segmentar de coloană

 

număr de bolnavi adulţi cu implant segmentar de coloană

 

cost mediu/bolnav adult cu implant segmentar de coloană

 

număr de bolnavi adulţi trataţi prin chirurgie spinală

 

cost mediu/bolnav adult tratat prin chirurgie spinală

 

număr de bolnavi copii trataţi prin instrumentaţie specifică

 

cost mediu/bolnav copil tratat prin instrumentaţie specifică

 

număr de adulţi cu instabilitate articulară trataţi prin implanturi de fixare

 

cost mediu/adult cu instabilitate articulară tratat prin implanturi de fixare

 

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

număr de bolnavi trataţi pentru stare posttransplant

 

cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant

 

număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă

număr de bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională

 

cost mediu/şedinţă de hemodializă convenţională

 

număr de bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

cost mediu/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continuă

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă

 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală automată

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată

 

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

număr de bolnavi trataţi prin epurare extrahepatică

 

cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică

 

Subprogramul de radiologie intervenţională

număr de bolnavi cu afecţiuni cerebrovasculare trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni cerebrovasculare tratat

 

număr de bolnavi cu stimulatoare cerebrale implantabile

 

cost mediu/bolnav cu stimulator cerebral implantabil

 

număr de bolnavi cu pompe implantabile

 

cost mediu/bolnav cu pompă implantabilă

 

număr de bolnavi cu afecţiuni vasculare periferice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni vasculare periferice tratat

 

număr de bolnavi cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni ale coloanei vertebrale tratat

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni oncologice tratat

 

număr de bolnavi cu hemoragii acute sau cronice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu hemoragii acute sau cronice tratat

 

număr de pacienţi cu distonii musculare trataţi prin stimulare cerebrală profundă

 

cost mediu/pacient cu distonii musculare tratat prin stimulare cerebrală profundă

 

număr de bolnavi cu servicii prin tratament Gamma-Knife

 

cost mediu/bolnav cu servicii prin tratament Gamma-Knife

 

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin proceduri microchirurgicale

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale

 

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de stimulator al nervului vag

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implant de stimulator al nervului vag

 

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

număr de bolnavi copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită trataţi

 

cost mediu/bolnav copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat

 

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

număr de bolnavi trataţi prin implant neuromodulator

 

cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromodulator

 
ANEXA nr. 17: METODOLOGIA transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative
(- Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 256/2013)
În derularea programelor naţionale de sănătate curative, pentru raportarea indicatorilor specifici, valoarea medicamentelor şi a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor medicale paraclinice, valoarea serviciilor de supleere renală, valoarea serviciilor prin tratament Gamma-Knife, valoarea serviciilor de diagnosticare a leucemiilor acute, valoarea serviciilor de radioterapie şi valoarea stocurilor medicamentelor şi materialelor sanitare specifice, după caz, unităţile sanitare, farmaciile cu circuit deschis, casele de asigurări de sănătate şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au următoarele obligaţii:
1.Unităţile sanitare
1.1.Unităţile sanitare raportează caselor de asigurări de sănătate indicatorii specifici, valoarea medicamentelor şi a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor medicale paraclinice, valoarea serviciilor prin tratament Gamma-Knife, valoarea serviciilor de diagnosticare a leucemiilor acute, valoarea serviciilor de radioterapie şi valoarea stocurilor de medicamente şi materiale sanitare specifice, după caz, pe baza evidenţei tehnico-operative.
1.2.Rapoartele se transmit în format electronic conform Platformei informatice din asigurările de sănătate şi pe suport hârtie, conform machetelor prevăzute în anexa nr. 1 la ordin.
1.3.Raportarea se face lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele 15 zile ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea.
2.Farmaciile cu circuit deschis
2.1.Farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamente specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamente specifice antidiabetice (insuline şi antidiabetice orale) şi teste de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamentele corespunzătoare DCI-ului Teriparatidum, medicamente pentru tratamentul stării posttrasplant şi medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, Sindromul Prader Willi) raportează caselor de asigurări de sănătate date, conform obligaţiilor prevăzute în contractele/actele adiţionale la contractele încheiate cu acestea.
2.2.Datele transmise de farmaciile cu circuit deschis sunt prelucrate la nivelul caselor de asigurări de sănătate pentru a se obţine informaţiile necesare completării machetelor prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.
2.3.Prelucrarea datelor menţionate la pct. 2.2 se realizează utilizând Platforma informatică din asigurările de sănătate şi are ca rezultat, pentru fiecare program/subprogram pentru care medicamentele utilizate în tratamentul ambulatoriu se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, un singur raport cumulat pentru toate farmaciile cu circuit deschis.
3.Furnizorii de servicii medicale de dializă
Furnizorii de servicii medicale de dializă raportează caselor de asigurări de sănătate datele, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, cu modificările şi completările ulterioare.
4.Casele de asigurări de sănătate
4.1.Casele de asigurări de sănătate monitorizează, pentru fiecare program/subprogram, realizările pe fiecare unitate sanitară (conform rapoartelor transmise de unităţile sanitare, verificate şi validate), centralizat pentru toate unităţile sanitare, cumulat pe farmaciile cu circuit deschis, precum şi centralizat la nivel de casă de asigurări de sănătate.
4.2.Pentru Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică casele de asigurări de sănătate monitorizează datele pe fiecare unitate sanitară din sectorul public (conform rapoartelor transmise de unităţile sanitare, verificate şi validate), centralizat pentru toate unităţile sanitare din sectorul public, pe fiecare furnizor privat de servicii de dializă (conform rapoartelor transmise de furnizorii privaţi de servicii de dializă, verificate şi validate), centralizat pentru furnizorii privaţi de servicii de dializă, precum şi centralizat la nivel de casă de asigurări de sănătate.
4.3.Casele de asigurări de sănătate transmit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate rapoarte centralizate la nivel de casă de asigurări de sănătate, pe fiecare program/subprogram, privind indicatorii specifici, valoarea medicamentelor şi a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor medicale paraclinice, valoarea serviciilor de supleere renală, valoarea serviciilor prin tratament Gamma-Knife, valoarea serviciilor de diagnosticare a leucemiilor acute, valoarea serviciilor de radioterapie şi valoarea stocurilor medicamentelor şi materialelor sanitare specifice, după caz, în primele 20 de zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea.
4.4.Rapoartele menţionate la pct. 4.3 se transmit de către toate casele de asigurări de sănătate pe suport hârtie conform machetelor transmise de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.
4.5.Raportarea se face lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele 20 de zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea.
5.Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
5.1.Casa Naţională de Asigurări de Sănătate primeşte, în primele 20 de zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea, rapoartele transmise de casele de asigurări de sănătate.
5.2.Casa Naţională de Asigurări de Sănătate monitorizează, pentru fiecare program/subprogram naţional de sănătate, indicatorii specifici pe fiecare casă de asigurări de sănătate şi centralizat la nivel naţional.
5.3.Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite trimestrial, anual şi ori de câte ori este nevoie structurii din cadrul Ministerului Sănătăţii cu atribuţii în elaborarea şi coordonarea programelor naţionale de sănătate indicatorii fizici şi de eficienţă ai programelor naţionale de sănătate curative, precum şi analiza comparativă a indicatorilor realizaţi faţă de cei prevăzuţi.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 286 din data de 28 aprilie 2015