METODOLOGIE din 26 mai 2015 de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2015
Art. 1
(1)Sumele stabilite pentru finanţarea de bază şi cea suplimentară, provenite de la bugetul Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, sunt evidenţiate distinct în contractul instituţional al instituţiilor de învăţământ superior. În contract sunt specificate: numărul de studenţi (echivalenţi unitari) finanţaţi de la bugetul de stat, pe cicluri de studii, şi numărul de granturi doctorale finanţate.
(2)Contractele instituţionale pentru alocarea de fonduri bugetare sunt supuse controlului periodic efectuat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS) şi Consiliul Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior (CNFIS).
Art. 2
(1)Toate fondurile pentru finanţarea de bază şi suplimentară a universităţilor de stat sunt considerate venituri proprii.
(2)Veniturile pentru finanţarea de bază şi suplimentară sunt utilizate de instituţiile de învăţământ superior în condiţiile autonomiei universitare, în vederea realizării obiectivelor care le revin în cadrul politicii statului din domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice universitare.
Art. 3
Finanţarea de bază se referă la:
1.cheltuieli de personal (CP): salarii pentru personalul didactic, auxiliar didactic şi nedidactic, personal de cercetare implicat în desfăşurarea programelor de studii, sporuri, CAS, alte contribuţii legale, deplasări interne şi internaţionale;
2.cheltuieli materiale (CM): cheltuieli de întreţinere şi gospodărie, cheltuieli pentru materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional, cheltuieli cu cercetarea aferente programelor de studii, obiecte de inventar, reparaţii curente, cărţi şi publicaţii, perfecţionarea personalului, protocol, protecţia muncii etc.;
3.cheltuieli pentru susţinerea proiectelor educaţionale şi de dezvoltare a resursei umane;
4.cheltuieli cu regia instituţiilor de învăţământ superior pentru desfăşurarea unui program de studii.
Art. 4
(1)În vederea încurajării excelenţei în instituţiile de învăţământ superior se constituie un fond de finanţare suplimentară a universităţilor în sumă, la nivel naţional, de minimum 30% din suma alocată la nivel naţional universităţilor de stat ca finanţare de bază.
(2)Atribuirea fondurilor pentru finanţarea suplimentară are în vedere ierarhizarea programelor de studii, pentru componenta bazată pe excelenţă, precum şi alte criterii referitoare la:
a)finanţarea preferenţială a programelor de studii de master şi doctorat în ştiinţe şi tehnologii avansate, a programelor în limbi de circulaţie internaţională şi a doctoratelor în cotutelă;
b)creşterea capacităţii instituţionale şi a eficienţei manageriale;
c)asumarea de către instituţiile de învăţământ superior a unui rol activ la nivel local şi regional.
(3)Rectorii universităţilor de stat, prin contractul instituţional încheiat cu MECS, alocă fondurile pentru finanţare suplimentară prioritar spre departamentele şi structurile cele mai performante din universitate.
Art. 5
Sumele atribuite fiecărei universităţi pentru finanţarea de bază, pentru studenţii înmatriculaţi pe baza cifrelor de şcolarizare primite de universitate, într-un program de studii universitare de licenţă şi de master, se alocă proporţional cu numărul de studenţi echivalenţi unitari ai acestora. Numărul de studenţi echivalenţi unitari ai universităţii se determină prin ponderarea numărului fizic de studenţi ai acesteia cu coeficienţi de echivalare şi de cost.
Art. 6
(1)Pentru doctoranzii înmatriculaţi începând cu anul universitar 2011/2012 pe baza cifrei de şcolarizare aprobate (număr de locuri - granturi de studii) finanţarea se face prin granturi doctorale. Fundamentarea valorii grantului anual pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi începând cu anul universitar 2011/2012 (VGD) este prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta metodologie.
(2)Din fondurile cuprinse în bugetul de stat pentru finanţarea instituţională se constituie, ca o componentă distinctă, un fond care acoperă sumele VGDd, fond ce nu cuprinde bursele studenţilor doctoranzi.
(3)Repartizarea pe universităţi a fondului pentru finanţarea granturi lor, pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi începând cu anul universitar 2011/2012, se face prin cumularea valorii sumelor aferente granturilor repartizate fiecărei universităţi:
unde:
- VGDd,I, VGDd,II, VGDd,III şi VGDd,IV (doar pentru domeniile medicină, medicină dentară, farmacie şi medicină veterinară) sunt valorile granturilor care nu cuprind bursa doctorală pentru anii de studiu I, II, III, respectiv IV, corespunzătoare domeniului de studii d, cuprinse în anexa nr. 3;
- GDd,I, GDd,II, GDd,III şi GDd,IV reprezintă numărul de granturi doctorale pentru anii de studiu I, II şi III, respectiv IV (doar pentru domeniile medicina, medicină dentară, farmacie şi medicină veterinară), finanţate pentru universitatea U, în programe asociate domeniului de studii d;
- D este numărul total al domeniilor de studii finanţate.
Art. 7
(1)Procedurile de alocare a fondurilor pentru finanţarea de bază şi pentru finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă pentru studenţii înmatriculaţi într-un program de studii de licenţă şi de master sunt prevăzute în art. 8 şi 9.
(2)Valorile coeficienţilor de echivalare şi de cost pentru anul 2015 sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.
(3)Distribuţia fondurilor pentru finanţarea instituţională a universităţilor din bugetul naţional pentru anul 2015 este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie.
Art. 8
Determinarea alocaţiilor bugetare pentru universităţile de stat pentru finanţarea de bază asociată ciclurilor de studii {licenţă şi maşter) se face pe baza următoarei proceduri:
1.Se determină fondurile alocate pentru finanţarea de bază (FB) pe anul 2015, asociată ciclurilor de studii (licenţă şi master):
a)Din suma alocată în bugetul naţional pentru finanţarea instituţională a universităţilor se scad următoarele valori: valoarea alocată pentru finanţarea situaţiilor speciale, care nu pot fi integrate în formula de finanţare, şi valoarea alocată pentru finanţarea granturilor doctorale pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi începând cu anul universitar 2011/2012.
b)Din suma rămasă se calculează valoarea fondurilor alocate pentru finanţarea de bază, ce corespund proporţiei prevăzute pentru FB în anexa nr. 2.
2.Se determină numărul de studenţi echivalenţi unitari din fiecare universitate şi fiecare ciclu de studii (licenţă şi master). Procedura are două etape:
a)În prima etapă se determină, pentru fiecare universitate U şi ciclu de studii r, numărul SEUr,d de studenţi echivalenţi din domeniul de studii d.
unde:
- SUfr,d este numărul de studenţi fizici din domeniul de studii d, la forma de învăţământ fr, asociată ciclului de studii r, înscrişi în universitatea U, raportat la o dată de referinţă stabilită (1 octombrie 2014 pentru repartizarea preliminară şi 1 ianuarie 2015 pentru repartizarea finală);
- ef,r este coeficientul de echivalare corespunzător formei de învăţământ fr (a se vedea tabelul nr. 1 din anexa nr. 1);
- Fr este numărul total al formelor de învăţământ finanţate de la bugetul de stat asociate ciclului de studii r în universităţile din România (a se vedea tabelul nr. 1 din anexa nr. 1).
b)În a doua etapă se determină, pentru fiecare universitate U şi fiecare ciclu de studii r, numărul SEUUr de studenţi echivalenţi unitari:
unde:
- cd este coeficientul de cost corespunzător domeniului de studii d (a se vedea tabelul nr. 2 din anexa nr. 1);
- D este numărul total al domeniilor de studii finanţate (a se vedea tabelul nr. 2 din anexa nr. 1).
3.Se determină numărul total de studenţi echivalenţi unitari SEU:
unde u este numărul total de universităţi de stat finanţate de la bugetul MECS.
4.Se determină alocaţia fbs pe student echivalent unitar:
unde:
- FB este valoarea alocaţiei pentru finanţarea de bază;
- SEU reprezintă numărul total de studenţi echivalenţi unitari.
5.Pentru fiecare universitate U şi ciclu de studii r valoarea fondurilor pentru finanţarea de bază FBur se calculează multiplicând alocaţia fbs cu numărul de studenţi echivalenţi unitari ai universităţii înmatriculaţi la programe de studii asociate ciclului r:
unde:
- SEUUr reprezintă numărul total de studenţi echivalenţi unitari ai universităţii U;
- fbs este valoarea alocaţiei corespunzătoare unui student echivalent unitar.
6.Se determină pentru fiecare universitate U alocaţia FBU pentru finanţarea de bază:
Art. 9
Determinarea alocaţiilor bugetare pentru universităţile de stat pentru finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă se face pe baza următoarei proceduri:
1.În prima etapă se determină:
a)valoarea alocaţiilor bugetare totale pentru finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă;
b)valoarea alocaţiilor bugetare pentru finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă pentru fiecare domeniu de studii d;
c)valoarea alocaţiilor bugetare pentru finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă pentru fiecare ciclu de studii r (licenţă şi master) din fiecare domeniu de studii d.
În acest sens:
(i)Din suma rămasă după scăderea fondurilor pentru granturi doctorale, din suma alocată în bugetul naţional pentru finanţarea instituţională, se calculează valoarea fondurilor ce corespund proporţiei prevăzute pentru FSE în anexa nr. 2;
(ii)Se determină fondurile FSEd alocate pentru finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă FSE pe anul 2015, pentru fiecare domeniu de studii, după cum urmează:
- Se determină numărul SEU'Ud de studenţi echivalenţi unitari din domeniul de studii d (licenţă şi master, cu excepţia studenţilor de la formele de învăţământ speciale menţionate în nota de la tabelul nr. 2 din anexa nr. 1):
unde SEU'Ud reprezintă numărul de studenţi echivalenţi unitari ai universităţii U în domeniul d, determinaţi după eliminarea categoriilor menţionate.
- Se determină fondurile FSEd considerând din valoarea totală FSE ponderea studenţilor echivalenţi unitari din domeniul de studii d:
(iii)Analog procedurii prin care se determină FSEd se determină suma alocată pentru finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă FSEr,d pentru domeniul d şi ciclul de studii r, considerând din valoarea FSEd ponderea studenţilor echivalenţi unitari din domeniul de studii d înmatriculaţi la programe de studii asociate ciclului r
2.În a doua etapă se determină valoarea alocaţiilor bugetare per student echivalent unitar ponderat cu indicele de excelenţă pe fiecare domeniu de studii şi ciclu de studii:
(i)Se determină numărul SEUPUr,d de studenţi echivalenţi unitari ponderaţi cu indicele de excelenţă din domeniul de studii d şi ciclul de studii r ai universităţii U:
unde kr este un indice de excelenţă care depinde de clasa în care sunt poziţionate în ierarhie programele de studii oferite de universitatea U în domeniul d şi la ciclul de studii r (licenţă şi master); a se vedea anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta metodologie.
(ii)Se determină numărul SEUPr,d de studenţi echivalenţi unitari ponderaţi cu indicele de excelenţă, din domeniul de studii d şi ciclul de studii r.
unde SEUPUr,d este numărul de studenţi echivalenţi unitari ponderaţi ai universităţii U din domeniul de studii d şi ciclul de studii r (licenţă şi master, cu excepţia studenţilor de la formele de învăţământ speciale menţionate în nota de la tabelul 2 din anexa nr. 1).
(iii)Se determină din FSE valoarea alocaţiilor bugetare afse,r,d per student echivalent ponderat cu indicele de excelenţă pentru domeniul de studii d şi ciclul de studii r:
unde:
- SEUPr,d este numărul total de studenţi echivalenţi unitari ponderaţi din domeniul de studii d şi ciclul de studii r;
- FSEr,d, reprezintă valoarea finanţării suplimentare bazate pe excelenţă corespunzătoare domeniului d, pentru ciclul de studii r.
3.În a treia etapă se determină valoarea alocaţiilor bugetare pentru finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă pentru fiecare universitate, pentru fiecare ciclu de studii r şi ca valoare totală:
(i)Pentru fiecare universitate U se determină valoarea alocaţiei suplimentare bazate pe excelenţă în domeniul de studii d şi ciclul de studii r.
unde:
- SEUPUr,d este numărul de studenţi echivalenţi unitari ponderaţi ai universităţii U din domeniul de studii d, la ciclul de studii r,
- afse,r,d reprezintă valoarea din FSE a alocaţiei bugetare per student echivalent ponderat cu indicele de excelenţă corespunzător domeniului d şi ciclul de studii r.
(ii)Pentru fiecare universitate U se determină valoarea alocaţiei suplimentare bazate pe excelenţă pentru ciclul de studii r.
unde FSEUr,d este valoarea alocaţiei suplimentare bazate pe excelenţă pentru universitatea U din domeniul de studii d, pentru ciclul de studii r.
(iii) Pentru fiecare universitate se determină valoarea totală a alocaţiilor bugetare pentru finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă:
unde FSEUr este valoarea alocaţiei suplimentare bazate pe excelenţă pentru universitatea U pentru ciclul de studii r.
-****-
ANEXA nr. 1: Valorile coeficienţilor de echivalare şi de cost pentru anul 2015
1.Tabelul nr. 1: Lista formelor de învăţământ cu coeficienţii de echivalare corespunzători folosiţi pentru finanţarea studenţilor înmatriculaţi într-un program de studii de licenţă şi de master

Nr. crt.

Ciclul şi forma de învăţământ

Coeficient de echivalare

I. Studii universitare de licenţă

1.

Studii în limba română(1)

1,00

2.

Studii în limba maghiară - ca limbă maternă

2,00

3.

Studii în limba germană - ca limbă maternă

2,50

4.1.

Studii desfăşurate integral în limbi de mare circulaţie internaţională(2)

1,50

4.2.

Studii desfăşurate parţial în limbi de mare circulaţie internaţională şi în limba română

1,25

5.1.

Studii desfăşurate integral în limbi de circulaţie restrânsă

2,00

5.2.

Studii desfăşurate parţial în limbi de circulaţie restrânsă şi în limba română

1,50

6.

Studii desfăşurate în cadrul extensiilor universitare - în afara ţarii

2,50

7.

Studii universitare cu frecvenţă redusă

0,25

8.

Studii universitare - învăţământ seral

0,80

II. Studii universitare de masterat(3)

9.

Studii de masterat în limba română(1)

2,00

10.

Studii de masterat în limbi de circulaţie internaţională

3,00

11.

Studii de masterat desfăşurate în cadrul extensiilor universitare - în afara ţării

3,00

12.

Studii de masterat în limbile minorităţilor naţionale(4)

3,00

III. Alte forme de pregătire

13.

Stagiu de rezidenţiat

1,20

14.

Pregătire preliminară pentru studenţi străini (an pregătitor)

1,25

15.

Activităţi asociate acordării gradelor didactice în învăţământul preuniversitar

0,40

16.

Pregătire pedagogică suplimentară (seminar pedagogic)

0,16

(1)Coeficientul se aplică şi studenţilor înscrişi la forma "Studii desfăşurate în afara localităţii de rezidenţă a universităţii" de la ciclul universitar de licenţă şi master.
(2)Pentru domeniul medicină, studiile în limbi moderne, pentru ultimii 3 ani (clinici), care se desfăşoară în limba română, se utilizează coeficientul de echivalare de la studii în limba română.
(3)La forma de masterat de un an şi jumătate, pentru anul 2 cu un semestru se consideră coeficientul de echivalare corespunzător numai pentru un semestru.
(4)Coeficientul se aplică studenţilor înscrişi la "Studii de masterat în limba germană (limbă maternă)" şi "Studii de masterat în limba maghiară (limbă maternă)" de la ciclul universitar de masterat.
2.Tabelul nr. 2: Lista domeniilor de studii cu coeficienţii de cost corespunzători folosiţi pentru finanţarea studenţilor înmatriculaţi într-un program de studii de licenţă şi de master

Domeniul fundamental de studii (DFI)

Domeniul de studii (DS)

Coeficient de cost

Matematică şi ştiinţe ale naturii

Matematică

1,65

Informatică

1,65

Fizică

1,90

Chimie

1,90

Geografie

1,65

Geologie

1,65

Ştiinţe ale mediului

1,65

Ştiinţe Inginereşti

Inginerie civilă şi instalaţii

1,75

Inginerie electrică şi energetică

1,75

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

1,75

Inginerie geologică, Inginerie geodezică

1,75

Inginerie chimică

1,90

Mine, petrol şi gaze

1,75

Inginerie aerospaţială, autovehicule, transporturi

1,75

Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră

1,75

Biotehnologii

1,75

Ingineria produselor alimentare

1,75

Zootehnie

1,75

Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei

1,75

Inginerie mecanică

1,75

Inginerie industrială

1,75

Mecatronică şi robotică

1,75

Ingineria materialelor

1,75

Ingineria mediului

1,75

Inginerie şi management

1,75

Inginerie genistică, inginerie de armament, rachete şi muniţii

1,75

Ştiinţe biologice şi biomedicale

Biologie

1,90

Biochimie

1,90

Medicină

2,25

Medicină veterinară

2,25

Medicină dentară

2,25

Farmacie

2,25

Ştiinţe sociale

Drept

1,00

Ştiinţe administrative

1,00

Ştiinţe ale comunicării

1,00

Asistenţă socială

1,00

Sociologie

1,00

Ştiinţe politice

1,00

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

1,00

Administrarea afacerilor

1,00

Cibernetică, statistică şi informatică economică

1,65

Contabilitate

1,00

Economie

1,00

Finanţe

1,00

Management

1,00

Marketing

1,00

Relaţii economice internaţionale

1,00

Educaţie fizică şi sport

1,86

Psihologie

1,00

Ştiinţe ale educaţiei

1,00

Ştiinţe umaniste şi arte

Filologie

1,00

Filosofie

1,00

Istorie

1,00

Teologie

1,00

Studii culturale

1,00

Arhitectură şi urbanism

2,50

Arte vizuale (Istoria şi teoria artei)

3,00

Artele spectacolului (Teatru/Film)

5,37/7,50

Muzică [(Interpretare muzicală/Muzică (pedagogie muzicală)]

5,37/3,00

NOTA:
Toţi studenţii/participanţii din toate universităţile de stat din România, aflaţi la formele de învăţământ speciale (Pregătire preliminară pentru studenţi străini, Pregătire psihopedagogică suplimentară, Activităţi asociate acordării gradelor didactice în învăţământul preuniversitar), sunt luaţi în considerare cu valoarea 1 (unu) a coeficientului de cost.
ANEXA nr. 2: Distribuţia fondurilor pentru finanţarea instituţională a universităţilor din bugetul naţional pentru anul 2015
Din suma alocată în bugetul naţional pentru finanţarea instituţională a universităţilor se repartizează 2% pentru finanţarea situaţiilor speciale, care nu pot fi integrate în formula de finanţare, şi se alocă, pentru finanţarea granturilor doctorale pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi începând cu anul universitar 2011/2012, o sumă calculată conform anexei nr. 3 la metodologie. Suma rămasă se distribuie după cum urmează;
a)Finanţarea de bază (FB): 73,5%;
b)Finanţarea suplimentară (FS): 25,50%, din care:
1.Finanţare suplimentară bazată pe excelenţă (FSE): 25%;
2.Finanţarea preferenţială a programelor de studii de master şi doctorat în ştiinţe şi tehnologii avansate, a programelor în limbi de circulaţie internaţională şi a doctoratelor în cotutelă (FSEP): 0,00 %;
3.Creşterea capacităţii instituţionale şi a eficienţei manageriale (FSCM): 0,00%;
4.Asumarea de către instituţiile de învăţământ superior a unui rol activ la nivel local şi regional (FSL): 0,50%;
c)Dezvoltare instituţională: 1,00%.
ANEXA nr. 3: Fundamentarea valorii grantului anual pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi începând cu anul 2011-2012
 

Categorii de cheltuieli

Domeniul de finanţare

 

D1

 

D2

 

D3, D4

1.

Salarizarea conducătorului de doctorat

8.000

 

8.000

 

8.000

Costurile pentru programul de studii avansate

2.

Salarizarea membrilor comisiei de îndrumare

1.500

 

1.500

 

1.500

3.

Program de pregătire bazat pe studii avansate

2.500

 

2.500

 

2.500

4.

Program de pregătire suplimentar

1.000

 

1.000

 

1.000

5.

Fonduri pentru cercetare

4.000

 

6.400

 

9.600

Costurile pentru programul de cercetare

6.

Regia şcolii doctorale - 20%

5.301/5.445/ 6.126

 

5.781/5.925/ 6.606

 

6.421/6.565/ 7.246

 
 

TOTAL GRANT (lei)

22.301/22.445/ 23.126

 

25.181/25.325/ 26.006

 

29.021/29.165/ 29.846

 
Explicaţie pentru modul de calcul:
Conducătorului de doctorat i se alocă 14 ore fizice/lună pentru fiecare doctorand = 170 ore/an = 8.000 lei/an salariu brut.
Salarizarea membrilor comisiei de îndrumare = 1.500 lei/an salariu brut (500 lei/an pentru fiecare membru).
Program de pregătire studii avansate = 14 săptămâni x 6 ore fizice (15 ore convenţionale)/săptămână = 1 normă didactică de profesor (formaţie de 6 doctoranzi), cca 2.500 lei/student/an (costurile sunt distribuite egal pentru cei 3 ani de studiu).
Program de pregătire suplimentar = 40% din valoarea celui normal.
Fonduri pentru cercetare:
1.Pentru domeniul de finanţare D1 a studiilor doctorale se alocă o sumă de 4.000 lei;
2.Pentru domeniul de finanţare D2 a studiilor doctorale se alocă o sumă de 6.400 lei (ajustare cu un coeficient de 1,6).
3.Pentru domeniile de finanţare D3 şi D4 a studiilor doctorale se alocă o sumă de 9.600 lei (ajustare cu un coeficient de 2,4).
În domeniul de finanţare D1 intră programele de studii doctorale din următoarele domenii de studii: Drept; Ştiinţe administrative; Ştiinţe ale comunicării; Sociologie; Asistenţă socială; Ştiinţe politice; Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică; Economie; Administrarea afacerilor; Finanţe; Cibernetică, statistică şi informatică economică; Contabilitate;
Relaţii economice internaţionale; Management; Marketing; Psihologie; Ştiinţe ale educaţiei; Filologie; Filosofie; Istorie; Teologie; Studii culturale.
În domeniul de finanţare D2 intră programele de studii doctorale din următoarele domenii de studii: Inginerie civilă şi instalaţii; Inginerie electronică şi telecomunicaţii; Inginerie geologică; Inginerie geodezică; Mine, petrol şi gaze; Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi; Zootehnie; Biotehnologii; Ingineria produselor alimentare; Agronomie, Horticultura, Silvicultură, Inginerie forestieră; Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei; Inginerie mecanică; Inginerie industrială; Mecatronică şi robotică; Ingineria materialelor; Ingineria mediului; Inginerie şi management; Inginerie genistică; Inginerie de armament, rachete şi muniţii; Inginerie electrică şi energetică; Educaţie fizică şi sport; Biologie; Biochimie; Matematică; Informatică; Chimie; Inginerie chimică; Geologie; Geografie; Ştiinţe ale mediului; Fizică.
În domeniul de finanţare D3 intră programele de studii doctorale din următoarele domenii de studii: Medicină; Medicină veterinară; Medicină dentară; Farmacie; Arhitectură şi urbanism.
În domeniul de finanţare D4 intră programele de studii doctorale din următoarele domenii de studii: Arte vizuale; Istoria şi teoria artei; Artele spectacolului; Muzică.
ANEXA nr. 4: Valoarea indicilor de excelenţă kr în funcţie de poziţionarea în ierarhie a programelor de studii şi de ciclul de studii pentru anul 2015
  

Poziţionarea în ierarhie a programelor de studii

  

E

D

C

B

A

Ciclul de studii

Licenţă

0

1

1,5

2

2,5

Masterat

0

0

1

2

4

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 442 din data de 22 iunie 2015