METODOLOGIE din 17 decembrie 2014 privind verificarea şi certificarea datelor înscrise în situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii la data publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare
1.În sensul prezentei metodologii, obligaţiile de plată reprezintă contravaloarea produselor, bunurilor, serviciilor, investiţiilor şi reparaţiilor capitale care au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi sunt evidenţiate în contabilitatea unităţilor sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.483/2014 pentru aprobarea modalităţii de plată a arieratelor pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii, pe baza documentelor justificative, avizate şi aprobate de persoanele în drept.
2.Unităţile sanitare publice cu paturi întocmesc situaţia obligaţiilor de plată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.483/2014, completată cu o coloană în care sunt înscrise numerele ordinelor de plată, pe răspunderea managerului şi a conducătorului compartimentului financiar-contabil de la nivelul fiecărei unităţi sanitare cu paturi, care semnează pentru exactitatea şi realitatea datelor transmise, certificând prin semnătură că produsele, bunurile şi serviciile, investiţiile şi reparaţiile capitale au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice, în cadrul prevederilor bugetare aprobate, şi sunt evidenţiate în contabilitatea proprie pe baza documentelor justificative.
3.La nivelul fiecărui judeţ se constituie comisii mixte formate din reprezentanţi ai direcţiei de sănătate publică şi reprezentanţi ai caselor judeţene de asigurări de sănătate şi a municipiului Bucureşti.
4.Comisiile mixte vor analiza următoarele aspecte:
a)corespondenţa datelor din situaţiile menţionate la pct. 2, transmise de fiecare unitate sanitară cu paturi, cu cele înscrise în facturile anexate la acestea, atât din punctul de vedere al naturii cheltuielilor, respectiv produse, bunuri şi servicii, investiţii şi reparaţii capitale, cât şi al concordanţei sumelor;
b)încadrarea facturilor în termenele de plată stabilite de lege, respectiv mai vechi de 90 de zile;
c)existenţa avizării şi certificării prin semnătură de către persoanele în drept;
d)transmiterea de către unităţile sanitare cu paturi a situaţiei obligaţiilor stinse, pe furnizori, a copiilor ordinelor de plată şi ale extraselor de cont, în termen de două zile lucrătoare de la data efectuării plăţilor, potrivit legii;
e)în cazul unor sume rămase neutilizate, existenţa documentelor de virare a acestora către Ministerul Sănătăţii.
5.Constatările comisiilor, ca urmare a analizei efectuate, vor fi consemnate într-un proces-verbal de constatare pentru sumele de plată, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, denumite în continuare procese-verbale.
6.Procesele-verbale vor fi întocmite conform modelului prevăzut în anexă şi vor fi semnate de preşedintele şi membrii comisiei mixte de la nivelul fiecărui judeţ.
7.În cazul în care comisia mixtă constată că nu au fost îndeplinite toate condiţiile legale privind plata arieratelor, unităţile sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii au obligaţia restituirii sumelor către Ministerul Sănătăţii, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal.
8.Procesele-verbale se emit în 5 exemplare originale şi se transmit, însoţite de situaţia menţionată la pct. 2, după cum urmează:
a)un exemplar, unităţii sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii;
b)un exemplar, Ministerului Sănătăţii;
c)un exemplar, casei de asigurări de sănătate;
d)un exemplar rămâne la nivelul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
e)un exemplar rămâne la nivelul comisiei mixte.
ANEXĂ: PROCES-VERBAL de constatare pentru sumele de plată
COMISIA MIXTĂ A JUDEŢULUI ......................
Încheiat astăzi, ..................
Comisia mixtă, formată din dna/dl .............., preşedinte, precum şi dna/dl .............., din partea casei de asigurări de sănătate/direcţiei de sănătate publică, în calitate de membri ai comisiei mixte, în urma analizei situaţiei obligaţiilor de plată înregistrate peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, şi neachitate, a constatat următoarele:
a)unităţile sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii din judeţ au întocmit la termenul stabilit situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, şi neachitate, pe categorii de furnizori, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.483/2014 pentru aprobarea modalităţii de plată a arieratelor pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii;
b)managerii şi conducătorii compartimentului financiar-contabil ai fiecărei unităţi sanitare cu paturi au semnat situaţia mai sus menţionată, certificând realitatea şi exactitatea datelor;
c)managerii şi conducătorii compartimentului financiar-contabil au certificat pe propria răspundere că produsele, bunurile şi serviciile, investiţiile şi reparaţiile capitale din situaţia prezentată au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi în limita prevederilor bugetare aprobate;
d)managerii şi conducătorii compartimentului financiar-contabil au transmis Ministerului Sănătăţii situaţia obligaţiilor stinse, pe furnizori, copiile ordinelor de plată şi ale extraselor de cont, în termen de două zile lucrătoare de la data efectuării plăţilor, potrivit legii;
e)managerii şi conducătorii compartimentului financiar-contabil au virat Ministerului Sănătăţii suma de ............ mii lei, rămasă neutilizată, conform Documentului nr. ............ .
Faţă de cele de mai sus, comisia mixtă stabileşte că au fost îndeplinite condiţiile legale pentru plata obligaţiilor peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, şi neachitate de către următoarele unităţi sanitare cu paturi:
1.Spitalul .................., total obligaţii de plată .............. lei, din care:
- medicamente - .............. lei;
- materiale sanitare - .............. lei;
- alţi furnizori de bunuri şi servicii - .............. lei;
- investiţii - .............. lei;
- reparaţii capitale - .............. lei.
2.Spitalul ..................
Totalul obligaţiilor pe judeţ, în sumă de .................. lei, din care:
- medicamente .............. lei;
- materiale sanitare .............. lei;
- alţi furnizori de bunuri şi servicii .............. lei;
- investiţii .............. lei;
- reparaţii capitale .............. lei.
Alte menţiuni*): ............................................... .
*) Se vor enumera cazurile sau situaţiile în care comisia mixtă constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale.
Faţă de cele de mai sus, comisia mixtă stabileşte că nu au fost îndeplinite condiţiile legale pentru plata obligaţiilor peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, şi neachitate de către ............................ (denumirea unităţii sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii), drept care suma de .............. lei va fi restituită Ministerului Sănătăţii în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea prezentului proces-verbal.
Comisia mixtă a judeţului ........................... Semnătura:
dna/dl ........................, preşedinte ........................
dna/dl ........................, membru din partea casei de asigurări de sănătate ........................
dna/dl ........................, membru din partea direcţiei de sănătate publică ........................
Data ........................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 933 din data de 21 decembrie 2014