HOTĂRÂRE nr. 13 din 10 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010
Având în vedere desfăşurarea lucrărilor Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din data de 10 decembrie 2015,
în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3), art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 18 alin. (1) lit. a) din Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza dispoziţiilor art. 95 alin. (5) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
Congresul Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 26 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 18
(1) Congresul Uniunii are următoarele atribuţii:
a) adoptă Statutul Uniunii şi Statutul Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti;
b) alege/revocă preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi ai Consiliului Uniunii;
c) alege/revocă Comisia de cenzori şi Consiliul de conducere al Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti;
d) validează şi revocă membrii Comisiei superioare de disciplină, care va fi compusă din 15 membri din Camere diferite, fără ca aceştia să deţină sau să ocupe alte funcţii eligibile la orice nivel al Uniunii sau al Camerelor;
e) analizează şi aprobă raportul de activitate anual al Consiliului Uniunii;
f) aprobă bugetul Uniunii şi al Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti;
g) analizează şi aprobă raportul anual al Comisiei superioare de disciplină şi raportul anual al Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti;
h) analizează şi aprobă raportul anual al Comisiei de cenzori a Uniunii şi raportul anual al Comisiei de cenzori a Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti;
i) alege/revocă directorul şi secretarul Centrului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti pentru un mandat de 3 ani;
j) aprobă Codul deontologic al executorului judecătoresc;
k) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei superioare de disciplină.
l) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, de Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare regulament, sau de prezentul statut;
(2) Congresul adoptă hotărâri care sunt obligatorii pentru toţi membrii Uniunii.
(3) Alegerea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor se face prin vot secret."
2.Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 19
(1) Consiliul Uniunii este organ de conducere constituit din câte un membru titular al fiecărei Camere.
(2) Alegerea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor se face prin vot secret, în aplicarea dispoziţiilor art. 24 alin. (3) teza finală.
(3) Va fi declarat ales candidatul care întruneşte majoritatea simplă din numărul total al voturilor exprimate.
(4) Preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii Consiliului Uniunii au dreptul la indemnizaţii plătite din bugetul Uniunii şi aprobate de Consiliul Uniunii."
3.Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 20
(1) Consiliul Uniunii se întruneşte, de regulă, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, ia convocarea preşedintelui.
(2) Consiliul Uniunii îşi desfăşoară activitatea cu participarea a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.
(3) Hotărârile Consiliului Uniunii se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi."
4.Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 21
Consiliul Uniunii are următoarele atribuţii:
1. a) solicită ministrului justiţiei numirea, suspendarea, revocarea ori încetarea funcţiei de executor judecătoresc;
2. b) întocmeşte Tabloul executorilor judecătoreşti, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se actualizează anual;
3. c) propune ministrului justiţiei numărul necesar de birouri de executori judecătoreşti şi condiţiile de desfăşurare a următoarelor examene sau concursuri:
(i)admitere în profesie pentru executorii judecătoreşti stagiari;
(ii)definitivat, pentru executorii judecătoreşti stagiari;
(iii)schimbări de sediu dintr-o circumscripţie în alta;
(iv)admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcţii de specialitate juridică;
4. d) avizează proiectul de modificare şi/sau completare a regulamentului;
5. e) înaintează ministrului justiţiei propuneri de modificare şi completare ale regulamentului;
6. f) aprobă proiectul de modificare şi/sau completare a Statutului Uniunii între congrese, după consultarea Adunărilor generale ale Camerelor;
7. g) soluţionează contestaţiile şi plângerile prealabile formulate împotriva hotărârilor Consiliului Uniunii;
8. h) exercită controlul actelor de procedură întocmite de un executor judecătoresc în cadrul unui dosar de executare, solicitat, spre analiză, de către conducerea Uniunii;
9. i) aprobă proiectele de modificare şi/sau completare aduse actelor normative care reglementează activitatea de executare silită, statutul profesiei de executor judecătoresc, sau formulează puncte de vedere pe marginea proiectelor de modificare şi/sau completare a oricăror acte normative care au incidenţă în domeniul de activitate al executorilor judecătoreşti;
10. j) adoptă hotărâri de îndrumare în vederea unificării practicii execuţionale;
11. k) avizează cererile executorilor judecătoreşti care solicită dobândirea calităţii de administrator şi lichidator al procedurii insolvenţei persoanelor fizice;
12. l) avizează cererile executorilor judecătoreşti de schimbare a sediului biroului dintr-o circumscripţie în alta;'
13. m) repartizează executorii judecătoreşti care au promovat examenul de admitere ca stagiar ţinând cont de media şi opţiunea candidaţilor, precum şi de posturile vacante de executor judecătoresc stagiar;
14. n) reprezintă Uniunea în raporturile cu terţii pe plan intern şi internaţional, prin preşedinte sau, în lipsa acestuia, prin unul dintre cei 2 vicepreşedinţi;
15. o) aprobă încheierea de protocoale de colaborare cu instituţii sau autorităţi publice ori cu orice entităţi cu atribuţii în domeniu, prin preşedinte sau, în lipsa acestuia, prin unul dintre cei 2 vicepreşedinţi;
16. p) stabileşte şi aprobă cuantumul cotelor de contribuţie ale executorilor judecătoreşti la Uniune şi la Casa de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti;
17. q) aprobă taxele aferente organizării şi susţinerii cursurilor de pregătire profesională a executorilor judecătoreşti;
18. r) întocmeşte regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei superioare de disciplină, pe care îl propune spre aprobare Congresului Uniunii;
19. s) stabileşte şi aprobă modelul sigiliului executorilor judecătoreşti, al siglei şi emblemei Uniunii, modelul ştampilei, al firmelor destinate birourilor de executori judecătoreşti şi Camerelor, precum şi al legitimaţilor executorilor judecătoreşti;
20. ş) exercită cel puţin o dată la 2 ani controlul profesional- administrativ asupra Camerelor şi asupra birourilor executorilor judecătoreşti, efectuând controlul actelor de procedură întocmite de către executorii judecătoreşti, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale în materie, calitatea acestora, conservarea arhivei, gestiunea financiar-contabilă şi conduita executorilor în îndeplinirea atribuţiilor profesionale. Consiliul poate delega Colegiului director al Camerei efectuarea controlului profesional, în conformitate cu prevederile art. 62 din lege;
21. t) stabileşte şi aprobă indemnizaţiile de conducere ale preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Uniunii, ale organelor de conducere ale Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti, ale organelor de conducere şi membrilor Comisiei Ştiinţifice ai Centrului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti, ale organelor de control ale Consiliului Uniunii, precum şi indemnizaţiile de şedinţă ale membrilor Consiliului Uniunii;'
22. ţ) aprobă formatorii Centrului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti la propunerea conducătorului ştiinţific şi indemnizaţiile acestora Ja propunerea conducerii Centrului;
23. u) numeşte/revocă din funcţie conducătorul ştiinţific al Centrului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti şi membrii Comisiei ştiinţifice a acestuia;
24. v) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de cenzori a Uniunii şi al Comisiei de cenzori a Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti;
25. w) aprobă organigrama şi statul de funcţii ale personalului de specialitate şi administrativ al Uniunii şi al Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti;
26. x) desemnează 2 dintre membrii săi să facă parte din Biroul executiv al Consiliului Uniunii;
27. y) repartizează sarcini şi responsabilităţi Biroului executiv al Consiliului Uniunii;
28. z) organizează şi coordonează activitatea de editare a Buletinului executorilor judecătoreşti din România;
29. aa) aprobă programul de pregătire şi perfecţionare a executorilor judecătoreşti şi proiectul de venituri şi cheltuieli al Centrului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti, care va face parte integrantă din bugetul consolidat al UNEJ;
30. ab) realizează şi asigură managementul activităţilor de pregătire profesională continuă;
31. ac) aprobă modulele de pregătire profesională, numărul de participanţi şi perioada de desfăşurare, înaintate de conducerea Centrului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti;
32. ad) consultă Comisia ştiinţifică a Centrului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare' a Executorilor Judecătoreşti în probleme de modificări legislative, analize ştiinţifice şi studii comparative în ceea ce priveşte orice aspecte consideră a fi necesare privind activitatea de executare silită sau statutul executorilor judecătoreşti;
33. ae) aprobă afilierea Uniunii la organizaţiile profesionale internaţionale ale executorilor judecătoreşti şi cotele de contribuţie la acestea;
34. af) aprobă planul anual de control;
35. ag) acceptă donaţiile şi legatele făcute Uniunii şi aprobă sponsorizări;
36. ah) stabileşte cuantumul taxelor de înscriere şi participare la examenele şi concursurile profesionale;
37. ai) aprobă, pentru cazuri temeinic justificate, restituirea, în tot sau în parte, a taxelor de înscriere şi participare la examenele şi concursurile profesionale;
38. aj) stabileşte cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor comisiilor de examene şi concursuri profesionale;
39. ak) desemnează membrii comisiilor de organizare a alegerilor organelor de conducere la nivelul Uniunii;
40. al) întocmeşte şi actualizează permanent listele cuprinzând:
(i)executorii judecătoreşti aflaţi în stare de incompatibilitate, indicând şi temeiul legal al incompatibilităţii;
(ii)executorii judecătoreşti care sunt suspendaţi din funcţie în temeiul art. 24 lit. a) şi lit. b) teza a doua şi lit. c)-e) din lege;
(iii)executorii judecătoreşti stagiari, indicând biroul în care sunt angajaţi şi data încheierii contractului individual de muncă;
(iv)executorii judecătoreşti a căror calitate a încetat şi temeiul legal al încetării;
(v)situaţia controalelor profesionale efectuate;
(vi)situaţia privind sancţiunile disciplinare aplicate executorilor judecătoreşti.
41. am) aprobă cererile de asociere şi încetare a asocierii executorilor judecătoreşti care nu au sediul biroului în circumscripţia aceleiaşi curţi de apel;
42. an) stabileşte şi actualizează anual cuantumul cheltuielilor de executare;
43. ao) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de regulament sau de prezentul statut."
5.Articolul 22 se modifică şl va avea următorul cuprins:
"Art. 22
Biroul executiv se compune din preşedinte, cei 2 vicepreşedinţi şi 2 membri ai Consiliului Uniunii desemnaţi de către acesta."
6.Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 23
(1) Biroul executiv al Consiliului Uniunii are următoarele atribuţii principale:
a) asigură activitatea permanentă a Consiliului Uniunii;
b) pregăteşte proiectele de documente ce vor fi prezentate spre dezbatere şi aprobare Consiliului Uniunii;
c) ia orice măsuri urgente ce se impun cu privire la activitatea de executare silită şi la statutul executorului judecătoresc, în perioada cuprinsă între şedinţele de Consiliu;
d) elaborează proiectul raportului anual de activitate al Uniunii;
e) elaborează proiectul de buget al Uniunii;
f) propune Consiliului cuantumul cotelor de contribuţie ale executorilor judecătoreşti la Uniune, în raport cu venitul realizat de aceştia;
g) propune Consiliului Uniunii cotele de contribuţie ale executorilor judecătoreşti la Casa de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti, pentru garantarea responsabilităţii civile a acestora;
h) elaborează şi supune aprobării Consiliului Uniunii planul anual de control;
i) ţine evidenţa executorilor judecătoreşti şi a birourilor de executori judecătoreşti şi centralizează datele statistice privind activitatea execuţională pe baza rapoartelor anuale ale Camerelor;
j) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Uniunii şi exercită orice alte atribuţii stabilite de acesta;
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Biroul executiv emite decizii."
7.Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 24
(1) Preşedintele Uniunii este şi preşedintele
Consiliului şi are următoarele atribuţii principale:
a) reprezintă Uniunea în raporturile cu autorităţile publice din România, cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, cu cele profesionale şi cu alte persoane juridice, interne şi internaţionale;
b) stabileşte atribuţiile celor 2 vicepreşedinţi ai Consiliului Uniunii şi ale celor 2 membri ai Biroului executiv;
c) angajează personalul de specialitate şi administrativ al Uniunii şi stabileşte prin negociere salariile acestora, cu respectarea organigramei şi a statului de funcţii, aprobate de către Consiliul Uniunii;
d) convoacă, prin intermediul Camerelor, şi conduce şedinţele Congresului, ale Consiliului Uniunii şi ale Biroului executiv, comunicând în acest sens ordinea de zi;
e) ordonanţează cheltuielile bugetare ale Uniunii; preşedintele poate delega această atribuţie unuia dintre vicepreşedinţi;
f) comunică executorilor judecătoreşti, prin intermediul Camerelor, toate actele cu caracter normativ adoptate de Consiliul Uniunii şi deciziile Biroului executiv;
g) coordonează activitatea tuturor entităţilor înfiinţate în cadrul Uniunii;
h) exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege, de regulament sau de prezentul statut.
(2) Vicepreşedintele desemnat de preşedinte sau de Consiliul Uniunii exercită atribuţiile preşedintelui în lipsa acestuia.
(3) Funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte nu pot fi exercitate decât pe durata a două mandate, care pot fi şi succesive. Durata unui mandat este de 3 ani. în cazuri excepţionale, când preşedintele sau vicepreşedintele se află în imposibilitatea de a-şi mai exercita mandatul, acesta va fi considerat efectuat şi va fi continuat de către un delegat interimar desemnat de către Consiliul Uniunii, până la alegerea unui nou preşedinte sau vicepreşedinte, după caz, de către Congres.
(4) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite dispoziţii.
(5) Pe perioada mandatului atât preşedintele, cât şi vicepreşedinţii au obligaţia de a exercita funcţia de executor judecătoresc."
8.Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 31
Adunarea generală a Camerei are următoarele atribuţii principale:
a) alege şi revocă preşedintele Colegiului director;
b) alege şi revocă membrii Colegiului director şi reprezentantul Camerei în consiliul Uniunii;
c) alege şi revocă Comisia de cenzori;
d) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli anual al Camerei şi raportul Comisiei de cenzori;
e) stabileşte cotele de contribuţie ale executorilor judecătoreşti la Cameră;
f) aprobă propunerile Colegiului director cu privire la structura organizatorică;
g) alege si revocă reprezentanţii Camerei în Consiliul Uniunii, în Comisia Superioară de Disciplină şi în Consiliul de disciplină al Camerei;
h) desemnează membrii comisiilor de organizare a alegerilor organelor de conducere la nivelul Camerelor;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de regulament si de prezentul statut."
9.Articolul 32 se modifică şl va avea următorul cuprins:
"Art. 32
Alegerea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a reprezentanţilor în Consiliul Uniunii, în Comisia Superioară de disciplină şi în Consiliul de disciplină al Camerei, precum şi a membrilor Colegiului director al Camerei se face de Adunarea generală a Camerei prin vot secret, cu majoritate simplă, dintre membrii Camerei cu o vechime neîntreruptă în activitatea de executor judecătoresc de cel puţin 7 ani şi care se bucură de o bună reputaţie profesională."
10.La articolul 35, literele l) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"l) ţine evidenţa veniturilor şi cheltuielilor Camerei şi a contribuţiei membrilor săi, aprobă şi cuprinde în buget cheltuielile necesare asigurării pregătirii profesionale a membrilor săi, a schimburilor de experienţă cu alte Camere din ţară, precum şi a organizării de activităţi culturale, turistice şi sportive, prezentând Adunării generale a Camerei rapoarte în acest sens;
………………………………………………………………………
n) stabileşte indemnizaţia preşedintelui, vicepreşedintelui, celorlalţi membri ai Colegiului director al Camerei, şi a reprezentatului Camerei la Consiliul Uniunii, atunci când acesta participă la şedinţele Colegiului director, precum şi salarizarea personalului angajat;"
11.La articolul 35, după litera n) se introduce o nouă literă, litera n1), cu următorul cuprins:
"n1) avizează cererile de asociere şi încetare a asocierii executorilor judecătoreşti care au sediul biroului în circumscripţia aceleiaşi curţi de apel;"
12.Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 49
(1) Pot angaja executori judecătoreşti stagiari numai executorii judecătoreşti care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 15 lit. c) din lege şi au o vechime neîntreruptă de minimum 10 ani în profesie.
(2) Perioada în care o persoană a exercitat funcţia de executor judecătoresc stagiar nu intră în calculul vechimii prevăzute la alin. (1)."
13.La capitolul III "Structura organizatorică", după secţiunea a 4-a "Executorii judecătoreşti stagiari" se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 5-a, cuprinzând articolele 501-504, cu următorul cuprins:
"SECŢIUNEA 5: Asocierea si încetarea asocierii executorilor judecătoreşti
Art. 501
(1) Activitatea unui executor judecătoresc se desfăşoară în cadrul unui birou, în care pot funcţiona unul sau mai mulţi executori judecătoreşti asociaţi, sau în cadrul unei societăţi profesionale.
(2) Asocierea şi încetarea asocierii executorilor judecătoreşti care au sediul biroului în circumscripţia aceleiaşi curţi de apel se avizează de către Colegiului director al Camerei în a cărei rază teritorială îşi au sediul executorii judecătoreşti.
(3) În vederea avizării favorabile a asocierii, Colegiul director al Camerei verifică dacă executorii judecătoreşti asociaţi au prevăzut în contractul de societate următoarele elemente obligatorii:
a) denumirea şi sediul societăţii profesionale, precum şi durata asocierii;
b) modul în care se vor ţine registrele prevăzute la art. 84 din regulament;
c) modul în care se vor ţine evidenţele financiar-contabile si fiscale, respectiv în partidă separată sau în partidă comună. în cazul în care evidenţele se ţin în partidă comună, se menţionează executorul judecătoresc care, după încetarea asocierii, va prelua în întregime arhiva dosarelor şi arhiva economico-financiară;
d) care dintre birourile executorilor judecătoreşti ce se asociază se va închide, după caz;
e) biroul în care îşi va desfăşura activitatea societatea profesională ca urmare a asocierii', cu menţiunea, dacă este cazul, că acesta va funcţiona utilizând registrele deja deschise; la sfârşitul acestora se va încheia un proces-verbal care va cuprinde data şi numărul de înregistrare de la care executorii judecătoreşti şi-au început activitatea în asociere;
f) menţiuni cu privire la cota de participare la venituri şi cheltuieli.
(4) Dispoziţiile alin. (3) se aplică, după caz, în mod corespunzător, şi în situaţia în care unul sau mai mulţi executori judecătoreşti ies din asociere fără ca societatea profesională să se desfiinţeze sau se cooptează noi asociaţi.
(5) În cazul asocierii, prelungirii sau încetării asocierii, executorii judecătoreşti vor depune, pentru a fi înaintat Ministerului Justiţiei, în vederea emiterii ordinului de asociere, prelungire asocierii sau de încetare a asocierii, după caz, un exemplar original al actului juridic prin care părţile dispun asupra asocierii, prelungirii de asociere sau încetării asocierii, sau atunci când acest lucru nu este posibil, o copie legalizată ori un duplicat de pe acesta, după caz. La cererea depusă în original, se vor înainta în mod obligatoriu şi următoarele:
a) copia actului/actelor juridice prin care părţile au convenit anterior asupra asocierii, prelungirii de asociere sau încetării asocierii cu unul sau mai mulţi asociaţi;
b) copia ordinelor sau, după caz, a hotărârilor prin care s-a dispus anterior asupra asocierii, prelungirii de asociere sau încetării asocierii cu unul sau cu mai mulţi asociaţi;
c) copia ordinului de numire în funcţie sau, după caz, a ultimului ordin de schimbare definitivă a sediului biroului.
Art. 502
(1) Asocierea şi încetarea asocierii executorilor judecătoreşti care nu au sediul biroului în circumscripţia aceleiaşi curţi de apel se aprobă de către Consiliul Uniunii.
(2) Pentru aprobarea cererii menţionate la alin. (1), Colegiul director al Camerei din care pleacă executorul judecătoresc emit un aviz în urma verificării îndeplinirii următoarelor condiţii:
a) dacă au fost luate măsurile necesare pentru predarea arhivei create anterior asocierii şi a dosarelor aflate pe rolul biroului;
b) efectuarea plăţilor scadente către Cameră, Uniune şi către Casa de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti.
(3) Neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la alin. (2) atrage respingerea avizării cererii de asociere până la data la care executorul judecătoresc în cauză face dovada îndeplinirii acestora.
(4) Cererea de asociere în vederea obţinerii avizului prevăzut la alin. (2) se depune la Camera în raza căreia îşi are sediul executorul judecătoresc care solicită să îşi schimbe sediul prin asociere, fin vederea avizării. Pentru avizarea favorabilă a cererii, Colegiul director al Camerei verifică îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute la alin. (2). Cererea, împreună cu avizul favorabil, se transmite, în vederea aprobării, Consiliului Uniunii.
(5) Consiliul Uniunii aprobă cererea de asociere după verificarea îndeplinirii condiţiilor legale prevăzute la art. 501 alin. (3). Dispoziţiile art. 501 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.
(6) Asocierea se dispune prin ordin al ministrului justiţiei, în baza hotărârii Consiliului Uniunii de aprobare a cererii.
Art. 503
Ulterior emiterii ordinului ministrului justiţiei de asociere, Colegiul director al Camerei unde s-a făcut asocierea va acorda avizul prevăzut la art. 51 alin. (2), numai după ce executorul judecătoresc al cărui birou se închide face dovada predării arhivei create, precum şi dosarele aflate în lucru pe rolul acelui birou către Colegiul director al Camerei în circumscripţia căruia şi-a desfăşurat activitatea anterior.
Art. 504
Prin asociere, executorul judecătoresc nu îşi pierde dreptul la birou individual, dar pe durata asocierii nu îşi poate desfăşura activitatea concomitent într-un birou individual şi într-o altă formă de asociere prevăzută la art. 501 alin. (1)."
14.Alineatul (2) al articolului 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Persoanele care dobândesc calitatea de executor judecătoresc, indiferent de forma prin care acced, trebuie să îşi înceapă activitatea ulterior obţinerii avizului Camerei pentru înscrierea biroului executorului judecătoresc la curtea de apel, după ce fac dovada achitării unei taxe de înscriere în cuantumul propus de către Colegiile directoare ale Camerelor, cu aprobarea Consiliului Uniunii."
15.Litera e) a articolului 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) să beneficieze anual de concediu de odihnă de 30 de zile lucrătoare;"
16.La articolul 53, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:
"e1) să beneficieze de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în condiţiile legii;"
17.Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 54
Obligaţiile membrilor Uniunii sunt următoarele:
a) să respecte dispoziţiile legii, precum şi ale regulamentului;
b) să respecte dispoziţiile prezentului statut, hotărârile Congresului, ale Consiliului şi ale Camerelor, precum şi ale Statutului Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti;
c) să acţioneze pentru realizarea scopului Uniunii;
d) să respecte dispoziţiile legale privind evidenţa financiar - contabilă a încasărilor din executare silită în cadrul biroului, prevăzute în cap. V1;
e) să păstreze faţă de terţi confidenţialitatea dezbaterilor, opiniilor şi voturilor exprimate în cadrul organelor de conducere;
f) să îşi perfecţioneze continuu pregătirea profesională, participând la programe de pregătire profesională organizate de Centrul Naţional de Pregătire Profesională a Executorilor Judecătoreşti;
g) să respecte normele eticii şi principiile deontologiei profesionale;
h) să participe la adunările şi manifestările iniţiate de organele de conducere aîe Uniunii şi Camerelor, la activităţile profesionale, precum şi la şedinţele organelor de conducere din care fac parte;
i) să păstreze secretul profesional;
j) să achite cu regularitate cotele de contribuţie şi cotizaţiile stabilite de Uniune, de Camere şi de Casa de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti, pentru formarea bugetelor acestora;
k) să aibă un comportament demn atât în afara profesiei, cât şi în exercitarea acesteia;
l) să răspundă în termenul stabilit la toate solicitările Camerei sau ale Uniunii;
m) să nu emită acte de publicitate cu privire la oferta serviciilor pe care le prestează;
n) să se asigure pentru malpraxis, urmând a face dovada în acest sens Camerei din cadrul căreia face parte;
o) sa respecte hotărârile Congresului şi ale Consiliului Uniunii referitoare la publicarea de date şi informaţii în toate registrele electronice ţinute de Uniune care vizează activitatea de executare silită ori statutul profesiei de executor judecătoresc;
p) să înştiinţeze Camera în circumscripţia căreia îşi desfăşoară activitatea în legătură cu perioada în care va efectua concediul de odihnă;
q) să înainteze organelor de control ale Uniunii, în termenul stabilit, o copie «conform cu originalul» de pe dosarul de executare silită solicitat, ori, după caz, să-l prezinte acestora, în original, spre consultare."
18.Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 56
(1) Nerespectarea cu rea-credinţă a prevederilor art. 54 lit. d) constituie abatere disciplinară gravă şi se sancţionează cu excluderea din profesie, prevăzută la art. 49 lit. e) din lege.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 54 lit. f) constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform dispoziţiilor art. 49 lit. c)-e) din lege.
(3) Nerespectarea prevederilor art. 54 lit. q) constituie abatere disciplinară gravă şi se sancţionează cu excluderea din profesie, prevăzută la art. 49 lit. e) din lege.
(4) Nerespectarea hotărârilor Congresului şi a prevederilor prezentului statut constituie abatere disciplinară."
19.Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 62
(1) Neparticiparea la pregătirea profesională înăuntrul termenului de 3 ani la Centrul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti duce la sesizarea Colegiului director al Camerei din care face parte executorul judecătoresc respectiv, cu propunerea de aplicare a unei sancţiuni disciplinare, în condiţiile art. 56 alin. (2).
(2) Nepromovarea testelor organizate la două sesiuni consecutive reprezintă abatere disciplinară şi se sancţionează conform dispoziţiilor art. 49 lit. c) din lege."
20.După capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul V1, cuprinzând articolele 651-6514, cu următorul cuprins:
"CAPITOLUL V1: Metodologia privind evidenţa financiar-contabilă a încasărilor din executarea silită în cadrul birourilor executorilor judecătoreşti
Art. 651
În vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 7 din lege, executorii judecătoreşti au obligaţia de a încasa Orice sume de bani numai prin următoarele modalităţi:
a)încasarea efectuată cu chitanţa de debit ori, după caz, cu chitanţa de onorarii şi factura fiscală aferentă, după caz, emisă în momentul primirii oricăror sume achitate cu numerar, cu respectarea dispoziţiilor legale privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;
b) încasarea cu numerar efectuată în baza procesului-verbal sau a încheierii, urmată de emiterea, de îndată, a chitanţei de debit şi/sau de onorariu cu factura fiscală aferentă sau de consemnarea sumei la unitatea prevăzută de lege, conform art. 671 din Codul de procedură civilă;
c)încasarea prin virament în contul de consemnări a sumelor urmărite, a contravalorii bunurilor vândute, a sumelor poprite, a cauţiunilor, a onorariilor de executare, ori în contul bancar curent al executorului judecătoresc, în cazul onorariilor de executare, după caz.
Art. 652
(1) Pentru încasarea debitelor cu numerar, efectuată în baza chitanţei de debit, executorii judecătoreşti sunt obligaţi să deţină, separat de chitanţierul pentru încasarea onorariilor şi a celorlalte cheltuieli de executare, carnetul chitanţier pentru debite propriu-zis, care să cuprindă pentru fiecare chitanţă 3 exemplare, din care primul se remite plătitorului, al doilea se depune la dosarul de executare silită şi al treilea exemplar rămâne şi se păstrează la carnetul sau cotorul chitanţierului, după caz.
(2) În situaţia încasării cu numerar a onorariilor şi a altor cheltuieli de executare silită, executorul judecătoresc are obligaţia respectării normelor legale aplicabile în materie financiar-contabilă şi fiscală, emiţând plătitorului, separat de chitanţa de debit, chitanţa fiscală de onorariu şi alte cheltuieli de executare silită, care să cuprindă 3 exemplare, dintre care primul se remite plătitorului, al doilea se depune la dosarul de executare silită împreună cu factura, iar al treilea se păstrează la carnetul sau cotorul chitanţierului, după caz. în toate cazurile executorul judecătoresc este obligat ca, de îndată, după emiterea acestora, să depună o copie a lor la dosarul de executare silită respectiv.
(3) Toate chitanţele şi facturile utilizate de executorul judecătoresc vor fi emise îh conformitate cu dispoziţiile Codului fiscal, normelor de aplicare a acestuia şi altor norme legale în vigoare, iar acestea vor fi emise în ordine succesivă cronologică, executorul judecătoresc având obligaţia să deţină evidenţa strictă a chitanţelor şi a facturilor.
Art. 653
În tot cuprinsul prezentului capitol, atunci când dispoziţia legală face referire la carnet de facturi sau chitanţe, după caz, acesta poate fi ţinut în condiţiile prevăzute de Codul fiscal, inclusiv în format electronic.
Art. 654
(1) În situaţia în care nu este posibilă încasarea debitelor cu numerar prin emiterea imediată a chitanţelor şi facturilor menţionate la art. 651 lit. a), executorul judecătoresc va întocmi de îndată proces-verbal sau, după caz, încheiere, în care va evidenţia încasarea sumelor achitate, respectiv datele privind identificarea plătitorului, cuantumul sumei şi titlul legal cu care au fost achitate, cu respectarea prevederilor art. 679 din Codul de procedură civilă şi ale art. 53 din lege, urmând ca în această situaţie, precum şi în situaţia în care sumele sunt expediate cu mandat poştal, în aceeaşi zi, să emită chitanţa de debit şi/sau onorariu şi alte cheltuieli de executare silită ori să procedeze în termen de cel mult 3 zile lucrătoare la consemnarea sumelor, conform art. 671 din Codul de procedură civilă.
(2) În toate cazurile prevăzute la alin. (1), executorul judecătoresc este obligat ca, de îndată, să depună originalul tuturor documentelor întocmite sau primite la dosarul de executare silită respectiv ori o copie a acestora dacă nu este posibilă depunerea exemplarului original.
Art. 655
(1) Orice sumă încasată cu numerar prin emiterea chitanţei va fi predată, de îndată, creditorului, reprezentatului legal al acestuia care deţine procură specială autentică de încasare ori altor persoane îndreptăţite potrivit legii, iar în situaţia în care remiterea sumei nu este posibilă în termen de 3 zile de la încasare, acesta va fi consemnată la unitatea prevăzută de lege, conform art. 671 din Codul de procedură civilă.
(2) În situaţia în care predarea se efectuează unei persoane fizice, remiterea sumei se va efectua în baza chitanţei olografe liberatoare emisă de persoana încasatoare, pe versoul chitanţei, de la cotorul carnetului chitanţier, cu care suma a fost încasată de biroul executorului judecătoresc, ori în baza unui proces - verbal, întocmit în conformitate cu prevederile art. 679 din Codul de procedură civilă şi art. 53 din lege.
(3) În situaţia în care predarea se efectuează unei persoane juridice sau altei entităţi ori subiect fiscal care, potrivit legii, are obligaţia de a emite chitanţa, remiterea sumei va fi efectuată prin virament bancar, în contul al cărui titular este însuşi creditorul deschis la instituţia financiar-bancară pe atributul fiscal sau numai contra chitanţă format legal, emisă de titularul creanţei respective ori de persoana legal desemnată în acest sens.
Art. 656
(1) În scopul asigurării bunei desfăşurări a activităţii specifice, pentru îndeplinirea atribuţiilor profesionale prevăzute la art. 7 lit. a), d) şi g) din lege, în conformitate cu prevederile art. 671 din Codul de procedură civilă, executorii judecătoreşti sunt obligaţi să efectueze operaţiunea de consemnare a tuturor sumelor încasate cu numerar şi 'nepredate în termen de 3 zile, a sumelor indisponibilizate, a garanţiilor de participare, precum şi orice alte sume cuvenite potrivit legii, dacă acestea din urmă au fost încasate cu numerar sau, prin virament, direct în contul curent al organului de executare silită.
(2) În aceste sens, executorii judecătoreşti sunt obligaţi să efectueze operaţiunile de consemnare în conturile generale de consemnaţiuni ale instituţiilor financiar-bancare ori în contul de consemnaţiuni al căror titular este executorul judecătoresc deschis, potrivit legii, la instituţiile financiar-bancare din România, care emit documentele prevăzute de art. 671 alin. (2) din Codul de procedură civilă, deţinute separat şi distinct de conturile bancare curente ale birourilor sau societăţilor civile profesionale.
Art. 657
(1) Este interzisă cu desăvârşire efectuarea oricăror operaţiuni cu debite propriu-zise, constând în sume cuvenite creditorilor, în şi prin conturile bancare de operaţiuni curente ale executorilor judecătoreşti, altele decât conturile de consemnaţiune, cu excepţia onorariilor şi a celorlalte cheltuieli de executare silită, precum şi a oricăror sume cuvenite lor potrivit legii.
(2) În cazul în care, din eroare, debitorul sau plătitorul a achitat sumele cuvenite creditorului în contul bancar curent, executorul judecătoresc va lua de îndată măsura virării sumelor în contul de consemnări, o copie a dovezii efectuării viramentului fiind depusă totodată la dosarul de executare.
Art. 658
(1) Este interzisă cu desăvârşire retragerea de către executorul judecătoresc din conturile de consemnări a oricăror sume de bani, fără evidenţierea şi justificarea acestora.
(2) Sumele consemnate pe bază de recipisă şi cuvenite creditorilor vor fi remise acestora prin efectuarea menţiunii «bun de plată» sau prin completarea cu orice altă menţiune agreată de unitatea bancară emitentă, pe exemplarul original al recipisei de consemnare, şi predarea acesteia sub semnătură în registrul de valori către creditori, reprezentatul legal al acestora care deţine mandat special autentic de încasare ori altor persoane îndreptăţite potrivit legii.
(3) În situaţia plăţilor realizate prin virament către persoane juridice sau alţi creditori care au calitatea de profesionişti, acestea vor fi efectuate în contul al cărui titular este însuşi creditorul, deschis la instituţia financiar-bancară pe atributul fiscal (CUI/CIF) al acestuia.
(4) Eliberarea sau distribuirea sumelor depuse/încasate de către creditori sau de către biroul executorului judecătoresc, prin contul de consemnări, atunci când nu se eliberează recipisă de consemnare, se va realiza pe bază de extras de cont existent la dosar, încheiere de eliberare/distribuire sume şi dovada ordinului de plată. Toate aceste documente se vor păstra la dosar, inclusiv extrasul de cont din care să rezulte dovada efectuării plăţii sumei.
Art. 659
Este interzisă virarea, eliberarea sau predarea către avocatul oricăreia dintre părţi, în baza împuternicirii avocaţiale ori a contractului de asistenţă juridică, a oricărei sume datorate de executorul judecătoresc creditorilor sau debitorilor, cu excepţia cazului când acesta este autorizat potrivit legii să efectueze operaţiuni fiduciare, cu respectarea strictă a normelor legale care reglementează aceste activităţi, ori dacă acesta deţine procură autentică de încasare.
Art. 6510
(1) Toate operaţiunile de consemnare pentru care s-au emis recipise de consemnare vor fi evidenţiate în registrul de valori care va fi organizat şi operat la zi conform art. 84 alin. (1) şi (3) şi art. 87 din regulament.
(2) Operaţiunile de încasare sau depunere de numerar în contul de consemnări al fiecărui birou vor fi evidenţiate în dosarul execuţional în care s-a realizat încasarea prin depunerea la dosar a extrasului de cont din ziua încasării, iar în primele 10 zile ale fiecărei luni, pentru luna anterioară, se vor ridica de la bancă extrasele de cont semnate şi ştampilate de aceasta sau electronic, păstrându-se pe luni şi ani, în aceleaşi condiţii în care se păstrează şi registrul de valori.
Art. 6511
Executorul judecătoresc are obligaţia de a depune la dosarul de executare silită al fiecărei cauze, de îndată, originalul, ori dacă acest lucru nu este posibil, copia tuturor documentelor, întocmite sau primite, privind efectuarea operaţiunilor de încasare, de indisponibilizare în orice mod, de predare şi de consemnare a sumelor de bani, precum şi pe cele privind încasarea totală sau parţială a onorariilor şi a tuturor celorlalte cheltuieli de executare silită, precum şi a oricăror sume cuvenite potrivit legii, chiar dacă acestea au fost emise în format electronic.
Art. 6512
Executorii judecătoreşti au obligaţia legală, profesională şi morală de a calcula, stabili şi încasa onorariile de executare silită, precum şi orice alte cheltuieli de executare silită cuvenite, numai cu respectarea strictă a prevederilor art. 670 din Codul de procedură civilă, ale art. 39 din lege, ale art. 55 din regulament, ale Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, cu modificările ulterioare, sau a oricăror acte normative în vigoare, în concordanţă deplină cu nivelurile şi cuantumurile reglementate, şi numai în baza documentelor justificative prevăzute de lege, ce urmează a fi depuse de îndată şi păstrate cu stricteţe la dosarul de executare silită, în original sau dacă nu este posibil, în copie, după caz.
Art. 6513
(1) Executorii judecătoreşti au, de asemenea, obligaţia de a stabili şi de a achita contribuţiile profesionale în conformitate cu art. 34 lit. b) din lege şi art. 54 lit. j) din prezentul statut şi cu orice alte acte normative, urmând ca acestea să fie calculate prin raportare la cuantumul brut, fără TVA, al veniturilor din activitatea profesională, respectiv al onorariilor încasata, fiind interzisă stabilirea contribuţiilor profesionale prin raportare la cuantumul net al acestora ori la baza de impozitare fiscală.
(2) Executorii judecătoreşti au obligaţia de a calcula lunar şi de a achita integral contribuţiile profesionale până la sfârşitul lunii calendaristice următoare celei pentru al cărui exerciţiu au fost calculate.
Art. 6514
Executorii judecătoreşti sunt obligaţi ca, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la prima solicitare, să prezinte, necondiţionat, organelor care exercită controlul profesional reglementat de art. 102 şi 103 din regulament evidenţa financiar-contabilă privind încasările şi plăţile efectuate către Uniune şi Cameră. în ceea ce priveşte celelalte documente financiar-contabile privind încasările şi plăţile din conturile de consemnări, acestea se vor prezenta concomitent cu dosarul de executare solicitat, în vederea exercitării actului de control, inclusiv în scopul verificării respectării dispoziţiilor financiar - fiscale prevăzute de prezentul statut."
Art. II
În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 26 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
Art. III
Cabinet Preşedinte, Direcţia juridică şi Serviciul IT din cadrul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, precum şi structurile corespunzătoare din cadrul Camerelor executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. IV
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data publicării.
-****-

p. Preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti,

Ionuţ Octavian Sandu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 25 din data de 14 ianuarie 2016