HOTĂRÂRE nr. 736 din 26 august 2014 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti şi Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti şi Craiova, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă.
Art. 3
(1)Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
(2)Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/va fi actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - SA. - Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
CS MT: 13633330
CUI CNCF "CFR" - S.A.: R 11054529
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. crt.

Nr. MF.

Cod de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii/ al dării în folosinţă

Valoarea de inventar în lei

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

Baza legală

În administrare/ concesiune

concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

147766 TOTAL parţial

8.10.01

Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile

Linii ferate = 22,351 km;

Nr. aparate de cale echivalente = 37 buc, (27 buc. sch. simpli şi 3 buc, Tdj) linii cf simple = 22,351 km

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa

Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti

1998

782.583,62 mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

2

147768 TOTAL parţial

8.10.02

Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile

Nr. de poduri = 1 buc.

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa

Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti

1998

428,05 mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesiune

concesiune

imobil

3

147774 TOTAL parţial

8.10.10

Alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile

Instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice - clădiri: 2 buc. cabine pază

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa

Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti

1998

175,69 mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesiune

concesiune

imobil

4

147772 TOTAL parţial

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile

Instalaţii SCB, reţele alimentare şi iluminat

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa

Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti

1998

4.317,00 mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

5

147767 TOTAL parţial

8.10.01

Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare neinteroperabile

Linii cf = 4,944 km; Nr. aparate de cale echivalente = 19 buc.; linie cf simplă = 4,944 km; linie cf dublă (desfăşurată) = 0 km; Lung. linii cf electrificate = 0 km

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa

Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti

1998

418.485,87 mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

6

147773 TOTAL parţial

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare neinteroperabile

Instalaţii SCB, reţele alimentare şi iluminat

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa

Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti

1998

77,22 mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
CS MT: 13633330
CUI CNCF "CFR" - SA: R 11054529
 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. crt.

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/ al dării în folosinţă

Valoarea de inventar (în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

147782

TOTAL parţial carte funciară nr. : 57/N-specială, 58/N-specială, 274-specială/2013

8.10.02

Poduri care au legătură cu liniile de cale ferată deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora, interoperabile

Poduri = 8 buc., podeţe = 1 buc.

Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara, Braşov, Bucureşti

Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova

1998

4437 mijloace fixe exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/2010;

concesionat

concesionat

imobil

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 652 din data de 4 septembrie 2014