HOTĂRÂRE nr. 386 din 27 mai 2016 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, prin modificarea valorii de inventar a imobilului aflat în administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice îşi va actualiza datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului la care se modifică valoarea de inventar

1. Ordonator principal de credite

4266669

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

2. Ordonator secundar de credite

  

3. Ordonator terţiar de credite

  

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

  

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/ al dării în folosinţă

Valoarea de inventar - lei -

Valoarea de inventar reevaluată - lei -

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit

105171

8.29.06

Clădire + teren

Construcţie din cărămidă cu şarpantă din lemn, acoperită cu olane şi anexă; Sc = 220,48 mp S teren = 447,02 mp CF nu există

 

Judeţul Tulcea; municipiul Tulcea, Str. Mahmudiei nr. 19

1970

70

394.000

Decizia C.E. a CPM Tulcea nr. 45/1970; nr. 14/30.01.2003

În administrare

 

Imobil

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 412 din data de 1 iunie 2016