ORDIN nr. 1207 din 2 octombrie 2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul pentru societatea informaţională, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Societatea Comercială "Romfilatelia" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul pentru societatea

informaţională,

Sorin Mihai Grindeanu

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA:
MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ
S.C. ROMFILATELIA - S.A.
Sediul/Adresa: str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, sectorul 5, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: 16184414
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE
(Rd.1 = Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

9.623

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

9.590

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 
   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 
 

2

 

Venituri financiare

5

33

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

9.339

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

9.314

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

5.076

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

145

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3.678

   

C0

Cheltuieli de natură salarială
(Rd.13+Rd.14)

12

2.228

   

C1

ch. cu salariile

13

1.888

   

C2

bonusuri

14

340

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 
    

cheltuieli cu plăţi compensatorii((gratificaţii pensionare)

16

 
   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

806

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

644

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

415

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

25

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

284

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

80

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

204

 

1

 

Rezerve legale

25

14

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

190

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 
 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

102

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 
  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 
  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

102

 

9

 

Profitul nerepartizat pa destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

88

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 
  

a)

cheltuieli materiale

38

 
  

b)

cheltuieli cu salariile

39

 
  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 
  

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

400

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 
   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

400

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

68

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

67

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

2.750

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.348

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

143

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 
 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

970,49

 

8

 

Plăţi restante

55

 
 

9

 

Creanţe restante

56

 
__
*) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 777 din data de 19 octombrie 2015