HOTĂRÂRE nr. 244 din 15 mai 2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale, inclusiv cheltuielile cu salariile, aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului şi cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

ANEXĂ:
Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013
- mii lei -
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2013

0

1

2

3

5

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

449.141,98

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

433.363,58

1a)

 

vânzări imobile OUG 15/2013 - OUG 101/2011

2bis

193.500,00

2

 

Venituri financiare

3

15.778,40

3

 

Venituri extraordinare

4

0,00

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

448.928,70

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

436.787,62

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

138.093,64

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

13.850,77

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

69.287,06

 

C1

ch. cu salariile

10

52.706,34

C2

bonusuri

11

1.054,13

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

9,13

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0,00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

359,99

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

15.157,47

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

215.556,15

2

 

Cheltuieli financiare

17

12.141,08

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

213,28

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

20

34,12

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

179,16

 

1

 

Rezerve legale

22

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

179,16

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

0,00

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 
 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 
  

a)

cheltuieli materiale

34

 
 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 
 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 
 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

37

 
 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

36.573,06

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

1.000,00

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

18.678,36

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

2.306,00

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

2.301,00

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

53.760,68

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

52.706,34

b)

bonusuri

47

1.054,34

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

1.908,82

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1.947,00

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

195.194,25

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

195.194,25

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

52

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

999,53

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

84.990,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 277 din data de 16 mai 2013