HOTĂRÂRE nr. 575 din 30 iulie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, precum şi a unor acte normative
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, precum şi al art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Numărul maxim de posturi este de 139, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
2.La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Ministerul Culturii are, de asemenea, în dotare, pentru activităţile sale specifice, două autoturisme şi două autoturisme de teren, cu un consum ce se stabileşte potrivit reglementărilor în vigoare, în limita prevederilor bugetare."
3.Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Culturii" se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
4.La anexa nr. 2, la punctul I, nota din final va avea următorul cuprins:
"NOTĂ:
Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-3 pot utiliza un număr maxim de 394 de posturi."
5.La anexa nr. 2, la punctul II, nota din final va avea următorul cuprins:
"NOTĂ:
Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-45 pot utiliza un număr maxim de 5.635 de posturi."
6.La anexa nr. 2, la punctul IV, numărul curent 6 se abrogă.
Art. II
(1)Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Culturii se modifică prin ordin al ministrului culturii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(2)Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului culturii, în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
(3)Aplicarea procedurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. III
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, următoarele acte normative se modifică după cum urmează:
1.Alineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.438/2002 privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din data de 18 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
"(2) Numărul de posturi pentru muzeu se stabileşte cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare."
2.Alineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 728/2003 privind înfiinţarea Muzeului de Artă "Vasile Grigore - pictor şi colecţionar", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din data de 2 iulie 2003, va avea următorul cuprins:
"(2) Numărul de posturi pentru Muzeul de Artă «Vasile Grigore - pictor şi colecţionar» se stabileşte cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare."
3.Alineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.123/2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din data de 28 iulie 2004, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
"(2) Numărul de posturi pentru Centru se stabileşte cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare."
4.Alineatul (2) al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din data de 3 august 2005, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
"(2) Numărul de posturi al Administraţiei se stabileşte cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare."
5.Alineatul (2) al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 803/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din data de 2 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Culturii
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010)
Numărul maxim de posturi: 139 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului)
* Se organizează la nivel de compartiment conform legislaţiei în vigoare, prin ordin al ministrului culturii.
** Secretarii se stat şi subsecretarul de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului culturii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 501 din data de 8 august 2013