REGULAMENT din 10 martie 2016 de organizare şi funcţionare a Agenţiei Domeniilor Statului
Art. 1
(1)Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în subordinea Guvernului şi în coordonarea tehnică a ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
(2)ADS se organizează şi funcţionează în temeiul prevederilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Sediul ADS este în municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1.
Art. 2
(1)În exercitarea competenţelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ADS, prin structurile de specialitate, exercită următoarele atribuţii principale:
a)întocmeşte, în vederea semnării, protocoalele de predare-preluare cu comisiile locale de fond funciar, pentru terenurile cu destinaţie agricolă asupra cărora se reconstituie dreptul de proprietate, în baza legilor de fond funciar, precum şi în baza altor acte normative;
b)întocmeşte, urmăreşte, actualizează şi răspunde în permanenţă de evidenţa terenurilor aflate în patrimoniul său, în funcţie de intrările şi ieşirile acestora, gestionând în acest sens o structură de date, bazată pe înregistrările existente, ce este actualizată continuu;
c)ia toate măsurile legale pentru exploatarea eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în administrarea sa, prin încheierea de contracte de concesiune/arendă/locaţiune;
d)urmăreşte realizarea atribuţiilor în calitate de acţionar la societăţile comerciale cu profil agricol din portofoliu;
e)formulează puncte de vedere şi propuneri de avize asupra proiectelor de acte normative din aria proprie de competenţă;
f)privatizează, în numele statului, societăţile comerciale cu profil agricol ce deţin în administrare terenuri cu destinaţie agricolă, prin vânzarea de acţiuni, vânzarea de active şi prin privatizarea managementului către persoane fizice şi juridice, române sau străine;
g)urmăreşte şi verifică îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele de vânzare-cumpărare acţiuni şi de vânzare-cumpărare circumscripţii sanitar-veterinare;
h)urmăreşte şi verifică îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele de exploatare eficientă a terenurilor şi bunurilor aflate în patrimoniul său;
i)ia toate măsurile legale pentru rezilierea/rezoluţiunea/încetarea contractelor de exploatare terenuri şi bunuri sau de vânzare-cumpărare, pe baza legislaţiei în vigoare şi a clauzelor contractuale, cu respectarea normelor şi procedurilor interne;
j)monitorizează, prin reprezentanţele teritoriale judeţene, care nu au personalitate juridică, toate informaţiile cu privire la terenurile cu destinaţie agricolă, aflate în patrimoniul său, în vederea concesionării, arendării sau reconstituirii dreptului de proprietate;
k)face parte din comisiile judeţene de aplicare a legilor de fond funciar, prin reprezentanţele teritoriale, cărora li se acordă un mandat special;
l)ia toate măsurile legale pentru reînregistrarea ADS ca acţionar la societăţile comerciale cu profil agricol privatizate, la care au fost rezoluţionate/reziliate contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni;
m)formulează cereri de deschidere a procedurii insolvenţei, înscrierea la masa credală şi orice alte cereri procedurale, în condiţiile legii, în vederea valorificării creanţelor ADS în dosarele privind procedura insolvenţei.
(2)În afara competenţelor prevăzute la alin. (1), ADS exercită şi următoarele atribuţii:
a)iniţiază, împreună cu Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, proiecte de acte normative în domeniul său de activitate şi întreprinde toate demersurile pentru obţinerea avizelor instituţiilor publice implicate;
b)exercită orice alte atribuţii prevăzute expres în alte acte normative.
Art. 3
(1)Conducerea ADS este asigurată de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, şi un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat.
(2)Preşedintele şi vicepreşedintele sunt numiţi şi revocaţi în/din funcţie prin decizie a prim-ministrului, în condiţiile legii.
(3)Preşedintele ADS are calitatea de ordonator terţiar de credite.
(4)Preşedintele asigură îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor care revin ADS, potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prezentului regulament de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiilor specifice prevăzute de alte acte normative.
(5)Preşedintele, în exercitarea atribuţiilor sale, emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.
(6)Preşedintele aprobă delegările de competenţă şi împuternicirile de reprezentare pentru personalul ADS.
(7)Preşedintele reprezintă ADS în raporturile cu ministerele, cu alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi în justiţie.
Art. 4
Preşedintele ADS îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
a)organizează, conduce şi controlează activitatea structurilor ADS;
b)asigură colaborarea cu ministerele, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţii similare din străinătate, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin ADS, potrivit legii;
c)coordonează procesul de elaborare a reglementărilor specifice aflate în sfera de competenţă a ADS;
d)stabileşte numărul de personal pe direcţii/servicii/birouri/compartimente de specialitate, precum şi în cadrul reprezentanţelor teritoriale, fără personalitate juridică, în funcţie de necesităţile funcţionale şi în limita numărului de posturi aprobate;
e)aprobă operaţiuni de plăţi şi încasări în numele ADS;
f)aprobă lista de investiţii în limita fondurilor alocate prin bugetul de cheltuieli;
g)deleagă personal specializat din cadrul ADS să îndeplinească funcţiile de conducere ale structurilor de specialitate din cadrul ADS;
h)aprobă notele de informare şi decizie privind: achiziţiile publice; concesionarea prin metoda atribuirii directe; mandatarea în Adunarea generală a asociaţilor şi Consiliul de administraţie ale societăţilor comerciale la care ADS este acţionar minoritar; reglementarea situaţiei de fond funciar; acordurile de principiu; încetarea contractelor; scoaterea de sub monitorizare a contractelor de privatizare; procedura de lucru şi raportul comisiei de disciplină; vânzarea-cumpărarea circumscripţiilor sanitar-veterinare;
i)aprobă rapoartele de audit public intern;
j)aprobă notele de control întocmite de serviciul control;
k)avizează, împreună cu Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, proiectele de acte normative elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, care au implicaţii şi consecinţe asupra activităţilor din sfera ADS;
l)stabileşte obiectivele de performanţă individuală ale personalului ADS pentru care are calitatea de evaluator, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora, în condiţiile legii;
m)reprezintă instituţia în Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare al ADS;
n)negociază şi semnează cu reprezentanţii salariaţilor contractul colectiv de muncă, în condiţiile legii.
Art. 5
Vicepreşedintele ADS îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a)coordonează, controlează şi răspunde de activitatea instituţiei în limita dispoziţiilor primite de la preşedintele ADS;
b)contrasemnează notele de informare şi decizie propuse spre aprobare Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare şi preşedintelui ADS;
c)verifică activitatea structurilor de specialitate pe care le are în subordine directă;
d)împreună cu preşedintele ADS asigură colaborarea cu ministerele, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu instituţiile similare din străinătate, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ADS reglementate de dispoziţiile legale în vigoare.
Art. 6
În cadrul ADS este constituit Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare, organism fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor art. 51 din Legea nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7
(1)În funcţie de necesităţile şi condiţiile concrete ale activităţii desfăşurate de ADS, cu avizul secretarului general al Guvernului, preşedintele aprobă prin ordin structura organizatorică a tuturor structurilor de specialitate aflate în subordine. Atribuţiile direcţiilor, serviciilor şi altor compartimente de specialitate se stabilesc prin regulamentul intern, aprobat prin ordin al preşedintelui.
(2)Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu este de 238, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele.
Art. 8
(1)Finanţarea ADS se asigură integral de la bugetul de stat, iar veniturile obţinute, potrivit legii, se varsă integral la bugetul de stat.
(2)Veniturile încasate de ADS vărsate integral la bugetul de stat provin din contractele de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, precum şi din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni şi circumscripţii sanitar-veterinare.
Art. 9
(1)Salarizarea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a personalului ADS se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.
(2)Personalul ADS este constituit din personal contractual.
(3)Personalul necesar pentru fiecare structură de specialitate din cadrul ADS se stabileşte prin ordin al preşedintelui, în conformitate cu prevederile legale.
(4)Statul de funcţii al ADS se aprobă prin ordin al preşedintelui ADS, cu avizul secretarului general al Guvernului.
(5)Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile posturilor din structura de personal a ADS se stabilesc prin fişele de post, aprobate de preşedintele ADS.
Art. 10
Parcul auto este format din 22 de autoturisme, destinat pentru desfăşurarea activităţii proprii a ADS.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 211 din data de 22 martie 2016