HOTĂRÂRE nr. 120 din 27 martie 2013 privind transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 21 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului şi identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
(2)Contractul de concesiune nr. MM/487 din 4 februarie 2004, având ca obiect bunul imobil care se transmite în administrare potrivit alin. (1), se modifică în mod corespunzător, în condiţiile legii.
Art. 2
Predarea-preluarea sectorului de drum naţional transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3
Sectorul de drum care se transmite în administrare, potrivit art. 1, îşi păstrează indicativul existent la data preluării, conform anexei.
Art. 4
- Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes

naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE a unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Indicativul şi poziţiile kilometrice ale sectorului de drum

Persoana juridică de la care se transmite sectorul de drum

Persoana juridică la care se transmite sectorul de drum

Lungimea totală

(km)

Nr. MFP

Cod clasificare

DN 6
Km 550+ 060- 552 + 600

Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CUI 16054368)

Consiliul Local al Municipiului Timişoara
(CUI 14756536)

L = 2.540

12165 (parţial)

8.12.03

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 175 din data de 29 martie 2013