HOTĂRÂRE nr. 73 din 3 mai 2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Următoarele etape operaţionale ale cooperării dintre UE şi Turcia în domeniul migraţiei - COM (2016) 166 final
În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului nr. 1 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/377 din 26 aprilie 2016,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se constată următoarele:
1.necesitatea ca statele membre să îşi asume un număr suficient de angajamente de relocare;
2.caracterul temporar şi excepţional al demersurilor pentru returnarea tuturor noilor migranţi aflaţi în situaţie neregulamentară şi a solicitanţilor de azil care traversează Marea Egee din Turcia către Grecia;
3.pentru Turcia:
a)suplimentări contractuale - 40 de milioane EUR prin Programul alimentar mondial, pentru asistenţă alimentară prin intermediul unui sistem electronic pentru 735.000 de refugiaţi sirieni;
b)15 proiecte, cu valoare totală de 50 de milioane EUR;
c)alocarea a 55 de milioane EUR din instrumentul pentru refugiaţii din Turcia către Fondul fiduciar regional al UE ca răspuns la criza siriană;
d)contract regional cu UNICEF, în cadrul căruia 38 de milioane EUR vor permite unui număr suplimentar de 110.000 de copii sirieni aflaţi în Turcia să meargă la şcoală în anul şcolar curent;
e)proiecte pentru refugiaţi în educaţie, resurse umane şi infrastructură de mediu, în cadrul Fondului fiduciar, în valoare de 164,5 milioane EUR;
4.pentru Siria:
a)ajutorul umanitar din partea UE în valoare de 468 de milioane EUR;
b)50 de noi proiecte, în valoare totală de peste 200 de milioane EUR.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 mai 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 379 din data de 18 mai 2016