ORDIN nr. 43 din 16 ianuarie 2015 pentru aprobarea modelului cererii de plată privind măsura 215 - pachet a) porcine - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor
Având în vedere Referatul comun de aprobare nr. 1.258 din 13 ianuarie 2015 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, respectiv nr. 1.015 din 13 ianuarie 2015 al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
în baza prevederilor:
- art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, cu modificările ulterioare;
- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.831 din 16 iulie 2008, notificată României prin Adresa nr. 204.671 din 17 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- Acordului de delegare nr. P86(APDRP)/A35(APIA)/26.431(ANSVSA)59.285(AMPNDR) din 12 iulie 2012 pentru implementarea măsurii 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor, prin care s-a stabilit cadrul juridic, administrativ şi operaţional în temeiul căruia Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit deleagă către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură implementarea şi atribuţiile specifice funcţiei de autorizare, plată, contabilizare, recuperare datorii, iar către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în calitate de autoritate competentă, realizarea controlului pe teren a cerinţelor specifice în cadrul angajamentelor încheiate de beneficiari pentru măsura 215 - Plăţi pentru bunăstarea animalelor;
- art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum şi pentru noile angajamente juridice încheiate în perioada tranzitorie până la aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă modelul cererii de plată privind măsura 215 - pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Modelul cererii de plată se utilizează de către beneficiarii măsurii 215 - pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, începând cu anul 2015.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

George Octavian Turtoi,

secretar de stat

ANEXĂ: CERERE DE PLATĂ privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor-pachet a) - Plăţii în favoarea porcinelor anul .... de angajament

Centrul judeţean APIA

Nr. cerere şi data din Registrul special de înregistrare al cererilor M215

ŞTAMPILA
(data primirii cererii la Centrul judeţean APIA)

Numele şi prenumele funcţionarului APIA care primeşte cererea

Semnătura funcţionarului care primeşte cererea

Nr. unic de identificare solicitant ID (RUI) RO ...................

Nr. cerere de plată unică, dacă este cazul ..............................

Nr. cerere de ajutor .............. data ............................

CERERE DE PLATĂ privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor-pachet a) - Plăţii în favoarea porcinelor anul .... de angajament
SECŢIUNEA I: Date de identificare solicitant
1.PERSOANE JURIDICE şi PFA /ÎI/ÎF:*)

01. Denumire exploataţie PJ/ PFA/ ÎI/ ÎF*)

 

02. Cod unic identificare (CUI)/ Cod fiscal (CF)*)

          

03. Nume administrator/ reprezentant*)

04. Prenume administrator/reprezentant*)

  

05. CNP administrator/ reprezentant*)

             

Cod ţară şi nr. act identitate (pt. altă cetăţenie)

             

06. Tip de organizare*)

   

07. Exploataţie comercială**) |_|

07. Exploataţie comercială lip A**) |_|

2.SEDIUL SOCIAL, PJ/PFA/ÎI/ÎF:*)

08. Judeţ*)/Sector *)

09. Localitate*)

  

10. Sat *)/Strada*)

11. Nr. *)

12. Cod poştal*)

13. Bl.

14. Sc.

15. Ap.

      

16. Telefon mobil *)

17. Telefon/Fax *)

18. E-mail

3.COORDONATE BANCARE:*)

19. Banca

20. Filiala

  

21. Nr. cont IBAN

                        
4.ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

22. Nume

23. Prenume

24. CNP

             

25. Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale

5.DATE GENERALE

26. Suprafaţa agricolă a exploataţiei este de ........ ha, dacă este cazul

27. Nr. bovine ........../ovine ......./caprine .......... deţinute, dacă este cazul

28. Nr. total exploataţii cu cod ANSVSA deţinute ...........

29. din care solicit pachete privind plăţile în favoarea bunăstării porcinelor pentru un nr. de ..... expl. cu cod ANSVSA

Note:
Câmpurile notate cu "*" sunt OBLIGATORIU de completat.
Câmpurile notate cu "**" sunt obligatoriu de completat, la alegere (de exemplu, 07 sau 08, obligatoriu unul din ele).
Câmpurile " |_| " se completează prin bifare.
SECŢIUNEA II: Exploataţii cu cod ANSVSA deţinute
SUBSECŢIUNEA 1:
1._

30. Cod ANSVSA*)

R

0

             

31. Tip activitate*)

Reproducţie |_|

Creştere şi îngrăşare |_|

Creştere şi reproducţie |_|

32. Categorie suine *)

Porci graşi |_|

Scrofiţe |_|

Scroafe |_|

33. Capacitatea exploataţiei cu cod ANSVSA (nr. maxim capete)

34. Nr. maxim de locuri de cazare
(se va completa în dreptul categoriei în care se încadrează) *)

   

35. Nr. autorizaţie/înregistrare sanitar - veterinară*):

36. Data eliberării *)

37. Valabil până la*)

38. Nr. de cicluri de producţie/an

- porc gras:

- scrofiţe

39. Durata ciclului.:

- porc gras ............. zile

- scrofiţe: .............. zile

40. Judeţ*)

41. Localitate*)

42. Strada, Nr.

43. Subpachete solicitate***:

Subpachet

1

|_|

Subpachet

2

|_|

Subpachet

3

|_|

Subpachet

4

|_|

Subpachet

5

|_|

Subpachet

6

|_|

Nu solicit subpachet.

|_|

2._

30. Cod ANSVSA*)

R

0

             

31. Tip activitate *)

Reproducţie |_|

Creştere şi îngrăşare |_|

Creştere şi reproducţie |_|

32. Categoric suine *)

Porci graşi |_|

Scrofiţe |_|

Scroafe |_|

33. Capacitatea exploataţiei cu cod ANSVSA (nr. maxim capete)

34. Nr. maxim de locuri de cazare
(se va completa în dreptul categoriei în care se încadrează) *)

   

35. Nr. autorizaţie/înregistrare sanitar - veterinară*):

36. Data eliberării *)

37. Valabil până la *)

38. Nr. de cicluri de producţie/an

- porc gras:

- scrofiţe

39. Durata ciclului:

- porc gras ....... zile

- scrofiţe ......... zile

40. Judeţ*)

41. Localitate*)

42. Strada, nr.

43. Subpachete solicitate***:

Subpachet

1

|_|

Subpachet

2

|_|

Subpachet

3

|_|

Subpachet

4

|_|

Subpachet

5

|_|

Subpachet

6

|_|

Nu solicit subpachet.

|_|

3._

30. Cod ANSVSA*)

R

0

             

31. Tip activitate *)

Reproducţie |_|

Creştere şi îngrăşare |_|

Creştere şi reproducţie |_|

32. Categoric suine *)

Porci graşi |_|

Scrofiţe |_|

Scroafe |_|

33. Capacitatea exploataţiei cu cod ANSVSA (nr. maxim capete)

34. Nr. maxim de locuri de cazare
(se va completa în dreptul categoriei în care se încadrează) *)

   

35. Nr. autorizaţie/înregistrare sanitar - veterinară*):

   

36. Data eliberării *)

37. Valabil până la *)

38. Nr. de cicluri de producţie/an

- porc gras:

- scrofiţe

39. Durata ciclului:

- porc gras ..... zile

- scrofiţe ........ zile

40. Judeţ*)

41. Localitate*)

42. Strada, nr.

43. Subpachete solicitate***:

Subpachet

1

|_|

Subpachet

2

|_|

Subpachet

3

|_|

Subpachet

4

|_|

Subpachet

5

|_|

Subpachet

6

|_|

Nu solicit subpachet.

|_|

__
***)Se vor bifa numai subpachetele pentru care au fost depuse deconturi justificative în anul precedent (nu se pot adăuga subpachete faţă de anul precedent).
SUBSECŢIUNEA 2:
(1)_
Solicit plăţi în favoarea bunăstării porcinelor în baza angajamentelor asumate voluntar pentru următoarele efective de porci din categoria/categoriile .... (pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA se va completa câte o anexă - modelul din anexa nr. 1, iar apoi pentru total beneficiar - anexa nr. 2).
ATENŢIE!
În conformitate cu prevederile art. 41b din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală (FEADR), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 335/2013 al Comisiei din 12 aprilie 2013, nu sunt acceptate deschideri de noi angajamente.
(2)Datele privind efectivul estimat* pentru exploataţii şi situaţia centralizatoare a sumelor estimate sunt detaliate conform anexelor nr. 1 şi 2 din secţiunea a II-a, după cum urmează:
1.ANEXA nr. 1 la cererea de plată
Efectivul estimat* pentru exploataţia cu cod ANSVSA ...................

Pachetul

Specificare

Porci graşi

Scrofiţe

Scroafe

Total

Coeficient conversie în UVM

0,3

0,3

0,5

X

Subpachetul 1a)
Creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal

Efectiv estimat anual
(nr. de capete)

   

X

Efectiv (UVM)

    

Cuantum (euro/UVM/an)

41,40

165,00

23,30

X

Sumă estimată (euro)

    

Subpachetul 2a)
Asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină artificială cu o valoare a iluminării de 50 lux

Efectiv estimat anual
(nr. de capete)

   

X

Efectiv (UVM)

    

Cuantum (euro/UVM/an)

19,10

17,20

15,80

X

Sumă estimată (euro)

    

Subpachetul 3a)
Îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a suinelor pe durata transportului

Efectiv estimat anual în limita a 2,3 cicluri
(nr. de capete)**

   

X

Efectiv (UVM)

    

Cuantum (euro/UVM/an)

4,80

4,80

5,40

X

Sumă estimată (euro)

    

Subpachetul 4a)
Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apă

Efectiv estimat anual
(nr. de capete)

   

X

Efectiv (UVM)

    

Cuantum (euro/UVM/an)

12,00

25,00

18,50

X

Sumă estimată (euro)

    

Subpachetul 5a)
Reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat

Efectiv estimat anual
(nr. de capete)

   

X

Efectiv (UVM)

    

Cuantum (euro/UVM/an)

16,80

48,00

22,90

X

Sumă estimată (euro)

    

Subpachetul 6a)
Îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă

Efectiv estimat anual
(nr. de capete)

   

X

Efectiv (UVM)

    

Cuantum (euro/UVM/an)

7,20

15,90

13,10

X

Sumă estimată (euro)

    
     
Data ..............
Semnătura şi ştampila .................
NOTE:
* Efectivul anual estimat pentru anul de angajament specific fiecărei sesiuni.
Porci graşi - efectivul livrat estimat (porci pentru îngrăşat de la o greutate în viu de maximum 30 kg proveniţi din cumpărări)
Scrofiţe - efectivul livrat şi transferat (efectivul intrat la turma de bază)
Scroafe - efectivul mediu realizat aferent anului de angajament
**În vederea uniformizării metodologiei de calcul a primei compensatorii pentru subpachetul 3a)- Îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a suinelor pe durata transportului, toţi beneficiarii care au solicitat acest subpachet vor declara numărul de cicluri realizate în anul respectiv, cu excepţia fermelor cu circuit închis. Pentru acestea, calculul efectivului se va efectua astfel: efectivul transportat total (calculat astfel: efectivul conform avizelor din care se scade efectivul neeligibil transportat reprezentat de efectivul transportat pe cheltuiala cumpărătorului, efectivul pentru care nu se justifică cheltuielile de transport) se raportează la numărul de cicluri realizate. Efectivul rezultat reprezintă numărul de animale transportat pe un ciclu de producţie care va li înmulţit cu 2,3 cicluri/an. Acest efectiv se compară cu efectivul estimat la cererea de ajutor şi cu efectivul solicitat ta deconturile justificative, luându-se în considerare cel mai mic dintre acestea.
Calcul efectiv mediu anual:

Efectiv la începutul perioadei
(cap.)

Total intrări
(cap.)

Efectiv iniţial plus intrări
(cap.)

Total ieşiri
(cap.)

Efectiv la sfârşitul perioadei
(cap.)

Zile animale furajate anual (Zaf)

Efectivul mediu anual

       
- Zaf, anual = a + b - c
a = efectivul de animale de la începutul anului x 365
b = total intrări în an - capete x1/2 din nr. zile din an (365)
c = total ieşiri în an - capete x1/2 din nr. zile din an (365)
- Efectivul mediu anual = Zaf anual/365
ATENŢIE!
- Prin spaţii de creştere dotate cu sisteme de iluminare naturală se înţelege că raportul dintre suprafaţa vitrată şi suprafaţa pardoselii este mai mare de 1/50. Prin subpachetul 2 poate fi acordat sprijin numai exploataţiilor de creştere a porcinelor care nu sunt dotate cu ferestre sau cele cu ferestre unde raportul dintre suprafaţa vitrată şi suprafaţa pardoselii este de cel mult 1/50.
- În cazul porcilor graşi şi scrofiţelor, prima compensatorie poate fi acordată pentru maximum 2,3 cicluri pe an, avându-se în vedere numai operaţiunile de transport aferente popularii sau depopulării pentru fiecare ciclu. Prima compensatorie la transport pentru categoria scroafe poate fi acordată numai în limita procentului anual de înlocuire a acestora de maximum 30% din capacitatea maximă a fermei.
2.ANEXA nr. 2 la cererea de plată
Situaţia centralizatoare a sumelor estimate
(Se completează numai pentru solicitanţii care deţin mai multe exploataţii cu cod ANSVSA.)

Nr. crt.

Exploataţia cu cod ANSVSA

Suma totală estimată (euro)

(sp1 + sp2 + sp3 + sp4 + sp5 + sp6)

1.

RO ...........

 

2.

RO ...........

 

3.

RO ...........

 

4.

RO ...........

 

...........

  

TOTAL:

 
sau

Nr. crt.

Exploataţia cu cod ANSVSA

Efectiv (UVM)

Suma totală estimată
(euro)

Porci graşi

Scrofiţe

Scroafe

1.

RO ...........

    

2.

RO ...........

    

3.

RO ...........

    

4.

RO ...........

    

...........

RO ...........

    

TOTAL:

X

X

X

 
SECŢIUNEA III: Declaraţii şi angajamente
Subsemnatul ........................, legitimat cu BI/CI nr. ................../seria ..................., eliberat de ................ la data de ..................., şi CNP ................, titular/administrator/reprezentant legal al ............. (denumirea persoanei juridice sau a persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale) ..............., declar următoarele:
1.Am luat cunoştinţă de:
Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor pentru bunăstarea animalelor în conformitate cu prevederile reglementărilor naţionale şi europene, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013 versiunea consolidată, după cum urmează:
- Plăţile în favoarea bunăstării porcinelor vor fi acordate fermierilor care şi-au asumat, în mod voluntar, angajamente privind bunăstarea animalelor o perioadă de 5 ani, de la data asumării angajamentului specifică fiecărei sesiuni.
- Nedepunerea deconturilor justificative/documentelor justificative (în cazul în care nu au fost făcute livrări într-o perioadă) şi/sau a cererilor de plată în intervalele corespunzătoare conduce la nerespectarea angajamentelor asumate, ceea ce presupune rezilierea angajamentelor şi recuperarea plăţilor efectuate. (Se exceptează de la depunerea deconturilor/documentelor justificative cazurile de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale, precum şi cazurile în care ferma nu a fost populată şi solicitantul a anunţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor de această situaţie.)
- Beneficiarii vor trebui să respecte:
-- cerinţele specifice condiţiilor de bunăstare (cerinţe minime obligatorii şi cerinţe superioare);
-- standardele de ecocondiţionalitate (SMR) aplicabile terenurilor agricole aparţinând solicitantului şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul exploataţiei, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România, cu modificările şi completările ulterioare.
- Se notifică în scris centrului judeţean al Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 10 zile lucrătoare (cu respectarea termenelor-limită), orice modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări. În cazul modificării locaţiei unde se desfăşoară activitatea notificarea se face cu minimum 30 de zile înainte ca aceasta să aibă loc.
- Plata se va acorda doar pentru acele angajamente care depăşesc cerinţele minime, care reprezintă nivelul de referinţă neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea plăţilor compensatorii. [în conformitate cu art. 40 din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), plăţile pentru bunăstarea animalelor cuprind doar acele angajamente care depăşesc standardele obligatorii relevante pentru respectivele angajamente.]
- În cadrul acestei măsuri este exclus sprijinul pentru investiţii.
- Standardele obligatorii relevante în domeniul creşterii porcinelor sunt prevăzute în fişa tehnică a măsurii 215 şi în anexa 4C a PNDR 2007-2013, stabilite în baza prevederilor Directivei Consiliului 91/630/CEE din 19 noiembrie 1991 de stabilire a normelor minime de protecţie a porcilor, abrogată prin Directiva 2008/120/CE din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime de protecţie a porcilor, transpusă prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime pentru protecţia porcinelor, cu modificările şi completările ulterioare, Directivei 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecţia animalelor de fermă, transpusă prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor de fermă, şi Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 20/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale.
- Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea plăţilor în favoarea bunăstării porcinelor, precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/neconforme cu realitatea pot atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plata ajutorului specific, respectiv penalităţi/sancţiuni de natură financiară sau penală, după caz.
- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment.
- În cazul constatării unor nereguli/fraude, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va întreprinde, după caz, demersurile legale.
- Nu se acordă plăţi compensatorii dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.
- În cazul în care controlul la faţa locului nu a putut fi efectuat ca urmare a refuzului beneficiarului, cererea va fi respinsă de la plată cu închiderea angajamentului şi recuperarea sumelor acordate sub formă de plăţi compensatorii în anii anteriori cu dobânzi şi penalităţi calculate în conformitate cu prevederile legale.
- Autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Comisiei Europene, Curţii de Conturi şi altor organisme şi autorităţi competente au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii de ajutor/plată, raportul de control/supracontrol la faţa locului şi alte documente aferente dosarului.
- În conformitate cu art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală şi art. 25 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, orice cerere de ajutor poate fi total sau parţial retrasă, în scris, în orice moment. În cazul în care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a informat deja beneficiarul asupra unor nereguli identificate în cerere ori a notificat beneficiarului intenţia de a realiza un control la faţa locului, retragerile pentru aceste părţi din cerere nu vor fi acceptate. După efectuarea unor plăţi, dacă beneficiarul solicită retragerea cererii de plată, acesta este obligat să returneze sumele primite.
2.Drept care voi respecta următoarele:
- Declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
- Mă angajez să furnizez toate documentele cerute de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Comisia Europeană, Curtea de Conturi şi alte organisme şi autorităţi competente.
- Mă angajez să permit accesul autorităţilor competente pentru efectuarea controlului/supracontrolului la faţa locului.
- În cazul în care, după depunerea cererii de plată, au intervenit modificări ale informaţiilor declarate, mă angajez ca în termen de 10 zile lucrătoare să notific în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu respectarea termenelor-limită (în cazul modificării locaţiei unde se desfăşoară activitatea notificarea se face cu minimum de 30 de zile înainte ca aceasta să aibă loc).
- Mă oblig să menţin angajamentul/angajamentele asumat/e voluntar pe o perioadă de 5 ani începând de la data asumării angajamentului specifică fiecărei sesiuni, pentru subpachetele solicitate prin cererea de ajutor/plată şi pentru care am beneficiat de sprijin. Mă oblig să depun o cerere de plată anuală pe perioada de angajament, precum şi deconturile justificative corespunzătoare. În situaţia nedepunerii unei cereri de plată pe perioada de angajament mă oblig să menţin condiţiile superioare de bunăstare a animalelor, să respect cerinţele specifice subpachetelor pentru care am aplicat şi să depun la termenele stabilite documente justificative.
- Mă oblig să rambursez suma plătită necuvenit.
- Mă oblig să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia cu cod ANSVSA a fost afectată de un caz de forţă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului [art. 75 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 şi art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003]. În acest sens voi prezenta dovezile privind apariţia cazului de forţă majoră sau a circumstanţei excepţionale. Cazurile de forţă majoră sunt: calamitarea suprafeţelor agricole, incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului, decesul agricultorului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor, epizootiile afectând total sau parţial şeptelul (efectivul de porcine).
- Mă oblig să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia cu cod ANSVSA a fost afectată de un caz de circumstanţă naturală, în termen de 10 zile lucrătoare după constatarea acestuia (art. 67 din Regulamentul CE nr. 1.122/2009). Cazurile de circumstanţă naturală sunt: moartea unui animal ca urmare a unei boli şi/sau moartea unui animal ca urmare a unui accident de care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil.
- Declar că tehnologia de creştere a suinelor folosită este .......................
- Mă oblig ca în cazul schimbării tehnologiei de creştere a suinelor să notific în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în termen de 10 zile lucrătoare de la data schimbării acestei tehnologii.
- Mă oblig să notific în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă una/toate exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA a/au fost înstrăinată/e, a/au fuzionat, a/au fost divizată/e sau altele asemenea şi să restitui suma încasată, în cazul în care angajamentul/angajamentele nu este/nu sunt preluat/e.
3.Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Semnătura titularului/administratorului/ reprezentantului legal/împuternicitului

Ştampila
(dacă este cazul)

Data:

............../20....

Declaraţiile şi angajamentele de mai jos (IV.1 şi IV.2) se vor completa pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA pentru care se solicită plăţi în favoarea bunăstării porcinelor.
SECŢIUNEA IV: Lista documentelor ataşate şi controlul vizual al cererii

Nr. crt.

Documente ataşate cererii de ajutor:

DA

NU

DA

NU

Nu e cazul.

1.*)

Copie CUI/ CIF, după caz

|_|

|_|

|_|

|_|

 

2.*)

Copie de pe buletin/carte de identitate a titularului/administratorului/reprezentantului legal/împuternicitului

|_|

|_|

|_|

|_|

 

3.*)

Copie de pe autorizaţia sanitar-veterinară/Copie de pe înregistrarea sanitar-veterinară pentru exploataţiile comerciale tip A, după caz

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

4.

Copii de pe autorizaţiile sanitar-veterinare/Copii de pe înregistrările sanitar-veterinare pentru exploataţiile comerciale tip A, după caz, pentru mai multe exploataţii cu cod ANSVSA**

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

5.

Copia schiţei adăpostului/adăposturilor pentru fiecare cod ANSVSA (din care să reiasă suprafaţa liberă de pardoseală a spaţiilor de cazare şi suprafaţa utilă pe boxă/ compartiment pentru fiecare hală)

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

6.

Program de iluminat: vară/iarnă (în funcţie de data schimbării orei) care să conţină intervalul orar pe perioade, în funcţie de tehnologia de creştere şi categoria de porcine

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

7.

Document coordonate bancare, dacă este cazul

|_|

|_|

|_|

|_|

 

8.

Împuternicire şi copii de pe actele de identificare a împuternicitului, dacă este cazul

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

9.

Alte documente justificative, dacă este cazul

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

10.*)

Cererea este semnată/ştampilată.

|_|

|_|

|_|

|_|

 

11.*)

Câmpurile obligatorii marcate cu *) sunt completate.

|_|

|_|

|_|

|_|

 

12.*)

Cererea este depusă la CJ APIA în raza teritorială a sediului social/raza localităţii unde solicitantul are capacitatea de producţie cea mai mare.

|_|

|_|

|_|

|_|

 

13.

Graficul de livrare estimat anual

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

14.

Graficul de populare estimat anual

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

15.

Copia declaraţiei pe suprafaţă, dacă este cazul

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

___
*) Sunt obligatoriu a fi completate.
** Dacă lipseşte una dintre autorizaţii/înregistrări sanitar-veterinare ANSVSA, pentru una dintre exploataţii, se va bifa "NU".
Semnătură şi ştampilă beneficiar ....................
Data ...............
|_| Cerere completă
|_| Cerere incompletă (se vor enumera documente lipsă)
|_| Cerere cu adnotări/ştersături
Semnătura funcţionarului APIA care a preluat cererea ................
Data ..................
Prezenta cerere a fost înregistrată în baza electronică de date a APIA.
Numele şi prenumele operatorului ..............
Semnătura operatorului ..............................
SECŢIUNEA V: Instrucţiuni de completare
(1)_
Cererile de plată se depun anual în perioada specifică fiecărei sesiuni.
ATENŢIEI
Cererile de plată aferente celor trei sesiuni, depuse după data-limită de depunere, sunt inadmisibile pentru plăţile în favoarea bunăstării porcinelor.
Cererea de plată va fi completată on-line individual prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. După tipărire se depune la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al beneficiarului sau pe raza teritorială unde are capacitatea de producţie cea mai mare.
Beneficiarul poate completa formularul cererii de plată şi pe format hârtie lizibil, fără ştersături, folosind cerneluri permanente (de exemplu, stilou, pix). Eventualele greşeli care se fac la completare se corectează de către beneficiar prin tăiere cu o linie orizontală, iar informaţia corectă va fi înscrisă alături, confirmând corecţia efectuată prin semnarea şi datarea acesteia de către beneficiar.
ATENŢIE!
Câmpurile notate cu "*)" sunt obligatoriu a fi completate.
Câmpurile notate cu "**" sunt obligatoriu a fi completate, la alegere (de exemplu, 07 sau 08, obligatoriu unul dintre ele).
Câmpurile "|_|" se completează prin bifare.
Câmpurile aferente casetei gri (centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, nr. cerere şi data din Registrul electronic de înregistrare a cererilor, numele şi prenumele funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte cererea, semnătura funcţionarului care primeşte cererea) sunt completate de către funcţionarul de la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte formularul cererii.
Numărul unic de identificare al beneficiarului (ID) este/a fost emis de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, fiind un număr unic pentru fiecare fermier, generat de sistem (RO urmat de 9 cifre). Numărul cererii de plată unică - se va completa dacă este cazul.
(2)_
I.DATE DE IDENTIFICAREA BENEFICIARULUI
Persoane juridice şi PFA (persoanele fizice autorizate)/îl (întreprinderea individuală)/ÎF (întreprinderea familială).
Beneficiarii vor completa următoarele câmpuri:
01 - denumirea persoanei juridice/PFA/ÎI/ÎF;
02 - cod unic de înregistrare la registrul comerţului (CUI)/cod de identificare fiscală (CIF) eliberat de Ministerul Finanţelor Publice - Administraţia Fiscală;
03, 04 şi 05 - se vor completa datele personale (numele, prenumele şi CNP-ul) ale administratorului/reprezentantului legal, respectiv cod ţară şi nr. act identitate pentru altă cetăţenie;
06 - tip organizare, se va completa codul tipului de organizare, conform tabelului ataşat:

COD

TIP DE ORGANIZARE

COD

TIP DE ORGANIZARE

COD

TIP DE ORGANIZARE

01

Persoane fizice autorizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare

02

Întreprinderi individuale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare

03

Întreprinderi familiale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare

04

Societăţi comerciale conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

    
07 - se bifează tipul exploataţiei comerciale (este autorizată sanitar-veterinar) sau comerciale tip A (este înregistrată sanitar-veterinar);
SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF
Se va completa de către beneficiar adresa sediului social al PJ/PFA/ÎI/ÎF:
08 - judeţ/sector;
09 - localitate;
10 - sat/strada;
11 - număr;
12 - cod postai;
13 - bloc;
14 - scară;
15 - apartament;
16 - numărul de telefon mobil;
17 - numărul de telefon/fax;
18 - adresa de e-mail.
COORDONATE BANCARE
Beneficiarul va înscrie datele bancare ale unui cont activ:
19 - denumirea băncii;
20 - sucursala sau agenţia băncii la care este deschis contul;
21 - numărul contului bancar - codul IBAN.
ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este depusă prin împuternicit)
În cazul în care persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, reprezentantul întreprinderii familiale sau administratorul/reprezentantul legal al persoanei juridice nu aplică personal pentru plata în favoarea bunăstării porcinelor, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă va completa cererea de ajutor cu datele de identificare ale administratorului/titularului/reprezentantului de drept şi va prezenta împuternicirea/procura notarială. Împuternicitul înlocuieşte administratorul/titularul/reprezentantul de drept doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.
Se va completa de către împuternicit cu datele sale personale în câmpurile aferente:
22, 23, 24 - numele, prenumele şi CNP-ul împuternicitului;
25 - numărul şi data împuternicirii/procurii notariale.
DELEGAT (pentru cazurile în care cererea este depusă prin delegat)
Pentru cazurile în care cererea este semnată de administrator/titular/reprezentant de drept şi este depusă prin delegat, cererea este completată cu datele personale ale administratorului/titularului/reprezentantului de drept, iar la dosarul cererii se anexează delegaţia semnată de administrator/titular/reprezentant de drept şi ştampilată, după caz, conţinând datele personale de identificare ale delegatului, în acest caz, pe cerere nu se completează datele delegatului la rubrica "împuternicit".
DATE GENERALE
Beneficiarul va completa:
26 - suprafaţa agricolă a exploataţiei (ha), respectiv
27 - numărul de bovine, ovine, respectiv caprine deţinute, după caz. Dacă beneficiarul nu deţine suprafaţă agricolă sau bovine/ovine/caprine, se va trece în câmpurile respective cifra 0;
28 - numărul de exploataţii cu cod ANSVSA deţinute; iar la
29 - pentru câte dintre aceste exploataţii se solicită plata în favoarea bunăstării porcinelor.
II.EXPLOATAŢII CU COD ANSVSA DEŢINUTE
Beneficiarul va completa datele în câmpurile 30-41 pentru toate exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute, indiferent dacă solicită sau nu subpachete pentru plăţile în favoarea bunăstării porcinelor, după cum urmează:
30 - codul ANSVSA;
31 - se va bifa tipul de activitate: reproducţie, creştere şi îngrăşare, creştere şi reproducţie, după caz;
32 - se va bifa una sau mai multe categorii de suine, după caz;
33 - capacitatea exploataţiei cu cod ANSVSA (numărul maxim de capete care respectă condiţiile minime);
34 - numărul maxim de locuri de cazare în condiţii superioare de bunăstare cu privire la densitate (se va completa în dreptul categoriei în care se încadrează);
35, 36 - numărul şi data eliberării autorizaţiei sau înregistrării sanitar-veterinare, după caz;
37 - termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitar-veterinare;
38 - numărul de cicluri de producţie anual;
39 - durata ciclului;
40, 41, 42 - adresa exploataţiei cu cod ANSVSA - judeţul, localitatea şi strada, dacă este cazul;
43 - se va bifa subpachetul sau combinaţia de subpachete solicitate; dacă pentru exploataţia cu cod ANSVSA respectivă nu se solicită niciun subpachet, se va bifa în dreptul căsuţei corespunzătoare.
- ANEXA nr. 1 - Efectivul anual estimat pentru exploataţia cu cod ANSVSA ..................
Se completează câte o anexă pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA pentru care se solicită unul sau mai multe subpachete solicitate în cererea de plată.
Se vor completa efectivul anual estimat - număr de capete şi apoi, în funcţie de coeficientul de conversie, UVM şi suma estimată aferentă în dreptul fiecărei categorii şi subpachet solicitat.
Este recomandabil ca cererea să fie completată on-line.
- ANEXA nr. 2 - Situaţia centralizatoare a sumelor estimate din toate exploataţiile
Se completează numai de către solicitanţii care deţin mai multe exploataţii cu cod ANSVSA, suma estimată total pentru toate exploataţiile cu cod ANSVSA. La exploataţiile cu cod ANSVSA pentru care nu se solicită subpachete se completează 0, la sumă.
III.DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea plăţilor în favoarea bunăstării porcinelor poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni.
IV.DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE SPECIFICE SUBPACHETELOR
Beneficiarii vor menţine declaraţiile şi angajamentele din Cererea de ajutor nr. ....... din data de .........., cu excepţia subpachetelor retrase conform formularului M2 şi/sau transferate conform formularului M3 (pe o perioadă de 5 ani de la data depunerii cererii de ajutor specifice fiecărei sesiuni, precum şi de rambursare a plăţilor în favoarea bunăstării porcinelor în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale, în cazul nerespectării condiţiilor de eligibilitate).
Fiecare subpachet are specificaţi atât indicatorii pentru cerinţele minime, cât şi pentru cerinţele superioare.
V.LISTA DOCUMENTELOR ATAŞATE ŞI CONTROLUL VIZUAL AL CERERII
Câmpul alb se va bifa de către solicitant în funcţie de documentele ataşate cererii, la depunere, iar câmpul gri de către funcţionarul APIA care primeşte cererea.
Documente ataşate cererii în următoarele cazuri:
- În cazul schimbării formei de organizare, fermierul va anunţa modificarea statutului său, va completa formularul specific stabilit de Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi va prezenta documentele aferente noii forme de organizare (cele care dovedesc forma de organizare, înregistrare fiscală şi cele de numire/desemnare a administratorului, după caz), dovadă cont bancar activ.
- Cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale [în conformitate cu art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 şi art. 75 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009] trebuie anunţate în scris în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de le data producerii evenimentului, printr-o declaraţie-înştiinţare, şi actele de constatare/doveditoare ale fenomenului invocat trebuie să fie transmise centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/al municipiului Bucureşti. Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care trebuie ataşate de către fermieri sunt:
- - pentru decesul titularului/administratului/reprezentantului legal - copie de pe certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori, în cazul asociatului unic; numirea unui alt administrator/reprezentant legal în cazul mai multor asociaţi;
- - pentru incapacitate profesională de lungă durată a titularului/administratorului/reprezentantului legal - copie de pe certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului, după caz;
- - pentru calamităţi, catastrofe naturale şi distrugeri accidentale - copie de pe procesul-verbal de calamitate sau adeverinţă de la primărie şi/sau copie de pe procesul-verbal de constatare emis de către organismul în drept;
- - pentru epizootii care afectează parţial sau integral şeptelul fermierului - documente eliberate de organismele în drept.
Solicitanţii care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional nu trebuie să mai prezinte la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură niciun alt act doveditor în afara înştiinţării. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi înştiinţarea) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţiile excepţionale.
Conform art. 75 (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009, dacă nu a fost în măsură să îşi respecte angajamentele din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale menţionate la art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, agricultorul are în continuare dreptul la ajutor pentru animalele eligibile în momentul producerii cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale. În cazul de forţă majoră sau al unor circumstanţe excepţionale agricultorul trebuie să aducă la cunoştinţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în scris, acest aspect printr-o înştiinţare, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data producerii evenimentului.
Modificarea datelor înscrise în cererea de plată:
a)Din iniţiativa solicitantului în baza art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009
Beneficiarii pot solicita modificări la cerere. În acest caz vor completa şi vor depune la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/al municipiul Bucureşti unde au depus cererea de plată următoarele formulare:
1.schimbarea adresei/coordonatelor bancare/numelui societăţii fără a i se modifica CUI-ul (M1). Poate fi depus de către beneficiar în orice moment până la data efectuării plăţii;
2.schimbarea codului de exploataţie, ca urmare a schimbării autorizaţiei sanitar-veterinare;
3.schimbarea formei de organizare/forţă majoră - formular M3. Pentru situaţiile de schimbare a formei de organizare, formularul M3 poate fi depus până la data efectuării plăţii (însoţit de toate documentele aferente noii forme de organizare);
4.retragerea cererii de plată în conformitate cu prevederile art. 25 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 - se completează şi se depune formularul (M2). Solicitarea este luată în considerare oricând, mai puţin în situaţia în care Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale/Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a informat fermierul cu privire la nereguli identificate în cerere, fermierul a fost înştiinţat cu privire la intenţia de a se efectua controale pe teren sau dacă în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli.
b)Din iniţiativa autorităţii
În acest caz, solicitantul va fi notificat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură privind erorile depistate în cerere, pe care trebuie să le clarifice în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care solicitantul a semnat confirmarea de primire a notificării. Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele menţionate.
5.Transferul de angajament se realizează în conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 şi ale legislaţiei specifice.
a)Transferurile de exploataţie/exploataţii se efectuează în baza formularului de transfer M2.
b)Transferurile de exploataţie/exploataţii se vor putea efectua o singură dată într-un an financiar, conform art. 82 alin. 4) lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2006 ("pe durata anului de comercializare până la sfârşitul perioadei de referinţă pentru ajutorul nerambursabil în cauză").
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 45 din data de 20 ianuarie 2015