În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor art. 60 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
a)Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.898/2010 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 2 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
b)Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 616/2004 privind aprobarea Normei tehnice pentru punerea în valoare şi exploatarea exemplarelor de cireş din arboretele de amestec, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 2 septembrie 2004.
Art. 3
(1)Actele de punere în valoare a masei lemnoase - documentele tehnico-economice care conţin rezultatele evaluării cantitative, calitative şi valorice a volumului de lemn destinat exploatării, aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii, respectiv încheierii acestora.
(2)Procedurile referitoare la vânzările de masă lemnoasă, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desfăşoară potrivit reglementărilor în vigoare la data începerii acestora.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

p. Ministrul pentru societatea informaţională,

Florin Silviu Hurduzeu,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 840 din data de 11 noiembrie 2015