DECIZIE nr. 829 din 11 octombrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 931 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

Augustin Zegrean

- preşedinte

Aspazia Cojocaru

- judecător

Acsinte Gaspar

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Ion Predescu

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Ioniţa Cochinţu

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 931 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.013/1.285/2010/a1 al Curţii de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 774D/2012.
La apelul nominal se prezintă, pentru autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, avocat Mihai Ştreangă, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar, constatându-se lipsa celorlalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul apărătorului ales al autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, care solicită admiterea acesteia astfel cum a fost formulată. În susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate expune situaţia pe larg a cauzei, arătând că, deşi există jurisprudenţă în materie, în speţă situaţia este diferită, fiind vorba de o bancă care a acordat credite societăţii falimentare. Ca urmare a adoptării prevederilor criticate, nemaiputându-se face executarea, nu se mai poate întoarce în bancă valoarea creditelor acordate şi, în consecinţă, banca nu îşi mai poate recupera în totalitate suma acordată.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, menţionând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie. De asemenea, arată că, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006, se poate înscrie în tabelul creditorilor şi îşi poate recupera valoarea creditelor acordate cu ocazia distribuirii sumelor realizate în urma lichidării.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
Prin Încheierea din 30 ianuarie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 1.013/1.285/2010/a1, Curtea de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 931 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Bancpost - S.A. din Bucureşti cu ocazia soluţionării recursului declarat împotriva Sentinţei civile nr. 2.075 din 31 martie 2011, pronunţată de Tribunalul Comercial Cluj într-o cauză întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, respectiv o contestaţie la măsurile lichidatorului judiciar.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile criticate sunt neconstituţionale şi contravin art. 16 alin. (1) şi art. 44 alin. (2) şi (3) din Constituţie, în măsura în care vizează şi ipoteza perfectării contractului de vânzare-cumpărare în condiţii de ipotecă. în acest sens arată că în situaţia în care promitenţii - cumpărători au achitat în integralitate contravaloarea imobilelor anterior deschiderii procedurii sau mai au de achitat după data deschiderii procedurii o sumă modică, în urma realizării formalităţilor de înstrăinare a imobilelor nu vor mai intra sume de bani în contul colector din care creditorul ipotecar al promitentului-vânzător să îşi poată îndestula în mod rezonabil creanţa garantată. Într-o atare situaţie, creditorul ipotecar ar rămâne fără drept de ipotecă, ar pierde dreptul de urmărire, dreptul de preferinţă şi nu ar primi o prealabilă despăgubire, fiind expropriat de dreptul său de ipotecă fără să existe o cauză de utilitate publică.
Totodată, consideră că legiuitorul a creat o situaţie favorabilă promitenţilor-cum părători cu încălcarea prevederilor constituţionale.
Curtea de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate invocată nu este întemeiată.
Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile art. 931 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sunt constituţionale, menţionând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale.
Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 931 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Curtea observă că aceste prevederi au fost introduse prin art. I pct. 11 din Legea nr. 277/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 14 iulie 2009.
Dispoziţiile criticate au următorul cuprins:
- Art. 931:
"Obligaţiile rezultând dintr-un antecontract de vânzare-cumpărare cu dată certă, anterioară deschiderii procedurii, în care promitentul-vânzător intră în procedură, vor fi executate de către administratorul judiciar/lichidator la cererea promitentului-cumpărător, dacă:
- preţul contractual a fost achitat integral sau poate fi achitat la data cererii, iar bunul se află în posesia promitentului - cumpărător;
- preţul nu este inferior valorii de piaţă a bunului;
- bunul nu are o importanţă determinantă pentru reuşita unui plan de reorganizare."
În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale art. 16 alin. (1) potrivit cărora "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări" şi art. 44 alin. (2) şi (3) referitoare la garantarea şi ocrotirea proprietăţii private. De asemenea, este menţionat art. 1 referitor la protecţia proprietăţii din primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că asupra dispoziţiilor art. 931 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei s-a mai pronunţat în raport cu critici şi prevederi constituţionale similare, în acest sens fiind Decizia nr. 549 din 3 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 29 august 2011, şi Decizia nr. 1.382 din 20 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 20 ianuarie 2012, respingând ca neîntemeiate criticile de neconstituţionalitate.
Cu acele prilejuri, Curtea a observat că prin aceste dispoziţii legale a fost reglementată situaţia unui antecontract de vânzare - cumpărare, respectiv îndeplinirea unor obligaţii ce au fost asumate de către debitorul al cărui patrimoniu se află în procedură de insolvenţă. Astfel, potrivit prevederilor art. 931 din Legea nr. 85/2006, obligaţiile ce rezultă dintr-un antecontract de vânzare-cumpărare cu dată certă anterioară deschiderii procedurii, în care promitentul-vânzător intră în procedură, vor fi executate de către administratorul judiciar/lichidator la cererea promitentului-cumpărător, dacă preţul contractual a fost achitat integral sau poate fi achitat la data cererii, iar bunul se află în posesia promitentului-cumpărător şi preţul nu este inferior valorii de piaţă a bunului şi dacă bunul nu are o importanţă determinantă pentru reuşita unui plan de reorganizare.
De asemenea, Curtea a constatat că dispoziţiile legale criticate nu încalcă prevederile art. 44 din Constituţie, ele reprezentând opţiunea legiuitorului care a înţeles să protejeze stabilitatea raporturilor juridice constituite înainte de deschiderea procedurii insolvenţei şi, implicit, drepturile promitentului - cumpărător care, în lipsa acestor prevederi, ar fi obligat să achite, pe lângă preţul imobilului, şi contravaloarea ipotecii la care acesta nu s-a obligat prin încheierea antecontractului de vânzare-cumpărare.
Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în aceste decizii îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.
Referitor la susţinerea autoarei excepţiei de neconstituţionalitate privind încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, Curtea constată că textul pretins a fi neconstituţional nu conţine norme care să conducă la încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor şi instituirea unor privilegii şi discriminări, reglementările deduse controlului de constituţionalitate se aplică tuturor celor aflaţi în situaţia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare, iar critica cu un atare obiect nu este întemeiată.
De asemenea, Curtea constată că Legea nr. 85/2006 prevede posibilitatea tuturor creditorilor de a se înscrie în tabelul de creanţe, iar recuperarea sumelor reprezentând creditele acordate societăţii falimentare se poate face cu ocazia distribuirii sumelor realizate în urma lichidării, potrivit prevederilor cuprinse în paragraful 3 - Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării, secţiunea a 7-a - Falimentul, din aceeaşi lege.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 931 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Bancpost-S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.013/1.285/2010/a 1 al Curţii de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.
Definitivă şi general obligatorie.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 11 octombrie 2012.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţa Cochinţu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 828 din data de 10 decembrie 2012