HOTĂRÂRE nr. 25 din 7 martie 2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea: planul de acţiune al UE împotriva traficului şi utilizării ilegale de arme de foc şi explozivi COM 624 final
În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
având în vedere Raportul Comisiei pentru Afaceri Europene nr. LXII/175 din 3 martie 2016,
Senatul, în sesiunea din 7 martie 2016, adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se constată următoarele:
I.Se notează:
1.Lansarea de către Comisie a noului pachet legislativ în domeniul combaterii armelor de foc, pe care îl consideră un demers important al eforturilor de protejare a cetăţenilor europeni şi de împiedicare a infractorilor şi teroriştilor să aibă acces la arme.
2.Necesitatea stabilirii unor acţiuni necesare pentru a pune în aplicare Agenda europeană privind securitatea în domeniul traficului de arme de foc şi explozivi, în vederea:
a)obţinerii unei mai bune imagini de ansamblu pe baza informaţiilor disponibile;
b)pregătirii pentru noi ameninţări şi riscuri;
c)îmbunătăţirii securităţii explozivilor;
d)verificării personalului pentru prevenirea:
(1)deturnării;
(2)utilizării abuzive;
(3)accesului ilegal la substanţe chimice periculoase.
3.Preocuparea României pentru întărirea securităţii interne a UE, asigurând îndeplinirea cu seriozitate a responsabilităţilor specifice, inclusiv în scopul combaterii traficului ilegal cu arme de foc.
II.Se consideră necesare şi importante:
1.Îmbunătăţirea cooperării operaţionale prin:
a)sporirea cooperării operaţionale transfrontaliere;
b)perturbarea aprovizionării ilegale cu arme de foc prin intermediul internetului;
c)schimbul transfrontalier de informaţii prin utilizarea Sistemului european de date privind bombele (EBDS).
2.Interoperabilitatea efectivă prin UMF între iARMS şi SIS II.
3.Îmbunătăţirea controlului circulaţiei în interiorul UE prin:
a)sistemul de control şi protecţie a explozivilor (SCEPYLT);
b)realizarea unui sistem de schimb de informaţii privind circulaţia armelor de foc în interiorul UE.
4.Posibilitatea de a interzice plăţile în numerar în contextul vânzării sau achiziţionării de arme de foc şi de muniţii de către persoane fizice.
III.Se consideră cruciale:
1.Elaborarea unei baze de date internaţionale.
2.Intensificarea controalelor la frontierele externe prin:
a)efectuarea de controale bazate pe factorii de risc al mărfurilor care sosesc la frontiera externă;
b)stabilirea unei acţiuni prioritare de control vamal la frontierele externe cu statele membre privind traficul ilegal de arme de foc şi explozivi.
3.Urmărirea armelor de foc utilizate de infractori şi terorişti prin:
a)stabilirea de norme comune privind marcarea armelor de foc pentru îmbunătăţirea trasabilităţii armelor de foc deţinute legal sau a armelor de foc importate;
b)elaborarea unui manual pentru localizarea şi urmărirea armelor de foc ilegale prin Grupul european de experţi în arme de foc.
4.Elaborarea de instrumente de detectare inovatoare prin crearea unei platforme de detecţie a UE, formate din experţi ai Comisiei şi ai statelor membre.
5.Posibilitatea interzicerii plăţilor în numerar în contextul vânzării sau achiziţionării armelor de foc şi muniţiei de către persoanele fizice.
IV.Se recomandă:
1.Consolidarea activităţilor operaţionale şi cooperării cu statele din Europa de Sud-Est, Orientul Mijlociu, Africa de Nord, Ucraina şi Turcia.
2.Armonizarea la nivelul statelor membre a standardelor şi procedurilor minime de verificare în recrutarea şi formarea personalului implicat în lanţul de aprovizionare cu explozivi.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 martie 2016, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 194 din data de 16 martie 2016