ORDIN nr. 409 din 2 aprilie 2015 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.193/2007 pentru aprobarea normelor privind informaţiile care trebuie oferite donatorilor de sânge şi de componente sanguine de origine umană, precum şi informaţiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare şi admisibilitatea donatorilor de sânge şi de componente sanguine umane
Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 3.285 din 2015 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
având în vedere prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale lit. d) din anexa nr. 4 la Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, republicată,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite prezentul ordin:
Art. I
În anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.193/2007 pentru aprobarea normelor privind informaţiile care trebuie oferite donatorilor de sânge şi de componente sanguine de origine umană, precum şi informaţiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare şi admisibilitatea donatorilor de sânge şi de componente sanguine umane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 8 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, în tabelul de la punctul 2.2.2 "Infecţii", perioada de contraindicaţie prevăzută la ultima poziţie "Virusul West Nile (WNV)" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"28 de zile de la părăsirea unei zone cu risc de contractare locală a virusului West Nile, cu excepţia cazului în care rezultatul unui test individual de amplificare a acidului nucleic (NAT) este negativ"
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
*
Prezentul ordin transpune Directiva 2014/110/UE a Comisiei din 17 decembrie 2014 de modificare a Directivei 2004/33/CE în ceea ce priveşte criteriile de excludere temporară pentru donatorii de donări de sânge alogene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 366 din 20 decembrie 2014.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Alin Iulian Tucmeanu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 245 din data de 9 aprilie 2015