ORDIN nr. 3968 din 3 decembrie 2012 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 251/2005 pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase
Luând în considerare Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului nr. 1/3367 din 9 noiembrie 2012,
având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia,
În temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,
ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. I
Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 251/2005 pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 11 aprilie 2005, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

ANEXA nr. 1: DISTRIBUŢIA PERSONALULUI în secretariatele de risc privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase
(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 251/2005)

Nr. crt.

Denumirea secretariatului de risc

Nr. angajaţi

1.

Secretariatul de risc din MMP

2

2.

Secretariatul de risc din ANPM

8

3.

Secretariatul de risc din ARM Alba

2

4.

Secretariatul de risc din APM Arad

2

5.

Secretariatul de risc din APM Argeş

3

6.

Secretariatul de risc din APM Bacău

3

7.

Secretariatul de risc din APM Bihor

2

8.

Secretariatul de risc din APM Bistriţa-Năsăud

2

9.

Secretariatul de risc din APM Botoşani

2

10.

Secretariatul de risc din APM Brăila

2

11.

Secretariatul de risc din APM Braşov

2

12.

Secretariatul de risc din APM Bucureşti

3

13.

Secretariatul de risc din APM Buzău

2

14.

Secretariatul de risc din APM Călăraşi

2

15.

Secretariatul de risc din APM Caraş-Severin

2

16.

Secretariatul de risc din APM Cluj

3

17.

Secretariatul de risc din APM Constanţa

3

18.

Secretariatul de risc din APM Covasna

2

19.

Secretariatul de risc din APM Dâmboviţa

2

20.

Secretariatul de risc din APM Dolj

2

21.

Secretariatul de risc din APM Galaţi

3

22.

Secretariatul de risc din APM Giurgiu

2

23.

Secretariatul de risc din APM Gorj

2

24.

Secretariatul de risc din APM Harghita

2

25.

Secretariatul de risc din APM Hunedoara

2

26.

Secretariatul de risc din APM Ialomiţa

2

27.

Secretariatul de risc din APM Iaşi

2

28.

Secretariatul de risc din APM Ilfov

2

29.

Secretariatul de risc din APM Maramureş

2

30.

Secretariatul de risc din APM Mehedinţi

2

31.

Secretariatul de risc din APM Mureş

2

32.

Secretariatul de risc din APM Neamţ

2

33.

Secretariatul de risc din APM Olt

2

34.

Secretariatul de risc din APM Prahova

3

35.

Secretariatul de risc din APM Sălaj

2

36.

Secretariatul de risc din APM Satu Mare

2

37.

Secretariatul de risc din APM Sibiu

3

38.

Secretariatul de risc din APM Suceava

2

39.

Secretariatul de risc din APM Teleorman

2

40.

Secretariatul de risc din APM Tulcea

2

41.

Secretariatul de risc din APM Timiş

2

42.

Secretariatul de risc din APM Vâlcea

3

43.

Secretariatul de risc din APM Vrancea

2

44.

Secretariatul de risc din APM Vaslui

2

ANEXA nr. 2: ATRIBUŢII ale secretariatelor de risc
(- Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 251/2005)
(A)Secretariatul de risc din APM:
1.răspunde de implementarea la nivel de judeţ a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei subsecvente;
2.identifică/inventariază titularii activităţilor, respectiv amplasamentele care intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 804/2007, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei subsecvente;
3.asigură verificarea în teren a amplasamentelor, respectiv a titularilor de activitate, cu privire la obligaţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 804/2007, cu modificările ulterioare, şi în legislaţia subsecventă, în conformitate cu procedura de inspecţie aprobată prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor;
4.colaborează şi schimbă informaţii, în condiţiile legii, cu autorităţile locale şi cu organisme neguvernamentale;
5.informează operatorii asupra cerinţelor referitoare la conţinutul notificării activităţii care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;
6.verifică conţinutul notificării activităţii care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, după caz, comunică titularului activităţii observaţii;
7.ţine evidenţa notificărilor, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse;
8.solicita titularilor de activitate şi celorlalte autorităţi locale informaţii necesare desfăşurării activităţii;
9.utilizează proceduri elaborate şi transmise spre aplicare de Secretariatul de risc din MMP;
10.verifică luarea măsurilor pentru prevenirea accidentelor cu impact asupra sănătăţii omului şi a mediului şi limitarea consecinţelor acestora;
11.colaborează cu personalul de specialitate din APM în scopul aplicării procedurii de reglementare pentru activităţile în care sunt prezente substanţe periculoase;
12.confirmă în scris titularilor de activitate primirea documentaţiilor depuse sau transmise;
13.întocmeşte documentele de interzicere a utilizării sau punerii în funcţiune a oricărui amplasament, a oricărei instalaţii ori unităţi de stocare sau a oricărei părţi din aceasta, dacă titularul activităţii nu a înaintat în termenele legale notificarea, raportul de securitate, planul de urgenţă internă, informaţiile necesare întocmirii planului de urgenţă externă sau alte informaţii solicitate, după caz, conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 804/2007, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei subsecvente;
14.informează operatorul cu privire la cerinţele legate de structura şi conţinutul documentaţiei privind politica de prevenire a accidentelor majore, precum şi cu privire la condiţiile impuse pentru verificarea acesteia;
15.verifică conţinutul documentaţiei privind politica de prevenire a accidentelor majore;
16.ţine evidenţa documentaţiilor privind politica de prevenire a accidentelor majore;
17.informează în scris operatorul asupra rezultatelor verificării documentaţiei privind politica de prevenire a accidentelor majore;
18.informează operatorii asupra cerinţelor referitoare la rapoartele de securitate;
19.verifică rapoartele de securitate conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 142/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, după caz, întocmeşte formele necesare implicării experţilor externi în procesul de verificare a rapoartelor de securitate;
20.ţine evidenţa rapoartelor de securitate;
21.comunică în scris titularilor de activitate rezultatul verificării raportului de securitate;
22.informează operatorii cu privire la cerinţele referitoare la planurile interne şi externe de urgenţă;
23.verifică existenţa planurilor interne şi externe de urgenţă pentru obiectivele cu risc major;
24.iniţiază şi participă la evaluarea, inclusiv la testarea planurilor interne şi externe de urgenţă pentru obiectivele cu risc major;
25.urmăreşte modul de respectare a termenelor de transmitere de către titularii de activitate a notificărilor, a politicilor de prevenire a accidentelor majore, a rapoartelor de securitate, a planurilor de urgenţă internă şi a informaţiilor necesare elaborării planurilor de urgenţă externă, în concordanţă cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 804/2007, cu modificările ulterioare;
26.informează titularii de activitate cu privire la obligativitatea notificării unui accident sau a unei avarii în care sunt implicate substanţe periculoase;
27.în caz de accident major:
a)informează imediat Secretariatul de risc din ANPM privind producerea unui accident;
b)verifică conţinutul notificării accidentelor conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.084/2003 privind procedurile de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse;
c)participă la schimbul de informaţii cu reprezentanţii desemnaţi de titularul de activitate şi cu celelalte autorităţi locale;
d)participă la cercetarea la faţa locului a accidentelor şi întocmeşte raportul final pe care îl transmite Secretariatului de risc din ANPM;
e)ţine evidenţa notificărilor;
f)urmăreşte luarea tuturor măsurilor de intervenţie şi remediere necesare, urgente, pe termen mediu sau lung, de către titularul activităţii;
g)colectează şi verifică, prin inspecţie, informaţiile necesare pentru analizarea completă a aspectelor tehnice, organizatorice şi manageriale ale accidentului major;
h)stabileşte împreună cu titularii activităţilor măsurile preventive ce se impun pentru evitarea unor viitoare accidente;
i)pune la dispoziţia compartimentului pentru relaţii publice informaţii privind posibile efecte, inclusiv pentru situaţii cu impact transfrontalier;
j)participă la lucrările comisiei tehnice de evaluare a cauzelor şi consecinţelor inclusiv şi, după caz, întocmeşte formele necesare implicării experţilor externi;
28.iniţiază şi participă la programe şi proiecte interne şi internaţionale şi face propuneri pentru activitatea de cercetare;
29.participă la elaborarea politicilor de dezvoltare şi amenajare a teritoriului, a politicilor relevante locale, asigurându-se că se va păstra o distanţă adecvată şi se vor lua măsuri suplimentare tehnice pentru a nu mări pericolul asupra: populaţiei, zonelor rezidenţiale, clădirilor şi teritoriilor cu utilitate publică, căilor importante de comunicaţii, zonelor de recreere etc., datorat obiectivelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 804/2007, cu modificările ulterioare, şi a legislaţiei subsecvente;
30.participă la evaluarea grupurilor de amplasamente şi a situaţiilor probabile declanşării efectului Domino;
31.instituie şi actualizează un registru care va cuprinde următoarele:
a)informaţiile referitoare ia amplasamentele care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 804/2007, cu modificările ulterioare, şi a legislaţiei subsecvente;
b)evidenţa accidentelor;
c)analiza cauzelor producerii accidentului major, experienţa acumulată şi măsurile preventive necesare pentru prevenirea altor asemenea accidente;
32.pune la dispoziţia compartimentului pentru relaţii publice informaţii referitoare la:
a)proiectarea unor noi amplasamente cărora le sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 804/2007, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei subsecvente;
b)modificările aduse amplasamentelor existente, cărora le sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 804/2007, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei subsecvente;
c)dezvoltările în jurul amplasamentelor existente, care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 804/2007, cu modificările ulterioare, şi a legislaţiei subsecvente;
33.colaborează, potrivit legii, cu autorităţile pentru protecţie civilă şi cu celelalte autorităţi competente;
34.supune spre aprobare conducerii corespondenţa destinată factorilor interesaţi din afara APM;
35.transmite informaţiile solicitate de secretariatele de risc din ANPM şi MMP;
36.întocmeşte un raport lunar privind activitatea proprie, îl prezintă spre avizare conducerii APM şi îl transmite Secretariatului de risc din ANPM;
37.în cazul în care există posibilitatea producerii unui accident major cu efecte transfrontiere la un amplasament ce intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 804/2007, cu modificările ulterioare, şi a legislaţiei subsecvente, informează Secretariatul de risc din MMP;
38.informează imediat Secretariatul de risc din ANPM privind producerea unui accident major;
39.transmite informaţiile solicitate de secretariatele de risc din ANPM şi MMP;
40.utilizează proceduri elaborate şi transmise spre aplicare de Secretariatul de risc din MMP;
41.realizează o dată la 3 ani Chestionarul de implementare a Directivei Seveso conform deciziilor Comisiei Europene (CE) şi îl predă la ANPM.
(B)Secretariatul de risc din ANPM:
1.coordonează din punct de vedere tehnic, la nivel naţional, secretariatele de risc din APM-uri;
2.urmăreşte respectarea termenelor stabilite pentru implementarea la nivel naţional a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 804/2007, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei subsecvente;
3.înfiinţează Comisia pentru siguranţa instalaţiilor şi accidente;
4.asigură secretariatul tehnic al Comisiei pentru siguranţa instalaţiilor şi accidente;
5.elaborează proceduri specifice în domeniul managementului riscului şi controlului asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, împreună cu Secretariatul de risc din MMP;
6.propune programe de evaluare a riscului la nivel naţional, le supune dezbaterii specialiştilor din domeniu şi le transmite Secretariatului de risc din MMP;
7.solicită de la secretariatele de risc datele şi informaţiile necesare desfăşurării activităţii;
8.primeşte şi actualizează datele şi informaţiile din sistemul secretariatelor de risc cu privire la accidentele produse pe plan naţional şi întocmeşte rapoarte privind: cauzele accidentelor produse, rezultatele analizelor de specialitate ale acestora, concluziile şi experienţa acumulată, în vederea diseminării informaţiilor la factorii interesaţi;
9.creează şi actualizează registrul-bază de date care va cuprinde: informaţii referitoare la obiectivele ce intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 804/2007, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei subsecvente, accidentele produse şi cauzele acestora, măsurile stabilite şi experienţa acumulată, rezultatele evaluărilor şi celelalte documente relevante;
10.informează imediat Secretariatul de risc din MMP privind producerea unui accident major;
11.schimbă date şi informaţii cu organisme specializate, la nivel naţional şi internaţional;
12.iniţiază şi încurajează schimbul de experienţă dintre specialiştii din domeniul specific de activitate, inclusiv cu structuri similare internaţionale;
13.se documentează cu privire la accidentele produse pe plan internaţional şi întocmeşte informări în vederea diseminării informaţiilor către factorii interesaţi;
14.colaborează, potrivit legii, cu autorităţile pentru protecţie civilă şi cu celelalte autorităţi competente;
15.supune spre aprobare conducerii corespondenţa destinată factorilor interesaţi din afara ANPM;
16.iniţiază şi participă la programe şi proiecte interne şi internaţionale;
17.evaluează necesităţile de instruire şi pregătire a personalului din secretariatele de risc şi organizează activităţi pentru instruirea şi pregătirea acestuia;
18.realizează o dată la 3 ani Chestionarul de implementare a Directivei Seveso conform deciziilor CE şi îl predă MMP.
(C)Secretariatul de risc din MMP:
1.monitorizează la nivel naţional activitatea secretariatelor de risc din APM-uri şi ANPM;
2.verifică respectarea dispoziţiilor legale privind funcţionarea şi organizarea secretariatelor de risc din APM-uri şi ANPM;
3.urmăreşte respectarea termenelor stabilite pentru implementarea la nivel naţional a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 804/2007, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei subsecvente şi recomandă măsuri de conformare;
4.participă la activitatea Comisiei pentru siguranţa instalaţiilor şi accidente;
5.participă la activitatea Comisiei de înregistrare a persoanelor fizice şi juridice în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului;
6.elaborează împreună cu Secretariatul de risc din ANPM proceduri specifice în domeniul managementului riscului şi controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi le transmite spre aplicare secretariatelor de risc;
7.solicită datele şi informaţiile necesare desfăşurării activităţii de la secretariatele de risc;
8.primeşte datele şi informaţiile din sistemul secretariatelor de risc cu privire la accidentele produse pe plan naţional şi întocmeşte rapoarte privind: cauzele accidentelor produse, rezultatele analizelor de specialitate ale acestora, concluziile şi experienţa acumulată, în vederea diseminării către factorii interesaţi;
9.creează şi actualizează registrul-bază de date care va cuprinde: informaţii referitoare la amplasamentele ce intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 804/2007, cu modificările ulterioare, accidentele produse şi cauzele acestora, măsurile stabilite şi experienţa acumulată, rezultatele evaluărilor şi celelalte documente relevante;
10.iniţiază şi încurajează schimbul de experienţă dintre specialiştii din domeniul specific de activitate, inclusiv cu structuri similare internaţionale;
11.se documentează cu privire la accidentele produse pe plan internaţional şi întocmeşte informări în vederea diseminării către factorii interesaţi;
12.iniţiază şi participă la programe şi proiecte interne şi internaţionale;
13.elaborează şi propune spre aprobare ordine ale ministrului, care au fost supuse în prealabil consultării specialiştilor;
14.recomandă programe de evaluare a riscului la nivel naţional şi, după caz, le propune spre aprobare prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor;
15.colaborează, potrivit legii, cu autorităţile pentru protecţie civilă şi cu celelalte autorităţi competente;
16.la solicitarea autorităţilor, iniţiază expertize speciale privind pericole probabile sau efecte ale accidentelor în care sunt implicate substanţe periculoase;
17.schimbă la nivel naţional şi internaţional informaţii cu organisme specializate privind activităţile în care sunt implicate substanţe periculoase;
18.transmite informaţii cu privire la accidentele survenite pe plan internaţional către autorităţile competente sau alte organisme specializate;
19.raportează Uniunii Europene datele şi informaţiile, conform procedurilor internaţionale;
20.supune spre aprobare conducerii corespondenţa destinată factorilor interesaţi din afara MMP;
21.întocmeşte un raport lunar privind activitatea proprie şi îl prezintă spre avizare conducerii direcţiei de specialitate din MMP;
22.evaluează necesităţile de instruire şi pregătire a personalului din secretariatele de risc şi organizează activităţi pentru instruirea şi pregătirea acestuia.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 828 din data de 10 decembrie 2012