HOTĂRÂRE nr. 1151 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă
În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 18 februarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 5 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
"(2) Coordonarea cu caracter permanent, la nivel naţional, a acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă se asigură de către secretarul de stat, şeful Departamentului pentru situaţii de urgenţă din Ministerul Afacerilor Interne.
(3) Managementul informaţiilor de suport şi sprijin al acţiunilor de intervenţie se asigură de către secretarul de stat cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice din Ministerul Afacerilor Interne."
2.La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 8
(1) Secretariatul tehnic permanent al Comitetului naţional se asigură de către Departamentul pentru situaţii de urgenţă, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă."
3.La articolul 9 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"i) îndeplineşte alte sarcini stabilite de preşedintele sau vicepreşedintele Comitetului naţional;"
4.Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 11
Finanţarea cheltuielilor materiale şi de servicii şi a cheltuielilor de capital ale Comitetului naţional se asigură de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Afacerilor Interne şi Secretariatului General al Guvernului, precum şi din alte surse interne şi externe, potrivit legii."
5.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
6.La anexa nr. 2, litera A se modifică şi va avea următorul cuprins:
"A. Riscuri naturale

Incendii de pădure

Avalanşe

Fenomene distructive de origine geologică

Fenomene hidrometeorologice periculoase

Cutremure de pământ

Alunecări de teren

Furtuni şi viscol

Inundaţii

Căderi masive de zăpadă

Tornade

Secetă

Temperaturi extreme

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10"

"
7.La anexa nr. 2, rubrica "Precizări" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Precizări:
A-1: incendii la fondul forestier, vegetaţie uscată sau culturi de cereale
A-5: furtuni: vânt puternic şi/sau precipitaţii masive şi/sau căderi de grindină
A-10: temperaturi extreme:
a) îngheţ: poduri şi baraje de gheaţă pe apă, căderi masive de zăpadă, chiciură, polei;
b) caniculă.
B-1: inclusiv prăbuşiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activităţi tehnologice
B-3: transporturi terestre, aeriene şi navale, inclusiv metroul, tunele şi transport pe cablu
B-5: inclusiv poluări cu impact major transfrontalier sau care pun în pericol viaţa oamenilor, mediul acvatic sau obiective majore de alimentare cu apă
B-7: utilităţi publice vitale şi de amploare, reţele importante de radio, televiziune, telefonie, comunicaţii, de energie electrică, de gaze, de energie termică centralizată, de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate şi pluviale, cedări de baraje sau alte incidente care conduc la evacuarea de debite, punând în pericol viaţa oamenilor
B-9: muniţie neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor militare"
Art. II
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 121/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru intemperii şi calamităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 10 martie 2014, se abrogă.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

ANEXĂ: MINISTERELE ŞI INSTITUŢIILE PUBLICE CENTRALE reprezentate în Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 94/2014)
1.Ministerul Afacerilor Interne
2.Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
3.Ministerul Apărării Naţionale
4.Ministerul Finanţelor Publice
5.Ministerul Afacerilor Externe
6.Ministerul Sănătăţii
7.Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
8.Ministerul Transporturilor
9.Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
10.Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului
11.Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri
12.Ministerul pentru Societatea Informaţională
13.Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
14.Serviciul Român de Informaţii
15.Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
16.Serviciul de Protecţie şi Pază
17.Secretariatul General al Guvernului
18.Cancelaria Primului-Ministru
19.Comisia Naţională pentru Controlul Activităţii Nucleare
20.Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive
21.Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 962 din data de 30 decembrie 2014