PROCEDURĂ din 7 aprilie 2015 de predare-primire a titlurilor executorii în care sunt individualizate creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse de inspectoratele teritoriale de muncă
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
1.Obiectul prezentei proceduri îl reprezintă predarea - primirea titlurilor executorii în care sunt individualizate creanţele reprezentând comisionul datorat până la data de 31 decembrie 2010 de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, respectiv pentru certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate în baza prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, republicată, a obligaţiilor accesorii aferente, stabilite prin titluri de creanţă şi neachitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 170/2014 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, denumită în continuare lege, precum şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse de inspectoratul teritorial de muncă.
2.Procedurile de administrare a acestor creanţe bugetare vor fi continuate, după 60 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate, care se subrogă în drepturile şi obligaţiile inspectoratelor teritoriale de muncă. Administrarea creanţelor prevăzute la pct. 1 se îndeplineşte potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3.Predarea-primirea titlurilor de creanţă/executorii se realizează între:
a)inspectoratele teritoriale de muncă ca organe competente în administrarea comisionului datorat de angajator, până la data intrării în vigoare a legii, denumite în continuare predător;
b)organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în administrarea contribuabililor, denumite în continuare primitor.
CAPITOLUL II: Desfăşurarea procedurii
1.Obiectul predării-primirii îl constituie:
a)înscrisurile, în original, în care sunt individualizate creanţele datorate şi neachitate şi care reprezintă titluri executorii, neatacate în termenul legal, sau dispozitivul hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat contestaţia formulată împotriva acestora;
b)dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată pentru litigiile având ca obiect contestaţiile la executarea silită sau contestaţiile împotriva actelor prin care se dispun şi se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, precum şi în cazul litigiilor care privesc procedurile de insolvenţă, aferente creanţelor.
2.Predarea-primirea titlurilor de creanţă/titlurilor executorii/dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, precum şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse se va efectua în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii.
3.Documentaţia prevăzută la pct. 2, întocmită de predător, va cuprinde, în mod obligatoriu, titlurile de creanţă/executorii, în original, în care sunt individualizate creanţele nestinse, potrivit legii, împreună cu dovada comunicării acestora şi, după caz, următoarele documente opisate:
- situaţia soldurilor creanţelor prevăzute la pct. 1 lit. a);
- situaţia sumelor plătite în plus faţă de obligaţia de plată;
- somaţia emisă în temeiul titlului executoriu asupra angajatorului, împreună cu dovada comunicării acesteia, în cazul în care s-a început executarea silită;
- adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti aflate în conturile bancare ale debitorului, împreună cu dovada comunicării acesteia;
- adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate de către terţe persoane debitorului, împreună cu dovada comunicării acesteia;
- procesul-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile ale debitorului, împreună cu actele care atestă dreptul de proprietate asupra acestora;
- procesul-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile ale debitorului, împreună cu dovada înscrierii la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
- întreaga documentaţie întocmită în vederea valorificării bunurilor sechestrate, prin una dintre modalităţile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- orice alte informaţii/documente disponibile, necesare urmăririi şi verificării sumelor datorate.
4.Procesul-verbal de predare-primire a documentelor şi informaţiilor privind creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură, şi borderourile centralizatoare se întocmesc de către predător, iar confirmarea de predare-primire a acestora se realizează după verificarea şi semnarea acestor documente de către primitor.
5.Procesul-verbal de predare-primire reprezintă documentul justificativ care stă la baza preluării în evidenţa fiscală a acestor tipuri de creanţe bugetare de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în administrarea contribuabililor şi, totodată, documentul justificativ care stă la baza scoaterii din evidenţa contabilă a inspectoratelor teritoriale de muncă.
6.Inspectoratele teritoriale de muncă care efectuează predarea răspund de valabilitatea, realitatea şi actualitatea datelor şi documentelor care fac obiectul predării-primirii,
7.Începând cu data preluării în administrare de către primitor, respectiv 60 de zile de la data publicării legii, acest tip de creanţă se achită în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.36.27.00 "Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat până la data de 31 decembrie 2010" deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora sunt luaţi în administrare contribuabilii, codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor.
8.Predarea datelor şi informaţiilor existente în evidenţele organelor predătoare, potrivit prezentei proceduri, în format electronic, se realizează pe o bază de date conform structurii prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta procedură. Baza de date se va preda de către Inspecţia Muncii la Direcţia generală de tehnologia informaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în baza procesului - verbal de predare-primire a bazelor de date, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta procedură, urmând ca organele fiscale competente să preia datele şi informaţiile aferente angajatorilor care îşi au domiciliul pe raza lor teritorială.
9.În cazul în care există modificări ale soldului predat către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, se întocmeşte act adiţional la procesul - verbal de predare-primire, încheiat între părţile implicate.
10.Predarea-primirea dosarelor pe suport hârtie se realizează la sediul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/administraţiilor de sector ale finanţelor publice/ administraţiilor fiscale pentru contribuabili mijlocii/Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, după caz, pe baza procesului-verbal de predare-primire a dosarelor, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură, pentru angajatorii care au domiciliul în judeţul în care se află predătorul.
11.Pentru angajatorii care nu au domiciliul în judeţul în care se află predătorul, predarea-primirea dosarelor pe suport hârtie se poate realiza şi prin poştă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, urmând ca procesul-verbal de predare - primire a documentelor şi informaţiilor şi anexele aferente să fie retransmise ulterior, tot prin intermediul poştei, după confirmarea acestora de către primitor.
CAPITOLUL III: Dispoziţii tranzitorii
1.Eventualele plăţi efectuate de angajatori reprezentând sume prevăzute de art. 1 din lege, în contul 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat" deschis pe numele inspectoratelor teritoriale de muncă, după data preluării în administrare de către primitori, se vor transfera în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.36.27.00 "Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat până la data de 31 decembrie 2010" codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului, deschis la unitatea de Trezorerie a Statului la care este arondat organul fiscal competent care administrează creanţele angajatorului.
2.Operaţiunile de transfer prevăzute la pct. 1 se efectuează de către inspectoratele teritoriale de muncă, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 31 mai 2015. După această dată, eventualele plăţi efectuate eronat de către angajatori se vor returna plătitorilor.
3.După data preluării în administrare a acestor creanţe de către primitori, inspectoratele teritoriale de muncă nu vor mai efectua nicio operaţiune în evidenţa fiscală a angajatorului şi nu vor mai emite niciun document pe seama acestuia.
4.Inspectoratele teritoriale de muncă vor notifica angajatorii cu privire la preluarea în administrare de către organul fiscal competent a creanţelor fiscale datorate de aceştia, precum şi cu privire la unitatea Trezoreriei Statului şi conturile în care acestea vor fi achitate.
5.Inspectoratele teritoriale de muncă vor notifica terţii popriţi (inclusiv instituţiile bancare) cu privire la conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului unde urmează a se vira sumele reţinute după data predării în administrare a acestor creanţe.
-****-
ANEXA nr. 1: PROCES-VERBAL de predare-primire a documentelor şi informaţiilor privind creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse

Organ fiscal ................*)

Nr. ........./........... 2015

Inspectoratul Teritorial de Muncă .................

Nr. ........../................2015

PROCES-VERBAL de predare-primire a documentelor şi informaţiilor privind creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse
Încheiat între Inspectoratul Teritorial de Muncă ..................., în calitate de predător, şi organul fiscal .................*), în calitate de primitor, cu ocazia predării-primirii documentelor şi informaţiilor privind creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse, evidenţiate în:
1."Opis dosare predate", prezentat în anexa nr. 1.1, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal de predare-primire;
2."Borderou centralizator privind sumele încasate în plus faţă de obligaţia de plată", prezentat în anexa nr. 1.2, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal de predare-primire;
3."Borderou centralizator privind titlurile de creanţă pentru care nu s-a început executarea silită", prezentat în anexa nr. 1.3, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal de predare-primire;
4."Borderou centralizator privind titlurile executorii şi măsurile de executare silită întreprinse", prezentat în anexa nr. 1.4, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal de predare-primire;
5."Borderou centralizator privind dosarele contribuabililor aflaţi în procedura insolvenţei", prezentat în anexa nr. 1.5, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal de predare-primire.

Primitor:

Organ fiscal ......................*)

Conducător .............................

Predător:

Inspectoratul Teritorial de Muncă ..................

Conducător ......................

__
*) Se va menţiona organul fiscal competent în administrarea creanţelor angajatorului.
ANEXA nr. 11:
(- ANEXA nr. 1.1 la procesul-verbal de predare-primire)
Opis dosare predate

Nr. crt.

Denumire

CIF*)

Nr. dosar

Nr. pagini

Observaţii

      
      
      
__
*) Conform art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA nr. 12: Borderou centralizator privind sumele încasate în plus faţă de obligaţia de plată
(- ANEXA nr. 1.2 la procesul-verbal de predare-primire)

Nr. crt.

Debitor

Titlul de creanţă

Suma plătită în plus

Observaţii

CIF*)

Denumire

Domiciliul

Tip**)

Nr.

Data

0

1

2

3

4

5

6

7

8

         
         
__
*) Conform art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Se va menţiona tipul titlului de creanţă, cum ar fi: declaraţie fiscală privind stabilirea comisionului, decizie de impunere, decizie referitoare la obligaţiile de plată şi calcul accesorii etc.
ANEXA nr. 13: Borderou centralizator privind titlurile de creanţă pentru care nu s-a început executarea silită
(- ANEXA nr. 1.3 la procesul-verbal de predare-primire)

Nr. crt.

 

Titlul de creanţă

Suma rămasă nestinsă

Observaţii

CIF*)

Debitor

Domiciliul

Tip**)

Nr.

Data

0

1

2

3

4

5

6

7

8

         
         
__
*) Conform art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Se va menţiona tipul titlului de creanţă, cum ar fi: declaraţie fiscală privind stabilirea comisionului, decizie de impunere, decizie referitoare la obligaţiile de plată şi calcul accesorii etc.
ANEXA nr. 14: Borderou centralizator privind titlurile executorii şi măsurile de executare silită întreprinse
(- ANEXA nr. 1.4 la procesul-verbal de predare-primire)

Nr. crt.

Debitor

Titlu executoriu

Somaţie

Măsuri de executare silită

Observaţii****)

CIF*)

Denumire

Domiciliul

Tip**)

Nr.

Data

Creanţa

Emise

Confirmare primire

Iniţială

Rămasă de încasat

Nr.

Data

Data

Tip***)

Nr.

Data

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

                
                
                
                
___
*) Conform art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Seva menţiona tipul titlului de creanţă, cum ar fi: declaraţie fiscală privind stabilirea comisionului, decizie de impunere, decizie referitoare la obligaţiile de plată şi calcul accesorii etc.
***) Se va menţiona tipul măsurii de executare silită întreprinse: poprire sau sechestru.
****) În situaţia în care a fost suspendată măsura de executare silită, potrivit legii, se va menţiona acest lucru în această coloană.
ANEXA nr. 15: Borderou centralizator privind dosarele contribuabililor aflaţi în procedura insolvenţei*)
(- ANEXA nr. 1.5 la procesul-verbal de predare-primire)

Nr. crt.

Denumire

CIF**)

Nr. dosar

Instanţa

Suma datorată de angajator (societatea în insolvenţă) faţă de ITM şi solicitată la masa credală

Suma (admisă) înscrisă la masa credală

Stadiu procedură (perioada observaţie - reorganizare - faliment)

Nr. pagini dosar constituit

Observaţii: (dacă e cazul)
Se vor menţiona eventuale contestaţii faţă de modalitatea de înscriere, soluţii etc.

Următorul termen de judecată

           
           
__
*) Fiecare dosar opisat va fi însoţit de un borderou în care sunt evidenţiate documentele (înscrisurile) din dosar.
**) Conform art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA nr. 2: PROCES-VERBAL de predare-primire a dosarelor

Organ fiscal ...................*)

Nr. ........../................2015

Inspectoratul Teritorial de Muncă ...............

Nr. ........../.............2015

PROCES-VERBAL de predare-primire a dosarelor
În data de ..........., cu ocazia predării-primirii dosarelor conţinând documente şi informaţii privind creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse, au fost predate la organul fiscal ..........*) de către Inspectoratul Teritorial de Muncă .......... un număr de ........... dosare.

Primitor:

Organ fiscal ...................*)

Conducător ...................

Predător:

Inspectoratul Teritorial de Muncă ..................

Conducător ....................

__
*) Se va menţiona organul fiscal competent în administrarea creanţelor angajatorului.
ANEXA nr. 3: PROCES-VERBAL de predare-primire a bazelor de date

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia generală de tehnologia informaţiei .......

Nr. ........../............ 2015

Inspecţia Muncii

Serviciul informatică ........

Nr. ....../........ 2015

PROCES-VERBAL de predare-primire a bazelor de date
În data de .............. 2015, cu ocazia predării-primirii bazelor de date conţinând datele şi informaţiile, în format electronic, privind creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, au fost predate la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia generală de tehnologia informaţiei de către Inspecţia Muncii - Serviciul informatică informaţii cu privire la un număr de ................... contribuabili.
Soldurile existente în baza de date sunt următoarele:
- negative, în sumă de ............. lei;
- pozitive, în sumă de .............. lei.

Primitor:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia generală de tehnologia informaţiei

Director general,

....................

Predător:

Inspecţia Muncii - Serviciul informatică

Şef serviciu,

....................

ANEXA nr. 4: Structura bazelor de date ce vor face obiectul predării-primirii
(1)Tabelul 1 - Date despre creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă
1.CREANTE_NEACHITATE

Denumirea coloanei

Descriere

Obligatoriu

Tip

CON_ID

CIF

DA

NUMBER (13)

NR_DOC

număr document titlu de creanta

DA

VARCHAR2 (10)

DATA_DOC

data document titlu de creanta

DA

DATE

SUMA

Suma nestinsa din titlu de creanta

DA

NUMBER (15)

SCADENTA

scadenta creantei

DA

DATE

TERM_PLATA

termenul de plata al creantei

DA

DATE

DATA_ACCESORII

data pana la care au fost calculate accesorii pentru creanţa respectiva categoria DEBIT

DA

DATE

TDC_COD

tip document creanta:

1. Declaratie

2. Decizie de impunere

3. Procese verbale de contraventii

4. Decizie de calcul accesorii

5. Hotarare judecătoreasca

6. Decizie de soluţionare a contestatiilor

DA

NUMBER (2)

NTI_COD

tip informaţie creanţa:

1.Declaratie

2.Corectie

3.Rectificativa

DA

NUMBER (2)

NCS_COD

categoria sumei:

1 (DEBIT)

2 (DOBANDA)

3 (AMENDA)

6 (PENALITATE DE INTARZIERE)

DA

NUMBER (2)

ARE_TITLU_EXECUTORIU

1 (DA) 0 (NU)

DA

NUMBER (1)

ID_TITLU_EXECUTORIU

id-ul titlului executoriu pentru aceasta creanta daca ARE_TITLU=1

 

NUMBER (20)

2.CREANTE_SOMATII

Denumirea coloanei

Descriere

Obligatoriu

Tip

TIT_ID

id-ul titlului executoriu din CREANTE_NEACHITATE

DA

NUMBER (20)

NR_TIT

numărul titlului executoriu

DA

VARCHAR2 (10)

DATA_TIT

data titlului executoriu

DA

DATE

SUMA_TIT

suma totala a titlului executoriu

 

NUMBER (15)

DATA_GEN_TIT

data generarii titlului executoriu

DA

DATE

NR_SOM

numarul somaţiei

DA

VARCHAR2 (10)

DATA_SOM

data somatiei

DA

DATE

SUMA_SOM ATI E

suma totala a somatiei

 

NUMBER (15)

DATA_GEN_SOM

data generării somatiei

DA

DATE

DATA_CONF_SOM

data confirmarii somatiei

DA

DATE

ARE_POPRIRE

1 (DA) 0 (NU)

DA

NUMBER (1)

ID_POPRIRE

id-ul popririi pentru aceasta creanta daca ARE_POPRIRE=1

 

NUMBER (20)

3.CREANTE_POPRIRI

Denumirea coloanei

Descriere

Obligatoriu

Tip

POP_ID

id-ul popririi din CREANTE_SOMATII

DA

NUMBER (20)

NR_POPRIRE

numarul documentului poprire

DA

VARCHAR2 (10)

DATA_POPRI RE

data documentului poprire

DA

DATE

DATA_GEN_POPRIRE

data generarii popririi

DA

DATE

DATA_CONF_POP

data confirmarii popririi

DA

DATE

COD_FISCAL_POP

codul fiscal poprit (CUI-ul bancii CIF-ul tertului sau COD centrale, TREZORERIE din ANEXA)

DA

NUMBER (13)

DOSAR_EXECUTARE

numarul dosarului de executare silita

 

VARCHAR2 (20)

TIP_POP

C (instiintarea de poprire transmisa contribuabilului), B (poprire trimisa catre o banca centrala), T (poprire trimisa catre un tert), Z (poprire trimisa catre o trezorerie)

DA

VARCHAR2 (1)

SUMA_POPRITA

suma poprita initial

 

NUMBER (15)

4.PLATI_FARA_CREANTE

Denumirea coloanei

Descriere

Obligatoriu

Tip

CON_ID

CIF

DA

NUMBER (13)

NR_DOC

Număr document de plata

DA

VARCHAR2 (10)

DATA_DOC

Data document de plata

DA

DATE

SUMA

Suma platita

DA

NUMBER (15)

NR_REFERINTA

Numarul de referinţa al platii

 

VARCHAR2 (23)

DATA_PLATII

Data platii

DA

DATE

DATA_EXTRAS

Data extrasului de la ITM

DA

DATE

(2)Precizări:
1.Inspecţia Muncii (IM) predă centralizat către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) următoarele fişiere text cu delimitator '#':
CREANTE_NEACHITATE.txt - cu structura descrisă în tabelul 1;
CREANTE_SOMATII.txt - cu structura descrisă în tabelul 2;
CREANTE_POPRIRI.txt - cu structura descrisă în tabelul 3;
PLATI_FARA_CREANTE.txt - cu structura descrisă în tabelul 4.
2.Câmpurile pentru care nu există date în bazele de date de la sursă rămân în structura fişierului cu valori null - se înscriu în fişier doi delimitatori succesivi pe poziţia respectivă.
3.Câmpurile de tip data se vor preciza în formatul "dd.mm.yyyy"; ex: 23.08.2012.
4.Câmpurile de tip varchar sunt delimitate de caracterul"; ex: "denumire".
5.Contribuabilii se identifică prin CIF (Cod de identificare fiscală). Datele conţinute în fişiere despre contribuabili care nu pot fi identificaţi prin CIF în bazele de date ANAF vor fi returnate către IM.
6.Tabelul 1 conţine informaţii despre creanţele rămase în sold la data preluării în evidenţa ANAF, cu detaliere pe fiecare creanţă.
7.Tabelul 2 conţine informaţii referitoare la titlurile executorii şi somaţiile transmise pentru creanţele din tabelul 1.
8.Tabelul 3 conţine informaţii referitoare la popririle transmise în baza titlurilor executorii din tabelul 2.
9.Tabelul 4 conţine informaţii referitoare la plăţile fără titlu de creanţă din evidenţele inspectoratelor teritoriale de muncă.
10.Valorile numerice (sume) se înscriu ca întregi în fişierele transmise la ANAF.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 428 din data de 16 iunie 2015