HOTĂRÂRE nr. 81 din 26 aprilie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea exercitării profesiei de asistent social în străinătate
În temeiul Legii nr. 466/2004 privind statutul asistentului social, cu modificările ulterioare, şi al Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,
Biroul executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali hotărăşte:
Art. 1
Se aprobă Metodologia privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale în vederea exercitării profesiei de asistent social în străinătate, prevăzută în anexa care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali,

Doru Buzducea

ANEXA nr. 1: METODOLOGIE privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea exercitării profesiei de asistent social în străinătate
Art. 1
(1)Prezenta metodologie se aplică cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene, cetăţenilor din statele semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic European, cetăţenilor din Confederaţia Elveţiană, precum şi cetăţenilor din Republica Moldova, care au studiat pe teritoriul României şi solicită eliberarea unei adeverinţe de conformitate, în scopul exercitării profesiei de asistent social în străinătate în unul din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, în Confederaţia Elveţiană, în mod independent sau ca salariat.
(2)Prezenta metodologie se coroborează cu prevederile Legii nr. 466/2004 privind statutul asistentului social, cu modificările ulterioare, precum şi cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Adeverinţa atestă conformitatea studiilor absolvite în România cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi se eliberează numai persoanelor care au obţinut diploma de licenţă cu specializare în asistenţă socială, conform art. 2 alin. (2) din Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social, cu modificările ulterioare.
Art. 2
Adeverinţa de conformitate poate fi solicitată de către cetăţenii prevăzuţi la art. 1 în baza unui act de studii (diploma de licenţă, adeverinţă de licenţă etc.), eliberat de o unitate de învăţământ sau de o instituţie de învăţământ superior acreditată, din cadrul sistemului naţional de învăţământ din România, cu specializare în asistenţă socială.
Art. 3
Dosarul pentru obţinerea adeverinţei de conformitate conţine:
a)cererea prin care se solicită eliberarea Adeverinţei de conformitate, adresată Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, conform modelului prevăzut în anexă, în care se va menţiona, după caz, statul pentru care se solicită adeverinţa;
b)actul de studii pentru care se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate, în copie legalizată;
c)anexa la actul de studii (foaia matricolă sau suplimentul la diplomă), în copie legalizată;
d)documente personale de identificare, în copie, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate;
e)taxa de eliberare a adeverinţei de conformitate a studiilor.
Art. 4
(1)Dosarul solicitantului se transmite la sediul Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
(2)Termenul de emitere a adeverinţei sau de comunicare a deciziei de neemitere este de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului.
(3)În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului, Departamentul comunicare şi relaţii publice verifică existenţa tuturor documentelor prevăzute la art. 3 şi înştiinţează solicitantul în cazul în care constată că dosarul nu este complet.
(4)Termenul prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit în cazul în care se impun verificări suplimentare ale actelor depuse la dosar.
Art. 5
Adeverinţa de conformitate se eliberează solicitantului sau unei persoane împuternicite; la cererea scrisă a solicitantului se transmite prin poştă la adresa indicată în cererea scrisă menţionată la art. 3 lit. a).
Art. 6
Contestarea refuzului Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali de a emite adeverinţa de conformitate se realizează în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7
Adeverinţa de conformitate care nu a fost eliberată se păstrează în arhiva Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali cu termen permanent.
Art. 8
- Anexa face parte integrantă din prezenta metodologie.
ANEXA nr. 11: CERERE adresată Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea exercitării profesiei de asistent social
(- ANEXĂ la metodologie)
a)Solicitant
Date personale
Numele şi prenumele: .............................
Cetăţenia: .............................
Domiciliul: .............................
Telefon: .............................
E-mail: .............................
b)Solicitare
Solicit eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE, în scopul exercitării profesiei de asistent social în ţara ............................. .
c)Certific includerea în dosar a următoarelor documente:
|_| actul de studii pentru care se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate (diploma, adeverinţa, certificatul etc.), în copie legalizată;
|_| anexa la actul de studii (foaia matricolă sau suplimentul la diplomă), în copie legalizată;
|_| actul de identitate valabil, în copie (dovada schimbării numelui dacă este cazul);
|_| taxa de eliberare a adeverinţei de conformitate a studiilor.
d)Doresc eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE:
|_| prin ridicare de la sediul Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, personal sau prin împuternicit;
|_| transmitere prin poştă, la următoarea adresă:
e)Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate în această cerere şi documentele incluse în dosar corespund realităţii.
Data .............................
Semnătura .............................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 441 din data de 14 iunie 2016