PROTOCOL din 26 noiembrie 2014 între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Armenia privind cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar şi civil
Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Armenia, denumite în continuare părţi,
în dorinţa de a dezvolta cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar şi civil,
au convenit următoarele:
Art. 1
Părţile vor face schimb de personal militar şi civil, denumit în continuare cursanţi, în vederea pregătirii în instituţii militare de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale din România şi Ministerului Apărării din Republica Armenia, potrivit numărului de locuri disponibile, specializărilor şi termenelor ce vor fi stabilite de către ambele Părţi.
Art. 2
1.Cursurile convenite de părţi sunt incluse în Programul de cooperare, denumit în continuare program, care se semnează anual. Un model al programului este prezentat în anexa la prezentul protocol.
2.Pregătirea se va desfăşura în limba oficială a statului părţii care primeşte sau într-o altă limbă de circulaţie internaţională, conform planurilor şi programelor din instituţiile militare de învăţământ. Părţile se vor informa în scris în legătură ci orice modificări ale programelor de învăţământ în 10 zile. Pentru acei cursanţi care nu îndeplinesc cerinţele de bază de cunoaşterea limbii statului părţii care primeşte se poate organiza de către partea care primeşte un curs cu o durata de până la un an pentru învăţarea acesteia. Cursul va acoperi terminologie generală şi de specialitate.
3.Anual, până la 31 ianuarie a anului premergător anului academic pentru care se semnează Programul de cooperare, dacă nu s-a convenit altfel, părţile îşi vor trimite, în scris, o listă de cursuri la care poate participa personalul militar şi civil al celeilalte părţi. Lista va cuprinde: specializările, condiţiile de participare care să fie îndeplinite de participanţi şi scopul şi obiectivele cursurilor.
4.Anual, până la 31 aprilie, dacă nu s-a convenit altfel, fiecare parte va trimite, în scris, o solicitare oficială, care va cuprinde:
(1)specializările, numărul de locuri solicitate, pe forme de studii şi cursuri; pentru studii de doctorat - gradul, numele, studiile militare şi tema lucrării de doctorat;
(2)necesitatea frecventării cursului pregătitor, în limba română sau armeană;
(3)până la data de 31 august a anului respectiv, părţile vor confirma posibilitatea de pregătire a numărului de cursanţi solicitat, în specialităţile propuse, şi vor semna programul.
5.Cu două luni înainte de începerea cursurilor, părţile îşi vor transmite liste cu numele cursanţilor cuprinzând gradul, numele, data naşterii, studii civile şi militare şi specializarea. Listele se vor întocmi pentru fiecare instituţie militară de învăţământ.
Art. 3
1.Partea care primeşte va asigura pe cheltuiala proprie pentru cursurile oferite pe bază de reciprocitate:
(1)personalul didactic;
(2)echipamentele, materialele şi dotările necesare procesului de pregătire, în conformitate cu planurile şi programele de învăţământ;
(3)cazarea şi masa pe toată durata studiilor, conform normelor interne;
(4)accesul (a biblioteci, săli de lectură, săli de sport şi alte spaţii necesare pe timpul pregătirii;
(5)asistenţa medicală şi stomatologică de urgenţă, inclusiv spitalizarea şi medicamentele;
(6)transportul ocazionat de desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ;
(7)echipamentul special pentru lucrul pe instalaţii şi ţinuta de instrucţie, potrivit normelor în vigoare ale părţii care primeşte, pe toată durata cursului. Echipamentul va fi returnat la absolvirea cursului;
(8)transportul de la locul de cazare la instituţia de învăţământ şi retur.
2.Dacă partea care trimite solicită locuri suplimentare sau alte forme de studii sau cursuri decât cele oferite pe bază de reciprocitate, toate costurile vor fi suportate de partea care trimite.
Art. 4
1.Selecţia candidaţilor şi controlul medical al acestora sunt în responsabilitatea părţii care trimite, ţinând cont de recomandările şi cerinţele părţii care primeşte.
2.Partea care trimite va asigura:
(1)sosirea cursanţilor la curs în instituţiile militare de învăţământ ale părţii care primeşte, la termenele indicate în program, precum şi întoarcerea cursanţilor din concediu înainte de începerea cursului;
(2)transportul internaţional din/în ţara de origine a studentului, la începerea şi încheierea cursului/vacanţei;
(3)transportul internaţional pentru motive de serviciu.
3.În caz de deces al cursantului, survenit pe timpul pregătirii, partea care trimite va asigura, pe cheltuiala proprie, întocmirea formalităţilor legate de eveniment, precum şi transportul corpului neînsufleţit în ţară. Partea care trimite are dreptul să fie informată despre motivul decesului şi alte informaţii adiţionale legate de deces. În astfel de situaţii, partea care primeşte trebuie să acorde părţii care trimite asistenţa necesară.
4.Pe timpul pregătirii, din perspectivă militară, cursanţii se află în subordinea ataşatului apărării al părţii care trimite, în statul părţii care primeşte, care va soluţiona şi coordona, împreună cu reprezentanţii competenţi ai instituţiei militare de învăţământ, toate problemele legate de pregătirea cursanţilor şi şederea acestora în statul părţii care primeşte.
5.Cu permisiunea părţii care primeşte, reprezentanţii părţii care trimite pot vizita instituţiile militare de învăţământ în care studiază cursanţii părţii care trimite în scopul cunoaşterii rezultatelor cursanţilor lor, precum şi a condiţiilor organizatorice şi de trai.
Art. 5
1.Cursanţii se vor prezenta la instituţiile militare de învăţământ cu următoarele documente:
(1)paşaport valabil cel puţin 6 luni după data terminării studiilor;
(2)copii ale documentelor de studii;
(3)certificat de sănătate, eliberat cu cel mult două luni înainte de începerea pregătirii;
(4)asigurare medicală eliberată de partea care trimite, valabilă pentru întreaga perioadă a cursului;
(5)certificat medical privind absenţa seropozitivităţii HIV.
2.Cursanţii vor fi dotaţi cu uniformă şi un set de echipament militar.
3.Cursanţii care nu se prezintă la instituţiile militare de învăţământ la termenul stabilit pentru începerea cursurilor pierd dreptul de a le urma.
4.Pe timpul cursului, cursanţii trebuie să respecte legile statului în care studiază şi trebuie să se comporte în conformitate cu regulile şi regulamentele disciplinare ale instituţiei militare de învăţământ a părţii care primeşte.
5.Cursanţii care vor încălca prevederile alineatului 3 al prezentului articol sau care nu îndeplinesc cerinţele programei ori cei consideraţi inapţi pentru continuarea studiilor datorită stării de sănătate, precum şi cei care sunt chemaţi să se întoarcă în ţara lor înainte de absolvirea cursului vor fi trimişi în ţară pe cheltuiala părţii care trimite. Partea care primeşte va informa, în prealabil, partea care trimite asupra cauzelor care au dus la trimiterea în ţară a cursantului.
6.Cursanţilor care şi-au însuşit conţinutul obligatoriu prevăzut în planurile de pregătire, au promovat examenele şi lucrările de diplomă, proiecte, teme scrise li se înmânează documente de studii şi insigne. Instituţiile de învăţământ vor da cursanţilor foaia matricolă, precum şi rapoarte de curs.
Art. 6
1.Cursanţii care vor studia în instituţiile militare ale părţii care primeşte vor beneficia de un concediu anual, cu durata şi la termenele stabilite în programele instituţiilor militare de învăţământ unde studiază.
2.Partea care primeşte nu are obligaţii pentru organizarea concediului cursanţilor.
3.În perioada şcolarizării în instituţiile militare de învăţământ, membrii familiilor şi rudele cursanţilor îi pot vizita, costurile fiind suportate de către aceştia sau de către cursanţi.
Art. 7
1.Dacă în cazul îmbolnăvirii sau în alte situaţii deosebite cursanţii absentează mai mult de 20% din orele alocate pentru pregătire, părţile vor face demersuri în scopul trimiterii cursantului ta ţara de origine.
2.În cazul deteriorării ori pierderii din vina cursanţilor a bunurilor părţii care primeşte, partea care trimite trebuie să plătească părţii care primeşte valoarea reparaţiilor în conformitate cu preţurile practicate în statul părţii care primeşte sau să înlocuiască proprietatea deteriorată cu un bun echivalent.
3.Plata costurilor reparaţiei bunurilor sau a înlocuirii bunurilor este făcută de partea care trimite părţii care primeşte, într-o perioadă de 45 de zile de la data primirii informaţiei despre dauna produsă şi evaluarea acesteia.
Art. 8
1.Prezentul protocol va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări, în scris, prin care părţile confirmă îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare.
2.Prezentul protocol poate fi amendat oricând, în scris, cu consimţământul părţilor. Amendamentele sau modificările se vor face în formă scrisă şi vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alineatului 1 al prezentului articol.
3.Prezentul protocol este încheiat pe o perioadă nedeterminată de timp. Oricare parte poate notifica, în scris, despre intenţia de a-l denunţa. Denunţarea va intra în vigoare la 6 luni de la data primirii notificării.
4.În cazul în care la data denunţării sau ieşirii din vigoare a prezentului protocol există aspecte financiare sau pretenţii nerezolvate, prevederile relevante vor rămâne în vigoare până la soluţionarea lor definitivă.
5.Orice dispută referitoare la interpretarea şi aplicarea prezentului protocol vor fi soluţionate prin negocieri între reprezentanţii autorizaţi ai părţilor.
-****-
Semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2014, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, armeană şi engleză, toate textele fiind egal autentice.
În cazul unor diferenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

pentru Ministerul Apărării Naţionale din România,

general de brigadă Marian Tase,

Şeful Direcţiei management resurse umane

pentru Ministerul Apărării din Republica Armenia,

Mher Shirinyan,

Şeful Departamentului personal şi educaţie militară

ANEXĂ: PROGRAM de cooperare privind pregătirea personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Armenia pentru anul de învăţământ .............
1.În România

Nr. crt.

Denumirea instituţiei militare de învăţământ, forma de studii şi denumirea cursului

Data începerii şcolarizării

Nr. de locuri

Durata reală a studiilor
(luni, zile)

1.

    

2.

    

...

    
2.În Republica Armenia

Nr. crt.

Denumirea instituţiei militare de învăţământ, forma de studii şi denumirea cursului

Data începerii şcolarizării

Nr. de locuri

Durata reală a studiilor
(luni, zile)

1.

    

2.

    

...

    
Prezentul program a fost completat în ....................., la ..............., în câte două exemplare în limbile română, armeană şi engleză.

Pentru

Ministerul Apărării

din România

pentru

Ministerul Apărării din Republica Armenia

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 323 din data de 13 mai 2015