DECIZIE nr. 631 din 9 martie 2016 privind sancţionarea Societăţii NOVOFINANCE GROUPE - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data 24 februarie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA 1.123 din 8 februarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea NOVOFINANCE GROUPE - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în localitatea Timişoara, judeţul Timiş, Str. Liniştei nr. 7/9, ap. 1, camera 2, J35/4201/19.12.2006, CUI 20025930/19.12.2006, RBK-414/14.06.2007, reprezentată de CITR FILIALA TIMIŞ SPRL, în calitate de lichidator judiciar,
a constatat următoarele:
Societatea NOVOFINANCE GROUPE - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L. nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, până la data de 31 decembrie 2015.
Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în Romania,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin (2) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea NOVOFINANCE GROUPE - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în localitatea Timişoara, judeţul Timiş, Str. Liniştei nr. 7/9, ap. 1, camera 2, J35/4201/19.12.2006, CUI 20025930/19.12.2006, RBK-414/14.06.2007, reprezentată de CITR FILIALA TIMIŞ SPRL, în calitate de lichidator judiciar, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare.
Art. 2
(1)Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice şi juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele de asigurare.
(3)Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare şi/sau reasigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei "broker de asigurarea şi/sau reasigurare".
Art. 3
(1)Împotriva prezentei decizii Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţi: de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă pe timpul soluţionării acesteia executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 254 din data de 5 aprilie 2016