DECIZIE nr. 2943 din 23 octombrie 2015 privind retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SCORPION BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 28 septembrie 2015, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea SCORPION BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Str. Virtuţii nr. 5, bl. R2, sc. 2, et. 3, ap. 40, sectorul 6, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/5055/2002, cod unic de înregistrare 14700799/2002 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu nr. RBK-385/2006, reprezentată în timpul controlului de către domnul Albotă Costeluş, în calitate de administrator/director general al societăţii,
a constatat următoarele:
a)prin Decizia asociatului unic nr. 1 din 30 iunie 2015 s-a hotărât: "Încetarea activităţii Societăţii SCORPION BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. începând cu data de 1 iulie 2015";
b)la capitolul "Rezultate financiare", societatea a înregistrat, la data de 30 iunie 2015, un profit în sumă de 1.223 lei;
c)brokerul de asigurare a solicitat tuturor societăţilor de asigurare/reasigurare cu care a colaborat rezilierea contractelor de intermediere;
d)brokerul de asigurare a solicitat tuturor societăţilor de asigurare informaţii privind situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special);
e)conform ultimei balanţe de verificare încheiate de societate la data de 30 iunie 2015, soldul contului 401 "Decontări cu asigurătorii şi reasigurătorii privind primele intermediate" este 0;
f)brokerul de asigurare şi-a notificat clienţii (asiguraţii), rămaşi în portofoliu la data de 30 iunie 2015, în vederea achitării primelor de asigurare scadente direct către societăţile de asigurare/reasigurare;
g)societatea nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare;
h)nu există litigii pe rolul instanţelor de judecată.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 3 lit. alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. g) şi art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă retragerea, la cerere, a autorizaţiei Societăţii SCORPION BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Str. Virtuţii nr. 5, bl. R2, sc. 2, et. 3, ap. 40, sectorul 6, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/5055/2002, cod unic de înregistrare 14700799/2002 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu nr. RBK-385/2006.
Art. 2
După data retragerii autorizaţiei, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 821 din data de 4 noiembrie 2015