HOTĂRÂRE nr. 817 din 22 septembrie 2014 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 26 septembrie 2012, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1.La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte cu maximum 3 ani, respectiv până la data de 26 septembrie 2017."
2.La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte cu maximum 8 ani, respectiv până la data de 26 septembrie 2022."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 706 din data de 26 septembrie 2014