ORDIN nr. 1567 din 24 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier,
în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (4) şi art. 24 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. I
Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 şi 854 bis din 2 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Transportul rutier se efectuează cu vehiculele rutiere prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.G. nr. 27/2011, destinate prin construcţie tipului de transport efectuat şi dotate tehnic în conformitate cu reglementările în vigoare."
2.La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Transportul rutier contra cost poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier şi de către întreprinderile autorizate să efectueze transport rutier naţional contra cost cu vehiculele rutiere prevăzute la art. 111 alin. (1) şi (2) şi/sau operaţiunile de transport rutier prevăzute la art. 111 alin. (3) din O.G. nr. 27/2011, denumite în continuare întreprinderi autorizate, înregistraţi/înregistrate în Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier sau în Registrul electronic naţional al întreprinderilor autorizate, după caz, ţinute de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R."
3.Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:
"CAPITOLUL II: Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier, Registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu şi Registrul electronic naţional al întreprinderilor autorizate"
4.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier, Registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu şi Registrul electronic naţional al întreprinderilor autorizate se întocmesc prin înscrierea datelor aferente operatorilor de transport rutier, întreprinderilor de transport rutier în cont propriu sau întreprinderilor autorizate care îndeplinesc cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru obţinerea licenţei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu sau a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost, după caz."
5.Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
Completarea Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier, a Registrului electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu şi a Registrului electronic naţional al întreprinderilor autorizate se realizează prin înscrierea cel puţin a următoarelor date:
a) denumirea şi forma juridică a întreprinderii;
b) adresa sediului acesteia;
c) numele managerului/managerilor de transport;
d) tipul licenţei comunitare corespunzător tipului de transport efectuat, precum şi numărul şi seria acesteia, numărul şi seria certificatului de transport rutier în cont propriu sau numărul şi seria autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost, după caz;
e) numărul şi seria copiilor conforme ale licenţei comunitare/ale certificatului de transport rutier în cont propriu/ale autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost, precum şi numerele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere pentru care au fost eliberate;
f) încălcările grave prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (Ce) nr. 1.071/2009;
g) numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte pentru coordonarea activităţii de transport, atât timp cât buna reputaţie a persoanei respective nu a fost restabilită, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, precum şi măsurile de reabilitare aplicabile;
h) măsurile administrative şi sancţiunile aplicate operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/întreprinderilor autorizate."
6.Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) Gestionarea Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier, a Registrului electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu şi a Registrului electronic naţional al întreprinderilor autorizate se asigură de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., vor actualiza permanent datele înscrise în registrele electronice prevăzute la alin. (1), conform competenţelor ce le revin."
7.Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 10
(1) Se consideră îndeplinită cerinţa privind buna reputaţie, dacă:
a) întreprinderea şi/sau managerul de transport al acesteia nu au/a fost condamnat(e) sau sancţionat(e) conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
b) întreprinderea şi/sau managerul de transport şi-au/şi-a pierdut buna reputaţie pentru încălcările grave prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 fiind declarate/declarat inapte/inapt conform art. 14 din Regulamentul (Ce) nr. 1.071/2009 şi a intervenit reabilitarea.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), întreprinderea/managerul de transport se consideră reabilitată/reabilitat după o perioadă de un an de la data pierderii bunei reputaţii."
8.La capitolul III, după secţiunea 2 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 3, cuprinzând articolele 181-184, cu următorul cuprins:
"SECŢIUNEA 3: Accesul la transportul rutier naţional contra cost efectuat de către întreprinderile autorizate
Art. 181
Pentru a avea acces la transportul rutier naţional contra cost efectuat conform prevederilor art. 111 alin. (1)-(3) din O.G. nr. 27/2011, întreprinderile trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) să aibă un sediu;
b) să aibă o bună reputaţie;
c) să aibă competenţă profesională.
Art. 182
În urma îndeplinirii cerinţelor privind accesul la transportul naţional contra cost, întreprinderea va fi înregistrată în Registrul electronic naţional al întreprinderilor autorizate şi i se va elibera o autorizaţie pentru transportul rutier naţional contra cost care îi conferă acces la piaţa transportului rutier naţional contra cost.
Art. 183
Cerinţele privind sediul, buna reputaţie şi competenţa profesională se consideră îndeplinite în condiţiile prevăzute la art. 9, 10 şi 15.
Art. 184
(1) Operatorii de transport rutier pot efectua operaţiunile de transport rutier naţional contra cost prevăzute la art. 111 alin. (1)-(3) din O.G. nr. 27/2011, în baza licenţelor comunitare valabile ai căror titulari sunt.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), operatorul de transport rutier este înregistrat în Registrul electronic naţional al întreprinderilor autorizate, într-o secţiune distinctă, şi i se va elibera o copie conformă a licenţei comunitare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 sau 4, după caz, pe care autoritatea emitentă menţionează expres faptul că este valabilă pentru transportul rutier naţional contra cost şi pentru vehiculul rutier din categoria celor prevăzute la art. 111 alin. (1)-(3) din O.G. nr. 27/2011, care îi conferă acces la piaţa transportului rutier naţional contra cost."
9.La articolul 21 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), care va avea următorul cuprins:
"g) cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare, în copie; în cazul efectuării transportului rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, cartea de identitate a vehiculului trebuie să conţină înscrisuri specifice din care să reiasă că vehiculul respectiv poate fi utilizat la efectuarea transportului rutier de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate."
10.La articolul 31 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), care va avea următorul cuprins:
"d) cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare, în copie; în cazul efectuării transportului rutier în cont propriu de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, cartea de identitate a vehiculului trebuie să conţină înscrisuri specifice din care să reiasă că vehiculul respectiv poate fi utilizat la efectuarea transportului rutier de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate."
11.La capitolul IV, după secţiunea 2 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 3, cuprinzând articolele 381-389, cu următorul cuprins:
"SECŢIUNEA 3: Transportul rutier naţional contra cost efectuat în condiţiile prevăzute la art. 111 din O.G. nr. 27/2011
Art. 381
(1) Transportul rutier naţional contra cost se efectuează de către întreprinderile autorizate în baza autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost, cu vehicule rutiere din categoria celor prevăzute la art. 111 alin. (1)-(3) din O.G. nr. 27/2011, la bordul cărora trebuie să existe, pe toată durata transportului, copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost, documentul de transport, precum şi celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.
(2) Transportul rutier naţional contra cost se efectuează de către operatorii de transport rutier în baza licenţei comunitare, cu vehicule rutiere din categoria celor prevăzute la art. 111 alin. (1)-(3) din O.G. nr. 27/2011, la bordul cărora trebuie să existe, pe toată durata transportului, copia conformă a licenţei comunitare valabilă pentru transportul rutier naţional contra cost, documentul de transport, precum şi celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.
Art. 382
(1) Autorizaţia pentru transportul rutier naţional contra cost prevăzută la art. 182 se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu o valabilitate de 10 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare şi se păstrează la sediul întreprinderii. Modelul autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost este prevăzut în anexa nr. 47.
(2) Copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu o valabilitate de minimum un an şi fără a depăşi perioada de valabilitate a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, şi se păstrează la bordul vehiculului rutier pentru care a fost emisă. Modelul copiei conforme a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost de mărfuri este prevăzut în anexa nr. 48. Modelul copiei conforme a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost de persoane este prevăzut în anexa nr. 49.
(3) Autorizaţia pentru transportul rutier naţional contra cost şi copia conformă a acesteia sunt documente nominale ale întreprinderii şi nu sunt transmisibile.
(4) Copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost este personalizată de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu numerele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere pentru care a fost emisă.
(5) Copia conformă a licenţei comunitare valabilă pentru transportul rutier naţional contra cost, prevăzută la art. 184 alin. (2), se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu o valabilitate de minimum un an şi fără a depăşi perioada de valabilitate a licenţei comunitare, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, şi se păstrează la bordul vehiculului rutier pentru care a fost emisă.
(6) Copia conformă a licenţei comunitare valabilă pentru transportul rutier naţional contra cost, prevăzută la art. 184 alin. (2), este document nominal al operatorului de transport rutier, nu este transmisibilă şi este personalizată de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu numărul de înmatriculare al vehiculului rutier pentru care a fost emisă.
Art. 383
(1) Pentru obţinerea autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost şi a copiei conforme a acesteia, întreprinderea va depune sau va transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.
(2) Cererea depusă sau transmisă în conformitate cu prevederile alin. (1) va fi însoţită de următoarele:
a) document doveditor privind deţinerea sediului unde întreprinderea îşi păstrează documentele şi în care aceasta desfăşoară activitatea administrativă şi operativă în legătură cu transportul rutier;
b) document privind asigurarea întreţinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;
c) cazierul judiciar al managerului de transport şi declaraţie pe propria răspundere a acestuia, prevăzută în anexa nr. 6, din care să reiasă că nu a fost sancţionat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul (Ce) nr. 1.071/2009 sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, în cazul resortisanţilor altor state membre ale Uniunii Europene;
d) cazierul judiciar al întreprinderii şi declaraţie pe propria răspundere a acesteia, prevăzută în anexa nr. 7, din care să reiasă că întreprinderea nu a fost sancţionată pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
e) certificatul de competenţă profesională al managerului de transport prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, valabil pentru tipul de transport efectuat;
f) cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare, în copie; în cazul efectuării transportului rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, cartea de identitate a vehiculului trebuie să conţină înscrisuri specifice din care să reiasă că vehiculul respectiv poate fi utilizat la efectuarea transportului rutier de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate.
(3) În cererea prevăzută la alin. (1) întreprinderea îşi va exprima opţiunea asupra modului de eliberare a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost şi a copiei conforme a acesteia, respectiv transmiterea prin poştă, cu confirmare de primire, pe adresa acesteia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
Art. 384
(1) Pentru obţinerea copiei conforme a licenţei comunitare valabile pentru transportul rutier naţional contra cost, prevăzută la art. 184 alin. (2), operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.
(2) În cererea prevăzută la alin. (1) operatorul de transport rutier îşi va exprima opţiunea asupra modului de eliberare a copiei conforme a licenţei comunitare valabile pentru transportul rutier naţional contra cost, respectiv transmiterea prin poştă, cu confirmare de primire, pe adresa acesteia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
Art. 385
(1) În termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 181 sau dispoziţiile art. 184 alin. (1), după caz, să se elibereze autorizaţia pentru transportul rutier naţional contra cost şi copia conformă a acesteia sau copia conformă a licenţei comunitare valabilă pentru transportul rutier naţional contra cost, prevăzută la art. 184 alin. (2), sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz.
(2) În termen de cel mult 3 luni de la data eliberării autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost, I.S.C.T.R. va efectua un control la sediul întreprinderii autorizate în vederea verificării îndeplinirii de către aceasta a cerinţelor prevăzute la art. 181.
Art. 386
(1) În situaţia în care titularul autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost sau titularul licenţei comunitare deţine unul sau mai multe vehicule rutiere din categoria celor prevăzute la art. 111 din O.G. nr. 27/2011, suplimentar faţă de cele pentru care a obţinut iniţial copii conforme ale autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost/copii conforme ale licenţei comunitare valabile pentru transportul rutier naţional contra cost, pe care urmează să îl/le utilizeze la efectuarea operaţiunilor de transport rutier, acesta va depune sau va transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se va transmite inclusiv prin poşta electronică pe adresa indicată pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
Art. 387
(1) În vederea efectuării transportului rutier naţional contra cost de mărfuri periculoase cu vehicule rutiere a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone, întreprinderea autorizată va depune sau va transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. următoarele documente:
a) dovada angajării, decizia de numire şi certificatul de atestare profesională a consilierului de siguranţă;
b) certificatul de agreare eliberat de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat;
c) certificatul de atestare profesională al conducătorului auto, specific mărfurilor periculoase care vor fi transportate;
d) autorizaţia eliberată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase din clasa 7;
e) certificatul de inspecţie tehnică, în cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte mărfuri periculoase.
(2) În vederea efectuării transportului rutier naţional contra cost de mărfuri periculoase cu vehicule rutiere a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. documentele prevăzute la alin. (1).
Art. 388
(1) În cazul în care întreprinderea autorizată îşi schimbă sediul declarat în cererea prevăzută la art. 383 alin. (1), aceasta trebuie să notifice schimbarea către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi să certifice printr-o declaraţie pe propria răspundere menţinerea condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost şi a copiei conforme a acesteia prevăzute de prezentele norme, în cel mult 15 zile de la schimbarea sediului declarat.
(2) În cazul în care operatorul de transport rutier, deţinător al copiei conforme a licenţei comunitare valabile pentru transportul rutier naţional contra cost, prevăzută la art. 184 alin. (2), îşi schimbă sediul declarat în cererea prevăzută la art. 384 alin. (1), aceasta trebuie să notifice schimbarea către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi să certifice printr-o declaraţie pe propria răspundere menţinerea condiţiilor care au stat la baza eliberării copiei conforme a licenţei comunitare valabile pentru transportul rutier naţional contra cost, prevăzută de prezentele norme, în cel mult 15 zile de la schimbarea sediului declarat.
(3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R va elibera în termen de 5 zile de la notificarea prevăzută la alin. (1) sau (2) autorizaţia pentru transportul rutier naţional contra cost şi copia conformă a acesteia modificate, respectiv copia conformă a licenţei comunitare valabilă pentru transportul rutier naţional contra cost, prevăzută la art. 184 alin. (2), după caz, păstrându-se termenul de valabilitate a documentelor corespondente eliberate anterior, care sunt depuse la A.R.R.
(4) Documentele modificate prevăzute la alin. (3) se vor elibera de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. numai după prezentarea de către întreprinderea autorizată/operatorul de transport rutier, după caz, a documentului de plată a tarifului pentru schimbarea documentelor respective.
Art. 389
La solicitarea expresă a întreprinderii autorizate/operatorului de transport rutier privind retragerea autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost şi a copiei conforme a acesteia, respectiv a copiei conforme a licenţei comunitare valabile pentru transportul rutier naţional contra cost, după caz, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va proceda la anularea acestor documente şi la radierea poziţiei corespunzătoare din Registrul electronic naţional al întreprinderilor autorizate."
12.La capitolul V secţiunea 1 subsecţiunea 1, după articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 401, cu următorul cuprins:
"Art. 401
(1) Pentru a efectua transport rutier naţional contra cost de mărfuri cu vehicule rutiere a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone sau transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, întreprinderea autorizată sau operatorul de transport rutier trebuie să deţină la bordul vehiculului copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost/copia conformă a licenţei comunitare valabilă pentru transportul rutier naţional contra cost, avizul de însoţire a mărfii sau un document echivalent acestuia, precum şi toate celelalte documente specifice prevăzute de reglementările în vigoare.
(2) Suplimentar faţă de documentele prevăzute la alin. (1), la bordul vehiculului trebuie să se mai afle:
a) certificatul de competenţă profesională a conducătorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;
b) contractul de închiriere/leasing, în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul este deţinut în baza unui contract de închiriere sau de leasing, după caz;
c) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto."
13.Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 51
(1) Transportul rutier contra cost de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, precum şi licenţa de traseu sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), transportul rutier naţional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale şi servicii ocazionale se efectuează de către operatorii de transport rutier şi cu autovehicule având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, precum şi de către întreprinderile autorizate numai cu autovehicule având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, copia conformă a licenţei comunitare valabilă pentru transportul rutier naţional contra cost, prevăzută la art. 184 alin. (2)/copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost, după caz, precum şi licenţa de traseu sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale."
14.La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Programul de transport interjudeţean se poate modifica de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., la cererea operatorului de transport rutier deţinător al licenţei de traseu pentru traseul respectiv, astfel:
a) anual, în luna septembrie, la data stabilită de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin:
(i)introducerea de noi curse pe un traseu existent în programul de transport numai în condiţiile în care se respectă un decalaj de minimum 30 de minute între plecările din staţii/autogările capete de traseu, situate în aceeaşi localitate;
(ii)introducerea de opriri în tranzit, care pot fi staţii sau autogări; dacă prin oprirea în tranzit solicitată se generează segmente comune de traseu care se regăsesc în graficele de circulaţie aferente altor curse interjudeţene pe care deţin licenţe de traseu alţi operatori de transport rutier, trebuie să se poată asigura un decalaj de 30 de minute între plecările din staţiile/autogările situate în aceeaşi localitate;
(iii)reducerea numărului de curse de pe un traseu existent;
(iv)modificarea capacităţii de transport;
(v)modificarea zilelor şi/sau a perioadei în care se efectuează cursa;
b) trimestrial, la data stabilită de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin:
(i)eliminarea de staţii/autogări;
(ii)înlocuirea de autogări."
15.La articolul 68, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Transportul rutier interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier sau întreprinderile autorizate pe baza licenţei de traseu eliberate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R."
16.Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 69
(1) Transportul rutier interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un beneficiar care poate fi operator economic, unitate de învăţământ sau unitate militară, în vederea efectuării transportului următoarelor categorii de personal:
a) angajaţi transportaţi între domiciliu şi locul de muncă;
b) elevii şi studenţii transportaţi spre şi dinspre instituţiile de învăţământ;
c) militarii şi familiile acestora transportaţi între domiciliu şi unitatea militară.
(2) Transportul rutier interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale poate fi efectuat de către întreprinderile autorizate care au încheiat un contract cu un beneficiar care poate fi operator economic sau unitate militară, în vederea efectuării transportului următoarelor categorii de personal:
a) angajaţi transportaţi între domiciliu şi locul de muncă;
b) militarii şi familiile acestora transportaţi între domiciliu şi unitatea militară."
17.Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 70
Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, la bordul autobuzului/autovehiculului având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, trebuie să se mai afle:
a) contractul încheiat cu beneficiarul transportului sau copia conformă cu originalul a acestuia;
b) documentele din care să rezulte apartenenţa pasagerilor la categoria pentru care este licenţiat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale;
c) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto;
d) contractul de închiriere sau de leasing, în original ori copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul/autovehiculul având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, este deţinut cu contract de închiriere sau leasing;
e) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;
f) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora, pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier/întreprinderii autorizate, în copie;
g) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat."
18.Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 71
(1) În vederea obţinerii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului rutier interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, operatorul de transport rutier/întreprinderea autorizată va depune sau va transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere însoţită de următoarele:
a) lista autobuzelor cu care se efectuează traseul şi capacitatea de transport a acestora sau lista autovehiculelor având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, după caz;
b) copiile conforme ale licenţei comunitare/copiile conforme ale licenţei comunitare valabile pentru transportul rutier naţional contra cost, pentru autobuzele/autovehiculele având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, sau copiile conforme ale autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost pentru autovehiculele având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, după caz, nominalizate în lista prevăzută la lit. a);
c) graficul de circulaţie propus, care trebuie să fie în concordanţă cu programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv programul de intrare/ieşire din schimb, vizat de beneficiarul transportului; graficul de circulaţie va cuprinde sensurile în care se transportă angajaţii pentru începerea activităţilor/intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la încheierea activităţilor/ieşirea din schimb;
d) contractul încheiat cu beneficiarul transportului, din care să rezulte programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv programul de intrare/ieşire din schimb; contractul se va încheia cu un singur beneficiar al transportului, cursa executându-se în exclusivitate pentru acest beneficiar;
e) tabelul cu persoanele angajate ale beneficiarului, care urmează să fie transportate.
(2) Pe cererea prevăzută la alin. (1) operatorul de transport rutier/întreprinderea autorizată îşi va exprima opţiunea asupra modului de eliberare a licenţei de traseu, respectiv transmiterea prin poştă, cu confirmare de primire, pe adresa acestuia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R."
19.La articolul 73, alineatele (1), (5) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(1) Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier/întreprinderii autorizate într-un număr egal cu numărul de autobuze/autovehicule având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de administraţiile locale pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate.
...................................................
(5) Licenţa de traseu conţine tipul şi capacitatea autobuzului necesar pentru efectuarea traseului sau menţiunea expresă că este valabilă pentru un autovehicul având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, după caz, şi este însoţită pe toată durata efectuării transportului de graficul de circulaţie aferent.
...................................................
(8) Licenţa de traseu este documentul nominal al operatorului de transport rutier/întreprinderii autorizate, nefiind transmisibilă."
20.Articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 74
Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va respinge dosarul depus în vederea obţinerii unei licenţe de traseu în următoarele condiţii:
a) dacă solicitantul nu dispune de numărul de autobuze sau de numărul de autovehicule având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, după caz, necesare derulării transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu beneficiarul, pentru care s-au eliberat copii conforme ale licenţei comunitare/copii conforme ale licenţei comunitare valabile pentru transportul rutier naţional contra cost/copii conforme ale autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost;
b) dacă un autobuz/un autovehicul având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, este utilizat simultan pentru transportul angajaţilor mai multor beneficiari;
c) dacă un autobuz a fost nominalizat pe o cursă/un traseu din programele de transport prin servicii regulate ale căror grafice de circulaţie se suprapun cu cel vizat de beneficiarul transportului."
21.La articolul 75, alineatele (1), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(1) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale se efectuează de către operatorii de transport rutier şi întreprinderile autorizate numai pe baza documentului de transport.
...................................................
(4) Foile de parcurs se completează în dublu exemplar de către operatorul de transport rutier sau întreprinderea autorizată, după caz, pentru fiecare călătorie înainte de începerea acesteia.
...................................................
(6) Al doilea exemplar al foii de parcurs, denumit copie, se păstrează în carnetul prevăzut la alin. (3) ţinut la sediul operatorului de transport rutier/întreprinderii autorizate."
22.Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 76
În cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, efectuat pe bază de comandă sau contract încheiat de operatorul de transport rutier/întreprinderea autorizată cu beneficiarul transportului, acesta/aceasta trebuie să conţină cel puţin următoarele date:
a) denumirea beneficiarului;
b) codul unic de înregistrare;
c) adresa beneficiarului (adresa de comunicare a actelor);
d) traseul;
e) punctul de îmbarcare şi cel de debarcare a persoanelor transportate;
f) perioada de desfăşurare a serviciului respectiv."
23.Articolul 77 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 77
Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, la bordul autobuzului/autovehiculului având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, trebuie să se mai afle:
a) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto;
b) contractul de închiriere sau de leasing, în original ori copia conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de închiriere sau de leasing;
c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;
d) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier/întreprinderii autorizate, în copie;
e) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;
f) factura sau bonul fiscal;
g) comanda sau contractul încheiat cu beneficiarul transportului."
24.La articolul 78, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Documentul de control utilizat de către operatorul de transport rutier/întreprinderea autorizată este nominal, nefiind transmisibil."
25.La articolul 119 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) aprobarea autorităţii administraţiei publice locale executive/deliberative pentru înfiinţarea autogării;"
26.La articolul 133 litera ş), punctul (iv) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(iv)asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina întreprinderii de transport în cont propriu, în copie;"
27.La articolul 133, litera x) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"x) să notifice, în scris, schimbarea sediului, în termen de 15 zile, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;"
28.Articolul 1341 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1341
(1) În scopul facilitării controlului autovehiculelor, precum şi al remorcilor şi semiremorcilor tractate de acestea utilizate la efectuarea transporturilor rutiere, întreprinderile de transport în cont propriu sau operatorii de transport rutier au obligaţia dotării acestora cu plăcuţe din care să rezulte dimensiunile şi masele maxime autorizate ale vehiculului, după cum urmează:
a) plăcuţa producătorului în care sunt menţionate masele maxime autorizate ale vehiculului;
b) plăcuţa în care sunt menţionate dimensiunile vehiculului.
(2) În cazul în care un vehicul este dotat cu plăcuţă/plăcuţe din care rezultă toate informaţiile necesare privind masele şi dimensiunile acestuia, în conformitate cu anexa nr. 46, aplicată/aplicate de producător sau o autoritate competentă, se consideră că respectivul vehicul respectă obligaţia prevăzută la alin. (1).
(3) În cazul în care plăcuţele aplicate de producători sau autorităţi competente nu conţin valorile dimensiunilor vehiculului, în conformitate cu anexa nr. 46, Regia Autonomă «Registrul Auto Român» aplică pe vehicul o plăcuţă cu valorile dimensiunilor, într-un loc accesibil în apropierea plăcuţei producătorului în care sunt menţionate masele maxime autorizate ale vehiculului.
(4) În cazul în care plăcuţele aplicate de producători sau autorităţi competente nu conţin toate valorile dimensiunilor şi maselor vehiculului, în conformitate cu anexa nr. 46, Regia Autonomă «Registrul Auto Român» aplică pe vehicul o singură plăcuţă, care le va conţine în totalitate.
(5) Determinarea dimensiunilor ce urmează a fi înscrise pe plăcuţă se face prin măsurători efectuate de Regia Autonomă «Registrul Auto Român». Măsurătorile se efectuează la reprezentanţele teritoriale ale Regiei Autonome «Registrul Auto Român». Pentru vehiculele înmatriculate în România, măsurătorile se pot efectua şi la staţiile de inspecţie tehnică periodică autorizate pentru clasele respective de vehicule, cu ocazia efectuării inspecţiei tehnice periodice, prin deplasarea personalului Regiei Autonome «Registrul Auto Român» în următoarele condiţii: solicitările vor fi adresate reprezentanţelor Regiei Autonome «Registrul Auto Român» cu minimum 24 de ore înainte şi se vor cuprinde un număr de cel puţin 3 vehicule. Regia Autonomă «Registrul Auto Român» va programa deplasările în ordinea depunerii solicitărilor, iar tariful aplicat de RAR nu va depăşi contravaloarea măsurătorii efective.
(6) În cazul în care valorile maselor sau dimensiunilor vehiculului nu mai corespund cu cele indicate pe plăcuţă/plăcuţe, operatorii de transport rutier/întreprinderile de transport rutier în cont propriu au obligaţia de a solicita modificarea corespunzătoare a plăcuţei.
(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, termenul-limită de la care devine obligatorie dotarea cu plăcuţe se stabileşte individual pentru fiecare vehicul în parte şi este a zecea zi calendaristică după data până la care trebuie efectuată prima inspecţie tehnică periodică pentru menţinerea în circulaţie, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR1, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) În baza prevederilor art. 24 alin. (6) din O.G. nr. 27/2011, vehiculele rutiere prevăzute la art. 111 din aceeaşi ordonanţă se exceptează de la obligaţia dotării cu plăcuţe din care să rezulte dimensiunile şi masele maxime autorizate ale acestora."
29.La capitolul VII, după secţiunea 21 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 22, cuprinzând articolul 1342, cu următorul cuprins:
"SECŢIUNEA 22: Obligaţiile întreprinderilor autorizate
- Art. 1342
Întreprinderile autorizate să efectueze transport rutier naţional contra cost au următoarele obligaţii:
a) să utilizeze numai vehicule rutiere prevăzute de art. 111 din O.G. nr. 27/2011, a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţia mediului înconjurător, cu inspecţia tehnică periodică valabilă, certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;
b) să se asigure că persoanele angajate în funcţii care concură la siguranţa rutieră sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil eliberat conform reglementărilor legale în vigoare;
c) să depună autorizaţia pentru transportul rutier naţional contra cost şi/sau copia conformă a acesteia la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia s-a efectuat controlul, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării acestor documente.
d) să efectueze transporturile rutiere de mărfuri cu respectarea maselor şi/sau dimensiunilor maxime autorizate;
e) să asigure locuri special amenajate pentru parcarea vehiculelor rutiere deţinute;
f) să efectueze transportul asigurând un sistem de fixare a încărcăturii astfel încât acesta să reziste la forţele exercitate atunci când vehiculul este supus la următoarele acceleraţii:
(i)decelerare de 0,8 x g (acceleraţie gravitaţională) spre faţă;
(ii)decelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţională) spre spate;
(iii)accelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţională) spre ambii pereţi laterali.
Atunci când asupra unui element component al sistemului de fixare se exercită o forţă determinată conform pct. (i), (ii) şi (iii), forţa exercitată asupra acestui element de fixare nu poate depăşi sarcina nominală pentru care acesta a fost construit;
g) să se asigure în prealabil că vehiculul rutier cu care se efectuează transportul respectă următoarele condiţii:
(i)uşile laterale sau/şi uşile din spatele vehiculului rutier pentru încărcarea/descărcarea mărfurilor, obloanele, rampa escamotabilă, prelatele, roata de rezervă, precum şi celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;
(ii)încărcătura nu trebuie să împiedice conducerea vehiculului în condiţii de siguranţă;
(iii)centrul de greutate al încărcăturii să fie cât mai aproape de centrul vehiculului rutier;
h) să se asigure că elementele de fixare a mărfurilor respectă următoarele condiţii:
(i)îndeplinesc corect funcţiile pentru care au fost construite;
(ii)sunt adaptate pentru fixarea mărfii respective;
(iii)nu prezintă noduri şi/sau elemente deteriorate, uzate, slăbite;
(iv)sunt conforme cu standardele europene şi/sau internaţionale în vigoare în domeniu;
i) să se asigure că sistemul de fixare a încărcăturii utilizat pentru înconjurarea, fixarea sau menţinerea încărcăturii pe/sau într-un vehicul este adaptat la mărimea, forma, consistenţa şi caracteristicile încărcăturii;
j) să efectueze transportul numai după ce s-a asigurat că ambalajul mărfurilor este destul de rezistent pentru siguranţa transportului. În cazul în care ambalajul mărfurilor nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare suplimentară suficient de rezistentă;
k) să se asigure că dispozitivul de fixare sau de înşurubare utilizat pentru fixarea încărcăturii este fixat în aşa fel încât acesta să nu poată să fie deşurubat sau desprins. Dispozitivul de înşurubare integrat utilizat pentru fixarea unei încărcături trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
(i)să fie proiectat şi construit în scopul pentru care este folosit;
(ii)să fie utilizat şi întreţinut conform specificaţiilor producătorului şi standardelor europene şi/sau internaţionale în domeniu;
l) să se asigure că încărcătura înfăşurată sau fixată în vehicul este în conformitate cu dispoziţiile din «Recomandările europene privind cele mai bune practici în domeniul fixării încărcăturii pentru transportul rutier», elaborate de Direcţia Generală pentru Energie şi Transport a Comisiei Europene la data de 14 decembrie 2005;
m) să deţină la sediul menţionat în autorizaţie următoarele documente:
(i)autorizaţia pentru transportul rutier naţional contra cost eliberată pentru efectuarea transportului rutier naţional contra cost, în original;
(ii)cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute cu orice alt titlu;
(iii)documentele doveditoare, din care să rezulte că deţine vehicule cu orice alt titlu, în original;
(iv)avizele medicale şi psihologice valabile pentru managerul de transport şi pentru conducătorii auto angajaţi/utilizaţi;
(v)toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost;
(vi)formularul de expediţie/transport şi formularul pentru aprobarea transportului, în cazul transportului de deşeuri, pentru anul în curs şi anul precedent;
(vii)documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
n) să pună la dispoziţia conducătorilor auto, pentru vehiculele cu care efectuează transport rutier naţional contra cost, următoarele documente, în vederea prezentării acestor documente cu ocazia controlului în trafic:
(i)copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost, eliberată pentru efectuarea transportului rutier naţional contra cost;
(ii)legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto;
(iii)contractul de leasing sau de închiriere, după caz, în original sau copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de leasing ori de închiriere;
(iv)asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina întreprinderii autorizate, în copie;
(v)certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;
(vi)documentul de transport;
(vii)documentele din care să rezulte apartenenţa pasagerilor la categoria pentru care este autorizat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale;
o) să efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă;
p) să transmită Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situaţia conducătorilor auto angajaţi, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia modificării;
q) să anunţe pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost şi/sau a copiei/copiilor conforme a/ale acesteia la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în termen de cel mult 15 zile de la data constatării;
r) să publice pierderea, sustragerea autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost şi/sau a copiei/copiilor conforme a/ale acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
s) să notifice, în scris, schimbarea sediului, în termen de 15 zile, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;
ş) să depună autorizaţia pentru transportul rutier naţional contra cost şi copia/copiile conformă/conforme a/ale acesteia la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în cazul schimbării sediului;
t) să asigure informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre următoarele moduri:
(i)de către conducătorul auto;
(ii)de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial în calitate de conducător al grupului;
(iii)prin mijloace audiovizuale;
(iv)prin afişarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne şi/sau pictograme;
ţ) să efectueze transport rutier naţional contra cost de mărfuri periculoase numai dacă:
(i)desemnează un consilier de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase;
(ii)respectă obligaţiile care îi revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare."
30.Anexele nr. 5, 8, 12, 13, 20, 21, 22 şi 42 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-8 la prezentul ordin.
31.După anexa nr. 46 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 47-49, care vor avea cuprinsul prevăzut în anexele nr. 9-11 la prezentul ordin.
Art. II
(1)Începând cu data de 1 ianuarie 2015, conducătorii auto ai vehiculelor rutiere a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone, utilizate la efectuarea transportului rutier naţional contra cost de mărfuri sau a transportului rutier în cont propriu de mărfuri, trebuie să fie titulari ai unui certificat de competenţă profesională, obţinut şi eliberat în conformitate cu reglementările în vigoare.
(2)Începând cu data de 1 ianuarie 2015, conducătorii auto ai vehiculelor rutiere a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone, utilizate la efectuarea transportului rutier naţional contra cost/transportului rutier în cont propriu de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, trebuie să fie titulari ai unui certificat de competenţă profesională, obţinut şi eliberat în conformitate cu reglementările în vigoare.
(3)Începând cu data de 1 ianuarie 2015, conducătorii auto ai autovehiculelor având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcţie şi echipate pentru transportul de persoane, utilizate la efectuarea transportului rutier naţional contra cost de persoane sau a transportului rutier în cont propriu de persoane, trebuie să fie titulari ai unui certificat de competenţă profesională, obţinut şi eliberat în conformitate cu reglementările în vigoare.
(4)În cazul efectuării transporturilor rutiere prevăzute la alin. (1)-(3), operatorii de transport rutier/întreprinderile autorizate/întreprinderile de transport rutier în cont propriu pot angaja conducători auto titulari ai certificatului de calificare profesională iniţială sau ai certificatului de calificare profesională continuă, obţinute şi eliberate în conformitate cu reglementările în vigoare.
(5)În cazul efectuării transporturilor rutiere prevăzute la alin. (1)-(3), dispoziţiile privind obligaţia existenţei la bordul vehiculelor rutiere a certificatului de competenţă profesională al conducătorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat, prevăzute la art. 401 alin. (2) lit. a), la art. 70 lit. g) şi la art. 77 lit. e) din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015.
Art. III
(1)Pentru a avea acces la transportul rutier naţional contra cost efectuat conform prevederilor art. 111 alin. (1)-(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii de transport/întreprinderile au obligaţia de a îndeplini prevederile prezentului ordin până la data de 1 ianuarie 2015.
(2)Pentru a avea acces la transportul rutier în cont propriu cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca/semiremorca, este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone, cu autovehicule având cel puţin 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcţie şi echipate pentru transportul de persoane, respectiv la operaţiuni de transport rutier în cont propriu efectuate cu vehicule rutiere care se deplasează fără încărcătură în cadrul unei operaţiuni de transport, întreprinderile au obligaţia de a îndeplini prevederile prezentului ordin până la data de 1 ianuarie 2015.
Art. IV
Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. V
Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 şi 854 bis din 2 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
Art. VI
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Nicuşor Marian Buică,

secretar de stat

ANEXA nr. 1:
(- Anexa nr. 5 la normele metodologice)

I.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R.

II. CERERE

Licenţă comunitară, copii conforme ale licenţei comunitare, autorizaţie pentru transportul rutier naţional contra cost, copii conforme ale autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost

Forma de organizare1 .....................

III.

Nr. intrare ............

Data: ..............

IV.

Către

Autoritatea Rutieră Română - ARR

1. Subsemnat (ul/a) ............... domiciliat în ............... str. .............. nr. ..... bloc ..... scara ........ etaj .... ap. ..... judeţ/sector ............ cod poştal ........ ţara ........ telefon ........ fax ..... act identitate ........ seria .... nr. ........ eliberat de ........... la data ........... CNP/NIF .......... reprezentant legal, conform ............... având funcţia de ................

2. pentru întreprinderea: .................................

având nr. de ordine în registrul comerţului .............. nr. de ordine în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor .............. nr. autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent ................ cod unic de înregistrare ...............

cu sediul în: localitatea ............... str. .............. nr. ...... bloc ...... scara ...... etaj .... ap. ..... judeţ/sector ............... cod poştal ........ telefon ....... fax ...... e-mail .......... web site ...............

având în obiectul de activitate transportul rutier, conform2 ............... din data de .............

având un număr de .......... puncte de lucru/sucursale înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care au ca obiect de activitate transportul rutier, conform listei care se regăseşte în secţiunea VI de mai jos,

3. în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare şi al Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, solicit:

 

Licenţă comunitară pentru transportul rutier contra cost de mărfuri

 

Licenţă comunitară pentru transportul rutier contra cost de persoane

 

Autorizaţie pentru transportul naţional contra cost de marfă şi/sau persoane

 

Copii conforme ale licenţei comunitare pentru transportul rutier contra cost de mărfuri, în număr de .......

conform documentelor anexate întreprinderea îndeplinind condiţia de capacitate financiară pentru un nr. de ....... copii conforme

 

Copii conforme ale licenţei comunitare pentru transportul rutier contra cost de persoane, în număr de .......

conform documentelor anexate întreprinderea îndeplinind condiţia de capacitate financiară pentru un nr. de ....... copii conforme

 

Copii conforme ale autorizaţiei pentru transportul naţional contra cost de marfa, în număr de .......

 

Copii conforme ale autorizaţiei pentru transportul naţional contra cost de persoane. în număr de .......

1Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (SRL, SA, SNC, SCA)/companie naţională/societate naţională/regie autonomă/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială/fundaţie/instituţii/autorităţi înfiinţate prin hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliilor locale, etc.
2Se vor preciza documentele din care rezultă faptul că întreprinderea are în obiectul de activitate transportul rutier, funcţie de forma juridică de organizare (ex. actul constitutiv, actul de înfiinţare, autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi economice hi mod independent, statutul, regulamentul de organizare şi funcţionare, etc.)

V. Categorii şi tipuri de transport

|_| Naţional

|_| Internaţional

|_| Contra cost

Transport rutier de mărfuri:

|_| Mărfuri generale

|_| Mărfuri perisabile

|_| Mărfuri şi deşeuri periculoase

|_| Deşeuri

|_| Animale vii

|_| Agabaritic

|_| Transportul vehiculelor avariate sau defecte

Transport rutier de persoane:

|_| Cu vehicule de peste 9 locuri =

|_| Servicii regulate

|_| Servicii regulate speciale

|_| Servicii ocazionale

|_| Cu vehicule de 9 locuri =

|_| Servicii regulate speciale

|_| Servicii ocazionale

VI. Lista punctelor de lucru/sucursalelor

Nr. crt.

Denumire

Nr. de înregistrare la O.N.R.C.

Adresa (localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, ap., judeţ/sector, cod poştal) telefon, fax, e-mail

1

   

2

   

3

   

...3

   
3Se va continua completarea listei prin introducerea unor rânduri suplimentare, dacă este cazul, corespunzător numărului de puncte de lucru/sucursale.

VII. Managerul de transport desemnat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare

Nume

Prenume

Data naşterii

   

Locul naşterii

 

Adresa (localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, ap., judeţ/sector, cod poştal)

 
 
 

Numărul certificatului de competenţă profesională

Data emiterii certificatului de competenţă profesională

Ţara emiterii certificatului de competenţă profesională

   

Autoritatea emitentă a certificatului de competenţă profesională

 

VIII.4 Lista autovehiculelor pentru care se solicită eliberarea copiilor conforme ale licenţei comunitare, ale autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost, precum şi a remorcilor/semiremorcilor utilizate la ansambluri cu aceste autovehicule

1

Nr. înmatriculare

Marca vehicul

Categ. vehicul

Nr. identificare

1

2

3

4

                               

An fabricaţie

Categ. poluare

Grad confort

Masa proprie

Masa max. autorizată

Nr. locuri

Mod deţinere

Categ. transp.

Tip transport

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                  

P

L

Î

N

I

M

P

D

A

A,D

R

S

O

2

Nr. înmatriculare

Marca vehicul

Categ. vehicul

Nr. identificare

1

2

3

4

                               

An fabricaţie

Categ. poluare

Grad confort

Masa proprie

Masa max. autorizată

Nr. locuri

Mod deţinere

Categ. transp.

Tip transport

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                  

P

L

Î

N

I

M

P

D

A

A,D

R

S

O

...5

Nr. înmatriculare

Marca vehicul

Categ. vehicul

Nr. identificare

1

2

3

4

                               

An fabricaţie

Categ. poluare

Grad confort

Masa proprie

Masa max. autorizată

Nr. locuri

Mod deţinere

Categ. transp.

Tip transport

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                  

P

L

Î

N

I

M

P

D

A

A,D

R

S

O

4Instrucţiuni de completare:

Poz. 3 - Categoric vehicul

Poz. 6 - Categorie poluare

Poz. 7 - Grad confort

Poz. 11 - Mod deţinere

Poz. 13 - Tip transport

A

Autocamion

AE4

Euro 4 şi 5

S1

O stea

P

Proprietate

M

Mărfuri Generale

B

Cap tractor

AE3

Euro 3

S2

Două stele

L

Leasing

P

Perisabile, animale vii

C

Autocisternă

A

Euro 2

S3

Trei stele

Î

Închiriere

D

Mărfuri şi deşeuri periculoase

D

Autospecializată

C

Euro 2

S4

Patru stele

Poz. 12 - Categ. transport

A

Agabaritice

E

Remorcă

F

Semiremorcă

B

Euro 1

C1

Categoria I

N

Trafic naţional

A,D

Transportul vehiculelor avariate şi defecte

G

Autobuz

H

Microbuz

D1

Euro 1

C2

Categoria II

I

Trafic internaţional

R

Curse regulate

J

Autovehicul de 9 locuri

E

Euro 0

C3

Categoria III

 

S

Curse regulate speciale

K

Autovehicul 2,4 - 3,5 tone

F

Non Euro

C4

Categoria IV

O

Curse ocazionale

- Datele înscrise în cerere vor fi conforme cu cele din Cartea de identitate a vehiculului (CIV) şi certificatul de înmatriculare (CI);
- La poziţiile 3, 6 şi 7 se înscriu codurile corespunzătoare;
- Poziţiile 6 şi 7 se completează după caz;
- La poziţiile 11, 12 şi 13 se bifează cu "X" căsuţele corespunzătoare.
5Se va continua completarea listei, dacă este cazul, prin adăugarea unui număr de tabele corespunzător numărului de autovehicule pentru care se solicită eliberarea copiilor conforme ale licenţei comunitare, ale autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost precum şi a remorcilor/semiremorcilor utilizate în ansambluri cu aceste vehicule.

IX. Opis de documente depuse de solicitant

Nr. crt.

Denumirea actului

Nr. şi data actului/Emitent

Nr. file

1

Cerere în original

  

2

Document doveditor privind deţinerea sediului

  

3

Document privind asigurarea întreţinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate

  

4

Cazierul judiciar al managerului de transport sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) 1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului în cazul resortisanţilor altor state membre ale Uniunii Europene decât România

  

5

Declaraţie pe proprie răspundere a managerului de transport sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) 1071/2009 în cazul resortisanţilor altor state membre ale Uniunii Europene

  

6

Cazierul judiciar al întreprinderii

  

7

Declaraţie pe proprie răspundere a întreprinderii

  

8

Document privind îndeplinirea condiţiei de capacitate financiară

  

8a

Document prevăzut la 7 alin. (1) din Regulamentul (CE) 1071/2009

  

8b

Document prevăzut la 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) 1071/20096

  

9

Certificatul de competenţă profesională al managerului de transport

  

10

Cartea de identitate precum şi certificatul de înmatriculare pentru vehiculele utilizate în copie

  
6Se completează după caz.

X. Documentele anexate fac parte integrantă din prezenta cerere.

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii.

Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta cerere să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi în Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier/Registrul electronic naţional al întreprinderilor autorizate. Autoritatea Rutieră Română - ARR se obligă să respecte drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Data .............

Semnătura ....................

L.S.

ANEXA nr. 2:
(- Anexa nr. 8 la normele metodologice)

I.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R.

II. CERERE

|_| Copii conforme ale licenţei comunitare pentru transportul rutier contra cost de mărfuri

|_| Copii conforme ale licenţei comunitare pentru transportul rutier contra cost de persoane

|_| Copii conforme ale autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost de mărfuri

|_| Copii conforme ale autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost de persoane

III.

Nr. intrare ............

Data: ..............

IV.

Către

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

1. Subsemnat (ul/a) ............ domiciliat în ............ str. ............ nr. ..... bloc ..... scara ..... etaj ..... ap. ..... judeţ/sector ............ cod poştal ............ ţara ............ telefon ....... fax .... act identitate ..... seria ..... nr. ....... eliberat de ............ la data ............ CNP/NIF ............ reprezentant legal, conform ............ având funcţia de ............

2. pentru operatorul de transport rutier/întreprinderea: ....... titular al licenţei comunitare seria ..... nr. ........ sau al autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost seria ..... nr. .........

3. în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare şi al Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, solicit:

|_| Copii conforme ale licenţei comunitare pentru transportul rutier contra cost de mărfuri, în nr. de ......., conform documentelor anexate întreprinderea îndeplinind condiţia de capacitate financiară pentru un nr. suplimentar de ......... copii conforme1

|_| Copii conforme ale licenţei comunitare pentru transportul rutier contra cosi de persoane, în nr. de ....., conform documentelor anexate întreprinderea îndeplinind condiţia de capacitate financiară pentru un nr. suplimentar de ......... copii conforme1

|_| Copii conforme ale autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost de marfa, în număr de .........

|_| Copii conforme ale autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost de persoane, în număr de .........

1Se completează, după caz.

V. Categorii şi tipuri de transport

|_| Naţional

|_| Internaţional

|_| Contra cost

Transport rutier de mărfuri:

|_| Mărfuri generale

|_| Mărfuri perisabile

|_| Mărfuri şi deşeuri periculoase

|_| Deşeuri

|_| Animale vii

|_| Agabaritic

|_| Transportul vehiculelor avariate sau defecte

Transport rutier de persoane:

|_| Cu vehicule de peste 9 locuri =

|_| Servicii regulate

|_| Servicii regulate speciale

|_| Servicii ocazionale

|_| Cu vehicule de 9 locuri =

|_| Servicii regulate speciale

|_| Servicii ocazionale

VI.2 Lista autovehiculelor pentru care se solicită eliberarea unui număr suplimentar de copii conforme ale licenţei comunitare sau ale autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost, precum şi a remorcilor/semiremorcilor utilizate în ansambluri cu aceste autovehicule

1

Nr. înmatriculare

Marca vehicul

Categ. vehicul

Nr. identificare

1

2

3

4

                               

An fabricaţie

Categ. poluare

Grad confort

Masa proprie

Masa max. autorizată

Nr. locuri

Mod deţinere

Categ. transp.

Tip transport

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                  

P

L

Î

N

I

M

P

D

A

A,D

R

S

O

2

Nr. înmatriculare

Marca vehicul

Categ. vehicul

Nr. identificare

1

2

3

4

                               

An fabricaţie

Categ. poluare

Grad confort

Masa proprie

Masa max. autorizată

Nr. locuri

Mod deţinere

Categ. transp.

Tip transport

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                  

P

L

Î

N

I

M

P

D

A

A,D

R

S

O

...3

Nr. înmatriculare

Marca vehicul

Categ. vehicul

Nr. identificare

1

2

3

4

                               

An fabricaţie

Categ. poluare

Grad confort

Masa proprie

Masa max. autorizată

Nr. locuri

Mod deţinere

Categ. transp.

Tip transport

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                  

P

L

Î

N

I

M

P

D

A

A,D

R

S

O

2Instrucţiuni de completare:

Poz. 3 - Categoric vehicul

Poz. 6 - Categorie poluare

Poz. 7 - Grad confort

Poz. 11 - Mod deţinere

Poz. 13 - Tip transport

A

Autocamion

AE4

Euro 4 şi 5

S1

O stea

P

Proprietate

M

Mărfuri Generale

B

Cap tractor

AE3

Euro 3

S2

Două stele

L

Leasing

P

Perisabile, animale vii

C

Autocisternă

A

Euro 2

S3

Trei stele

Î

Închiriere

D

Mărfuri şi deşeuri periculoase

D

Autospecializată

C

Euro 2

S4

Patru stele

Poz. 12 - Categ. transport

A

Agabaritice

E

Remorcă

F

Semiremorcă

B

Euro 1

C1

Categoria I

N

Trafic naţional

A,D

Transportul vehiculelor avariate şi defecte

G

Autobuz

H

Microbuz

D1

Euro 1

C2

Categoria II

I

Trafic internaţional

R

Curse regulate

J

Autovehicul de 9 locuri

E

Euro 0

C3

Categoria III

 

S

Curse regulate speciale

K

Autovehicul 2,4 - 3,5 tone

F

Non Euro

C4

Categoria IV

O

Curse ocazionale

- Datele înscrise în cerere vor fi conforme cu cele din Cartea de identitate a vehiculului (CIV) şi certificatul de înmatriculare (CI);
- La poziţiile 3, 6 şi 7 se înscriu codurile corespunzătoare;
- Poziţiile 6 şi 7 se completează după caz;
- La poziţiile 11, 12 şi 13 se bifează cu "X" căsuţele corespunzătoare.
3Se va continua completarea listei, dacă este cazul, prin adăugarea unui număr de tabele corespunzător numărului de autovehicule pentru care se solicită eliberarea copiilor conforme ale licenţei comunitare sau ale autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost, precum şi a remorcilor/semiremorcilor utilizate în ansambluri cu aceste vehicule.

VII. Opis de documente depuse de solicitant

Nr. crt.

Denumirea actului

Nr. şi data actului/Emitent

Nr. file

1

Cerere în original

  

2

Document privind îndeplinirea condiţiei de capacitate financiară4

  

2a

Document prevăzut la 7 alin. (1) din Regulamentul (CE) 1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului

  

2b

Document prevăzut la 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) 1071/20094

  

3

Cartea de identitate precum şi certificatul de înmatriculare pentru vehiculele utilizate în copie

  
4Se completează după caz.

VIII. Documentele anexate fac parte integrantă din prezenta cerere.

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii.

Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta cerere să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi în Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier/Registrul electronic naţional al întreprinderilor autorizate. Autoritatea Rutieră Română - ARR se obligă să respecte drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Data .............

Semnătura ....................

L.S.

ANEXA nr. 3:
(- Anexa nr. 12 la normele metodologice)

I.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R.

II. CERERE

Certificat de transport în cont propriu/copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu

Forma de organizare1 .....................

III.

Nr. intrare ............

Data: ..............

IV.

Către

Autoritatea Rutieră Română - ARR

1. Subsemnat (ul/a) ............... domiciliat în ............... str. .............. nr. ..... bloc ...... scara ....... etaj ...... ap. ....... judeţ/sector ............... cod poştal ........... ţara ......... telefon ....... fax ........ act identitate ....... seria ...... nr. ...... eliberat de ........... la data .......... CNP/NIF ........ reprezentant legal, conform .............. având funcţia de ...............

2. pentru întreprinderea: ............... având nr. de ordine în registrul comerţului ............... nr. de ordine în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ............... nr. autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent ............... cod unic de înregistrare ...............

cu sediul în: localitatea ............... str. ............. nr. ...... bloc ..... scara ....... etaj ...... ap. ..... judeţ/sector ............... cod poştal ......... telefon ....... fax ...... e-mail .......... web site ..............

având în obiectul de activitate transportul rutier, conform2 ............... din data de ...............

având un număr de ...... puncte de lucru/sucursale înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care au ca obiect de activitate transportul rutier, conform listei care se regăseşte în secţiunea V de mai jos,

3. în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare şi al Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, solicit:

|_| Certificat de transport în cont propriu

|_| Copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu pentru transportul rutier de mărfuri, în nr. de ...........

|_| Copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu pentru transportul rutier de persoane, în nr. de ..........

1Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (SRL, SA, SNC, SCA)/companie naţională/societate naţională/regie autonomă/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială/fundaţie/instituţii/autorităţi înfiinţate prin hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliilor locale, etc.
2Se vor preciza documentele din care rezultă faptul că întreprinderea are în obiectul de activitate transportul rutier, funcţie de forma juridică de organizare (ex. actul constitutiv, actul de înfiinţare, autorizaţia de pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent, statutul, regulamentul de organizare şi funcţionare, etc.)

V. Lista punctelor de lucru/sucursalelor

Nr. crt.

Denumire

Nr. de înregistrare la O.N.R.C.

Adresa (localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, ap., judeţ/sector, cod poştal) telefon, fax, e-mail

1

   

2

   

3

   

...3

   
3Se va continua completarea listei prin introducerea unor rânduri suplimentare, dacă este cazul, corespunzător numărului de puncte de lucru/sucursale.

VI. Managerul de transport desemnat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare

Nume

Prenume

Data naşterii

   

Locul naşterii

 

Adresa (localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, ap., judeţ/sector, cod poştal)

 
 
 

Numărul certificatului de competenţă profesională

Data emiterii certificatului de competenţă profesională

Ţara emiterii certificatului de competenţă profesională

   

Autoritatea emitentă a certificatului de competenţă profesională

 

VII.4 Lista autovehiculelor pentru care se solicită eliberarea copiilor conforme ale certificatului de transport în cont propriu, precum şi a remorcilor/semiremorcilor utilizate în ansambluri cu aceste autovehicule

1

Nr. înmatriculare

Marca vehicul

Categ. vehicul

Nr. identificare

1

2

3

4

                               

An fabricaţie

Categ. poluare

Grad confort

Masa proprie

Masa max. autorizată

Nr. locuri

Mod deţinere

Categ. transp.

Tip transport

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                  

P

L

Î

N

I

M

P

D

A

A,D

R

S

O

2

Nr. înmatriculare

Marca vehicul

Categ. vehicul

Nr. identificare

1

2

3

4

                               

An fabricaţie

Categ. poluare

Grad confort

Masa proprie

Masa max. autorizată

Nr. locuri

Mod deţinere

Categ. transp.

Tip transport

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                  

P

L

Î

N

I

M

P

D

A

A,D

R

S

O

...5

Nr. înmatriculare

Marca vehicul

Categ. vehicul

Nr. identificare

1

2

3

4

                               

An fabricaţie

Categ. poluare

Grad confort

Masa proprie

Masa max. autorizată

Nr. locuri

Mod deţinere

Categ. transp.

Tip transport

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                  

P

L

Î

N

I

M

P

D

A

A,D

R

S

O

4Instrucţiuni de completare:

Poz. 3 - Categoric vehicul

Poz. 6 - Categorie poluare

Poz. 7 - Grad confort

Poz. 11 - Mod deţinere

Poz. 13 - Tip transport

A

Autocamion

AE4

Euro 4 şi 5

S1

O stea

P

Proprietate

M

Mărfuri Generale

B

Cap tractor

AE3

Euro 3

S2

Două stele

L

Leasing

P

Perisabile, animale vii

C

Autocisternă

A

Euro 2

S3

Trei stele

Î

Închiriere

D

Mărfuri şi deşeuri periculoase

D

Autospecializată

C

Euro 2

S4

Patru stele

Poz. 12 - Categ. transport

A

Agabaritice

E

Remorcă

B

Euro 1

C1

Categoria I

N

Trafic naţional

R

Curse regulate

F

Semiremorcă

D1

Euro 1

C2

Categoria II

I

Trafic internaţional

S

Curse regulate speciale

G

Autobuz

E

Euro 0

C3

Categoria III

 

O

Curse ocazionale

H

Microbuz

F

Non Euro

C4

Categoria IV

 

J

Autovehicul de 9 locuri

      

K

Autovehicul 2,4 - 3,5 tone

      
- Datele înscrise în cerere vor fi conforme cu cele din Cartea de identitate a vehiculului (CIV) şi certificatul de înmatriculare (CI);
- La poziţiile 3, 6 şi 7 se înscriu codurile corespunzătoare;
- Poziţiile 6 şi 7 se completează după caz;
- La poziţiile 11, 12 şi 13 se bifează cu "X" căsuţele corespunzătoare.
5Se va continua completarea listei, dacă este cazul, prin adăugarea unui număr de tabele corespunzător numărului de autovehicule pentru care se solicită eliberarea copiilor conforme ale licenţei comunitare, precum şi a remorcilor/semiremorcilor utilizate în ansambluri cu aceste autovehicule.

VIII. Opis de documente depuse de solicitant

Nr. crt.

Denumirea actului

Nr. şi data actului/Emitent

Nr. file

1

Cerere în original

  

2

Cazierul judiciar al managerului de transport sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) 1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului în cazul resortisanţilor altor state membre ale Uniunii Europene decât România

  

3

Declaraţie pe proprie răspundere a managerului de transport sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) 1071/2009 în cazul resortisanţilor altor state membre ale Uniunii Europene

  

4

Cazierul judiciar al întreprinderii

  

5

Declaraţie pe proprie răspundere a întreprinderii

  

6

Certificatul de competenţă profesională al managerului de transport

  

7

Cartea de identitate precum şi certificatul de înmatriculare pentru vehiculele utilizate în copie

  

IX. Documentele anexate fac parte integrantă din prezenta cerere.

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii.

Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta cerere să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Autorităţii Rutiere Române - ARR şi în Registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu. Autoritatea Rutieră Română - ARR se obligă să respecte drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Data .............

Semnătura ....................

L.S.

ANEXA nr. 4:
(- Anexa nr. 13 la normele metodologice)

I.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R.

II. CERERE

|_| Copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu pentru transportul rutier de mărfuri

|_| Copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu pentru transportul rutier de persoane

III.

Nr. intrare ............

Data: ..............

IV.

Către

Autoritatea Rutieră Română - ARR

1. Subsemnat (ul/a) ............. domiciliat în ............. str. ............ nr. .... bloc .... scara .... etaj ..... ap. .... judeţ/sector ............. cod poştal ............. ţara ............. telefon ...... fax ..... act identitate ....... seria ...... nr. ...... eliberat de ........... la data ............. CNP/NIF ............. reprezentant legal, conform ............. având funcţia de .............

2. pentru întreprinderea de transport rutier în cont propriu: ............. titulară a certificatului de transport în cont propriu seria ...... nr. ...........

3. în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere» cu modificările şi completările ulterioare şi al Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, solicit:

|_| Copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu pentru transportul rutier de mărfuri, în nr. de ...........

|_| Copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu pentru transportul rutier de persoane, în nr. de .........

V.1 Lista autovehiculelor pentru care se solicită eliberarea unui număr suplimentar de copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu, precum şi a remorcilor/semiremorcilor utilizate în ansambluri cu aceste autovehicule

1

Nr. înmatriculare

Marca vehicul

Categ. vehicul

Nr. identificare

1

2

3

4

                               

An fabricaţie

Categ. poluare

Grad confort

Masa proprie

Masa max. autorizată

Nr. locuri

Mod deţinere

Categ. transp.

Tip transport

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                  

P

L

Î

N

I

M

P

D

A

A,D

R

S

O

2

Nr. înmatriculare

Marca vehicul

Categ. vehicul

Nr. identificare

1

2

3

4

                               

An fabricaţie

Categ. poluare

Grad confort

Masa proprie

Masa max. autorizată

Nr. locuri

Mod deţinere

Categ. transp.

Tip transport

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                  

P

L

Î

N

I

M

P

D

A

A,D

R

S

O

...2

Nr. înmatriculare

Marca vehicul

Categ. vehicul

Nr. identificare

1

2

3

4

                               

An fabricaţie

Categ. poluare

Grad confort

Masa proprie

Masa max. autorizată

Nr. locuri

Mod deţinere

Categ. transp.

Tip transport

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                  

P

L

Î

N

I

M

P

D

A

A,D

R

S

O

1Instrucţiuni de completare:

Poz. 3 - Categoric vehicul

Poz. 6 - Categorie poluare

Poz. 7 - Grad confort

Poz. 11 - Mod deţinere

Poz. 13 - Tip transport

A

Autocamion

AE4

Euro 4 şi 5

S1

O stea

P

Proprietate

M

Mărfuri Generale

B

Cap tractor

AE3

Euro 3

S2

Două stele

L

Leasing

P

Perisabile, animale vii

C

Autocisternă

A

Euro 2

S3

Trei stele

Î

Închiriere

D

Mărfuri şi deşeuri periculoase

D

Autospecializată

C

Euro 2

S4

Patru stele

Poz. 12 - Categ. transport

A

Agabaritice

E

Remorcă

B

Euro 1

C1

Categoria I

N

Trafic naţional

R

Curse regulate

F

Semiremorcă

D1

Euro 1

C2

Categoria II

I

Trafic internaţional

S

Curse regulate speciale

G

Autobuz

E

Euro 0

C3

Categoria III

...

.............

O

Curse ocazionale

H

Microbuz

F

Non Euro

C4

Categoria IV

...

.............

...

.............

J

Autovehicul de 9 locuri

        

K

Autovehicul 2,4 - 3,5 tone

        
- Datele înscrise în cerere vor fi conforme cu cele din Cartea de identitate a vehiculului (CIV) şi certificatul de înmatriculare (CI);
- La poziţiile 3, 6 şi 7 se înscriu codurile corespunzătoare;
- Poziţiile 6 şi 7 se completează după caz;
- La poziţiile 11, 12 şi 13 se bifează cu "X" căsuţele corespunzătoare.
2Se va continua completarea listei, dacă este cazul, prin adăugarea unui număr de tabele corespunzător numărului de autovehicule pentru care se solicită eliberarea copiilor conforme ale certificatului de transport în cont propriu, precum şi a remorcilor/semiremorcilor utilizate în ansambluri cu aceste autovehicule.

VI. Opis de documente depuse de solicitant

Nr. crt.

Denumirea actului

Nr. şi data actului/Emitent

Nr. file

1

Cerere în original

  

2

Cartea de identitate precum şi certificatul de înmatriculare pentru vehiculele utilizate în copie

  

VII.

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere» cunoscând dispoziţiile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii.

Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta cerere să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Autorităţii Rutiere Române - ARR şi în Registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu. Autoritatea Rutieră Română - ARR se obligă să respecte drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Data .............

Semnătura ....................

L.S.

ANEXA nr. 5:
(- Anexa nr. 20 la normele metodologice)
ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
AUTORITATEA RUTIERA ROMÂNĂ - A.R.R.
Licenţă de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interjudeţean
Seria .......... nr. ................
Prezenta licenţă de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier/întreprinderii autorizate:
.....................................
Valabilă de la data de ............. până la data de ................
Eliberată în baza licenţei de transport sau licenţei comunitare/autorizaţiei pentru transportul rutier raţional contra cost cu seria ...... nr. .............
Data eliberării ......................
Semnătură şi ştampilă
......................
Operatorul de transport rutier/întreprinderea autorizată poate efectua transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interjudeţean pe traseul menţionat pe verso numai cu autovehicule având capacitatea menţionată în graficul de circulaţie anexat şi în conformitate cu acesta.
(verso)
Traseul:
.......................................
Seria ........ nr. ................
ANEXA nr. 6:
(- Anexa nr. 21 la normele metodologice)
Graficul de circulaţie al licenţei de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interjudeţean
Seria ..... nr. ..............1)
A)Denumirea traseului ...................

Dus

   

Întors

Ora de plecare

km

Nr. de staţie

Denumire staţie

Ora de plecare

C1

C2

C3

C(n)

C1

C2

C3

C(n)

           
           
           
           
           
Emitent:
Autoritatea Rutieră Română
1)Se înscriu seria şi numărul licenţei pentru traseu.
(verso)
B)Condiţii pentru asigurarea caietului de sarcini:
1.Zilele în care circulă:
2.Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:
3.Amenajările şi dotările autovehiculului:
4.Numărul de şoferi necesar:
C)Contracte pentru utilizarea staţiilor:

Nr. crt.

Staţia

Nr./Data contractului

Valabil până la

    
    
    
    
    
    
    

Operatorul de transport rutier/Întreprinderea autorizată

.......................

(semnătura şi ştampila)

Emitent:

Autoritatea Rutieră Română

(semnătura şi ştampila)

Data emiterii ......................
ANEXA nr. 7:
(- Anexa nr. 22 la normele metodologice)
(Hârtie albastră - dimensiune DIN A4)
CAPITOLUL 1:
(Copertă)
Documentul de control pentru transportul rutier naţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale

ROMÂNIA

RO

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR

Document control nr. ............

 

DOCUMENT DE CONTROL PENTRU TRANSPORTUL RUTIER CONTRA COST DE PERSOANE PRIN SERVICII OCAZIONALE

- NAŢIONAL -

 
Denumirea operatorului de transport rutier/întreprinderii autorizate ................................
Adresa: ..........................................

.....................

(locul şi data eliberării)

.........................

(semnătura şi ştampila autorităţii care a eliberat carnetul)

CAPITOLUL 2:
(Pagina de gardă a documentului de control)
AVIZ IMPORTANT
1.Transportul rutier naţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale se poate efectua:
- între două localităţi sau începând şi sfârşind pe teritoriul aceleiaşi localităţi, cu tranzitarea a cel puţin unei alte localităţi;
- în baza unui contract pentru deplasarea unui grup de persoane dinainte constituit;
- de către autovehiculele neîncărcate utilizate exclusiv pentru înlocuirea unui autovehicul defect sau accidentat în timp ce efectua un serviciu ocazional.
2.în aceeaşi categorie intră şi transportul în gol a autovehiculelor pentru executarea acestor servicii.
3.Transportul mărfurilor în scopuri comerciale în autovehicule proiectate pentru transportul de persoane nu constituie transport de persoane prin servicii ocazionale.
4.Informaţii privind modul de completare a foii de parcurs:
a)Pentru fiecare călătorie efectuată ca un serviciu ocazional, operatorul de transport rutier/întreprinderea autorizată trebuie, înainte de începerea călătoriei, să completeze o foaie de parcurs, în dublu exemplar.
Foaia de parcurs trebuie să poarte ştampila operatorului de transport rutier/întreprinderii autorizate şi semnătura reprezentantului legal al acestuia/acesteia sau a conducătorului autovehiculului, după caz.
Originalul foii de parcurs se va păstra la bordul autovehiculului pe tot parcursul călătoriei şi va fi prezentat la cererea organelor de control autorizate.
b)Lista călătorilor va fi barată după ultima persoană înscrisă în listă.
5.În timpul derulării serviciilor ocazionale nicio persoană nu poate urca sau coborî în timpul transportului.
6.Operatorul de transport rutier/întreprinderea autorizată este obligat(ă) să verifice corectitudinea şi conformitatea completării foilor de parcurs. Acestea vor fi completate cu majuscule şi cu cerneală care nu se şterge.
7.Documentul de control este nominal şi nu este transmisibil.
CAPITOLUL 3:
(foaia de parcurs - faţă)*)
(foaia de parcurs - verso)

7.

Lista călătorilor:

1.

28.

55.

2.

29.

56.

3.

30.

57.

4.

31.

58.

5.

32.

59.

6.

33.

60.

7.

34.

61.

8.

35.

62.

9.

36.

63.

10.

37.

64.

11.

38.

65.

12.

39.

66.

13.

40.

67.

14

41.

68.

15.

42.

69.

16

43.

70.

17

44.

71.

18.

45.

72.

19

46.

73,

20.

47.

74.

21.

48.

75.

22

49.

76.

23.

50.

77.

24.

51.

78.

25.

52.

79.

26

53.

80.

27.

54.

81.

8.

Data completării foii de parcurs:

Semnătura operatorului de transport rutier/întreprinderii autorizate:

9.

Schimbări neprevăzute:

ANEXA nr. 8:
(- Anexa nr. 42 la normele metodologice)

OPERATOR DE TRANSPORT RUTIER/ÎNTREPRINDERE

.......................

FOTO

LEGITIMAŢIE DE SERVICIU

- CONDUCĂTOR AUTO -

Numele: ................................

Prenumele: ...........................

Nr. contract de muncă: .........................(1)

Conducătorul auto este pus la dispoziţia operatorului de transport rutier de către ............... în baza documentului nr. ............ din data de ............(2)

L.S.

(1)Se va înscrie nr. de înregistrare al contractului de muncă la operatorul de transport rutier/întreprindere.

(2)Se completează doar în cazul în care un operator de transport rutier efectuează transport rutier internaţional contra cost şi are conducători auto puşi la dispoziţia acestuia.

(VERSO)

Sem. I

Anul .......

L.S.

Sem. I

Anul .......

L.S.

Sem. I

Anul .......

L.S.

Sem. I

Anul .......

L.S.

Sem. II

Anul .......

L.S.

Sem. II

Anul .......

L.S.

Sem. II

Anul .......

L.S.

Sem. II

Anul .......

L.S.

ANEXA nr. 9:
(- Anexa nr. 47 la normele metodologice)
(Model de imprimat Format A4 hârtie galbenă cu fond stema României)
(Prima pagină a autorizaţiei)

ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

AUTORIZAŢIE

pentru transportul rutier naţional contra cost

Seria: ....... Nr.: ..............

Prezenta autorizaţie îndreptăţeşte pe (1)........... să efectueze contra cost transport rutier naţional:

a) de mărfuri:

- cu vehicule rutiere a căror masă maximă autorizată este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii;

- a vehiculelor defecte sau avariate;

şi/sau

b) de persoane cu autovehicule având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcţie şi echipate pentru transportul de persoane.

Observaţii: ....................................

......................................................

Copia conformă este valabilă de la: ...............

până la: ...............

Eliberată de

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Agenţia ................

Semnătură

....................(2)

şi ştampilă

R.Î. ......../......./.................

(1)Denumirea sau denumirea comercială şi adresa completă a întreprinderii.

(2)Semnătura şi ştampila Agenţiei Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

(verso)

Prevederi generale

Prezenta autorizaţie pentru transportul rutier naţional contra cost este emisă în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind transporturile rutiere.

Aceasta îl îndreptăţeşte pe titular să efectueze transport rutier naţional contra cost de mărfuri cu vehicule rutiere a căror masă maximă autorizată este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, transport rutier contra cost de persoane având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcţie şi echipate pentru transportul de persoane şi/sau transport rutier naţional contra cost de vehicule defecte sau avariate.

Autorizaţia pentru transportul rutier naţional contra cost este eliberată personal titularului şi este netransmisibilă.

Originalul autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost se păstrează la sediul întreprinderii.

O copie conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost trebuie păstrată la bordul vehiculului. în cazul unui ansamblu de vehicule, aceasta trebuie să însoţească autovehiculul. Autorizaţia pentru transportul rutier naţional contra cost acoperă ansamblul de vehicule chiar în cazul în care remorca sau semiremorca nu este înmatriculată sau autorizată pentru a circula pe numele titularului autorizaţiei.

Autorizaţia pentru transportul rutier naţional contra cost trebuie prezentată ori de câte ori este solicitată de către personalul cu atribuţii de control.

Pe teritoriul României, titularul autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost trebuie să respecte legislaţia, reglementările şi dispoziţiile administrative în vigoare, în special în ceea ce priveşte efectuarea transporturilor rutiere şi legislaţia rutieră.

ANEXA nr. 10:
(- Anexa nr. 48 la normele metodologice)
(Model de imprimat Format A4 hârtie galbenă cu fond stema României)
(Prima pagină a autorizaţiei)

ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

AUTORIZAŢIE

pentru transportul rutier naţional contra cost

Seria: ....... Nr.: ..............

Copie Conformă Marfă nr. ...........

Prezenta copie conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost îndreptăţeşte pe(1).................. să:

|_| efectueze transport rutier naţional contra cost de marfa, cu vehicule rutiere a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone(2);

|_| efectueze transport rutier naţional contra cost de vehicule avariate sau defecte(2);

Observaţii: ....................................

......................................................

Copia conformă este valabilă de la: ...............

până la: ...............

Eliberată de

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Agenţia ................

Semnătură

....................(3)

şi ştampilă

R.Î. ......../......./.................

(1)Denumirea sau denumirea comercială şi adresa completă a întreprinderii.

(2)Se marchează cu X în căsuţă tipul de transport rutier de marfă efectuat.

(3)Semnătura şi ştampila Agenţiei Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

(verso)

Prevederi generale

Prezenta copie conformă este emisă în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind transporturile rutiere.

Aceasta îl îndreptăţeşte pe titular să efectueze transporturi rutiere naţionale contra cost de marfă cu vehicule rutiere a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone şi/sau transport rutier naţional contra cost de vehicule defecte sau avariate.

Copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost este nominală şi nu este transmisibilă.

Copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost se păstrează în original la bordul vehiculului", pe toată durata efectuării transportului rutier.

În cazul unui ansamblu de vehicule, copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost trebuie să însoţească autovehiculul. Autorizaţia pentru transportul rutier naţional contra cost acoperă ansamblul de vehicule chiar în cazul în care remorca sau semiremorca nu este înmatriculată sau autorizată pentru a circula pe numele titularului autorizaţiei.

Copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost trebuie prezentată ori de câte ori este solicitată de către personalul cu atribuţii de control.

Pe teritoriul României, întreprinderea deţinătoare a copiei conforme a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost trebuie să respecte legislaţia, reglementările şi dispoziţiile administrative în vigoare, în special în ceea ce priveşte efectuarea transporturilor rutiere şi legislaţia rutieră.

* Vehicul rutier = sistem mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsie şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de mărfuri sau persoane ori pentru efectuarea de serviciu sau lucrări. Ansamblul format din autovehicul şi remorcă este considerat vehicul rutier.

ANEXA nr. 11:
(- Anexa nr. 49 la normele metodologice)
(Model de imprimat Format A4 hârtie galbenă cu fond stema României)
(Prima pagină a autorizaţiei)

ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

AUTORIZAŢIE

pentru transportul rutier naţional contra cost

Seria: ....... Nr.: ..............

Copie Conformă Persoane nr. ..............

Prezenta copie conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost îndreptăţeşte pe(1).................. să efectueze transport rutier naţional de persoane contra cost, cu autovehicule având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcţie şi echipate pentru transportul de persoane.

Observaţii: ....................................

......................................................

Copia conformă este valabilă de la: ...............

până la: ...............

Eliberată de

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Agenţia ................

Semnătură

....................(3)

şi ştampilă

R.Î. ......../......./.................

(1)Denumirea sau denumirea comercială şi adresa completă a întreprinderii.

(2)Semnătura şi ştampila Agenţiei Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

(verso)

Prevederi generale

Prezenta copie conformă este emisă în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind transporturile rutiere.

Aceasta îl îndreptăţeşte pe titular să efectueze transporturi rutiere naţionale de persoane contra cost, cu autovehicule având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcţie şi echipate pentru transportul de persoane.

Copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost este nominală şi nu este transmisibilă.

Copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost se păstrează în original la bordul autovehiculului, pe toată durata efectuării transportului rutier.

Copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost trebuie prezentată ori de câte ori este solicitată de către personalul cu atribuţii de control.

Pe teritoriul României, întreprinderea deţinătoare a copiei conforme a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost trebuie să respecte legislaţia, reglementările şi dispoziţiile administrative în vigoare, în special în ceea ce priveşte efectuarea transporturilor rutiere şi legislaţia rutieră.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 844 din data de 30 decembrie 2013