HOTĂRÂRE nr. 504 din 18 iunie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi

persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

ANEXĂ:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A.
Sediul: Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 13863739
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curant
(2014)

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

604.388,71

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

603.497,11

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

328.444,00

   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 
 

2

 

Venituri financiare

5

891,60

 

3

 

Venituri extraordinara

6

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

670.910,23

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

657.390,23

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

262.002,10

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

1.148,66

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

290.828,26

   

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

214.360,71

   

C1

ch. cu salariile

13

202.283,98

   

C2

bonusuri

14

12.076,74

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

100

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 
   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

513,26

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

75.854,29

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

103.411,21

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

13.520,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-66.521,52

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 
 

1

 

Rezerve legale

25

 
 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

26

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 
 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 
 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 
  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 
  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 
  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 
 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 
  

a)

cheltuieli materiale

38

 
  

b)

cheltuieli cu salariile

39

 
  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 
  

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

834.251,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

833.955,00

   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

834.251,00

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

4.224

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

4.120

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4.335,77

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

4.091,50

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)*1000

52

146.479,88

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

 
 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.110,06

 

8

 

Plăţi restante

55

32.920,00

 

9

 

Creanţe restante

56

40.000,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 453 din data de 20 iunie 2014