NORMA nr. 16 din 31 august 2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor,
în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 31 august 2015,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:
CAPITOLUL I: Constituirea, destinaţia şi utilizarea Fondului de garantare a asiguraţilor
Art. 1
Prezenta normă reglementează procedurile de constituire a Fondului de garantare a asiguraţilor prevăzut la art. 1 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor, de administrare şi de utilizare a resurselor financiare ale acestuia, precum şi procedura şi condiţiile de efectuare a plăţilor din disponibilităţile acestuia.
Art. 2
(1)Resursele financiare ale Fondului de garantare a asiguraţilor, denumit în continuare Fond, sunt:
a)contribuţii ale asigurătorilor la Fond;
b)dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuţiei legale;
c)sume din recuperarea creanţelor Fondului;
d)sume din fructificarea disponibilităţilor Fondului;
e)sume provenite din alte surse, stabilite conform legii;
f)împrumuturi de la instituţiile de credit sau împrumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului.
(2)Resursele financiare ale Fondului vor fi utilizate pentru plata:
a)despăgubirilor/indemnizaţiilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii, încheiate cu asigurătorul aflat în procedură de faliment;
b)sumelor cuvenite creditorilor de asigurări a fi plătite de către Fond, în situaţia încetării contractelor de asigurare;
c)sumelor aferente constatării, instrumentării şi lichidării dosarelor de daună;
d)sumelor aferente înfiinţării, organizării, administrării şi funcţionării Fondului;
e)sumelor aferente desfăşurării activităţii Fondului pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege.
Art. 3
(1)Pentru stabilirea contribuţiei datorate de asigurători Fondului, cotele stabilite potrivit legii se aplică asupra primelor brute încasate din activitatea de asigurări directe (pe baza evidenţelor contabile lunare ale acestora), separat pe cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale şi asigurări de viaţă.
(2)Primele brute încasate din activitatea de asigurări directe se determină astfel: la rulajul creditor al contului 401 "Decontări privind primele de asigurare" se adaugă rulajul creditor al contului 405 "Decontări privind operaţiunile de coasigurare", diminuate cu rulajul debitor al contului 402 "Prime anulate şi de restituit", la care se adaugă rulajul creditor al contului 474 "Venituri înregistrate în avans"/analitic distinct, diminuate cu rulajul debitor al contului 474 "Venituri înregistrate în avans"/analitic distinct, la care se adaugă rulajul creditor al contului 404 "Decontări privind intermediarii în asigurări", diminuate cu rulajul debitor al contului 404 "Decontări privind intermediarii în asigurări", la care se adaugă sumele din rulajul contului 765 "Venituri din diferenţe de curs valutar", reprezentând diferenţele favorabile de curs valutar aferente încasării creanţelor din prime brute subscrise, şi se diminuează cu sumele din rulajul contului 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar", reprezentând diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente primelor brute subscrise şi diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente evaluării creanţelor din prime brute subscrise. Asigurătorii care au evidenţiat în contabilitate sumele încasate în creditul contului 474 "Venituri înregistrate în avans", iar la intrarea în vigoare a contractului de asigurare au debitat direct contul 474 "Venituri înregistrate în avans" prin contul 701 "Venituri din prime brute subscrise privind asigurările de viaţă directe" şi/sau prin contul 702 "Venituri din prime brute subscrise privind asigurările generale directe" nu vor diminua baza de calcul al contribuţiei datorate Fondului cu rulajul debitor al contului 474 "Venituri înregistrate în avans" aferent acestor sume.
(3)În contabilitatea asigurătorilor, contribuţia datorată Fondului se reflectă în debitul contului 643 "Cheltuieli cu fondurile speciale privind activitatea de asigurare", respectiv al contului 64312 "Cheltuieli privind contribuţia la Fondul de garantare a asiguraţilor - pentru asigurările de viaţă" şi al contului 64322 "Cheltuieli privind contribuţia la Fondul de garantare a asiguraţilor - pentru asigurările generale", prin creditul contului 443 "Fonduri speciale privind activitatea de asigurări", respectiv pentru asigurările de viaţă contul 44312 "Contribuţia la Fondul de garantare a asiguraţilor" şi pentru asigurările generale contul 44322 "Contribuţia la Fondul de garantare a asiguraţilor".
Art. 4
(1)Contribuţia datorată de asigurători Fondului se virează lunar, în moneda naţională - leu, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, în contul acestuia.
(2)Pentru neachitarea la termen a contribuţiilor datorate Fondului, asigurătorii sunt obligaţi să plătească dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanţelor fiscale. Dobânzile şi penalităţile vor fi virate în contul Fondului. În situaţia în care prin ordinul de plată se virează o sumă cumulată compusă din contribuţia datorată şi din dobânzi şi penalităţi de întârziere, la explicaţii se vor evidenţia distinct cele două sume.
Art. 5
Asigurătorii pot efectua operaţiuni de regularizare şi/sau de compensare a sumelor virate la Fond, acestea fiind evidenţiate în raportările prevăzute în anexa nr. 1 şi/sau în anexa nr. 2.
Art. 6
(1)Asigurătorii sunt obligaţi să întocmească şi să transmită lunar Fondului, până în ultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna expirată, raportările privind contribuţia datorată şi virata la Fond, distinct pentru cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale şi asigurări de viaţă, conform anexei nr. 1.
(2)În cazul transmiterii unei situaţii rectificative, aceasta se va face în forma prevăzută în anexa nr. 2. Pentru o lună de raportare este admisă o singură situaţie rectificativă privind contribuţia datorată şi virată la Fond.
(3)Odată cu transmiterea raportărilor, asigurătorii anexează în mod obligatoriu şi o declaraţie pe propria răspundere, dată sub semnătura reprezentantului legal al acestora, sub sancţiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul penal), pentru infracţiunile de înşelăciune şi/sau de fals în declaraţii, prin care se atestă că datele şi/sau informaţiile transmise sunt reale, corecte şi complete.
Art. 7
(1)În vederea recuperării sumelor datorate de asigurători Fondului, directorul general, la propunerea direcţiei de specialitate, va sesiza Consiliul de administraţie al Fondului.
(2)În baza hotărârii Consiliului de administraţie al Fondului, directorul general va emite actul prin care se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată a unui asigurător.
(3)Actul prin care se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată a unui asigurător constituie titlu de creanţă. Titlul de creanţă se va comunica asigurătorului şi va cuprinde suma restantă datorată de asigurător şi modalitatea de calcul al sumei datorate.
(4)În termen de 10 zile, calculat de la data comunicării către asigurător a actului prin care s-a stabilit şi s-a individualizat obligaţia de plată, asigurătorul poate să îşi plătească de bunăvoie obligaţiile datorate.
(5)Dacă la data scadenţei datoria restantă prevăzută în titlul de creanţă nu a fost plătită, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza căruia Fondul va declanşa procedura de executare silită a creanţelor, prevăzută de lege.
Art. 8
(1)Disponibilităţile Fondului vor fi plasate, potrivit art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/2015, în instrumente purtătoare de dobândă, la instituţii de credit, în instrumente ale pieţei monetare, în titluri de stat sau titluri ale administraţiei publice locale, precum şi în plasamente stabilite prin legislaţia în vigoare.
(2)Strategia de investire a resurselor Fondului se elaborează în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 213/2015.
Art. 9
(1)Fondul are ca destinaţie plata indemnizaţiilor/ despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate, în condiţiile legii, cu societatea de asigurare faţă de care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment, potrivit condiţiilor de asigurare şi în limita plafonului de garantare stabilit de Legea nr. 213/2015.
(2)Fondul nu preia funcţiile unui asigurător şi nu are obligaţia de a opera în baza de date CEDAM şi de a elibera certificat privind daunele înregistrate.
(3)Fondul poate desfăşura şi activitatea de administrator special în procedura de redresare financiară a asigurătorului şi de lichidator îh procedura de lichidare voluntara a asigurătorului.
Art. 10
(1)Fondul poate încheia acorduri de cooperare cu schemele de garantare din domeniul asigurărilor care operează în celelalte state pentru înlesnirea raportului de drept internaţional privat, în materia insolvenţei.
(2)Fondul poate mandata scheme de garantare din domeniul asigurărilor sau entităţi interesate în protecţia deţinătorilor de poliţe de asigurare din alte state, pentru a facilita demersurile întreprinse de creditorii de asigurări care au reşedinţa obişnuită, domiciliul sau sediul principal pe teritoriul unui stat, altul decât statul de origine, în vederea obţinerii despăgubirii/indemnizaţiei cuvenite.
CAPITOLUL II: Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului
Art. 11
(1)Bugetul de venituri şi cheltuieli se elaborează de către Fond, se aprobă de Consiliul de administraţie al Fondului şi se verifică în execuţie conform practicilor şi procedurilor controlului şi auditului intern.
(2)Organizarea şi conducerea evidenţei contabile a Fondului se fac potrivit dispoziţiilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Situaţiile financiare anuale ale Fondului sunt avizate de Consiliul de administraţie al Fondului şi sunt aprobate de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară.
(4)La sfârşitul exerciţiului financiar, excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.
(5)Fondul publică raportul anual de activitate şi raportul auditorului financiar, în condiţiile art. 37 alin. (2) din Legea nr. 213/2015.
Art. 12
(1)Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului cuprinde:
a)la partea de venituri: resursele financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) din Legea nr. 213/2015;
b)la partea de cheltuieli:
1.cheltuielile privind plata indemnizaţiilor/despăgubirilor cuvenite creditorilor de asigurări, inclusiv, dar nu limitativ, cheltuielile generate de constatarea, instrumentarea şi lichidarea dosarelor de daună, precum şi sumele cuvenite creditorilor de asigurări ca urmare a încetării contractelor de asigurare. Toate aceste cheltuieli sunt efectuate din contribuţiile încasate de Fond;
2.cheltuielile de administrare şi funcţionare a Fondului pe structura clasificaţiei bugetare;
3.cheltuielile aferente desfăşurării activităţii Fondului pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege.
(2)În vederea derulării activităţii Fondului, acesta îşi poate deschide conturi la instituţiile de credit.
CAPITOLUL III: Procedura deschiderii şi instrumentării dosarelor de daună
Art. 13
Între data închiderii procedurii de redresare financiară şi data denunţării contractelor de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, orice persoană care invocă vreun drept de creanţă împotriva asigurătorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o poliţă de asigurare valabilă poate solicita deschiderea dosarului de daună. Această solicitare se face prin completarea Cererii deschidere dosar daună, prevăzută în anexa nr. 3, denumită în continuare Cerere, şi transmiterea acesteia Fondului.
Art. 14
(1)Cererea prevăzută în art. 13 completată şi semnată de către petent se transmite Fondului în aceeaşi modalitate ca aceea prevăzută de art. 14 alin. (2) din Legea nr. 213/2015.
(2)În situaţia în care Fondul încheie convenţii cu societăţi care au ca obiect de activitate servicii de regularizare despăgubiri, cererea prevăzută la alin. (1) poate fi depusă/transmisă şi la sediile acestora. Fondul va aduce la cunoştinţa petenţilor informaţii în legătură cu datele de contact ale prestatorilor de servicii.
Art. 15
(1)Deschiderea dosarului de daună şi constatarea prejudiciilor vor fi efectuate după cum urmează:
a)după transmiterea cererii de către petent, astfel cum sunt definiţi la art. 1 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2014 privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi brokerilor de asigurare, la Fond sau la mandatarii acestuia, petentul va fi contactat în vederea deschiderii dosarului de daună;
b)declararea producerii evenimentului asigurat se face de către petent, în scris, prin completarea declaraţiei privind evenimentul conform anexei nr. 4, în termenul stabilit prin lege şi prin condiţiile de asigurare, la sediul Fondului sau la punctele de constatare stabilite de conducerea Fondului ori la mandatarii desemnaţi de acesta, după caz;
c)în urma declarării de către petent a evenimentului asigurat din poliţa de asigurare facultativă/obligatorie, Fondul va deschide dosarul de daună, va efectua constatarea pagubelor şi va comunica în scris părţii prejudiciate documentele ce trebuie depuse pentru soluţionarea pretenţiilor de despăgubire;
d)pentru evenimentele asigurate produse în străinătate, declararea acestora se face în conformitate cu prevederile legii aplicabile şi ale condiţiilor de asigurare, parte integrantă a contractului de asigurare;
e)Fondul solicită petentului depunerea la dosarul de daună a poliţei/contractului de asigurare, a documentelor care atestă producerea evenimentului asigurat, emise de autorităţile publice competente (organele de poliţie, unităţile de pompieri etc.), sau alte documente din care să reiasă cauzele şi împrejurările evenimentului (constat amiabil, declaraţii martori etc.), întinderea daunei, acte privind interesul patrimonial, documente justificative privind cuantumul despăgubirii etc.;
f)actele şi documentele justificative se depun în limba română, iar în cazul în care sunt redactate într-o limbă străină, acestea se depun însoţite de traducerea autorizată conform legii;
g)constatarea daunelor se face de către Fond, direct sau prin mandatarii acestuia, împreună cu părţile interesate;
h)constatarea avariilor rezultate în urma producerii evenimentului se va efectua în conformitate cu prevederile legii şi ale condiţiilor de asigurare;
i)procesul-verbal de constatare a pagubelor se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de toate persoanele care iau parte la întocmirea acestuia, un exemplar urmând a fi înmânat petentului;
j)la cererea petentului sau a unităţii reparatoare, Fondul efectuează constatări suplimentare a avariilor a căror depistare nu a fost posibilă la constatarea iniţială, iar rezultatele constatării sunt menţionate într-un nou proces-verbal de constatare (Suplimentar) semnat de aceleaşi persoane care au semnat procesul-verbal iniţial de constatare a pagubelor.
(2)Fondul va elibera un document de introducere în reparaţie a vehiculului, în cazul în care petenţii înştiinţează despre producerea unor pagube materiale la vehiculul asigurat, în condiţiile prevăzute la art. 79 alin. (2) lit. b), art. 80 alin. (2) şi la art. 801 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicită deschiderea dosarului de daună Fondului, în condiţiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/2015. Documentul de introducere în reparaţie a vehiculului constituie anexa nr. 5.
(3)Documentul de introducere în reparaţie a vehiculului are un număr unic.
(4)Documentul de introducere în reparaţie a vehiculului este un formular care poate fi emis direct din sistemul informatic propriu ori poate fi tipărit, fiecare formular regăsindu-se în două exemplare, un exemplar original şi o copie. Formularul va conţine în mod obligatoriu cel puţin informaţiile cuprinse în modelul prezentat în anexa nr. 5.
(5)Originalul documentului de introducere în reparaţie a vehiculului se înmânează solicitantului, iar o copie se va anexa dosarului de daună.
(6)Documentele de introducere în reparaţie a vehiculului se distribuie fie în format electronic, fie pe suport hârtie, numai personalului desemnat în condiţiile art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 213/2015, pe bază de semnătură.
(7)Dacă documentele de introducere în reparaţie a vehiculului au fost completate greşit, acestea se anulează prin bararea pe diagonală şi înscrierea menţiunii "anulat", păstrându-se atât originalul, cât şi copia. De asemenea, şi în evidenţele electronice se vor face modificările care se impun în legătură cu numărul documentului şi cu motivul anulării.
(8)Eliberarea documentului de introducere în reparaţie a vehiculului nu constituie nota tehnică finală de constatare a daunelor şi nici obligaţie de plată. Această reglementare se precizează în conţinutul tipizat al documentului. Acest document se eliberează inclusiv în cazul în care se constată daună totală şi vehiculul nu se mai repară.
Art. 16
Stabilirea şi evaluarea despăgubirilor se efectuează după cum urmează:
a)evaluarea despăgubirilor se efectuează de către Fond, direct sau prin mandatarii acestuia, în baza documentelor existente la dosarul de daună şi în conformitate cu prevederile legii şi ale condiţiilor de asigurare;
b)dacă din analizarea dosarului de daună rezultă necesitatea completării acestuia cu documente suplimentare, Fondul transmite o solicitare scrisă petentului în acest sens;
c)după analizarea şi instrumentarea dosarului de daună, direcţia tehnică de specialitate întocmeşte referatul de plată a despăgubirii care va fi analizat de către celelalte direcţii de specialitate din cadrul Fondului în vederea avizării, conform prevederilor legale;
d)după avizarea dosarului de daună de către direcţiile de specialitate din cadrul Fondului, acesta se înaintează comisiei speciale constituite conform Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare. Comisia specială desemnată de către Fond este constituită din proprii specialişti, cu următoarea componenţă: 2 membri din partea conducerii, dintre care unul are calitatea de preşedinte al comisiei; conducătorul direcţiei economice sau înlocuitorul legal al acestuia, după caz; 2 reprezentanţi ai direcţiei tehnice cu experienţă în materie de lichidare de daune; 2 reprezentanţi ai direcţiei juridice cu experienţă de cel puţin 3 ani în domeniul juridic.
CAPITOLUL IV: Procedura şi condiţiile de efectuare a plăţilor din disponibilităţile Fondului. Modalităţi de recuperare a sumelor plătite de la Fond
Art. 17
(1)După data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, pronunţate împotriva unei societăţi de asigurare aflate în stare de insolvenţă, Fondul este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, în condiţiile Legii nr. 213/2015, completată cu prevederile Legii nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi ale prezentei norme.
(2)Fondul va publica pe site-ul acestuia informaţii referitoare la demersurile necesare pentru obţinerea de la Fond, de către creditorii de asigurări, a despăgubirilor/indemnizaţiilor.
(3)Informaţiile ce se publică pe site-ul Fondului vor cuprinde următoarele date: date generale referitoare la Fond, cadrul legal aplicabil, condiţiile şi modalităţile de efectuare a plăţilor, date referitoare la documentele, condiţiile şi formalităţile ce trebuie îndeplinite pentru încasarea despăgubirii/indemnizaţiei.
Art. 18
(1)După data publicării deciziei privind închiderea procedurii de redresare financiară şi constatarea indiciilor stării de insolvenţă a asigurătorului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în termenul prevăzut de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, Fondul va prelua de la asigurător evidenţa contractelor de asigurare în vigoare la data închiderii procedurii de redresare financiară, evidenţa completă a dosarelor de daună, precum şi evidenţele tehnico-operative şi contabile aferente acestor contracte şi dosare,
(2)Asigurătorul are obligaţia de a preda evidenţele prevăzute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, în termenul prevăzut de lege, atât în format letric, cât şi electronic/digital sau în alte forme în care acestea se regăsesc în arhiva asigurătorului. Evidenţele includ toate contractele de asigurare în vigoare, dosarele de daună, bazele de date, registrele, corespondenţa, orice document referitor la dosare/contracte în vigoare, precum şi orice alte evidenţe deţinute de asigurător în legătură cu acestea.
(3)Răspunderea asupra datelor înscrise în evidenţele preluate de Fond revine membrilor consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere/conducerii executive/directoratului asigurătorului, după caz, care vor declara prin procesul-verbal încheiat menţionat la alin. (4) că evidenţele menţionate la alin. (1) sunt reale, complete şi corecte în măsura necesară pentru o administrare şi gestionare corespunzătoare a acestora de către Fond.
(4)Preluarea de către Fond a evidenţelor menţionate la alin. (1) se face pe baza unui proces-verbal încheiat cu reprezentanţii legali ai asigurătorului.
(5)Fondul verifică datele prezentate în evidenţele preluate, inclusiv corelaţiile dintre aceste date, dosarele de daună şi contractele de asigurare în vigoare. Eventualele erori vor fi aduse la cunoştinţă asigurătorului şi lichidatorului judiciar, după desemnarea acestuia.
(6)În urma analizării de către direcţiile de specialitate ale Fondului a evidenţelor preluate se va publica pe site-ul Fondului lista potenţialilor creditori de asigurări care pot beneficia de despăgubiri/indemnizaţii din disponibilităţile Fondului după aprobarea acesteia de către comisia specială constituită conform legii.
Art. 19
(1)După data publicării deciziei privind închiderea procedurii de redresare financiară şi constatarea indiciilor stării de insolvenţă a asigurătorului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în termenul legal, Fondul va desemna comisia specială, a cărei componenţă este stabilită conform prevederilor art. 23 din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare.
(2)Comisia specială îşi va exercita atribuţiile prevăzute de lege după publicarea deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară de închidere a procedurii de redresare financiară a asigurătorului, pentru a asigura plata sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii de faliment.
Art. 20
(1)Pentru încasarea de la Fond a indemnizaţiilor/despăgubirilor, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva societăţii de asigurare trebuie să completeze o cerere de plată motivată în acest sens, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. Cererea de plată se poate depune începând cu data publicării deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară de închidere a procedurii de redresare financiară, în condiţiile art. 22 din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi în maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment. Pentru creanţele de asigurări născute ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii de faliment, cererea de plată poate fi depusă în maximum 90 de zile de la data naşterii dreptului de creanţă al creditorului de asigurări. Cererea de plată se adresează Fondului şi se depune la sediul acestuia, direct sau prin poştă, cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, prin poşta electronică ori prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. Cererea de plată se poate depune şi la mandatarii desemnaţi de către Fond în acest scop. La cererea de plată se anexează, în copie legalizată, actele/înscrisurile doveditoare ale sumelor pretinse cu titlu de creanţe de asigurări. În cazul imposibilităţii de prezentare a actelor/înscrisurilor doveditoare în copie legalizată, petentul poate să prezinte copii ale acestora sau poate depune o declaraţie pe propria răspundere, în sensul susţinerii acestor documente justificative. Declaraţia pe propria răspundere dată de petent în susţinerea documentelor justificative este prevăzută în anexa nr. 7. În cuprinsul cererii de plată se va preciza motivul imposibilităţii de depunere a înscrisurilor justificative.
(2)În cuprinsul cererii de plată, petentul declară pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal, dacă suma pretinsă de la Fond a fost încasată în cadrul procedurii de faliment şi/sau în urma exercitării altor acţiuni de recuperare a sumelor cuvenite, îndreptate împotriva asigurătorului debitor faţă de care s-a stabilit starea de insolvenţă.
(3)Pe măsura înregistrării şi analizării cererilor de plată ale petenţilor şi a documentaţiei justificative aferente, Fondul întocmeşte listele creditorilor de asigurări ale căror creanţe certe, lichide şi exigibile urmează a fi plătite din disponibilităţile sale. Listele creditorilor de asigurări se întocmesc după verificarea şi avizarea dosarelor de daună de către direcţiile de specialitate ale Fondului. Listele creditorilor de asigurări împreună cu o notă privind propunerea de aprobare, întocmită şi semnată de către conducătorul direcţiei tehnice de specialitate a Fondului, se transmit comisiei speciale. În vederea aprobării listelor, comisia specială poate verifica, prin sondaj, dosarele de daună şi creanţele de asigurări cuprinse în acestea şi, în toate cazurile în care consideră că este necesar, poate dispune reverificarea respectivelor dosare şi/sau creanţe de asigurări.
(4)După aprobarea acestor liste de către comisia specială, se efectuează plăţile indemnizaţiilor/despăgubirilor către creditorii de asigurări, cu respectarea prevederilor legale.
(5)De la data publicări deciziei de închidere a procedurii de redresare financiară şi până la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment împotriva asigurătorului, comisia specială poate aproba despăgubirile/ indemnizaţiile creditorilor de asigurări, urmând ca plata acestora să se facă după rămânerea definitivă a hotărârii menţionate.
Art. 21
(1)Fondul asigură plata despăgubirilor/ indemnizaţiilor către creditorii de asigurări ai asigurătorilor aflaţi în faliment, în limitele plafonului de garantare şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 213/2015 şi de prezenta normă.
(2)În vederea efectuării plăţii sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, Fondul procedează la verificarea documentelor justificative anexate de petent în susţinerea cererii de plată, a dosarelor de daună şi a evidenţelor preluate de la asigurător, conform art. 23 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare.
Art. 22
(1)Indemnizaţiile/Despăgubirile se plătesc creditorilor de asigurări, persoane fizice şi/sau juridice, potrivit condiţiilor prevăzute în contractele de asigurare încheiate cu societatea de asigurare în faliment, în conformitate cu prevederile prezentei norme.
(2)Creditorii de asigurări prevăzuţi la alin. (1) sunt, după caz:
a)persoana asigurată (asiguratul) - persoana fizică sau juridică aflată în raporturi juridice cu asigurătorul debitor prin încheierea contractului de asigurare, putând avea şi calitatea de parte contractantă;
b)beneficiarul asigurării - terţa persoană căreia, în baza legii sau a contractului de asigurare, societatea de asigurare debitoare urmează să îi achite sumele cuvenite ca urmare a producerii riscului asigurat;
c)persoană păgubită (în cazul asigurării de răspundere civilă) - persoana îndreptăţită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă.
Art. 23
(1)Creditorii de asigurări prevăzuţi la art. 22 alin. (2) îşi pot recupera creanţele de asigurări din disponibilităţile Fondului, în conformitate cu prevederile legale şi ale prezentei norme.
(2)Plata despăgubirilor/indemnizaţiilor se efectuează creditorilor de asigurări astfel cum aceştia sunt definiţi la art. 22 alin. (2).
(3)Plăţile către o altă persoană decât creditorul de asigurări pot fi efectuate, după cum urmează:
a)moştenitorului legal sau legatarului de orice tip, pe baza certificatului de moştenitor, respectiv de legatar;
b)moştenitorului legal sau legatarului de orice tip, desemnat prin procură specială autentică să îi reprezinte pe ceilalţi moştenitori legali, respectiv legatari, pe baza certificatului de moştenitor, respectiv de legatar;
c)părintelui pentru copilul său minor în vârstă de până la 14 ani, pe baza actului de identitate al părintelui şi a certificatului de naştere al copilului în vârstă de până la 14 ani; copiii cu vârste între 14-18 ani pot ridica personal compensaţiile, cu încuviinţarea prealabilă scrisă a părinţilor sau a tutorelui;
d)tutorelui sau curatorului, pentru titularii cărora li s-a instituit tutela sau curatela pe baza actului de instituire a tutelei, respectiv a cu ratei ei;
e)mandatarului titularului, pe bază de procură specială autentică pentru încasarea despăgubirii/indemnizaţiei; creditorii de asigurări, persoane fizice/juridice cu domiciliul sau reşedinţa/sediul în străinătate, pot mandata o persoană fizică/juridică pentru încasarea despăgubirii/indemnizaţiei de la Fond, pe baza unei procuri eliberate conform legislaţiei statului în care se eliberează aceasta. În acest caz, mandatarul va prezenta procura şi traducerea legalizată de către un notar public român;
f)în alte situaţii, conform contractelor încheiate între părţi şi prevederilor legale în vigoare.
(4)Pentru identificarea persoanei juridice îndreptăţite la despăgubire/indemnizaţie, aceasta va adresa o cerere de plată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, la care va ataşa următoarele documente:
a)copie legalizată a extrasului de registru actualizat eliberat de către oficiul registrului comerţului şi a certificatului de înregistrare emis de către oficiul registrului comerţului ori a certificatului emis de Registrul asociaţiilor/fundaţiilor sau orice act de înregistrare la autorităţile afiliate, după caz, din care să rezulte datele de identificare a societăţii: denumirea, adresa, codul de identificare fiscală/codul unic de identificare, persoanele împuternicite să angajeze societatea, eventualele divizări, fuziuni, stări de dizolvare sau de lichidare judiciară, de faliment etc.;
b)copie legalizată a actului de numire a noului reprezentant al societăţii, în cazul în care acesta este administratorul judiciar, lichidatorul sau lichidatorul judiciar;
c)copie a actului de identitate al persoanei care înaintează cererea;
d)alte documente în dovedirea calităţii.
Art. 24
(1)Plata se face în moneda naţională-leu, iar, în cazul creanţelor în valută, plata se va efectua la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României din ziua efectuării plăţii.
(2)Indemnizaţiile/Despăgubirile cuvenite creditorilor de asigurări se pot plăti de la Fond prin poştă şi/sau prin orice alte instituţii de credit autorizate de Banca Naţională a României, inclusiv online. În vederea efectuării plăţii sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, Fondul poate să încheie convenţii/ contracte de prestări de servicii cu oricare dintre aceste instituţii.
(3)Dacă disponibilităţile Fondului nu sunt suficiente pentru efectuarea plăţilor de indemnizaţii/despăgubiri cuvenite creditorilor de asigurări, plata acestora se va efectua pe măsura alimentării Fondului cu resursele financiare prevăzute de lege. Autoritatea de Supraveghere Financiară poate majora oricând cuantumul cotei procentuale până la limita prevăzută la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/2015.
Art. 25
(1)Conform prevederilor art. 266 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, creditorii de asigurări care au încasat indemnizaţiile/despăgubirile cuvenite de la Fond nu au dreptul să solicite încasarea creanţelor de asigurări în cadrul procedurii falimentului societăţii de asigurare debitoare decât pentru sumele care depăşesc plafonul de garantare prevăzut de lege.
(2)Toate despăgubirile/indemnizaţiile plătite din disponibilităţile Fondului, împreună cu dovada plăţii acestora, se înregistrează cu titlu de creanţe de asigurări la dosarul de faliment înregistrat pe rolul instanţei judecătoreşti competente. Recuperarea creanţelor Fondului se face prin valorificarea bunurilor şi/sau a drepturilor şi veniturilor societăţii de asigurare debitoare, în condiţiile Legii nr. 213/2015, ale Legii nr. 85/2014 şi ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. Creanţele Fondului reprezintă creanţe de asigurări conform art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 213/2015 şi art. 267 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 şi se achită cu prioritate faţă de alte creanţe, imediat după achitarea sumelor prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014. Reprezintă creanţe de asigurări ale Fondului şi sumele avansate de acesta prestatorilor de servicii pentru instrumentarea şi lichidarea dosarelor de daună, conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 213/2015.
(3)Fondul este îndreptăţit să înregistreze la masa credală, în tot cursul procedurii de faliment, orice sume achitate creditorilor de asigurări, precum şi orice dobânzi şi/sau cheltuieli efectuate din disponibilităţile Fondului cu titlu de creanţe de asigurări, conform art. 18 din Legea nr. 213/2015.
(4)Creditorul de asigurări poate urma şi procedura de faliment a asigurătorului prevăzută de Legea nr. 85/2014 în vederea recuperării creanţei sale din activele asigurătorului aflat în procedură de faliment, inclusiv pentru suma cuvenită care depăşeşte plafonul de garantare prevăzut de lege, prin înscrierea creanţei sale la masa credală. Dacă petentul a urmat procedura de faliment a asigurătorului anterior solicitării adresate Fondului, în cuprinsul cererii de plată va preciza suma solicitată la masa credală. În situaţia în care, la momentul depunerii cererii de plată la Fond, petentului i se distribuise o sumă în cadrul procedurii de faliment, acesta va preciza în cuprinsul cererii de plată cuantumul sumei încasate. Dacă, ulterior depunerii cererii de plată la Fond, petentul se înscrie la masa credală a asigurătorului în faliment, acesta va notifica Fondul.
(5)Fondul poate proceda la compensarea creanţelor sale cu cele ale societăţii de asigurare debitoare cu avizul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi cu aprobarea judecătorului-sindic, conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014. Fondul poate adjudeca în contul creanţei sale constituite din sumele prevăzute la alin. (3), în calitate de creditor privilegiat, activele societăţii de asigurare debitoare, în condiţiile prevăzute la art. 850 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată.
(6)Fondul este îndreptăţit să solicite autorităţilor competente stabilirea răspunderii civile sau penale faţă de persoanele care au încasat sume necuvenite de la Fond, precum şi să recupereze aceste sume, fiind abilitat să exercite acţiunile şi/sau modalităţile prevăzute de lege în acest sens.
CAPITOLUL V: Dispoziţii specifice procedurii de faliment a societăţii de asigurare
Art. 26
Potrivit art. 17 din Legea nr. 213/2015, creditorul de asigurări se poate înscrie la masa credală a asigurătorului în faliment, în vederea recuperării creanţei sale din activele asigurătorului aflat în faliment, inclusiv pentru suma cuvenită care depăşeşte plafonul de garantare prevăzut de lege.
Art. 27
(1)În conformitate cu art. 258 lit. a) şi art. 260 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar desemnat în dosarul de faliment va transmite Fondului un raport amănunţit asupra situaţiei bunurilor/veniturilor societăţii de asigurare debitoare şi asupra stadiului procedurii de lichidare.
(2)Raportul lichidatorului judiciar, prevăzut la alin. (1), va cuprinde şi următoarele:
a)situaţia creanţelor de asigurări înregistrate la dosarul de faliment cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014, cu precizarea numelui/denumirii creditorilor de asigurări, a cuantumului creanţelor admise şi înregistrate la masa credală a asigurătorului, precum şi a ordinii de prioritate/a privilegiului/a garanţiei legale de care se bucură aceste creanţe;
b)situaţia creanţelor de asigurări înregistrate la dosarul de faliment cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014, cu precizarea creditorilor de asigurări ale căror creanţe nu au fost admise de lichidatorul judiciar în cuantumul solicitat de aceştia ori, după caz, ale căror creanţe au fost respinse la plată. Prevederile lit. a) referitoare la elementele privind creditorii şi creanţele de asigurări se aplică în mod corespunzător;
c)situaţia creanţelor de asigurări aferente dosarelor de daună existente în evidenţele societăţii de asigurare debitoare, aprobate la plată de către aceasta, dar neînregistrate la dosarul de faliment în condiţiile Legii nr. 85/2014;
d)situaţia creanţelor de asigurări aferente dosarelor de daună existente în evidenţele societăţii de asigurare debitoare, neaprobate la plată de către aceasta şi neînregistrate la dosarul de faliment în condiţiile Legii nr. 85/2014;
e)situaţia creanţelor de asigurări care au făcut/fac obiectul unor operaţiuni de compensare ori al unor concordate sau, după caz, al unor litigii aflate spre soluţionare pe rolul instanţelor judecătoreşti competente la data întocmirii raportului; lichidatorul judiciar va preciza elementele de identificare a creditorilor de asigurări şi a creanţelor acestora, corespunzător prevederilor lit. a);
f)propunerile lichidatorului judiciar privind modalităţile concrete de lichidare a bunurilor şi/sau a drepturilor din patrimoniul societăţii de asigurare debitoare, prevăzute la art. 258 lit. q) din Legea nr. 85/2014, precum şi/sau măsurile întreprinse de acesta.
(3)Odată cu transmiterea raportului întocmit conform alin. (1) şi (2), lichidatorul judiciar pune la dispoziţie Fondului dosarele de daună şi toate înscrisurile/documentaţiile aferente înregistrate în evidenţele sale, precum şi, după caz, un exemplar al tabelului definitiv al creanţelor întocmit în cadrul procedurii de faliment.
(4)Sumele plătite de Fond către creditorii de asigurări beneficiază de ordinea de prioritate prevăzută la art. 267 din Legea nr. 85/2014 şi se îndestulează din sumele existente în conturile de lichidare, obţinute din valorificarea drepturilor şi/sau a bunurilor societăţii de asigurare debitoare.
Art. 28
În urma înregistrării raportului şi a situaţiilor transmise de lichidatorul judiciar, întocmite conform art. 27, Fondul verifică dosarele de daună şi înscrisurile/documentaţiile aferente acestora, în vederea întocmirii/refacerii Istelor creditorilor de asigurări.
Art. 29
- Titlul executoriu care constată creanţe de asigurări nevalorificat în cadrul procedurii de faliment sau în cadrul altor proceduri de executare silită prevăzute de lege se transmite Fondului, în vederea verificării lui şi, după caz, a valorificării acestuia, prin plata sumelor cuvenite de la Fond, în condiţiile prezentei norme şi ale prevederilor legale incidente.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 30
Verificarea modului de constituire de către asigurători a contribuţiei datorate Fondului şi de virare la termen a acesteia, precum şi verificarea datelor cuprinse în raportările lunare se fac de organele de specialitate ale Autorităţii de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 213/2015, precum şi ale normelor date în aplicarea acestor acte normative.
Art. 31
În cazul constatării existenţei unor indicii cu privire la săvârşirea unor infracţiuni, Fondul sesizează organele competente.
Art. 32
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta normă.
Art. 33
Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acesteia.
Art. 34
La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Fondul de garantare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 28 iulie 2009.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

ANEXA nr. 1: RAPORTARE privind contribuţia datorată şi virată la Fondul de garantare a asiguraţilor pentru luna ...........
Denumirea societăţii: ..................
Sediul: str. ............ nr. ..........., bl. ...........,
sc. .............., ap. ............, sectorul/judeţul ...............
Persoana de contact ...................
Telefon .................., e-mail ...............
- lei -

Nr. crt.

Specificaţii

Total cumulat de la începutul anului*)

Din care pentru luna de raportare**)

Numărul şi data documentului de plată***)

0

1

2

3

4

1.

Prime brute încasate din asigurări directe:

   

- asigurări generale

  

X

- asigurări de viaţă

   

2.

Cota procentuală stabilită de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru:

X

 

X

- asigurări generale

 

- asigurări de viaţă

 

3.

Contribuţie datorată la Fondul de garantare a asiguraţilor pentru:

  

X

- asigurări generale

  

X

- asigurări de viaţă

  

X

4.

Dobânzi şi penalităţi de întârziere datorate

  

X

5.

Suma virată - total, din care:

   

6.

- aferentă contribuţiei datorate la Fondul de garantare a asiguraţilor:

   

- asigurări generale

   

- asigurări de viaţă

   

7.

- aferentă dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate

   
Subsemnatul, ..................................., în calitate de .............. (conducător executiv) ............., cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi documentele sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoştinţă Fondului.
Numele şi prenumele ............ (cu majuscule) ..............
Semnătura ..................
Ştampila societăţii
___
*) În coloana 2 se înscriu primele brute încasate, cumulate de la începutul anului, inclusiv cele aferente lunii pentru care se face raportarea.
**) În coloana 3 se înscriu primele brute încasate aferente lunii pentru care se face raportarea.
***) Ori de câte ori se efectuează viramente se va transmite şi copia documentului de plată, cu următoarele specificaţii: suma totală virată, din care: aferentă contribuţiei datorate la Fond, aferentă dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate şi luna pentru care se efectuează viramentul.
ANEXA nr. 2: SITUAŢIA RECTIFICATIVĂ privind contribuţia datorată şi virată la Fondul de garantare a asiguraţilor pentru luna ...........
Denumirea societăţii: ....................
Sediul: str. ........... nr. ..........., bl. ................,
sc. .............., ap. ............., sectorul/judeţul ....................
Persoana de contact .................
Telefon ...................., e-mail ..................
- lei -

Nr. crt.

Specificaţii

Suma raportată iniţial*)

Suma rectificată**)

Diferenţa +/-

Numărul şi data documentului de plată***)

0

1

2

3

4(3-2)

5

1.

Prime brute încasate din asigurări directe:

   

X

- asigurări generale

   

- asigurări de viaţă

   

2.

Cota procentuală stabilită de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru:

  

X

X

- asigurări generale

  

- asigurări de viaţă

  

3.

Contribuţia datorată Fondului pentru:

   

X

- asigurări generale

   

- asigurări de viaţă

   

4.

Dobânzi şi penalităţi de întârziere datorate

   

X

5.

Suma virată - total, din care:

    

6.

- aferentă contribuţiei datorate la Fond pentru:

    

- asigurări generale

    

- asigurări de viaţă

    

7.

- aferentă dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate

    
Subsemnatul, ......................, în calitate de ............... (conducător executiv) ............... cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi documentele sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoştinţă Fondului.
Numele şi prenumele .................... (cu majuscule) ................
Semnătura ...................
Ştampila societăţii
__
*) În coloana 2 se înscrie valoarea iniţială declarată a primei brute încasate, aferentă lunii pentru care se face rectificarea.
**) În coloana 3 se înscrie valoarea rectificată a primei brute încasate aferentă lunii pentru care se face rectificarea.
***) Ori de câte ori se efectuează viramente se va transmite şi copia documentului de plată, cu următoarele specificaţii: suma totală virată, din care: aferentă contribuţiei datorate la Fond, aferentă dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate şi luna pentru care se efectuează viramentul.
ANEXA nr. 3: CERERE DESCHIDERE DOSAR DAUNĂ
Subsemnatul(a) ........................, domiciliat(ă) în ......................., str. ............ nr. .........., bl. ........, sc. ......., et. ........., ap. ............., judeţul/sectorul ............, legitimat(ă) cu ........... seria .......... nr. ............., eliberat(ă) de ............. la data de .............., CNP .............., telefon/fax .........., reprezentant al ............................
Societăţii/Domnului/Doamnei ....................., cu sediul/domiciliul în ..................., str. ........ nr. .........., bl. ..........., sc. ......, et. ....., ap. .............., judeţul/sectorul .................., CUI/CNP ......................., telefon/fax ..............., în baza Contractului de asigurare obligatorie/facultativă seria .................. nr. ................, încheiat cu Societatea de Asigurare ...................., cu valabilitate de la ......... până la .............., solicit deschiderea dosarului de daună ca urmare a producerii riscului asigurat în data de ........................ .
Data .................
Petent,
............................
(numele, prenumele)
..........................
(semnătura/ştampila)
ANEXA nr. 4: DECLARAŢIE PRIVIND EVENIMENTUL
Avarii existente ........................
Data şi ora prezentării ....................
Data ............ ora ......................
Obţinerea din asigurare de foloase materiale necuvenite se pedepseşte conform Codului penal.
Inspector de specialitate daune,
...............
Petent,
...............
DECLARAŢIE PRIVIND EVENIMENTUL
Subsemnatul(a), ....................., fiul (fiica) lui ...................... şi al/a ..................., născut(ă) la data de ...................... în localitatea .................., judeţul/sectorul ..................., domiciliat(ă) în localitatea ................., str. ....... nr. ......., bl. ....., sc. ......., et. ......., ap. ........, judeţul/sectorul ..............., CNP ..................., legitimat(ă) ................ cu ......... seria .......... nr. ............, eliberat(ă) de .............., telefon/fax .................., adresă de e-mail ...................., în baza Contractului de asigurare obligatorie/facultativă seria .............. nr. ................, cu valabilitate de la ......... până la ..............., declar pe propria răspundere următoarele aspecte privind cauzele şi consecinţele producerii evenimentului asigurat (avarie auto, furt, inundaţie, incendiu etc.).
Descrierea evenimentului:
La data de ................., în localitatea ............., str. ....... nr. ......., bl. .........., sc. ..........., et. ........., ap. ......, judeţul/sectorul ........, în jurul orei ..................................................
Consecinţe ale evenimentului asigurat:
....................................................
Data: .../.../...
Semnătura: ................
NOTĂ:
În mod obligatoriu se vor completa corect toate spaţiile punctate din conţinutul declaraţiei.
Următoarele declaraţii se vor completa doar în cazul daunelor auto.
Declar pe propria răspundere că în urma evenimentului rutier |_| nu au |_| au suferit vătămări corporale următoarele persoane (Se vor menţiona numele, prenumele, adresa şi vătămările corporale) şi |_| sau |_| nu s-au produs pagube altor persoane:
......................................
Autovehiculul este asigurat CASCO/RCA cu Contractul nr. ........., emis de Societatea ..................., valabil de la ........... până la .............. .
Detalii privind evenimentul

Condiţii de luminozitate:

- lumina zilei |_|

- luminozitate redusă |_|

- întuneric |_|

Starea carosabilului:

- uscat |_|

- altele (umed, îngheţat etc.) |_|

 
Categoria vehiculului (înscrisă în documentul internaţional de asigurare):
- categoria "A" autoturism |_|
- categoria "B" motociclu |_|
- categoria "C" autocamion sau tractor |_|
- categoria "D" bicicletă cu motor |_|
- categoria "E" autobuz sau autocar |_|
- categoria "F" remorcă |_|
Prezentarea schematică a avariilor:
Avarii la autovehiculul condus de mine cu nr. de înmatriculare ....................
Avarii la celălalt autovehicul cu nr. de înmatriculare .....................
Prezentarea schematică a accidentului/evenimentului:

 

 

 

 

 

Evenimentul a fost anunţat şi la Poliţia din ................., care a încheiat Procesul-verbal seria ............... nr. ..........., Autorizaţia de reparaţie seria ................. nr. .............., din data de .../.../...
Vinovat de producerea evenimentului este ....................., domiciliat în localitatea .................., judeţul/sectorul ............., str. ......... nr. ....., bl. ......., sc. ........., et. ...., ap. ........, telefonul ........, care a condus autovehiculul cu nr. de înmatriculare ..............., asigurat RCA la Societatea .............., cu Poliţa seria .......... nr. ........., valabilă de la ............ la ............. .
Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, că nu am depus formularul Constatare amiabilă de accident, o copie a acestuia şi nici vreun alt document de avizare/înştiinţare/cerere/notificare la niciun alt asigurător, în vederea obţinerii de despăgubiri.
Data: ..../..../.....
Semnătura ..................
ANEXA nr. 5: DOCUMENT de introducere în reparaţie a vehiculului
FONDUL DE GARANTARE A ASIGURAŢILOR
Nr. ......................
DOCUMENT de introducere în reparaţie a vehiculului
Se eliberează prezentul document pentru vehiculul marca ...................., culoarea .................., având nr. de înmatriculare/înregistrare .............. şi proprietar/utilizator ....................., CNP/CUI ................... .
Vehiculul a fost implicat în accidentul rutier/evenimentul din data de .........., ora ............., locul .............. şi poate fi introdus în reparaţie cu următoarele avarii:
............................................................................................
Eliberat astăzi, ........................, domnului/doamnei ................., CNP .....................
Inspector de specialitate daune
Numele şi prenumele în clar ......................
Eliberarea prezentului document nu constituie notă tehnică finală de constatare a daunelor şi nici obligaţie de plată a Fondului de garantare a asiguraţilor.
Fondul de garantare a asiguraţilor poate efectua plăţi din disponibilităţile sale doar după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti împotriva asigurătorului, potrivit art. 266 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi numai către creditorii de asigurări prevăzuţi la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantarea asiguraţilor.
Semnătura ......................
ANEXA nr. 6: CERERE DE PLATĂ
Subsemnatul(a), ..........................., domiciliat(ă) în ...................., str. .............. nr. .............., bl. ......., sc. ..........., et. ........., ap. .............., judeţul/sectorul ...................., legitimat(ă) cu ................ seria ............. nr. ............., eliberat(ă) de .............. la data de ..............., CNP ......................., telefon/fax ..............., reprezentant al Societăţii/domnului/doamnei .................., cu sediul/domiciliul în ..............., str. ....... nr. ........., bl. ..........., sc. ......., et. ......, ap. ............., judeţul/sectorul CUI/CNP ..............., telefon/fax ................., în urma încetării contractului sau a producerii evenimentului din data de ....................., în baza Contractului de asigurare obligatorie/facultativă seria .......... nr. ............., încheiat cu Societatea de Asigurare ................., cu valabilitate de la data de ............... la data de ................., vă rog să aprobaţi plata indemnizaţiei/despăgubirii, în cuantum de ............. lei.
Solicit ca plata să se efectueze:
- în contul nr. ................ deschis la Banca ...............;
- prin poştă, la adresa mai sus menţionată.
Menţionez faptul că nu există/există vreun privilegiu ori garanţie reală în ceea ce priveşte creanţa (privilegii speciale, ipotecă imobiliară, ipotecă mobiliară, gaj, dreptul la retenţie), şi anume ...................
Declar pe propria răspundere că am/nu am încheiat un contract pentru acest tip de asigurare cu altă societate de asigurare şi am/nu am primit indemnizaţia/despăgubirea aferentă obiectului contractului menţionat mai sus.
Declar pe propria răspundere că, la data depunerii prezentei cereri de plată, nu am urmat/am urmat procedura de faliment a asigurătorului şi nu am încasat/am încasat de la masa credală/în urma altor acţiuni de recuperare exercitate împotriva asigurătorului o sumă în cuantum de ......... .
Declar pe propria răspundere că mă aflu în imposibilitatea de a prezenta următoarele înscrisuri justificative în copie, copie legalizată: ...................., deoarece ....................
Data ...................
Semnătura/ştampila .............
ANEXA nr. 7: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE în susţinerea documentelor justificative
Subsemnatul(a), ........................., domiciliat(ă) în str. ................. nr. ..........., bl. ........, sc. .........., et. ...., ap. .........., judeţul/sectorul ..........., legitimat(ă) cu .............. seria .............. nr. ................, eliberat(ă) de ................ la data de ................, CNP ..............., telefon/fax ............, reprezentant al Societăţii/Domnului/Doamnei ................., cu sediul/domiciliul în ................, str. ............. nr. ...., bl. ......, sc. ........, et. ...., ap. ............, judeţul/sectorul .............., CUI/CNP .............., telefon/fax .................., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta că toate informaţiile/documentele anexate cererii de plată a indemnizaţiei/despăgubirii corespund realităţii.
Data .................
Semnătura/ştampila ...................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 667 din data de 2 septembrie 2015