NORME METODOLOGICE din 18 decembrie 2012 pentru achiziţia publică centralizată, la nivel naţional, de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto
PARTEA 1:
Art. 1
(1)Ministerul Sănătăţii este unitate de achiziţii publice, centralizată, denumită în continuare Unitate.
(2)În această calitate, conferită în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată, Ministerul Sănătăţii, prin structura de specialitate, organizează şi desfăşoară licitaţii publice, la nivel naţional, pentru achiziţia de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto.
(3)În baza licitaţiilor desfăşurate, Unitatea încheie acorduri-cadru în numele şi pentru unităţi sanitare publice.
(4)În baza acordurilor-cadru unităţile sanitare încheie şi derulează contracte subsecvente cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
PARTEA 2:
CAPITOLUL I: Etapa 1 - Elaborarea Listei cu medicamentele, materialele sanitare, echipamentele medicale, echipamentele de protecţie, serviciile, combustibilii şi lubrifianţii pentru parcul auto
Art. 2
(1)Anual sau ori de câte ori este nevoie, Ministerul Sănătăţii elaborează lista cu medicamentele, materialele sanitare, echipamentele medicale, echipamentele de protecţie, serviciile, combustibilii şi lubrifianţii pentru parcul auto, denumită în continuare lista, pentru care se organizează achiziţii publice centralizate, la nivel naţional.
(2)Lista prevăzută la alin. (1) poate fi completată cu propuneri transmise de unităţile sanitare publice.
(3)Lista cu medicamentele, materialele sanitare, echipamentele medicale, echipamentele de protecţie, serviciile, combustibilii şi lubrifianţii pentru parcul auto se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4)În baza Listei prevăzute la alin. (3), în termen de 15 zile de la solicitarea Direcţiei achiziţii publice din cadrul Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare publice transmit date referitoare la:
a)cantităţile şi volumele minime şi maxime necesare pentru următorii 4 ani şi detaliat pentru fiecare an;
b)specificaţiile tehnice ale produselor şi serviciilor utilizate anterior emiterii solicitării de transmitere a informaţiilor;
c)preţul unitar al produselor şi serviciilor obţinute în procedurile de achiziţii publice anterioare;
d)orice alte date solicitate de către Direcţia achiziţii publice.
(5)Pentru produsele şi serviciile incluse în listă, unităţile sanitare publice aflate în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi a autorităţilor din administraţia publică locală, pe perioada derulării acordului-cadru, nu au dreptul să organizeze alte achiziţii publice.
(6)Pentru produsele care nu sunt cuprinse în Lista cu medicamentele, materialele sanitare, echipamentele medicale, echipamentele de protecţie, serviciile, combustibilii şi lubrifianţii pentru parcul auto, pentru care se organizează achiziţii publice centralizate, unităţile sanitare publice organizează şi desfăşoară propriile proceduri de achiziţie.
(7)Acordurile-cadru şi contractele subsecvente aflate în derulare se continuă până la termenele finale stabilite.
(8)Unităţile sanitare publice care derulează acordurile-cadru şi contractele subsecvente încheiate înainte de publicarea prezentului ordin au obligaţia de a comunica Direcţiei achiziţii publice termenele de finalizare ale acestora, odată cu transmiterea informaţiilor prevăzute la alin. (4).
(9)Unităţile sanitare publice transmit până la data de 30 iunie sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Direcţiei achiziţii publice, necesarul de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto şi programele de achiziţii publice pentru produsele pentru care Unitatea poate încheia acorduri-cadru.
CAPITOLUL II: Etapa a 2-a - Elaborarea documentaţiei de atribuire
Art. 3
(1)Comisia pentru elaborarea documentaţiei de atribuire va fi compusă din 5 membri, astfel:
- 3 membri, specialişti tehnici selectaţi de la 3 unităţi sanitare sau instituţii publice diferite. Specialiştii tehnici stabilesc specificaţiile tehnice ale produselor, în acord cu cerinţele unităţilor sanitare publice;
- un reprezentant de la Direcţia achiziţii publice din cadrul Ministerului Sănătăţii;
- un reprezentant de la Direcţia juridică şi contencios, din cadrul Ministerului Sănătăţii.
(2)Specialiştii tehnici sunt persoanele cu pregătire şi experienţă profesională în specificaţiile tehnice ale produselor/serviciilor şi care în desfăşurarea activităţii utilizează, verifică sau certifică produsele/serviciile prevăzute în Lista prevăzută la art. 2 alin. (3).
(3)Componenţa comisiei pentru elaborarea documentaţiei de atribuire este aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.
(4)În prima şedinţă de lucru, membrii comisiei prevăzute la alin. (1) şi (3) completează declaraţiile de conflict de interese şi de incompatibilităţi şi îşi aleg, prin consens, un preşedinte.
(5)În termen de 5 zile lucrătoare de la constituire, Comisia pentru elaborarea documentaţiei de atribuire va elabora specificaţiile tehnice ale produselor.
(6)În termen de 10 zile lucrătoare de la constituire, Comisia pentru elaborarea documentaţiei de atribuire va finaliza documentaţia de atribuire.
CAPITOLUL III: Etapa a 3-a - A doua opinie de la specialiştii tehnici
Art. 4
(1)Pentru validarea specificaţiilor tehnice ale produselor şi serviciilor, elaborate de comisia prevăzută la art. 3 alin. (3), se desemnează, prin ordin al ministrului sănătăţii, 2 experţi independenţi, specialişti tehnici, alţii decât cei care fac parte din comisia pentru elaborarea documentaţiei de atribuire.
(2)Specialiştii tehnici sunt selectaţi şi propuşi de către Direcţia achiziţii publice.
Art. 5
În maximum 3 zile lucrătoare de la numire, specialiştii tehnici sunt consultaţi independent de către Direcţia achiziţii publice prin poşta electronică sau personal asupra specificaţiilor tehnice stabilite pentru produse şi servicii. Fiecare specialist îşi prezintă şi susţine propria opinie referitoare la specificaţiile tehnice.
Art. 6
(1)În cazul în care sunt diferenţe de opinie între soluţiile tehnice ale comisiei pentru elaborarea documentaţiei de atribuire şi opiniile tehnice ale specialiştilor prevăzuţi la art. 4, are loc o mediere prin corespondenţă electronică, videoconferinţă sau întâlniri personale, coordonată de o persoană nominalizată şi aprobată prin ordin de către ministrul sănătăţii.
(2)Corespondenţa electronică prevăzută la alin. (1) este transmisă comisiei pentru elaborarea documentaţiei de atribuire şi face parte din dosarul de achiziţii.
CAPITOLUL IV: Etapa a 4-a - Procedura derulată în sistemul electronic al achiziţiilor publice (SEAP)
Art. 7
Derularea procedurilor prin sistemul electronic al achiziţiilor publice, denumit în continuare SEAP (postarea anunţurilor de intenţie, de participare, de atribuire, documentaţiei de atribuire, clarificări şi răspunsuri la clarificări, faţă de documentaţia de atribuire şi oferte etc.), se realizează conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL V: Etapa a 5-a - Conferinţă de clarificări anterioară depunerii ofertelor
Art. 8
(1)Conferinţa de clarificări anterioară depunerii ofertelor este întâlnirea dintre membrii comisiei pentru elaborarea documentaţiei de atribuire şi reprezentanţii potenţialilor ofertanţi.
(2)Conferinţa de clarificări anterioară depunerii ofertelor se organizează în scopul clarificărilor finale asupra documentaţiei de atribuire, înaintea ofertării, prin eliminarea posibilelor neînţelegeri şi neclarităţi.
(3)Conferinţa de clarificări anterioară depunerii ofertelor se organizează de către comisia pentru elaborarea documentaţiei de atribuire şi va avea loc înainte cu cel puţin 10 zile calendaristice de data-limită de depunere a ofertelor.
(4)Data şi locul întâlnirii conferinţei de clarificări anterioară depunerii ofertelor se anunţă în SEAP.
(5)În termen de 3 zile calendaristice de la publicarea anunţului privind organizarea conferinţei de clarificări anterioară depunerii ofertelor, reprezentanţii potenţialilor ofertanţi îşi anunţă intenţia de a participa la această activitate.
(6)Discuţiile din cadrul conferinţei de clarificări anterioară depunerii ofertelor sunt înregistrate.
(7)Concluziile finale şi clarificările rezultate din conferinţa de clarificări anterioară depunerii ofertelor se comunică în cel mult 3 zile lucrătoare în SEAP.
(8)Conferinţa de clarificări anterioară depunerii ofertelor nu anulează dreptul potenţialilor ofertanţi de a depune contestaţii faţă de documentaţia de atribuire conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL VI: Etapa a 6-a - Comisia de evaluare
Art. 9
(1)Comisia de evaluare este alcătuită din 5 membri, din care 3 sunt specialişti tehnici.
(2)Membrii comisiei de evaluare se propun de către Direcţia achiziţii publice şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
(3)Comisia de evaluare va include cel puţin unul şi cel mult 2 dintre specialiştii tehnici care au participat la comisia pentru elaborarea documentaţiei de atribuire.
(4)Membrii comisiei de evaluare completează declaraţii de conflict de interese şi de incompatibilitate.
(5)Membrii comisiei de evaluare utilizează documentaţia de atribuire, înregistrările de la conferinţa de clarificări şi de la medierea cu comisia de experţi care au validat specificaţiile tehnice.
CAPITOLUL VII: Etapa a 7-a - Finalizarea procedurii de achiziţie
Art. 10
(1)Ofertele financiare aferente procedurilor de achiziţie publică se publică în SEAP.
(2)Ofertele financiare se exprimă în moneda/monedele specificată/specificate prin documentaţia de atribuire.
(3)Ofertele operatorilor economici se analizează şi se validează de către comisia de evaluare.
(4)După evaluarea ofertelor din punct de vedere tehnic şi al îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate, operatorii economici pot înainta oferte financiare revizuite prin SEAP pentru produsele şi/sau serviciile ofertate, în cazul în care procedura de achiziţie publică este organizată cu etapă finală de licitaţie electronică.
Art. 11
(1)Unitatea încheie acordurile-cadru cu operatorii economici declaraţi câştigători care vor fi părţi ale viitoarelor contracte subsecvente încheiate cu unităţile sanitare publice.
(2)Unitatea transmite, în format electronic, unităţilor sanitare publice acordurile-cadru, documentaţia de atribuire, oferta tehnică şi financiară în vederea încheierii contractelor subsecvente.
(3)Contractele subsecvente se încheie de către unităţile sanitare publice, în funcţie de necesităţile obiective de produse şi servicii, în conformitate cu programul anual al achiziţiilor publice, în limita bugetului aprobat pentru această destinaţie.
(4)După încheierea contractelor subsecvente, unităţile sanitare publice transmit o copie a acestora Direcţiei achiziţii publice din cadrul Ministerului Sănătăţii.
CAPITOLUL VIII: Dispoziţii finale
Art. 12
Operatorii economici participanţi la procedurile de achiziţie semnează un angajament care face parte integrantă din documentaţia de atribuire, prin care îşi asumă responsabilităţi privind corectitudinea comportamentului, respectarea legalităţii şi îndeplinirea integrală a prevederilor contractuale. Nesemnarea angajamentului atrage după sine excluderea operatorului economic de la procedura de achiziţie.
Art. 13
Orice deficienţă apărută în încheierea/derularea contractelor subsecvente va fi comunicată de către unităţile sanitare publice Unităţii, în termen de 48 de ore de la constatare.
Art. 14
Prezentele norme se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 15
Costurile deplasării şi cazării membrilor comisiilor/experţilor independenţi care nu locuiesc în Bucureşti sunt suportate din bugetul Ministerului Sănătăţii, potrivit prevederilor legale în vigoare.
Art. 16
Persoanele care nu respectă dispoziţiile prezentelor norme vor fi sancţionate conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 872 din data de 20 decembrie 2012