ORDIN nr. 2657/C din 13 iulie 2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotarea personalului de penitenciare
Având în vedere prevederile art. 21 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 32 şi 33 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată,
luând în considerare dispoziţiile art. 26 şi 42 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, aprobată prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.855/C/2004, precum şi ale art. 3 lit. k) din Regulamentul privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.676/C/2010,
În temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul justiţiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Instrucţiunile privind organizarea şi executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotarea personalului de penitenciare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Prevederile prezentului ordin se aplică şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei.
(2)Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii Bucureşti asigură cantitatea de muniţie şi ţintele necesare desfăşurării în bune condiţii a şedinţelor de tragere, organizate în întreg sistemul penitenciar.
(3)Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare noii reglementări.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

_____
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 bis care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 638 din data de 19 august 2016