ORDIN nr. 170 din 25 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 11 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"f) recrutarea resurselor umane - activitatea desfăşurată în scopul identificării şi atragerii persoanelor care îndeplinesc condiţiile stabilite de actele normative în vigoare, cerinţele de încadrare a unor posturi şi care, după caz, doresc să devină angajaţi ai instituţiei ori să îşi dezvolte cariera profesională în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne; recrutarea poliţiştilor şi cadrelor militare se poate realiza din sursă internă sau din sursă externă;"
2.La articolul 2, după litera f) se introduc două noi litere, literele f1) şi f2), cu următorul cuprins:
"f1) recrutarea din sursă internă - recrutarea realizată din rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne care deţine aptitudinile, abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru ocuparea posturilor vacante; activitatea se realizează etapizat, începând cu personalul unităţii în al cărei stat de organizare este prevăzut postul vacant, cu respectarea corpurilor profesionale/militare, iar în etapa/etapele următoare aceasta se poate extinde la personalul altor unităţi şi, ulterior, la personalul care poate face obiectul trecerii într-un corp profesional/militar superior, iar apoi, după caz, la alte categorii profesionale ale Ministerului Afacerilor Interne;
f2) recrutarea din sursă externă - recrutarea realizată din rândul oricăror categorii de persoane care deţin aptitudinile, abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru ocuparea posturilor vacante; în cadrul acestei forme de recrutare pot fi identificate, în condiţiile legii, inclusiv persoane care fac deja parte din efectivele Ministerului Afacerilor Interne;"
3.La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Ori de câte ori se produc schimbări semnificative în conţinutul sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor posturilor, condiţiilor specifice de muncă sau cerinţelor posturilor, se va proceda la analiza lor şi, după caz, la modificarea ori completarea şi aducerea acestora la cunoştinţa ocupanţilor posturilor, pe bază de semnătură."
4.La articolul 5, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) Ocuparea posturilor vacante de execuţie se realizează prin repartiţia absolvenţilor instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, ai altor instituţii de învăţământ care au pregătit personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi prin:
a) promovare;
b) mutare, în interesul serviciului;
c) transfer;
d) rechemare în activitate pe posturi vacante aflate sub incidenţa prevederilor Statutului cadrelor militare;
e) concurs sau examen, după caz.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), posturile vacante pot fi ocupate şi prin:
a) detaşare, în situaţia posturilor prevăzute a fi ocupate cu poliţişti;
b) mutare, la cerere.
......................................................
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), posturile de conducere vacante pentru care se acordă indemnizaţie de conducere/comandă pot fi ocupate de poliţiştii/cadrele militare numiţi/numite în posturile de conducere/comandă care fac obiectul reorganizării unităţii din care fac parte, cu respectarea prevederilor prezentului ordin, precum şi prin împuternicire, în condiţiile legii."
5.La articolul 6 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
(1) Modalităţile de ocupare a posturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-e) se realizează pe baza următoarei proceduri:"
6.La articolul 6 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:
"e1) în situaţia în care, după desfăşurarea etapelor prevăzute la lit. a)-e), postul nu este ocupat, recrutarea se poate realiza prin rechemarea în activitate a cadrelor militare în rezervă care corespund cerinţelor postului aflat sub incidenţa prevederilor Statutului cadrelor militare;"
7.La articolul 6 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"f) în situaţia în care, după desfăşurarea etapelor prevăzute la lit. a)-e1), postul nu este ocupat, se organizează concurs/examen, cu recrutare a candidaţilor din sursă externă; în această etapă se pot înscrie la concurs toate categoriile de persoane ce corespund cerinţelor postului, condiţiilor legale şi criteriilor specifice categoriilor de personal cu care este prevăzut postul."
8.La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), şeful/comandantul unităţii poate stabili ca urmare a analizei în şedinţă de conducere faptul că pentru ocuparea unui anume post vacant se trece direct la etapa prevăzută la alin. (1) lit. b), c), d), e) sau e1) ori ocuparea postului vacant se poate realiza prin detaşare."
9.După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:
"Art. 61
(1) În vederea ocupării posturilor vacante, în condiţiile legii, prin modalitatea prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a), periodic, la un interval de cel mult 3 luni, structura de resurse umane a unităţii identifică posturile vacante şi asigură publicitatea acestora, cu precizarea principalelor cerinţe de ocupare şi definirea sumară a atribuţiilor posturilor.
(2) Pentru unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi subordonate acestuia, care nu au structură de resurse umane, procedura prevăzută la alin. (1) se efectuează de către respectivele unităţi."
10.La articolul 19, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii, candidaţii declaraţi «admis» în instituţiile de învăţământ superior ale Ministerului Afacerilor Interne, cu excepţia celor care au absolvit studiile liceale în anul participării la concursul de admitere în instituţia de învăţământ superior, trebuie să depună la secretariatul instituţiei de învăţământ superior, odată cu cererea de înmatriculare, dovada achitării contravalorii studiilor superioare de lungă durată, studiilor universitare de licenţă sau echivalente acestora, în situaţia în care au beneficiat gratuit de şcolarizare în cadrul unui astfel de program de studii universitare finanţate de la bugetul de stat, sau, după caz, o declaraţie din care să rezulte că nu au beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă sau echivalent."
11.La articolul 20 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;"
12.La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) La încadrarea ca poliţist sau cadru militar în posturi de specialitate prevăzute cu profesii/ocupaţii reglementate prin statute profesionale distincte se vor aplica şi cerinţele acestor prevederi legale, în măsura în care nu intră în contradicţie cu Statutul poliţistului, respectiv cu Statutul cadrelor militare."
13.La articolul 20, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:
"(31) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), ocuparea posturilor de poliţist sau cadru militar prevăzute cu funcţii didactice universitare se realizează potrivit procedurilor prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(32) În situaţia prevăzută la alin. (31) poliţistului/cadrului militar i se rezervă funcţia didactică deţinută anterior, în vederea ocupării acesteia de către persoana respectivă la finalizarea duratei mandatului pentru ocuparea funcţiei didactice universitare."
14.La articolul 21 alineatul (1), partea introductivă şi literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 21
(1) Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale ca poliţist sau militar, sunt următoarele:
a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;"
15.La articolul 21, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(11) Candidaţii pentru admiterea pe locurile aprobate la programul de studii universitare de licenţă «Ordine şi siguranţă publică» al Facultăţii de Poliţie din Academia de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza», forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, potrivit locurilor aprobate pentru Ministerul Afacerilor Interne şi repartizate de conducerea instituţiei structurilor beneficiare, trebuie să îndeplinească baremele şi criteriile de aptitudine medicală, fizică şi psihică prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. d), precum şi următoarele criterii specifice de recrutare:
a) au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de agent de poliţie, respectiv subofiţer sau maistru militar;
b) au recomandarea şefului nemijlocit şi a şefului cu competenţe de aprobare a evaluării performanţelor profesionale individuale, recomandare care înlocuieşte caracterizarea de la ultimul loc de muncă;
c) au fost apreciaţi la ultima evaluare anuală realizată cu calificativul de cel puţin «bine», în cazul poliţiştilor, respectiv «foarte bun», în cazul cadrelor militare;
d) nu sunt puşi la dispoziţie ori nu sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 65 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, în condiţiile art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
e) nu se află sub efectul măsurii penale de interzicere a ocupării unei funcţii, exercitării profesiei sau activităţii;
f) nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
g) au vârsta de până la 40 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere."
16.La articolul 21, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alineatele (12) şi (13), cu următorul cuprins:
"(12) Pentru locurile repartizate inspectoratelor generale cu statut militar se pot înscrie exclusiv candidaţii care deţin statutul de maistru militar sau subofiţer, iar pentru locurile repartizate celorlalte inspectorate generale/similare exclusiv candidaţi care deţin statutul de agent de poliţie.
(13) Dacă până la momentul înmatriculării intervine una dintre situaţiile prevăzute la alin. (11) lit. d), e) şi f), înmatricularea nu se realizează."
17.La articolul 22 alineatul (1), litera a) se abrogă.
18.Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 24
(1) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică acelor persoane care au calitatea de cadre militare în rezervă provenite din poliţişti şi cadre militare din Ministerul Afacerilor Interne.
(2) Cadrele militare în rezervă pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate, ca urmare a declarării ca «admis» la examenul de ocupare a postului vacant, organizat în condiţiile prezentului ordin, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 20, precum şi următoarele criterii:
a) sunt confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor pentru care se organizează examen;
b) nu au fost trecute în rezervă/nu le-au încetat raporturile de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de legislaţia de asigurări sociale şi pensii care reglementează sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale ori din motive imputabile lor."
19.La articolul 38, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
"(11) Structurile prevăzute la alin. (1) verifică corectitudinea întocmirii dosarelor de concurs, precum şi a celor de recrutare şi emit sau, după caz, propun emiterea actului administrativ.
(12) În situaţia în care, în urma verificărilor efectuate în condiţiile alin. (1), se constată nerespectarea procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor, neîndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs şi/sau de recrutare în volum incomplet, întreaga documentaţie se restituie unităţii organizatoare, motivat corespunzător, în vederea verificării aspectelor semnalate şi/sau, după caz, sesizării instanţei de contencios administrativ."
20.La articolul 38, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Ordinul/Dispoziţia de încadrare, acolo unde este cazul, precum şi de numire în funcţie se emite potrivit normelor de competenţă stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne. Candidatul declarat «admis» la concurs va fi înştiinţat în scris cu privire la emiterea ordinului/dispoziţiei de numire în funcţie."
21.La articolul 40, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), poliţiştii şi cadrele militare care din motive neimputabile au fost eliberaţi din funcţia de conducere pot ocupa fără examen sau concurs, după caz, cu acordul lor, un post de conducere vacant prevăzut cu un coeficient de ierarhizare al funcţiei egal sau inferior celei deţinute. În această situaţie, numirea în noua funcţie se realizează ulterior mutării în interesul serviciului a celor în cauză."
22.La articolul 40, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) Poliţiştii şi cadrele militare care nu au putut ocupa posturi de conducere vacante în condiţiile alin. (2) pot fi numiţi, cu acordul lor, în funcţii de execuţie fără parcurgerea procedurii de ocupare a posturilor vacante de execuţie prevăzute la art. 6, în măsura în care îndeplinesc condiţiile prevăzute în fişa postului. În această situaţie, numirea în noua funcţie se realizează ulterior mutării în interesul serviciului a celor în cauză."
23.La articolul 43, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pe timpul perioadei de stagiu/probă raporturile de serviciu ale poliţiştilor pot fi modificate prin mutare, la cerere sau în interesul serviciului, în cadrul aceleiaşi unităţi sau între unităţi, respectiv prin detaşare sau delegare, numai cu respectarea profilului de activitate al acestora."
24.La articolul 43, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
"(41) În situaţia în care poliţistului aflat în perioada de stagiu/probă i se refuză acordarea avizului sau autorizaţiei speciale necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu prevăzută în fişa postului, i se poate modifica raportul de serviciu prin mutare, cu schimbarea profilului de activitate."
25.La articolul 67, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) vor fi propuşi în vederea acordării gradelor profesionale următoare doar poliţiştii care sunt încadraţi la data avansării în funcţii prevăzute cu grade profesionale superioare celor pe care le deţin."
26.La articolul 67, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în situaţii temeinic justificate, apreciate ca atare de către persoanele prevăzute la art. 15 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, poliţiştii pot fi avansaţi în gradul profesional următor, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (4) lit. c) şi d)."
27.La articolul 70 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) au împlinit cel puţin jumătate din stagiul minim în gradul profesional deţinut;
b) au fost evaluaţi în perioada prevăzută la lit. a) cu calificativul de cel puţin «bine»."
28.La articolul 70, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) lit. a) comisarii-şefi de poliţie care se află în situaţia prevăzută la art. 67 alin. (5)."
29.La articolul 71, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Propunerile se înaintează Direcţiei generale management resurse umane."
30.La articolul 71, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(4) Direcţia generală management resurse umane centralizează propunerile înaintate potrivit prevederilor alin. (1), certifică îndeplinirea condiţiilor legale şi prezintă ministrului afacerilor interne spre aprobare lista candidaţilor pentru participarea la examen, însoţită de notele de fundamentare şi fişele de personal ale acestora.
(5) După finalizarea examenului, Direcţia generală management resurse umane prezintă ministrului afacerilor interne spre aprobare lista candidaţilor pentru acordarea gradului profesional de chestor de poliţie şi proiectul documentaţiei care urmează să fie transmisă Preşedintelui României."
31.La articolul 77, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Unităţile menţionate la alin. (2) transmit propunerile cu cei care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 76 la Direcţia generală management resurse umane."
32.La articolul 78, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Inspectoratele generale/similare, precum şi Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne centralizează propunerile formulate de către unităţile prevăzute la alin. (1) şi le transmit Direcţiei generale management resurse umane."
33.În anexa nr. 1, la articolul 3 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) medicul de unitate sau, acolo unde postul este încadrat, medicul de medicina muncii;"
34.În anexa nr. 1, la articolul 4, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:
"i) fişa de identificare a factorilor de risc profesional, prevăzută de legislaţia privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;
j) fişa-cadru a postului/categoriei de posturi elaborată la nivelul inspectoratului general/similar sau/şi a unităţii aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne pentru posturile aflate în subordine/coordonare cu atribuţii şi cerinţe de ocupare similare la nivelul mai multor structuri centrale şi/sau teritoriale."
35.În anexa nr. 2, la articolul 6 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) În vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (1) lit. a), comisia de concurs verifică, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea datei-limită de depunere a dosarelor de recrutare, îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs şi semnează procesul-verbal care conţine concluziile verificării, redactat de secretarul comisiei, precum şi adresele prin care fiecărui candidat care nu îndeplineşte condiţiile de participare la concurs îi este comunicat faptul că nu poate participa la acesta."
36.În anexa nr. 2, la articolul 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) În vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (1) lit. a), secretarul comisiei verifică îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs şi întocmeşte un referat pe care îl prezintă comisiei."
37.În anexa nr. 2, la articolul 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Interviul se înregistrează prin grija structurii cu atribuţii în domeniul comunicaţiilor/informatică/similar sau, în cazul în care nu sunt disponibilităţi tehnice în acest sens, se transcrie întocmai de către secretarul comisiei."
38.În anexa nr. 2, la articolul 32, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Rezultatele probelor fizice şi probelor practice nu pot fi contestate."
39.În anexa nr. 2, la articolul 35, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:
"a1) copia fişei postului scos la concurs;"
40.În anexa nr. 2, la articolul 36 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă."
41.În anexa nr. 2, la articolul 36 alineatul (1), litera k) se abrogă.
42.În anexa nr. 2, la articolul 36, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Compartimentul cu sarcini de recrutare în vederea participării la examenul/concursul pentru ocuparea postului vacant introduce în dosarul de recrutare al fiecărui candidat:
a) nota de cunoaştere şi avizul de aptitudine psihologică pentru candidaţii declaraţi «admis» la concursul/examenul pentru ocuparea funcţiei de conducere, pentru candidaţii declaraţi «admis» la concursul/examenul cu recrutare din sursă externă, precum şi pentru candidaţii declaraţi «admis» la concursul/examenul de trecere în corpul ofiţerilor;
b) dacă este cazul, adresa prin care, după verificarea îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de participare la concurs/examen, îi este comunicat că nu poate participa la acesta."
43.În anexa nr. 2, la articolul 36, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
"(3) În cazul personalului recrutat din sursă internă în vederea ocupării prin concurs/examen a posturilor vacante, dosarul de recrutare cuprinde documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d) şi l), copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate, precum şi, dacă este cazul, alte documente solicitate în anunţul de concurs.
(4) În cazul trecerii în corpul ofiţerilor, dosarul de recrutare cuprinde documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), d), f), g), j) şi l) şi alin. (2) lit. a)."
Art. II
Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 69/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 12 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins
"(2) Verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru exceptarea de la cursul de capacitate profesională/capacitate prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d) se realizează de către compartimentul cu atribuţii de formare profesională din cadrul structurii de resurse umane care gestionează dosarul personal al poliţistului/cadrului militar, în baza raportului motivat înaintat de poliţistul/cadrul militar care a absolvit studii postuniversitare, studii universitare de master sau echivalente acestora corespunzătoare cerinţelor postului ori a dobândit titlul ştiinţific de doctor în specialităţile corespunzătoare cerinţelor postului."
2.La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Potrivit legislaţiei în vigoare, sunt exceptaţi de la examenul organizat în vederea obţinerii gradului profesional de chestor de poliţie comisarii-şefi de poliţie care au dobândit titlul ştiinţific de doctor în specializările corespunzătoare cerinţei postului."
3.La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Comisia de examen se constituie prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea Direcţiei generale management resurse umane."
4.La articolul 16, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Lucrarea scrisă prevăzută la alin. (1) lit. b) se depune de candidaţi la secretariatul comisiei de examen cu cel puţin o zi înaintea desfăşurării examenului."
5.La articolul 24, literele b) şi d) se abrogă.
6.La articolul 24, litera e) va avea următorul cuprins:
"e) să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» pentru poliţişti, respectiv «foarte bun» pentru cadre militare, după caz, la ultimele două evaluări/aprecieri."
7.La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 25
(1) Pentru a participa la examenul/concursul organizat în vederea ocupării unei funcţii de conducere vacante, poliţiştii şi cadrele militare trebuie să fie declaraţi/declarate «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop."
8.Anexa se abrogă.
Art. III
Prevederile art. 4 lit. j) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, astfel cum a fost modificat şi completat prin prezentul ordin, se aplică începând cu data aprobării procedurii de sistem privind elaborarea fişei-cadru a postului/categoriei de posturi, dar nu mai târziu de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Art. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 859 din data de 25 noiembrie 2014