ACORD din 11 iunie 2012 între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare
Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait, denumite în continuare părţi contractante,
în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei de la Viena din 1961 cu privire la relaţiile diplomatice şi ale Convenţiei de la Viena din 1963 cu privire la relaţiile consulare, referitoare la obligaţia statului acreditar de a înlesni achiziţionarea pe teritoriul propriu, în conformitate cu legislaţia proprie, de către statul acreditant a localurilor necesare pentru misiunile diplomatice şi oficiilor consulare,
au hotărât să încheie prezentul acord.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1: Obiectul acordului
(1)Obiectul prezentului acord îl constituie acordarea posibilităţii de dobândire de către părţile contractante a dreptului de proprietate asupra terenurilor destinate bunei funcţionări a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare aparţinând acestora, conform principiului reciprocităţii.
(2)În sensul prezentului acord, prin terenuri destinate bunei funcţionări a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare se înţelege acele terenuri folosite pentru sediul misiunii diplomatice, respectiv al oficiului consular, şi pentru reşedinţa şefului misiunii diplomatice, respectiv şefului oficiului consular.
(3)Dobândirea dreptului de proprietate de către o parte contractantă se va face prin intermediul misiunii diplomatice sau a oficiului consular al acesteia, în condiţiile prevăzute de legea în vigoare a statului acreditar şi numai cu destinaţia prevăzută la alin. (2), sub sancţiunea nulităţii absolute a actului juridic constitutiv de proprietate.
CAPITOLUL II: Dispoziţii speciale
Art. 2: Cheltuieli
(1)În cazul în care dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului este însoţită de dobândirea dreptului de proprietate asupra construcţiilor aflate pe acesta, titularul dreptului de proprietate exercită toate drepturile şi îşi îndeplineşte toate obligaţiile ce decurg din această calitate.
(2)Construirea de imobile pe terenul achiziţionat potrivit prezentului acord este supusă reglementărilor din statul acreditar.
Art. 3: Notificarea
Fiecare parte contractantă va informa în scris, prin intermediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, cu privire la intenţia sa de a cumpăra, de a vinde, de a închiria ori de a transmite un dezmembrământ al dreptului de proprietate (dreptul de uzufruct, uz, servitute şi superficie) asupra terenului.
Art. 4: Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor
Sunt scutite de la plata oricăror taxe şi impozite, naţionale, regionale sau comunale, terenurile aflate în proprietatea părţilor contractante, achiziţionate în condiţiile prezentului acord, având exclusiv destinaţia de sediu al misiunii diplomatice sau oficiului consular sau reşedinţe pentru şefii misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, cu excepţia taxelor indirecte care sunt în mod normal încorporate în preţul bunurilor şi serviciilor şi a celor percepute ca remuneraţie pentru servicii specifice prestate.
CAPITOLUL III: Dispoziţii finale
Art. 5: Soluţionarea divergenţelor
Orice divergenţe referitoare la aplicarea şi interpretarea prevederilor prezentului acord se vor soluţiona prin consultări între părţile contractante.
Art. 6: Modificarea
Prezentul acord poate fi modificat prin acordul părţilor, sub forma unui protocol adiţional care va fi parte integrantă a prezentului acord. Protocolul va intra în vigoare conform prevederilor art. 7.
Art. 7: Intrarea în vigoare
(1)Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile contractante se informează în legătură cu îndeplinirea procedurilor interne de intrare în vigoare.
(2)Fiecare parte contractantă poate denunţa prezentul acord prin notificare scrisă, transmisă pe canale diplomatice, celeilalte părţi contractante, denunţarea producându-şi efectele după 90 de zile de la data primirii acestei notificări.
(3)Ieşirea din vigoare a prezentului acord nu va afecta dreptul de proprietate asupra terenului dobândit înainte de ieşirea din vigoare a prezentului acord.
-****-
Semnat la Kuwait City la 11 iunie 2012, în două exemplare originale în limbile română, arabă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţă în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Guvernul României

Andrei Marga,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Statului Kuwait

Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah,

viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe şi ministru de stat pentru afacerile cabinetului

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 702 din data de 15 noiembrie 2013