DECIZIE nr. 83 din 27 februarie 2015 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2015
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Se aprobă Calendarul principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2015, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, ce va fi actualizat prin consensul membrilor Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

ANEXĂ: CALENDARUL principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2015

Nr. crt.

Obiectiv

Activitate

Termen

Structuri responsabile

Revizuirea cadrului legislativ pe linia protecţiei infrastructurilor critice

1.

Continuarea demersurilor în vederea revizuirii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011

- Finalizarea şi promovarea proiectului de act normativ spre aprobare

- Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I

Primul semestru al anului 2015

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice

- Grupul de lucru interinstituţional

- Autorităţile publice responsabile

2.

Revizuirea anuală a Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale (ICN)

- Centralizarea listelor cu potenţiale ICN rezultate în urma procesului de identificare şi desemnare

- Formularea propunerilor şi transmiterea listelor la CCPIC

- Finalizarea şi promovarea proiectului de act normativ spre aprobare

30 iulie 2015

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice

- Grupul de lucru interinstituţional

- Autorităţile publice responsabile

3.

Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind desemnarea infrastructurilor critice europene (ICE)

- Organizarea şi desfăşurarea întrunirilor de lucru multilaterale în vederea revizuirii listei de potenţiale ICE

- Elaborarea şi promovarea proiectului de hotărâre a Guvernului

După finalizarea procesului de revizuire a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice

- Autorităţile publice responsabile din sectoarele energetic şi transporturi

4.

Completarea cadrului metodologic specific

- Finalizarea de către CCPIC a proiectului Metodologiilor de evaluare a riscului, analiza interdependenţelor şi, respectiv, stabilirea nivelului rezilienţei unei ICN

- Prezentarea proiectelor în cadrul GLIPIC spre adoptare şi înaintarea spre aprobare prin decizie a prim-ministrului

Semestrul al II-lea al anului 2015

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice

- Grupul de lucru interinstituţional - Autorităţile publice responsabile

Creşterea nivelului de rezidenţă a infrastructurilor critice naţionale

1.

Organizarea procesului de evaluare şi revizuire a PSO

- Realizarea planurilor de control la nivelul fiecărei APR şi înaintarea lor spre aprobarea conducătorului APR

- Evaluarea si, dacă este necesar, revizuirea PSO de către POA ICN

- Evaluarea de către APR a PSO revizuite şi înaintarea acestora spre aprobare conducătorilor operatorilor de infrastructuri critice

15 decembrie 2015

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice

- Grupul de lucru interinstituţional - Autorităţile publice responsabile

2.

Gestionarea problematicii specifice protecţiei infrastructurilor critice naţionale

- Elaborarea rapoartelor-sinteză privind tipurile de riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi identificate la nivelul fiecărei ICN

Semestrial

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice

- Grupul de lucru interinstituţional

- Autorităţile publice responsabile

- Continuarea demersului în vederea realizării mecanismului de comunicare şi avertizare timpurie

- Instituirea canalelor de comunicare permanentă între CCPIC şi reprezentanţii desemnaţi de autorităţile publice responsabile şi, respectiv, POA

În funcţie de resursele financiare alocate

- Realizarea unor exerciţii naţionale de testare a viabilităţii PSO

 

- Participarea în comun la activităţi de pregătire şi verificare privind modul de implementare a măsurilor de protecţie a infrastructurilor critice

31 decembrie 2015

3.

Consolidarea cooperării interinstituţionale şi constituirea unor grupuri de lucru la nivel de experţi pentru identificarea soluţiilor optime de realizare a protecţiei elementelor de infrastructură şi pentru stabilirea modalităţilor de intervenţie

- Constituirea grupurilor de lucru la nivel de experţi pe sectoare şi subsectoare de infrastructuri critice în vederea realizării schimbului de bune practici între reprezentanţii APR şi operatorii de ICN/ICE la nivel sectorial şi intersectorial

31 decembrie 2015

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice

- Grupul de lucru interinstituţional

- Autorităţile publice responsabile

4.

Implementarea Planului cu principatele măsuri şi acţiuni pentru activităţile cuprinse în secţiunea 4.3 "Infrastructura critică" din cadrul direcţiilor de acţiune stabilite prin Strategia industriei naţionale de securitate

- Identificarea activităţilor cu termene pentru anul 2015

- Formularea de către APR a propunerilor de implementare a măsurilor stabilite şi prezentarea acestora în cadrul şedinţelor GLIPIC

- Inserarea măsurilor şi acţiunilor implementate în cadrul planului şi raportarea privind stadiul realizării acestora

Conform termenelor stabilite în secţiunea 4.3 din planul S.I.N.S.

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice

- Grupul de lucru interinstituţional

- Autorităţile publice responsabile

Creşterea nivelului de pregătire profesională

1.

Realizarea pregătirii în sistem integrat a specialiştilor în domeniile specifice de activitate

- Continuarea demersurilor iniţiate de CCPIC prin proiectul european cu titlul "Creşterea nivelului de protecţie a infrastructurilor critice naţionale/europene, prin asigurarea unui cadru unitar de pregătire continuă a personalului cu atribuţii în domeniul protecţiei infrastructurilor critice concomitent cu asigurarea schimbului de informaţii între acesta şi autorităţile publice responsabile", în vederea realizării şi operaţionalizării platformei tip e-learning pentru pregătirea ofiţerilor de legătură pentru securitatea ICN

2015-2017

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice

- Autorităţile publice responsabile

2.

Pregătirea ofiţerilor de legătură pentru securitate

- Identificarea de către fiecare APR a nevoilor de pregătire a personalului ce încadrează compartimentele desemnate pentru protecţia infrastructurilor critice şi realizarea demersurilor în vederea pregătirii acestuia

2015-2016

- Autorităţile publice responsabile

- Continuarea demersurilor pentru realizarea unor "bănci de date" care să permită colectarea şi prelucrarea datelor specifice domeniului infrastructurilor critice, precum şi a studiilor de caz, manualelor de bune practici şi lecţiilor învăţate

31 decembrie 2015

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice

- Autorităţile publice responsabile

3.

Dezvoltarea comunicării şi cooperării cu societatea civilă, mediul academic, comunitatea ştiinţifică, sectorul privat şi alte organisme neguvernamentale pentru creşterea schimbului de informaţii în domeniul protecţiei infrastructurilor critice şi promovarea culturii de securitate

- Organizarea şi participarea la conferinţe, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru etc. pentru diseminarea informaţiilor şi valorificarea experienţei în domeniul protecţiei infrastructurilor critice, inclusiv pentru facilitarea absorbţiei de fonduri europene

Anual

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice

- Autorităţile publice responsabile

Asigurarea secretariatului tehnic al GLIPIC

1.

Elaborarea Calendarului principalelor activităţi ale grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2016

- Identificarea priorităţilor

- Preluarea în conţinutul documentului a activităţilor ce nu au fost finalizate în anul anterior

- Prezentarea proiectului în cadrul şedinţei GLIPIC pentru adoptarea documentului

- Înaintarea documentului spre aprobare prin decizie a prim-ministrului

Februarie 2016

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice

- Grupul de lucru interinstituţional

2.

Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor lunare ale grupului de lucru interinstituţional şi realizarea informărilor de stadiu

- Stabilirea agendei

- Organizarea şedinţei

- Elaborarea documentaţiei

Prima decadă a fiecărei luni

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice

3.

Monitorizarea stadiului îndeplinirii obiectivelor

- Stadiul realizării sarcinilor stabilite în şedinţele grupului de lucru interinstituţional

Lunar

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice

- Grupul de lucru interinstituţional

- Autorităţile publice responsabile

- Stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite prin Planul de implementare a Strategiei naţionale privind protecţia infrastructurilor critice şi transmiterea la CCPIC a datelor legate de stadiul îndeplinirii activităţilor

Trimestrial

4.

Informarea prim-ministrului cu privire la evoluţiile înregistrate în domeniul proiecţiei infrastructurilor critice

- Elaborarea, pe baza datelor comunicate de autorităţile publice responsabile, a informărilor privind stadiul derulării activităţilor pe linia protecţiei infrastructurilor critice naţionale/europene şi transmiterea acestora prim-ministrului

Trimestrial

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice

- Grupul de lucru interinstituţional

- Autorităţile publice responsabile

- Elaborarea raportului-sinteză privind tipurile de riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi identificate la nivelul fiecărei ICN

31 decembrie 2015

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice

- Autorităţile publice responsabile

Implementarea de coordonate ale politicii de colaborare şi cooperare

1.

Intensificarea schimbului de date şi informaţii specifice domeniului protecţiei infrastructurilor critice

- Participarea la activităţi organizate sub egida CE şi NATO sau la invitaţia statelor membre şi organismelor internaţionale în domeniul protecţiei infrastructurilor critice

Conform calendarului de desfăşurare

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice

- Autorităţile publice responsabile

2.

Crearea cadrului de cooperare necesar combaterii efectelor riscurilor şi ameninţărilor identificate

- Iniţierea dialogului cu statele membre UE vecine în vederea reluării procesului de identificare şi desemnare a ICE

După finalizarea procesului de revizuirea Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice

- Autorităţile publice responsabile

3.

Îmbunătăţirea colaborării şi cooperării pentru un spaţiu european de libertăţi, securitate şi justiţie

- Informarea CE cu privire la numărul de ICE desemnate pe fiecare sector, precum şi cu privire la numărul de state membre dependente de fiecare ICE desemnată

Anual, după desemnarea ICE

- Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 149 din data de 27 februarie 2015