HOTĂRÂRE nr. 796 din 17 septembrie 2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate de inundaţiile din perioada 12 - 15 septembrie 2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. 1 lit. a) şi alin. 3 şi art. 8 alin. 3 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, a unor cantităţi de produse, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în limita sumei de 285 mii lei necesare desfăşurării măsurilor de intervenţie operativă pentru protecţia populaţiei afectate de inundaţiile survenite pe raza judeţului Mehedinţi în perioada 12-15 septembrie 2014.
(2)Cantităţile de combustibil pot fi diminuate în funcţie de posibilităţile tehnologice de încărcare la capacitatea maximă a cisternei de transport.
(3)Transportul cantităţilor de produse până la locul de destinaţie indicat de Instituţia Prefectului Judeţul Mehedinţi se va efectua cu mijloace de transport puse la dispoziţie de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.
Art. 2
Pe perioada desfăşurării acţiunilor de intervenţie în sprijinul populaţiei afectate de inundaţiile din perioada 12-15 septembrie 2014, cantităţile de combustibil necesare se scot din stocurile rezervă de stat la valorile specificaţiilor tehnice ale produsului aflat pe stoc.
Art. 3
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale scade din gestiune, la preţul de înregistrare, prin debitarea contului 6891 "Cheltuieli privind rezerva de stat", cantităţile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, proporţional cu datele din avizele de expediţie şi procesele-verbale de predare-primire semnate de persoanele împuternicite desemnate de instituţia prefectului beneficiară.
Art. 4
Cheltuielile pentru realizarea operaţiunilor prevăzute la art. 1 se suportă din veniturile proprii ale Activităţii pentru intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, înfiinţată pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, conform Hotărârii Guvernului nr. 598/2014 privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.
Art. 5
(1)Cantităţile de produse sunt puse la dispoziţia Instituţiei Prefectului Judeţul Mehedinţi din unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Schimbarea, sub orice formă, a destinaţiei cantităţilor de produse acordate ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, din rezervele de stat este interzisă şi atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.
Art. 6
Fondurile necesare reîntregirii stocurilor rezerve de stat diminuate cu cantităţile prevăzute în anexă se asigură în limita sumei de 285 mii lei din veniturile proprii ale activităţii finanţate integral din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,

Dan Cornel Baranga

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXĂ: LISTA produselor acordate ca ajutor umanitar în sprijinul populaţiei afectate de inundaţiile din perioada 12-15 septembrie 2014

Nr. crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea

   

Judeţul Mehedinţi

1.

Conserve carne de porc

kg

1.700,10

2.

Conserve pateu de ficat

kg

1.299,80

3.

Apă minerală

litri

3.420,00

4.

Pături

buc.

116

5.

Cearşafuri de pat

buc.

232

6.

Saltele de pat

buc.

116

7.

Paturi

buc.

16

8.

Motorină

tone

26

9.

Construcţii uşoare din elemente modulate

buc.

4

  

Valoare mii lei

285

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 684 din data de 18 septembrie 2014