ORDIN nr. 677 din 28 mai 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei
Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 5.198/2015 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
având în vedere prevederile art. 27 şi art. 175 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de prevederile art. 2 lit. a)-d) şi art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 1 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 11, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(7) Pentru unităţile sanitare cu paturi, a căror conformare necesită activităţi complexe şi investiţii majore, se va elabora un program-cadru de conformare pentru o perioadă care nu poate depăşi data de 31 decembrie 2016 şi un program operaţional pentru anul în curs."
2.La articolul 11, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:
"(71) Pentru a evita neconformităţile cu normele de igienă şi sănătate publică care duc implicit la elaborarea de planuri de conformare, înainte de autorizarea sanitară, unităţile sanitare cu paturi vor solicita direcţiei de sănătate publică asistenţă de specialitate de sănătate publică, conform prevederilor art. 18, care va certifica conformarea cu normele mai sus menţionate."
3.La articolul 11, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
"(10) După data prevăzută la alin. (7), pentru unităţile sanitare care nu se conformează normelor de igienă şi sănătate publică, autorizaţia sanitară de funcţionare se anulează şi unităţile sanitare nu mai pot funcţiona."
Art. II
Pentru unităţile sanitare cu paturi care la data intrării în vigoare a prezentului ordin au eliberată o autorizaţie sanitară de funcţionare cu program de conformare care depăşeşte data de 31 decembrie 2016, se menţine valabilitatea autorizaţiei sanitare de funcţionare.
Art. III
Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi serviciile medicale din structura ministerelor cu reţea sanitară proprie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Gabriel Florin Puşcău,

secretar general

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 384 din data de 2 iunie 2015