ORDIN nr. 787 din 25 aprilie 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0224 Scroviştea şi ROSPA0140 Scroviştea
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.422 din 4 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Decizia SEA nr. 26 din 22 aprilie 2015, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, Avizul Ministerului Culturii nr. 7.660 din 18 decembrie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 83.160/163.191/330.137 din 30 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 15.763 din 12 februarie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 156.901/1.M. din 23 decembrie 2015,
în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0224 Scroviştea şi ROSPA0140 Scroviştea, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Regulamentul siturilor Natura 2000 ROSCI0224 Scroviştea şi ROSPA0140 Scroviştea, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

_______
*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 412 din data de 1 iunie 2016