DECIZIE nr. 294 din 23 mai 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 64 alin. 2 din Codul de procedură penală

Augustin Zegrean

- preşedinte

Aspazia Cojocaru

- judecător

Acsinte Gaspar

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Ion Predescu

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Cristina Toma

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 64 alin. 2 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Vasile Hrestic în Dosarul nr. 29.715/245/2012 al Judecătoriei Iaşi - Secţia penală şi care constituie obiectul Dosarului nr. 159D/2013 al Curţii Constituţionale.
La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, deoarece, în realitate, autorul solicită modificarea legii.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
Prin Încheierea din 15 februarie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 29.715/245/2012, Judecătoria Iaşi - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor 64 alin. 2 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Vasile Hrestic într-o cauză ce are ca obiect infracţiunile de "furt calificat" şi "tentativă la infracţiunea de furt calificat".
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine ci la dosarul cauzei se află două mijloace de probă ilegale prin raportare la prevederile art. 92 alin. 1 din Codul de procedură penală, fapt ce contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi (2), art. 21 alin. (1), (2) şi (3), art. 23 alin. (1), (9) şi (10), art. 24 alin. (1). Arată că dispoziţiile de lege criticate nu conţin o "bază legală" prin care mijloacele de probă ilegale să fie înlăturate.
Judecătoria Iaşi - Secţia penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât textul art. 64 alin. 2 din Codul de procedură penală este în concordanţă cu prevederile constituţionale invocate.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, sens în care arată că problema ridicată de autorul excepţiei este una de interpretare şi de aplicare a legii, iar nu una de constituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile art. 64 alin. 2 din Codul de procedură penală sunt constituţionale, sens în care arată că prevederile art. 68 din acelaşi cod stabilesc criteriile care permit reprezentarea clară a mijloacelor de probă ilegale menţionate de legiuitor în textul de lege criticat. Mai arată că aprecierea fiecărei probe se face de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată în urma examinării tuturor probelor administrate, în scopul aflării adevărului, şi nu va ţine cont de acelea care au fost obţinute în mod ilegal. De asemenea, apreciază că instanţa de contencios constituţional nu are posibilitatea de a modifica sau completa prevederile supuse controlului de constituţionalitate.
Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă prevederile art. 64 alin. 2 din Codul de procedură penală, astfel cum a fost completat prin Legea nr. 281/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2003, cu următorul conţinut: "Mijloacele de probă obţinute în mod ilegal nu pot fi folosite în procesul penal."
Autorul excepţiei susţine că textul de lege criticat contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi (2) referitor la egalitatea în drepturi a cetăţenilor, art. 21 alin. (1), (2) şi (3) privind accesul liber la justiţie, art. 23 alin. (1), (9) şi (10) referitor la libertatea individuală şi ale art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că argumentele autorului excepţiei privesc în principal aplicarea şi interpretarea legii de către instanţa de judecată, aspect ce excedează controlului de constituţionalitate.
În acelaşi timp, critica autorului constă într-o veritabilă propunere de modificare şi completare a legii de către Curtea Constituţională, bazată pe invocarea lipsei de claritate a dispoziţiilor criticate, precum şi pe faptul că acestea nu sunt suficient de detaliate, având un sens prea general. În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, însă, aceasta "se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului". Pentru aceste motive, excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă.
Faţă de considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. 2 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Vasile Hrestic în Dosarul nr. 29.715/245/2012 al Judecătoriei Iaşi - Secţia penală.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Judecătoriei Iaşi - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 23 mai 2013.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Toma

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 408 din data de 5 iulie 2013